Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

NN 107/2007 (19.10.2007.), Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

HRVATSKI SABOR

3131

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/118
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva nacionalna Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove.

Članak 2.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Agencija se upisuje u sudski registar.
(2) Agencija će poslovati pod nazivom Agencija za mobilnost i programe Europske unije.
(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

II. DJELATNOST AGENCIJE

Članak 4.

(1) Djelatnost Agencije je upravljanje programima Europske unije: Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) i Program Mladi na djelu (Youth in Action Programme) kao i potpora provedbi ostalih programa Europske unije iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: ERA-MORE (mobilnost istraživača u Europskom istraživačkom prostoru), EUROPASS (ugradnja komponenti EUROPASS-a u obrazovni sustav Republike Hrvatske), ERASMUS MUNDUS (uspostavljanje međunarodnih združenih diplomskih studija).
(2) U obavljanju djelatnosti Agencija:
– surađuje s ustanovama u cjelokupnoj vertikali obrazovanja, tijelima državne uprave, javnim ustanovama te pravnim i fizičkim osobama, u provođenju svoje djelatnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uvažavajući programska pravila koja su regulirana odlukama Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojima se uređuju programi Europske zajednice,
– obavlja poslove koji se odnose na pripremu i objavljivanje natječaja za pojedine programe EU,
– upoznaje širu javnost o aktivnostima i načinima prijave na natječaje i prikuplja prijave na natječaje,
– priprema upute i priručnike za kandidate odnosno krajnje korisnike,
– vodi postupak za izbor projekata, provjeru pravnog statusa i financijskog stanja kandidata,
– osigurava usklađenost projekata s europskim i nacionalnim prioritetima,
– provodi izbor projekata te nadzor provedbe projekata,
– prati korištenje financijskih sredstava upućenih krajnjim korisnicima,
– koordinira rad s ustanovama u Republici Hrvatskoj i EU.
(3) Agencija provodi i druge programe koji joj se daju u nadležnost.

Članak 5.

(1) Djelatnost Agencije financira se iz državnog proračuna.
(2) Agencija se može financirati i iz fondova Europske unije, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

III. USTROJ I TIJELA AGENCIJE

Članak 6.

(1) U Agenciji se ustrojavaju odjeli, odsjeci i odjeljci.
(2) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, odsjekom voditelj odsjeka, a odjeljkom voditelj odjeljka.
(3) Ustroj Agencije pobliže se uređuje statutom.

Upravno vijeće

Članak 7.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće.
(2) Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova.
(3) Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Repub­like Hrvatske na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa, na razdoblje od četiri godine, i to:
– predsjednika i jednog člana iz ministarstva nadležnog za obrazovanje,
– jednog člana iz ministarstva nadležnog za mlade,
– jednog člana iz ministarstva nadležnog za financije,
– jednog člana iz Agencije,
– jednog člana – stručnjaka iz akademske zajednice,
– jednog člana predstavnika Agencije za strukovno obrazovanje.
(4) Predsjedniku, odnosno članu Upravnoga vijeća mandat može prestati i prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka na osobni pisani zahtjev te ako predsjednik, odnosno član, ne ispunjava obveze utvrđene statutom Agencije.

Članak 8.

(1) Upravno vijeće Agencije:
– donosi statut Agencije, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje i ministarstva nadležnog za mlade,
– donosi godišnji program rada i financijski plan,
– donosi opći akt o radnim mjestima i broju izvršitelja stručnih i savjetodavnih te administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova,
– donosi ostale opće akte Agencije,
– raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije,
– utvrđuje plan razvoja Agencije,
– odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom Agencije,
– na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava pomoćnike rav­natelja Agencije,
– odlučuje o raspoređivanju dobiti Agencije u skladu sa zakonom,
– kao tijelo drugog stupnja odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa i u svezi s radom,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije.
(2) Upravno vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
(3) Predstavnici ministarstava iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona koji su članovi Upravnog vijeća ne mogu sudjelovati u obavljanju nadzora nad zakonitošću rada Agencije te nadzor na provedbom Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu.
(4) Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje statutom Agencije.

Ravnatelj

Članak 9.

