Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)

NN 107/2007 (19.10.2007.), Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)

HRVATSKI SABOR

3130

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA – SOCIETAS EUROPEA (SE) I EUROPSKOGA GOSPODARSKOGA INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU)

Proglašavam Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/117
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA – SOCIETAS EUROPEA (SE) I EUROPSKOGA GOSPODARSKOGA INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU)

Svrha Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuju se uvjeti i način provedbe Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o statutu Europskog društva – Societas Europea (SE) i Uredbe Vijeća (EEZ-a) br.2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom gospodarskom interesnom udruženju (EGIU).
(2) Kad se u prvome dijelu ovoga Zakona upućuje na »Uredbu« pod time se razumije Uredba Vijeća (EZ-a) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o statutu Europskog društva Societas Europea (SE).
(3) Kad se u Drugome dijelu ovoga Zakona upućuje na »Ured­bu« pod time se razumije Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom gospodarskom interesnom udruženju (EGIU).
(4) Kad se u ovome Zakonu upućuje na »državu članicu Unije« pod time se razumiju države članice Europske unije i države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

PRVI DIO
PROVEDBA UREDBE VIJEĆA (EZ-a) BR. 2157/2001 OD 8. LISTOPADA 2001. O STATUTU EUROPSKOG DRUŠTVA – SOCIETAS EUROPEA (SE)

Glava I.
OPĆE ODREDBE

Odjeljak 1.
PRIMJENA PROPISA, SJEDIŠTE, UPISI I OBJAVE

Primjena propisa

Članak 2.

Ako Uredbom nije što drugo propisano, na Europsko društvo –Societas Europea (SE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i na društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja sudjeluju u osnivanju nekog SE-a primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

Sjedište

Članak 3.

(1) U statutu SE sjedište društva mora se odrediti u skladu s odredbama članka 37. Zakona o trgovačkim društvima.
(2) Prenese li SE sa sjedištem u Republici Hrvatskoj središnje mjesto upravljanja u neku drugu državu, registarski sud će SE pozvati da u primjerenom roku kojega odredi vrati središnje mjesto upravljanja u Republiku Hrvatsku ili da sjedište društva prenese u drugu državu u skladu s odredbama članka 8. Uredbe. Ne postupi li SE u tome roku po zahtjevu suda, sud će donijeti odluku o prestanku društva. U zahtjevu suda mora se navesti da će u slučaju da SE ne postupi po zahtjevu nastupiti ta posljedica. Na temelju te odluke registarski sud će u sudski registar upisati da je nastao razlog za prestanak društva. Žalba protiv odluke suda odgađa njezino izvršenje.

Upis u sudski registar

Članak 4.

(1) SE upisuje se u sudski registar po propisima kojima se uređuje dioničko društvo i prema odredbama ovog Zakona.
(2) SE stječe pravnu osobnost upisom u sudski registar.

Objava podataka u Službenom listu Europske unije

Članak 5.

Izdavatelj »Narodnih novina« dužan je u roku od mjesec dana od dana kada objavi podatke o SE iz članka 14. Uredbe iste proslijediti Uredu za službene publikacije Europskih zajednica.

Odjeljak 2.
PRIJENOS SJEDIŠTA SE

Ponuda otpremnine u planu prijenosa sjedišta

Članak 6.

(1) U planu prijenosa sjedišta SE moraju se pored podataka navedenih u članku 8. stavku 2. Uredbe navesti i uvjeti za plaćanje otpremnine u novcu otkupom dionica koji se nudi dioničaru koji se usprotivi prijenosu sjedišta i to protivljenje izjavi u zapisnik na glavnoj skupštini na kojoj se odlučuje o prijenosu sjedišta. To pravo ima i dioničar koji nije sudjelovao na glavnoj skupštini jer je u tome bio protupravno spriječen ili glavna skupština nije bila valjano sazvana ili pak predmet odlučivanja nije bio valjano objavljen. Obvezu plaćanja otpremnine može preuzeti i neka druga osoba. Ponuda otkupa dionica mora se navesti u objavi plana prijenosa sjedišta.
(2) Pri otkupu dionica primjenjuju se propisi o stjecanju vlastitih dionica dioničkog društva osim odredbe o ništavosti obveznopravnog posla prijenosa dionica iz članka 233. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo snosi troškove prijenosa dionica.

Revizija primjerenosti otpremnine

Članak 7.

(1) Revizor mora ispitati primjerenost otpremnine iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Revizora imenuje nadzorni odbor. Za obavljeni posao revizor odgovara SE i dioničarima.
(3) Revizor mora o obavljenoj reviziji podnijeti pisano izvješće. Ono mora završiti izjavom o tome jesu li ponuđeni uvjeti za plaćanje otpremnine primjereni. Pritom se u izvješću mora posebno navesti:
1. kojim je metodama utvrđen iznos ponuđene otpremnine,
2. razloge zbog kojih je bila primjerena primjena tih metoda,
3. do kojeg bi rezultata dovela primjena različitih metoda ako je više njih bilo primijenjeno,
4. koja je težina bila dana pojedinim metodama te je li bilo i kojih teškoća prilikom procjene.
(4) Revizor mora izvješće podnijeti upravi i članovima nadzornog odbora.

