Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

NN 107/2007 (19.10.2007.), Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

HRVATSKI SABOR

3132

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Proglašavam Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/119
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: Fond), uređuje njegova djelatnost, ustrojstvo i upravljanje Fondom te izvori, namjena i upravljanje sredstvima Fonda.

Članak 2.

(1) Fond ima svojstvo pravne osobe.
(2) Osnivač Fonda je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti ostvaruje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove energetike.
(3) Fond je za svoj rad odgovoran središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove energetike.
(4) Sjedište Fonda je u Zagrebu.
(5) Fond se upisuje u sudski registar.

Članak 3.

(1) Fond upravlja i raspolaže sredstvima za poslove i namjene utvrđene ovim Zakonom.
(2) Fond odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
(3) Republika Hrvatska solidarno jamči za obveze Fonda.

II. DJELATNOST I STATUT FONDA

Članak 4.

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s prikupljanjem, očuvanjem i povećanjem vrijednosti sredstava za financiranje izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva (u daljnjem tekstu: Program razgradnje) sukladno članku 10. i 11. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Repub­like Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 9/02.) (u daljnjem tekstu: Ugovor) i druge poslove određene statutom Fonda.

Članak 5.

(1) Fond ima statut i druge opće akte sukladno zakonu i statutu Fonda.
(2) Statut Fonda donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
(3) Statutom Fonda pobliže se uređuje:
– unutarnji ustroj i djelatnosti Fonda,
– ovlasti, prava i obveze te način odlučivanja pojedinih tijela,
– temeljna načela rada Fonda,
– upravljanje sredstvima Fonda, troškovi upravljanja i naknade za upravljanje sredstvima Fonda,
– temeljna načela i ograničenja ulaganja,
– omjeri i vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,
– uvjeti pod kojima će Fond stjecati vrijednosne papire,
– kriteriji i nadležnost za izbor depozitne banke Fonda te najviši iznos naknade depozitnoj banci,
– druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Fonda.

III. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 6.

Tijela Fonda su Upravni odbor i direktor.

Članak 7.

(1) Upravni odbor upravlja Fondom sukladno odredbama ovoga Zakona, statuta Fonda, drugih općih akata Fonda i drugih zakona i propisa te nadzire rad direktora.
(2) Upravni odbor ima sedam članova od kojih je jedan predsjednik.
(3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na vrijeme od četiri godine.
(4) U Upravni odbor Vlada Republike Hrvatske imenuje:
– jednog predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike,
– jednog predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija,
– jednog predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša,
– jednog predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove nuklearne sigurnosti,
– jednog predstavnika Hrvatske elektroprivrede d.d., Zagreb,
– jednog neovisnog stručnjaka iz područja financija (vrijednosni papiri),
– jednog neovisnog stručnjaka iz područja nuklearne energetike.
(5) Dužnost predsjednika i člana Upravnog odbora ne obavlja se kao jedino zanimanje.
(6) Djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti te način rada i donošenja odluka Upravnog odbora utvrdit će se statutom Fonda i poslovnikom o radu Upravnog odbora kojega donosi Upravni odbor.

Članak 8.

(1) Poslovanje Fonda vodi direktor.
(2) Direktor zastupa i predstavlja Fond.
(3) Direktora imenuje Upravni odbor na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.
(4) Djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti, uvjeti za imenovanje te postupak imenovanja i razrješenja direktora utvrdit će se statutom Fonda.

IV. NAMJENA, IZVORI I UPRAVLJANJE SREDSTVIMA FONDA

Članak 9.

Sredstva Fonda koriste se za:
– izradu i reviziju Programa razgradnje sukladno članku 10. i 11. Ugovora,
– razgradnju Nuklearne elektrane Krško sukladno Programu razgradnje,
– zbrinjavanje i odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško sukladno Programu razgradnje,
– pokriće troškova poslovanja Fonda.

Članak 10.

(1) Sredstva za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radio­aktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško uplaćuju se u Fond tromjesečno do prestanka rada Nuklearne elektrane Krško sukladno Ugovoru, odnosno dok se ne ostvari planirani iznos sredstava utvrđen važećim Programom razgradnje.
(2) Obveznik uplate sredstava iz stavka 1. ovoga članka, na račun Fonda, je Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb.
(3) Iznos, rok i način uplate sredstava iz stavka 1. ovoga članka, na račun Fonda, sukladno Programu razgradnje, propisuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike.

Članak 11.

(1) Sredstva Fonda se mogu, sukladno ovom Zakonu i statutu Fonda, u svrhu očuvanja i povećanja vrijednosti, ulagati u vrijednosne papire, depozite i druge sigurne plasmane, uz uvažavanje sljedećih načela:
– sigurnost ulaganja,
– raznolikost ulaganja,
– održavanje odgovarajuće likvidnosti.
(2) Načela ulaganja osobito sadrže:
– vrstu imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,
– način na koji će se udovoljiti odredbi iz stavka 1. ovoga članka,
– postupke za donošenje odluka o ulaganjima i izvršenjima tih ulaganja,
– način izmjene načela ulaganja.

Članak 12.

Uvjeti pod kojima će Fond stjecati vrijednosne papire, omjeri i vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati te ograničenja ulaganja sredstava Fonda utvrdit će se statutom Fonda.