(1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije.
(2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za stručnog savjetnika, sukladno odredbama ovoga Zakona i Statuta Agencije.
(3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdob­lje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
(4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće.
(5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije.

Članak 10.

Ravnatelj Agencije:
– predstavlja i zastupa Agenciju, vodi poslovanje i stručni rad Agencije te koordinira aktivnosti sa stručnim službama Europske komisije,
– predlaže godišnji program rada i financijski plan Agencije i odgovoran je za njihovo ostvarivanje,
– predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta, njegove izmjene i dopune te nacrte općih akata Agencije,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Agencije,
– sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,
– donosi odluke o projektima koji će se financirati u sklopu provedbe Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu,
– podnosi izvješća o radu i poslovanju Agencije Upravnom vijeću, ministarstvu nadležnom za obrazovanje, ministarstvu nadležnom za mlade i Europskoj komisiji,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije.

Članak 11.

(1) Ravnatelj Agencije ima pomoćnike.
(2) Za pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene statutom Agencije.
(3) Broj pomoćnika ravnatelja, način, postupak za imenovanje te djelokrug njihovog rada uređuju se statutom Agencije.

Članak 12.

(1) Agencija može imati stručna i savjetodavna tijela.
(2) Sastav, način osnivanja i djelokrug stručnih i savjetodavnih tijela uređuje se statutom.

Članak 13.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavljaju ministarstvo nadležno za obrazovanje i ministarstvo nadležno za mlade.
(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje obavlja nadzor nad provedbom Programa za cjeloživotno učenje, a ministarstvo nadležno za mlade obavlja nadzor nad provedbom Programa Mladi na djelu.

Članak 14.

Način obavljanja nadzora nad zakonitošću rada Agencije te nadzora nad provedbom Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu iz članka 13. ovoga Zakona, sustav kontrole i revizije, način financiranja te način definiranja nacionalnih prioriteta u provedbi programa pobliže će se utvrditi statutom Agencije.

IV. RADNICI AGENCIJE

Članak 15.

(1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju stručni suradnici, stručni savjetnici i viši stručni savjetnici.
(2) Stručni suradnici, stručni savjetnici i viši stručni savjetnici dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije.

Članak 16.

(1) Radna mjesta i broj izvršitelja za obavljanje stručnih i savjetodavnih te administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova utvrđuju se općim aktom Agencije.
(2) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa radnika Agencije utvrđuju se statutom, odnosno drugim općim aktom Agencije.
(3) Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog odnosa te radno-pravni položaj stručnih suradnika, stručnih savjetnika, viših stručnih savjetnika i drugih radnika Agencije primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i općih propisa o radu.
(4) Plaće stručnih suradnika, stručnih savjetnika, viših stručnih savjetnika i drugih radnika Agencije utvrđuju se u skladu s odredbama Zakona o plaćama u javnim službama.

V. IMOVINA AGENCIJE

Članak 17.

(1) Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
(2) Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom Agencije.

Članak 18.

(1) Agencija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
(2) Za obveze Agencije solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Danom upisa u sudski registar Agencija preuzima sve poslove te sve radnike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu, sredstva za rad i financijska sredstva Centra za mobilnost i EU programe koji je ustrojstvena jedinica Agencije za obrazovanje odraslih.

Članak 20.

(1) Upravno vijeće iz članka 7. ovoga Zakona imenovat će Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Upravno vijeće Agencije donijet će statut i druge opće akte Agencije usklađene s ovim Zakonom u roku od 90 dana od dana njegova imenovanja sukladno ovome Zakonu.
(3) Upravno vijeće Agencije, imenovano sukladno ovome Zakonu, raspisat će natječaj za ravnatelja Agencije u roku od 30 dana od dana donošenja statuta Agencije.

Članak 21.

(1) Osoba koja je danom upisa Agencije u sudski registar zatečena u obnašanju dužnosti voditelja Centra za mobilnost i EU programe nastavit će obavljati tu dužnost kao privremeni ravnatelj Agencije, do imenovanja ravnatelja Agencije u skladu s ovim Zakonom.
(2) Privremeni ravnatelj je ovlašten obaviti pripreme za početak rada Agencije, a posebno obaviti poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 23. stavka 3. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, br. 17/07.).

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/06-01/05
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.