Ispitivanje prijenosa sjedišta od strane nadzornog odbora

Članak 8.

Nadzorni odbor SE mora ispitati namjeravani prijenos sjedišta u drugu državu članicu Unije na temelju izvješća uprave iz članka 8. stavka 3. Uredbe i o tome sastaviti pisano izvješće. Nadzorni odbor nije u izvješću dužan iznijeti obavijesti u slučajevima iz članka 287. stavka 2. točke 1. i 5. Zakona o trgovačkim društvima.

Objava plana prijenosa sjedišta

Članak 9.

(1) Uprava SE mora najmanje dva mjeseca prije dana održavanja glavne skupštine na kojoj se treba odlučiti o prijenosu sjedišta društva u drugu državu članicu Unije predati registarskom sudu plan prijenosa i to objaviti u glasilu društva. U objavi se mora uputiti dioničare na njihova prava iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i članka 12. a vjerovnike na prava iz stavka 2. i 3. ovoga članka i članka 14. ovoga Zakona.
(2) U sjedištu društva mora se najmanje mjesec dana prije dana održavanja glavne skupštine na kojoj treba odlučiti o prijenosu sjedišta izložiti na uvid dioničarima i vjerovnicima društva plan prijenosa, izvješće uprave, izvješće revizora, izvješće nadzornog odbora o ispitivanju prijenosa, posljednja izrađena godišnja financijska izvješća i izvješće uprave o stanju društva ili koja je trebalo izraditi.
(3) Svakom se dioničaru i svakom vjerovniku moraju na njegov zahtjev, a o trošku društva, dati primjerci ili preslike isprava iz prethodnog stavka ovoga članka.
(4) Isprave iz stavka 2. ovoga članka moraju se predočiti na glav­noj skupštini. Uprava mora na početku rasprave usmeno obrazložiti plan prijenosa sjedišta društva. Ona mora obavijestiti dioničare prije donošenja odluke o svim bitnim promjenama u imovini društva i njegovoj mogućnosti privređivanja do kojih je došlo od izrade plana prijenosa sjedišta do trenutka odlučivanja na glavnoj skupštini.

Potreba davanja posebne suglasnosti

Članak 10.

Ako se promjenom sjedišta društva zadire u prava koja su statutom dana nekom točno određenom dioničaru ili nekima od njih, za odluku o prijenosu sjedišta potrebna je suglasnost tog ili tih dioničara.

Pojednostavnjeni prijenos sjedišta

Članak 11.

Ima li sve dionice društva jedan dioničar ili se svi dioničari odreknu pisanom izjavom ili izjavom danom u zapisnik na glavnoj skupštini prava na otpremninu u novcu, nije potrebno da se u planu prijenosa sjedišta navode uvjeti o nuđenju otpremnine a nije potrebno ni ispitivati primjerenost ponuđene otpremnine.

Otpremnina u novcu dioničaru koji se protivi
prijenosu sjedišta

Članak 12.

(1) Svakom dioničaru koji na glavnoj skupštini izjavi u zapisnik protivljenje odluci o prijenosu sjedišta pripada pravo da od društva ili od treće osobe koja je ponudila da će platiti otpremninu zahtijeva da mu plati primjerenu otpremninu s time da joj on prenese svoje dionice. Izjava da se traži to pravo može se dati istodobno s izjavom protivljenja u zapisnik na glavnoj skupštini ili se mora dostaviti društvu, odnosno trećoj osobi koja je ponudila plaćanje otpremnine u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o prijenosu sjedišta. Zahtjev za plaćanje otpremnine uvjetovan je upisom promjene sjedišta u registar novog sjedišta, dospijeva na dan tog upisa a zastarijeva za tri godine. Društvo odnosno treća osoba moraju snositi troškove prijenosa dionica. Onome tko ima pravo na otpremninu mora se dati osiguranje da će mu biti plaćena otpremnina i troškovi prijenosa dionica.
(2) Potvrda iz članka 8. stavka 8. Uredbe smije se izdati tek nakon što je dioničarima dano dovoljno osiguranje ili nakon što se dokaže da su se svi dioničari odrekli prava na otpremninu u novcu.
(3) Za dioničara do isteka roka u kome može ostvariti zahtjev za plaćanje otpremnine ne vrijede zapreke postavljene statutom da na drugi način raspolaže dionicama nakon što se donese odluka o prijenosu sjedišta.

Sudsko ispitivanje otpremnine

Članak 13.

(1) Odluka glavne skupštine o prijenosu sjedišta društva ne može se pobijati zbog toga što ponuda za plaćanje otpremnine u novcu nije primjerena ili što u planu prijenosa sjedišta, u izvješću o prijenosu sjedišta (članak 8. stavak 3. Uredbe), u izvješću o reviziji ili u izvješću nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju dana objaš­njenja ponude za plaćanje otpremnine nisu u skladu sa zakonom.
(2) Dioničari koji su u zapisnik s glavne skupštine na kojoj je odlučeno o prijenosu sjedišta izjavili protivljenje toj odluci mogu u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke zatražiti kod trgovačkog suda na čijem je području sjedište društva da preispita ponuđenu otpremninu i odredi veću. To pravo imaju i dioničari koji nisu sudjelovali na skupštini jer su u tome bili protupravno spriječeni ili glavna skupština nije bila valjano sazvana ili pak predmet odlučivanja nije bio valjano objavljen. Sud će zahtjev dioničara objaviti u glasilu društva na trošak društva. Dioničari koji ispunjavaju pretpostavke iz članka 532. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima mogu u daljnjem roku od mjesec dana od dana spomenute objave postaviti sudu svoje vlastite zahtjeve. Po proteku tog roka nije dopušteno postavljanje zahtjeva. To se upozorenje mora navesti u objavi. U pogledu postupka vrijede odredbe članka 532. Zakona o trgovačkim društvima.