Članak 13.

(1) Upravni odbor može, na način propisan statutom Fonda, odlučiti da se dio ili sva sredstva Fonda mogu dati na upravljanje društvu za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo).
(2) Upravni odbor bira Društvo na temelju javnog natječaja sukladno kriterijima i mjerilima određenim ovim Zakonom, statutom Fonda i pravilnikom o kriterijima i mjerilima za izbor Društva.

Članak 14.

(1) Društvo je trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovač­kim društvima osnovano u pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću ili dioničkog društva.
(2) Temeljni kapital Društva mora iznositi najmanje tri milijuna kuna. Temeljni kapital mora biti uplaćen u novcu, ne smije potjecati iz zajmova i kredita i ne smije biti opterećen na bilo koji način. Visina temeljnog kapitala u propisanom najmanjem iznosu mora se održavati kroz cijelo vrijeme upravljanja sredstvima Fonda.
(3) O kriterijima i mjerilima za izbor Društva Upravni odbor donosi poseban pravilnik.
(4) Svi odnosi između Fonda i Društva bit će precizno uređeni međusobnim ugovorom, koji će se, pored općih propisa i propisa koji reguliraju takve odnose, temeljiti i na odredbama ovoga Zakona te statuta Fonda.

Članak 15.

(1) Društvo je dužno upravljati sredstvima Fonda s pozornoš­ću opreznog, urednog i savjesnog gospodarstvenika uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika diversifikacijom ulaganja u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(2) Društvo odgovora Fondu za štetu koja nastane zbog neispunjenja ili neprimjerenog ispunjenja njegovih obveza nastalih u upravljanju sredstvima Fonda, osim ako neispunjenje ili neprimjereno ispunjenje proizlazi iz okolnosti za koje ne odgovara iako je poslovanje vodilo s opreznošću i pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
(3) Društvo mora pohranjivati sve isprave i ostale spise koji se odnose na Fond.

V. DEPOZITNA BANKA

Članak 16.

(1) Fond ima depozitnu banku.
(2) Kriteriji i nadležnost za izbor depozitne banke Fonda utvrdit će se statutom Fonda.
(3) Depozitna banka odgovara Fondu za pričinjenu štetu ako povjerene poslove ne obavlja ili te poslove obavlja nepravilno.
(4) Za poslove skrbništva depozitna banka ima pravo na naknadu. Najviši iznos naknade utvrdit će se statutom Fonda.
(5) Depozitna banka i Fond svoja međusobna prava i obveze reguliraju ugovorom.

VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IZVJEŠTAVANJE

Članak 17.

(1) Za svaku poslovnu godinu Upravni odbor, na prijedlog direktora, donosi program rada i financijski plan.
(2) Godišnji program rada i financijski plan za svaku poslovnu godinu Fond je obvezan dostaviti na suglasnost središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove energetike.

Članak 18.

(1) Fond je dužan do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće za proteklu godinu.
(2) Ako sredstvima Fonda upravlja Društvo dužno je jednom mjesečno izvještavati Fond o upravljanju sredstvima.
(3) Direktor je dužan tromjesečno izvještavati Upravni odbor o financijskom poslovanju Fonda. Iznimno, direktor je dužan Upravnom odboru dostaviti izvješće o financijskom poslovanju Fonda i u drugo vrijeme kad to Upravni odbor zahtijeva.
(4) Fond je dužan dva puta godišnje izvještavati središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove energetike o financijskom poslovanju Fonda.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, Fond je središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove energetike dužan dostaviti izvješće o financijskom poslovanju Fonda i u drugo vrijeme kada ono to zahtijeva.
(6) Fond jednom godišnje, na način utvrđen statutom Fonda, izvještava javnost o obavljanju djelatnosti za koje je osnovan.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 19.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb ako na propisan način, u propisanom iznosu i propisanim rokovima ne uplaćuje sredstva utvrđena člankom 10. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba Hrvatske elektroprivrede d.d., Zagreb.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravni odbor u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Upravni odbor je dužan u roku od 30 dana od dana imenovanja zatražiti suglasnost Vlade Republike Hrvatske na statut Fonda.

Članak 21.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog direk­tora Fonda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Privremeni direktor Fonda ovlašten je poduzeti radnje i obaviti pripreme za početak rada Fonda i podnijeti prijavu za upis Fonda u sudski registar.

Članak 22.

Vlada Republike Hrvatske donijet će provedbeni propis iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

(1) Početna sredstva za rad Fonda osigurat će se isplatom s računa državnog proračuna Republike Hrvatske na koji se, sukladno Uredbi o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine«, br. 50/06. i 77/06.), uplaćuju sredstva za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.
(2) U roku od osam dana od dana otvaranja računa Fonda sredstva uplaćena na račun državnog proračuna Republike Hrvatske, sukladno Uredbi o načinu uplate sredstva za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnoga goriva Nuklearne elektrane Krško, prenijet će se na račun Fonda.

Članak 24.

Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb dužna je uplaćivati sredstva za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško u iznosu, rokovima i na način određen Uredbom o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško do dana stupanja na snagu propisa iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/07-01/01
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.