Zaštita vjerovnika

Članak 14.

(1) Prenese li SE sjedište u neku drugu državu članicu Unije, njegovi vjerovnici mogu najkasnije mjesec dana od dana donošenja odluke o prijenosu sjedišta u pisanom obliku zatražiti od društva da im za do tada nastale tražbine dade osiguranje, ako ne mogu tražiti da im se one podmire. Takvo im pravo pripada samo ako učine vjerojatnim da je zbog prijenosa sjedišta društva ugroženo podmirenje njihovih tražbina.
(2) Potvrda iz članka 8. stavka 8. Uredbe smije se izdati tek kada je svim vjerovnicima koji imaju zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dano primjereno osiguranje.

Upis u sudski registar namjere prijenosa sjedišta
SE u drugu državu članicu.
Potvrda iz članka 8. stavka 8. Uredbe.

Članak 15.

(1) Svi članovi uprave SE moraju registarskom sudu podnijeti prijavu za upis namjere prijenosa sjedišta društva u drugu državu članicu Unije. Prijavi se moraju priložiti u izvorniku ili u ovjerenom prijepisu, odnosno preslici:
1. plan prijenosa sjedišta (članak 8. stavak 2. Uredbe),
2. zapisnik s glavne skupštine u kome je navedena odluka o prijenosu sjedišta,
3. izvješće uprave (članak 8. stavak 3. Uredbe),
4. dokaz da je predaja sudu plana prijenosa sjedišta bila objav­ljena s odgovarajućim upućivanjima,
5. godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju društva za posljednju poslovnu godinu odnosno koja je za tu godinu trebalo izraditi,
6. dokaz da je dioničarima koji su se protivili prijenosu sjedišta dano osiguranje za plaćanje otpremnine u novcu,
7. dokaz o danom osiguranju vjerovnicima društva i izjava da se osim vjerovnika koji su namireni i onih kojima je dano osiguranje drugi nisu prijavili društvu u roku iz članka 14. ovoga Zakona.
(2) Svi članovi uprave moraju registarskom sudu dati izjave:
1. da u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o prijenosu sjedišta nije podignuta tužba kojom se traži utvrđenje ništavosti odluke ili ju se pobija ili da je takva tužba povučena ili da su svi dioničari kod javnog bilježnika dali izjave da se odriču podignuti takvu tužbu,
2. da li je i koliko dioničara koristilo pravo da im se dade otpremnina u novcu i da se dionice dioničara koji su se protivili prijenosu sjedišta mogu preuzeti u skladu sa zakonom.
(3) Sud je dužan ispitati jesu li sve pravne radnje i formalnosti što ih treba obaviti prije prijenosa sjedišta uredno obavljene i jesu li dana osiguranja za plaćanje otpremnine dioničarima koji žele istupiti iz društva. Ako su te pretpostavke ispunjene, sud će obaviti upis i izdati potvrdu iz članka 8. stavka 8. Uredbe.
(4) Pri upisu namjere prijenosa sjedišta društva u sudski će se registar upisati planirano novo sjedište društva, registar u koji se društvo treba upisati i podatak da je izdana potvrda iz članka 8. stavka 8. Uredbe.
(5) Odmah po upisu namjeravanog prijenosa sjedišta društva novo se sjedište upisuje u registar koji se vodi na području novog sjedišta. Taj registar po službenoj dužnosti izvještava registarski sud da je obavljen upis koji nakon toga po službenoj dužnosti briše društvo iz sudskog registra.

Prijava za upis u sudski registar prijenosa sjedišta SE iz druge države članice Unije u Republiku Hrvatsku

Članak 16.

(1) Svi članovi uprave podnose prijavu za upis prijenosa sjedišta SE u Republiku Hrvatsku.
(2) Pri podnošenju prijave mora se dokazati postojanje SE. Prijavi se uz priloge koji se po Zakonu o trgovačkim društvima traže za upis dioničkog društva prilažu u izvorniku ili u ovjerenom prijepisu ili preslici, a ako isprave nisu na hrvatskom jeziku, njihovi ovjereni prijevodi na hrvatski jezik:
1. važeći statut SE ili statut u obliku pripremljenom za upis u sudski registar ovjeren od strane javnog bilježnika uz njegovu potvrdu da izmijenjene odredbe statuta i odluka o izmjeni te neizmijenjene odredbe statuta u potpunosti odgovaraju tekstu statuta koji se prilaže prijavi,
2. plan prijenosa sjedišta (članak 8. stavak 2. Uredbe),
3. zapisnik s glavne skupštine u kome je navedena odluka o prijenosu sjedišta,
4. isprave o imenovanju uprave i izboru, odnosno imenovanju članova nadzornog odbora,
5. izvješće uprave (članak 8. stavak 3. Uredbe),
6. godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju društva za posljednju poslovnu godinu odnosno koja je za tu godinu trebalo izraditi,
7. potvrdu nadležnog tijela u državi ranijeg sjedišta društva prema članku 8. stavku 8. Uredbe,
8. izvod iz registra države dotadašnjeg sjedišta društva koji ne smije biti stariji od dana izdavanja potvrde iz prethodne točke.
(3) Svi članovi uprave SE moraju sudu dati izjavu da se protiv društva ne vodi postupak za prestanak društva, da ono nije u likvidaciji, da nije nesposobno za plaćanje niti da je privremeno obustavilo plaćanja niti da se protiv njega vodi neki drugi sličan postupak.
(4) Nakon obavljenog upisa registarski sud mora o tome po služ­benoj dužnosti izvijestiti nadležno tijelo koje vodi registar u državi u kojoj je društvo do tada bilo upisano.

Prijava za upis u sudski registar prijenosa sjedišta SE iz druge zemlje članice Unije u Republiku Hrvatsku

Glava II.
OSNIVANJE SE

Odjeljak 1.
OSNIVANJE SE SPAJANJEM DRUŠTAVA

Ponuda otpremnine u ugovoru o spajanju

Članak 17.

Ugovor o spajanju društava ili njegov prijedlog moraju pored podataka iz članka 20. stavka 1. Uredbe sadržavati i uvjete za plaćanje otpremnine u novcu dioničaru koji se protivi prijenosu imovine društva na SE sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici Unije koju za prijenos dionica nudi društvo ili neka treća osoba.

Revizija spajanja

Članak 18.

(1) Ugovor o spajanju mora za svako društvo koje sudjeluje u spajanju pregledati jedan ili više revizora. Na to se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 515. Zakona o trgovačkim društvima.
(2) U okviru toga mora se ispitati i primjerenost uvjeta za plaćanje otpremnine u novcu dioničaru koji se protivi prijenosu imovine društva na SE sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici Unije koju za prijenos dionica nudi društvo ili neka treća osoba.

Objava ugovora o spajanju

Članak 19.

(1) Društvo mora ugovor o spajanju ili njegov prijedlog podnijeti registarskom sudu i to objaviti na način propisan u članku 517. Zakona o trgovačkim društvima. U objavi da je ugovor o spajanju odnosno njegov prijedlog predan sudu moraju se navesti podaci iz članka 21. Uredbe i uputiti dioničare na njihova prava iz članka 21. ovoga Zakona te vjerovnike na njihova prava iz stavka 2. ovoga članka i iz članka 23. ovoga Zakona.
(2) Na zahtjev svakog vjerovnika društva čija se imovina prenosi na SE sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici Unije moraju mu se bez odgađanja na trošak društva dati isprave iz članka 517. Zakona o trgovačkim društvima.

Pojednostavnjeno spajanje

Članak 20.

Ima li sve dionice društva jedan dioničar ili se svi dioničari odreknu pisanom izjavom ili izjavom danom u zapisnik na glavnoj skupštini prava na otpremninu u novcu, nije potrebno da se u ugovoru o spajanju društava navode uvjeti o nuđenju otpremnine a nije potrebno ni ispitivati njezinu primjerenost.

Otpremnina u novcu dioničaru koji se protivi
spajanju društava

Članak 21.

Svakom dioničaru društva čija se imovina prenosi na SE sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici Unije koji na glavnoj skupštini izjavi u zapisnik protivljenje odluci o spajanju društava pripada pravo da od društva ili od treće osobe koja je ponudila da će platiti otpremninu zahtijeva da mu se plati primjerena otpremnina u novcu s time da joj on prenese svoje dionice. Na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 12. i 13. ovoga Zakona.

Isključenje pobijanja odluke o spajanju.Sudsko ispitivanje omjera zamjene dionica.

Članak 22.

(1) Pobijanje odluke glavne skupštine o spajanju društava nije moguće zbog razloga iz članka 532. Zakona o trgovačkim društvima ako glavne skupštine svih društava koja sudjeluju u spajanju sa sjedištem u drugim državama Unije, u pravnim poredcima kojih se ne uređuje postupak sudskog ispitivanja omjera zamjene dionica, pri davanju suglasnosti na plan spajanja izričito prihvate da:
1. dioničari društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu zatražiti da se sudsko ispitivanje omjera zamjene dionica može provesti protiv SE sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili
2. dioničari društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija se imovina prenosi na SE sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici Unije mogu pokrenuti postupak sudskog ispitivanja omjera zamjene dionica protiv SE po odredbama članka 532. Zakona o trgovačkim društvima pred trgovačkim sudom na čijem je području sjedište društva u Republici Hrvatskoj.
(2) U slučaju navedenom u stavku 1. točki 2. prethodnoga stavka ovoga članka zahtjev za sudsko ispitivanje omjera zamjene dionica mogu postaviti samo oni dioničari koji su u zapisnik s glavne skupštine na kojoj je donesena odluka o spajanju ili unutar mjesec dana od donošenja te odluke izjavili društvu da imaju namjeru postaviti sudu zahtjev za ispitivanje omjera zamjene dionica. U potvrdi iz članka 25. stavak 2. Uredbe mora se navesti jesu li i koji dioničari dali takvu izjavu.
(3) Dioničar društva sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici Unije čija se imovina prenosi na društvo preuzimatelja može podnijeti zahtjev sudu za ispitivanje omjera zamjene dionica ako iz potvrde koja se izdaje za to društvo proizlazi da su se dioničari odrekli pobijanja odluke glavne skupštine zbog toga što omjer zamjene dionica nije dobro određen i da su sva društva sa sjedištem u drugim državama članicama Unije imovine kojih se prenose prihvatila da se postupak sudskog ispitivanja omjera zamjene dionica vodi kako je to predviđeno u stavku 1. točki 1. ovoga članka Zakona.

Zaštita vjerovnika i imatelja posebnih prava

Članak 23.

Prenese li društvo svoju imovinu na SE sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici Unije, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 14. ovoga Zakona. Potvrda iz članka 25. stavka 2. Uredbe smije se izdati samo nakon što se utvrdi da su imateljima obveznica i užitnica osigurana ista takva prava.

Prijava za upis u sudski registar namjeravanog spajanja prijenosom imovine društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na SE sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici Unije. Potvrda iz članka 25. stavka 2. Uredbe.

Članak 24.

(1) Svi članovi uprave društva koje prenosi imovinu na SE sa sjedištem u nekoj drugoj državi članici Unije moraju namjeravano spajanje prijaviti registarskom sudu radi upisa u sudski registar. Prijavi treba priložiti u izvorniku ili u ovjerovljenom prijepisu odnosno preslici:
1. ugovor o spajanju ili prijedlog tog ugovora (članak 20. Uredbe),
2. zapisnik s glavne skupštine društva koje prenosi imovinu u kome je navedena odluka o spajanju,
3. ako je za spajanje potrebna neka suglasnost tijela vlasti, tu suglasnost,
4. izvješće o spajanju iz članka 514. Zakona o trgovačkim društvima,
5. izvješće revizora spajanja iz članka 515. Zakona o trgovačkim društvima,
6. zaključna financijska izvješća društva koje prenosi imovinu,
7. dokaz da je objavljeno podnošenje ugovora o spajanju ili njegovog prijedloga u sudski registar za društvo koje prenosi imovinu,
8. dokaz da su dana osiguranja za isplatu primjerene otpremnine dioničarima koji se protive spajanju i potrebne suglasnosti društava sa sjedištima u drugim državama članicama Unije za pokretanje postupka sudskog ispitivanja omjera zamjene dionica,
9. dokaz da je dano osiguranje vjerovnicima i izjavu da osim namirenih vjerovnika i vjerovnika kojima je dano osiguranje nema vjerovnika koji su se prijavili društvu u za to propisanome roku.
(2) Svi članovi uprave moraju sudu dati izjave:
1. da u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o spajanju društava nije podignuta tužba kojom se traži utvrđenje ništavosti ili ju se pobija ili da je takva tužba povučena ili da su svi dioničari kod javnog bilježnika dali izjave da se odriču podignuti takvu tužbu,
2. da li je i koliko dioničara koristilo pravo da im se dade otpremnina u novcu i da se dionice dioničara koji su se protivili spajanju društava mogu preuzeti u skladu sa zakonom.
(3) Sud je dužan ispitati jesu li sve pravne radnje i formalnosti što ih treba obaviti prije spajanja društava uredno obavljene i jesu li dana osiguranja vjerovnicima za njihove tražbine prema društvu, imateljima posebnih prava i dioničarima koji su se usprotivili spajanju za plaćanje otpremnine dioničarima koji žele istupiti iz društva. Ako su te pretpostavke ispunjene, sud će obaviti upis i izdati potvrdu iz članka 25. stavka 2. Uredbe.
(4) Pri upisu namjeravanog spajanja u sudski registar mora se navesti planirano sjedište SE, registar u kome će to društvo biti upisano i činjenica da je izdana potvrda iz članka 25. stavka 2. Uredbe.
(5) Odmah po upisu namjeravanog spajanja društava u SE u novi registar uprava mora uz prilaganje priopćenja registra novog sjedišta društva podnijeti prijavu za upis spajanja i za brisanje društva iz sudskog registra. Ako priopćenje nije na hrvatskom jeziku, treba ga priložiti u ovjerovljenom prijevodu na hrvatski jezik.

Odjeljak 2.
OSNIVANJE HOLDINGA SE

Osnivanje holdinga SE

Članak 25.

(1) Statut holdinga SE (članak 2. stavak 2. Uredbe) može se usvojiti (članak 173. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima) kada ga nakon što protekne dodatni rok iz članka 33. stavka 3. druge rečenice Uredbe usvoje osobe koje žele osnovati SE.
(2) Dodatni rok iz članka 33. stavka 3. druge rečenice Uredbe počinje teći s danom objave da su ispunjene pretpostavke za osnivanje holdinga SE.
(3) Tekst statuta usvojenog izjavama danim kod javnog bilježnika mora biti jednak tekstu statuta sadržanog u planu osnivanja (članak 32. stavka 2. u vezi s člankom 20. stavkom 1. točkom h/ Uredbe). U planu osnivanja je za određenje visine temeljnog kapitala društva dovoljno navesti najmanji iznos tog kapitala potrebnog za osnivanje društva i najveći iznos koji bi se postigao unosom svih udjela u SE.

Primjena odredbi o spajanju društava

Članak 26.

(1) Za izvješće o osnivanju, reviziju plana osnivanja, objavu plana osnivanja, izradu plana osnivanja, isključenje podizanja tužbe za pobijanje i sudsko ispitivanje omjera zamjene primjenjuju se odredbe članka 32. Uredbe i na odgovarajući način odredbe članaka 514. do 515.a, 517., 518., 529. i 532. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 18. stavka 1. i članka 22. ovoga Zakona.
(2) Ako u osnivanju SE sudjeluje dioničko društvo, za suglasnost glavne skupštine na odgovarajući se način primjenjuju odred­be članka 516. Zakona o trgovačkim društvima, a ako u tome sudjeluje društvo s ograničenom odgovornošću odredbe 536. Zakona o trgovačkim društvima.

Upis u sudski registar ispunjenjauvjeta za namjeravano osnivanje holdinga SE.Potvrda da su poduzete mjere za osnivanje holdinga SE.

Članak 27.

(1) Uprave društava koja namjeravaju osnovati holding SE moraju radi upisa u sudski registar prijaviti sudovima na čijim su područjima njihova sjedišta da su ispunjeni uvjeti za namjeravano osnivanje holdinga SE (članak 33. stavak 2. Uredbe). Prijavi se mora u izvorniku ili u ovjerovljenom prijepisu odnosno preslici priložiti:
1. plan osnivanja (članak 32. stavak 2. Uredbe),
2. zapisnik sa skupštine društva koje podnosi prijavu u kome je navedena odluka o osnivanju holdinga SE (članak 32. stavak 66. Uredbe),
3. izvješće o osnivanju,
4. izvješće o reviziji osnivanja,
5. dokaz o objavi predaje plana osnivanja registarskom sudu, osim ako su na skupštini društva sudjelovali svi imatelji udjela ili su na njoj bili zastupani a nisu se protivili donošenju odluke kojom se daje suglasnost za osnivanje holdinga SE.
(2) Svi članovi uprave moraju sudu dati izjave:
1. da u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke nije podignuta tužba kojom se traži utvrđenje ništavosti odluke ili ju se pobija ili da je takva tužba povučena ili da su svi dioničari kod jav­nog bilježnika dali izjave da se odriču podignuti takvu tužbu,
2. da li je i koliko dioničara koristilo pravo da im se dade otpremnina u novcu i da se dionice dioničara koji su se protivili spajanju društava mogu preuzeti u skladu sa zakonom.
(3) Sud je dužan ispitati jesu li imatelji udjela u društvima koja namjeravaju osnovati holding SE u za to predviđenome roku prema planu osnivanja unijeli za svako društvo predviđeni najmanji postotak udjela, jesu li ispunjeni svi ostali uvjeti i poduzete sve pravne radnje te uredno ispunjene sve formalnosti za osnivanje holdinga SE. Ako je to učinjeno, sud će obaviti upis i izdati potvrdu da su uredno obavljene sve pravne radnje i ispunjene sve formalnosti potrebne za osnivanje holdinga SE.
(4) Pri upisu da su ispunjeni uvjeti za namjeravano osnivanje holdinga SE moraju se navesti planirana tvrtka i planirano sjedište SE, registar u kome SE treba biti upisan, tvrtke, sjedišta i registre drugih društava koja namjeravaju osnovati SE kao i da su ispunjeni uvjeti za osnivanje u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe.
(5) Odmah po upisu holdinga SE u registar, uprave društava koja su sudjelovala u osnivanju moraju uz prilaganje izvoda iz Registra europskih društava (SE) podnijeti prijavu za upis osnivanja holdinga SE u sudski registar. Ako izvadak nije na hrvatskom jeziku, mora ga se priložiti u ovjerovljenome prijevodu na hrvatski jezik.

Prijava holdinga SE za upis u sudski registar

Članak 28.

Prijavi za upis holdinga SE u sudski registar moraju se uz isprave koje se podnose po odredbama članka 187. Zakona o trgovačkim društvima priložiti:
1. plan osnivanja (članak 32. stavak 2. Uredbe),
2. zapisnike sa skupština društava koja su sudjelovala u osnivanju s navođenjem odluka o osnivanju (članak 32. stavak 6. Uredbe),
3. izvješća revizora osnivanja (članak 32. stavci. i 5. Uredbe),
4. dokaz o objavi da su ispunjeni uvjeti za osnivanje (članak 3. stavci 3. i 5. Uredbe),
5. potvrdu da je društvo koje sudjeluje u osnivanju poduzelo sve pravne radnje i uredno ispunilo sve formalnosti koje se redovito traže za osnivanje društva; ako mjerodavno pravo neke druge države članice Unije društva koje sudjeluje u osnivanju ne predviđa da takvu potvrdu izdaje nadležni sud, javni bilježnik ili neko drugo nadležno tijelo te države, prijavi se mora priložiti drugi podoban dokaz o uredno poduzetim pravnim radnjama i ispunjenju formalnosti potrebnih za osnivanje holdinga SE,
6. izvode iz registara za društva koja sudjeluju u osnivanju holdinga SE a sjedište im je u nekoj drugoj državi članici Unije.

Odjeljak 3.
OSNIVANJE SE PREOBLIKOVANJEM DIONIČKOG DRUŠTVA I PREOBLIKOVANJE SE U DIONIČKO DRUŠTVO

Plan preoblikovanja

Članak 29.

Plan preoblikovanja mora sadržavati najmanje:
1. dotadašnju tvrtku, sjedište i registarski broj upisa društva koje se preoblikuje,
2. predloženi statut za SE i novu tvrtku,
3. moguće posljedice preoblikovanja za sudjelovanje radnika,
4. predviđeni vremenski plan za preoblikovanje,
5. moguću zaštitu predvidivih prava dioničara i/ili vjerovnika.

Revizija preoblikovanja

Članak 30.

(1) Plan preoblikovanja mora pregledati revizor.
(2) Revizor mora o obavljenoj reviziji plana preoblikovanja izraditi pisano izvješće. On mora u skladu s člankom 37. stavkom 6. Uredbe utvrditi je li ukupna vrijednost sredstava društva umanjena za obveze u najmanju ruku jednaka visini temeljnog kapitala i iznosu vezanih rezervi društva koje ono mora imati.
(3) Na reviziju preoblikovanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima o reviziji osnivanja.

Objava plana preoblikovanja

Članak 31.

(1) Uprava društva mora najmanje mjesec dana prije dana održavanja glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju suglasnosti za preoblikovanje predati plan preoblikovanja registarskome sudu i u glasilu društva objaviti da je to učinjeno. U objavi se mora uputiti dioničare na prava iz stavaka 2. i 3. ovoga članka Zakona.
(2) U prostorijama društva u njegovu sjedištu moraju se najmanje za vrijeme od mjesec dana prije dana održavanja glavne skupštine iz stavka 1. ovoga članka izložiti na uvid dioničarima plan preoblikovanja, izvješće uprave o preoblikovanju, izvješće revizora preoblikovanja i godišnja financijska izvješća te izvješće o stanju društva koja su posljednja izrađena ili ih je po zakonu trebalo posljednje izraditi.
(3) Na njegov zahtjev svakom se dioničaru mora dati na trošak društva prijepise ili preslike isprava iz prethodnoga stavka ovoga članka Zakona.
(4) Isprave iz stavka 2. ovoga članka Zakona moraju biti na raspolaganju dioničarima radi uvida i za vrijeme održavanja glavne skupštine. Prije početka rasprave uprava mora usmeno objasniti plan preoblikovanja. Uprava mora obavijestiti dioničare prije donošenja odluke o svim bitnim promjenama u imovini društva i njegovoj mogućnosti privređivanja do kojih je došlo od izrade plana preoblikovanja do trenutka odlučivanja na glavnoj skupštini.

Prijava preoblikovanja za upis u sudski registar

Članak 32.

Uprava je dužna podnijeti prijavu registarskome sudu radi upisa preoblikovanja u sudski registar. Prijavi se moraju u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu odnosno preslici priložiti:
1. plan preoblikovanja,
2. zapisnik s glavne skupštine u kome se navodi odluka o preoblikovanju,
3. ako je za preoblikovanje potrebno neko odobrenje tijela vlasti, to odobrenje,
4. izvješće uprave o preoblikovanju,
5. dokaz o objavi predaje plana preoblikovanja registarskome sudu, osim ako su na glavnoj skupštini sudjelovali svi dioničari ili su na njoj bili zastupljeni a nisu izjavili protivljenje donesenoj odluci,
6. izvješće revizora preoblikovanja,
7. godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju društva koja su bila posljednja izrađena ili su posljednja morala biti izrađena.

Preoblikovanje SE u dioničko društvo

Članak 33.

Na preoblikovanje SE u dioničko društvo (članak 66. Uredbe) na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 29. do 32. ovoga Zakona.

Glava III.
ORGANI SE

Odjeljak 1.
PRIMJENA PROPISA I ODREĐENJE POJMOVA

Primjena propisa

Članak 34.

Ako Uredbom i ovim Zakonom nije što drugo određeno, na organe SE primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Određenje pojmova

Članak 35.

(1) SE sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može izabrati dualistički ili monistički sustav organa vođenja društva.
(2) Društvo iz stavka 1. ovoga članka s dualističkim sustavom organa vođenja ima upravni i nadzorni odbor.
(3) Društvo iz stavka 1. ovoga članka s monističkim sustavom organa vođenja ima upravni odbor.

Odjeljak 2.
DUALISTIČKI SUSTAV

Broj članova nadzornog odbora

Članak 36.

(1) Broj članova nadzornog odbora ravna se po odredbama članka 254. Zakona o trgovačkim društvima.
(2) Predstavnik radnika u nadzornom odboru imenuje se pod uvjetima i na način predviđen posebnim propisima.

Vođenje poslova društva od strane člana nadzornog odbora

Članak 37.

Nadzornom odboru je dopušteno da imenuje nekog svog člana da obavlja poslove člana uprave po članku 39. stavku 3. rečenici 2. Uredbe samo za unaprijed određeno vrijeme, ali najviše godinu dana. Dopušteno je ponovno imenovanje ili produljenje vremena na koje je član nadzornog odbora bio imenovan s time da mandat može trajati ukupno najviše godinu dana.

Pravo člana nadzornog odbora na obaviještenost

Članak 38.

Svaki član nadzornog odbora može od uprave zatražiti da nadzornom odboru dade obavijesti prema članku 41. stavku 3. prvoj rečenici Uredbe.

Određivanje poslova za čije poduzimanje je potrebna
suglasnost nadzornog odbora

Članak 39.

Nadzorni odbor može sam odrediti za poduzimanje kojih poslova uprave je potrebna njegova suglasnost.

Odjeljak 3.
MONISTIČKI SUSTAV

Članak 40.

Na upravni odbor SE primjenjuju se odredbe članaka 272.a do 272.o. Zakona o trgovačkim društvima.

Glava IV.
KAZNENE ODREDBE

Kaznena djela i prekršaji

Članak 41.

(1) Propisi o kaznenim djelima iz članka 624. stavka 1. točke 1. do 5. i stavka 2., članka 625. i članka 627. do 629. i o prekršajima iz članka 630. i 631. Zakona o trgovačkim društvima vrijede i za SE u smislu članka 9. stavka 1., c), ii Uredbe, kada se ti propisi odnose na
1. članove uprave,
2. članove nadzornog odbora ili
3. članove organa ovlaštenog za zastupanje društva kapitala
primjenjuju se na SE s dualističkim sustavom za osobe navedene u točkama 1. i 3. ako se odnose na članove organa koji vode poslove društva, a za osobe navedene u točki 2. ako se primjenjuju na članove organa koji obavlja nadzor nad vođenjem poslova društva. Kada se ti propisi primjenjuju na SE s monističkim sustavom, ako se odnose na osobe navedene u točkama 1. i 3. primjenjuju se na izvršne direktore, a ako se odnose na osobe navedene u točki 2., primjenjuju se na članove upravnog odbora.
(2) Kazneni propisi iz članka 624. stavka 1. točke 6. i članka 626. Zakona o trgovačkim društvima vrijede u smislu članka 9. stavka 1. c), ii Uredbe i za SE s dualističkim sustavom. Kada se odnose na članove uprave, vrijede za članove organa vođenja poslova društva.
(3) Tko kao član uprave, odnosno izvršni direktor ili kao likvidator SE ne dade primjereno osiguranje kada ga je po Uredbi i ovome Zakonu društvo dužno dati, kaznit će se za kazneno djelo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.
(4) Kaznom iz stavka 3. ovoga članka Zakona kaznit će se za kazneno djelo u SE s monističkim sustavom tko
1. kao član upravnog odbora protivno odredbi članka 251. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima ne sazove glavnu skupštinu SE ili to ne učini pravodobno ili je ne obavijesti o gubitku ili je o tome netočno, nepotpuno ili nepravodobno obavijesti,
2. kao član upravnog odbora protivno odredbi članka 251. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ili kao likvidator protivno odredbi članka 9. stavka 1., c), ii Uredbe u vezi s odredbama članka 374. stavka 2. i članka 251. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ne zatraži ili pravodobno ne zatraži otvaranje stečajnog postupka.
(5) Tko kazneno djelo iz stavka 4. ovoga članka Zakona počini iz nehaja, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

DRUGI DIO
PROVEDBA UREDBE VIJEĆA (EEZ-a)BR. 2137/85 OD 25. SRPNJA 1985.O EUROPSKOM GOSPODARSKOM INTERESNOM UDRUŽENJU (EGIU)

Glava I.
OPĆE ODREDBE

Primjena propisa

Članak 42.

(1) U Republici Hrvatskoj može se osnovati Europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU) u skladu s Uredbom.
(2) Za pitanja koja nisu izričito uređena Uredbom na EGIU sa sjedištem u Republici Hrvatskoj primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o gospodarskom interesnom udruženju.

Svojstvo trgovca

Članak 43.

Bez obzira na njegov predmet poslovanja EGIU je trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima.

Pravna osobnost

Članak 44.

EGIU stječe pravnu osobnost upisom u sudski registar koji se vodi za područje na kome se nalazi njegovo sjedište.

Glava II.
POSEBNE ODREDBE

Tvrtka

Članak 45.

Tvrtka EGIU sadržava sastojke propisane za tvrtku gospodarskoga interesnog udruženja s time da se riječi gospodarsko interesno udruženje zamjenjuju riječima europsko gospodarsko interesno udruženje ili oznaku EGIU.

Pravna osoba kao član uprave

Članak 46.

(1) Član uprave EGIU može biti i pravna osoba.
(2) Pravna osoba imenovana za člana uprave mora odrediti fizič­ku osobu koja je u tome zastupa koja mora imati ista svojstva kao da je sama imenovana članom uprave.
(3) Fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka ima obveze i snosi odgovornost kao da je sama imenovana članom uprave.

TREĆI DIO
ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu ovoga Zakona

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: 303-03/07-01/03
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.