Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

NN 107/2007 (19.10.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

HRVATSKI SABOR

3133

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA

Proglašavam Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/130
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 158/03.) u članku 2. riječ: »dorađeni« zamjenjuje se riječju: »prerađeni«.

Članak 2.

U članku 3. točki (a) riječ: »popravljen« zamjenjuje se riječju: »prerađen«.
Točka (e) mijenja se i glasi:
»(e) Proizvođačem se smatra:
– proizvođač proizvoda čije je sjedište u Republici Hrvatskoj i svaka druga pravna ili fizička osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem na proizvod svojega imena, svojega zaštitnog znaka ili kojega drugoga razlikovnog znaka, ili onaj koji prerađuje proizvod,
– predstavnik proizvođača kad proizvođač nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili uvoznik proizvoda kad proizvođač nema predstavnika kojemu je sjedište u Republici Hrvatskoj,
– svaka druga pravna ili fizička osoba u opskrbnome lancu, u mjeri u kojoj njezine djelatnosti mogu utjecati na sigurnosne značajke proizvoda,
– proizvođač proizvoda čije je sjedište u državi članici Europske unije i svaka druga pravna ili fizička osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem na proizvod svojega imena, svojega zaštitnog znaka ili kojega drugoga razlikovnog znaka, ili onaj koji prerađuje proizvod,
– predstavnik proizvođača kad proizvođač nema sjedište u nekoj državi članici Europske unije ili uvoznik proizvoda kad proizvođač nema predstavnika kojemu je sjedište u nekoj državi članici Europske unije.«
U točki (g) riječi: »Povlačenje proizvoda« zamjenjuju se riječima: »Povrat proizvoda od potrošača«, a iza riječi: »svaku« dodaju se riječi: »trajnu ili privremenu«.
Točka (h) mijenja se i glasi:
»(h) Povlačenje proizvoda s tržišta označuje svaku mjeru usmjerenu na obustavu raspačavanja (distribucije) te izlaganja i nuđenja proizvoda opasnog za potrošače.«
Iza točke (h) dodaje se točka (i) koja glasi:
»(i) Opasna imitacija je proizvod zavaravajućeg izgleda, koji nije hrana, a ima oblik, miris, boju, vanjski izgled, ambalažu, oznake, obujam ili veličinu koji potrošača, posebice djecu, dovodi u zabunu da ga zamijeni za hranu i zbog toga ga stavlja u usta ili proguta, što može predstavljati opasnost i uzrokovati gušenje, trovanje te perforiranje ili opstrukciju probavnog trakta.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) U smislu stavka 1. ovoga članka proizvod se smatra sigurnim:
– kada je, ako ne postoje posebne odredbe Zajednice o sigurnosti tog proizvoda, sukladan posebnim propisima koji su u skladu s Ugovorom o Europskoj zajednici, a posebno njegovim člancima 28. i 30. koji utvrđuju zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje proizvod mora zadovoljavati da bi bio stavljen na tržište,
– ako nema odgovarajućih tehničkih propisa, kada ispunjava zahtjeve hrvatskih norma kojima su preuzete europske norme, čiji je popis objavljen u »Narodnim novinama«,
– u okolnostima različitim od onih navedenih u podstavku drugom ovoga stavka, sukladnost proizvoda s općim sigurnosnim zahtjevima procjenjuje se uzimajući u obzir sljedeće elemente, kada oni postoje:
a) hrvatske norme kojima su prihvaćene odgovarajuće europske norme različite od onih navedenih u podstavku drugom ovoga stavka,
b) norme izrađene u državi članici u kojoj je proizvod stavljen na tržište,
c) preporuke Europske komisije koje daju upute za ocjenu sigurnosti proizvoda,
d) pravila dobre prakse u području sigurnosti proizvoda koja su na snazi na dotičnom području,
e) trenutačna razina znanosti i tehnike,
f) sigurnost koju potrošači mogu objektivno očekivati.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Nije dopušteno proizvoditi, uvoziti, izvoziti, oglašavati ili stavljati na tržište proizvode iz članka 3. točka (i) ovoga Zakona.«
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za opću sigurnost proizvoda u suradnji s hrvatskim nacionalnim normirnim tijelom objavit će u »Narodnim novinama« popis hrvatskih normi iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. riječi: »i stavljanje u uporabu proizvoda« brišu se, a riječ: »njihovo« zamjenjuje se riječima: »njihov povrat od potrošača ili«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »ili raspačavači« brišu se.
U podstavku 2. iza riječi: »tržišta« dodaju se riječi: »ili povrat proizvoda od potrošača«.
Iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:
»– proizvođač će poduzeti mjeru povrata proizvoda od potrošača samo u krajnjem slučaju kada druge mjere nisu dovoljne za sprječavanje određenih rizika, kada proizvođači smatraju prijeko potrebnim ili kada su to prisiljeni učiniti nastavno na mjeru koju je poduzelo nadležno tijelo.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Da bi sigurnost proizvoda bila zajamčena, raspačavači (distributeri) moraju:
– postupati s dužnom pažnjom pri poduzimanju mjera kojima pridonose primjeni sigurnosnih zahtjeva, osobito ne isporučivati proizvode za koje znaju ili bi morali znati na temelju obavijesti koje posjeduju i kao profesionalci da ne zadovoljavaju sigurnosnim uvjetima, odnosno sudjelovati u praćenju sigurnosti proizvoda stavljenih na tržište, prenositi obavijesti koje se tiču rizika proizvoda, čuvati ili izdavati dokumente potrebne za praćenje podrijetla proizvoda te u granicama svojih djelatnosti poduzimati mjere koje omogućuju suradnju s nadležnim tijelima i proizvođačima.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječ: »potrošači« zamjenjuje se riječima: »raspačavači (distributeri)«.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 6.

U članku 7. stavku 2. točki b) podstavku 1. riječ: »zahtijevaju« zamjenjuje se riječju: »naređuju«.
U točki d) riječ: »njihovu« zamjenjuje se riječju: »njegovu«.
U točki e) riječ: »odrede« zamjenjuje se riječju: »narede.«
U točki f) podstavku 2. riječi: »njegovo povlačenje od proizvođača« zamjenjuju se riječima: »njegov povrat od potrošača«.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Nadležna tijela mogu poduzeti mjere iz stavka 2. ovoga članka prema:
– proizvođačima,
– raspačavačima (distributerima), u granicama njihovih djelatnosti i osobito raspačavaču (distributeru) odgovornom za prvo raspačavanje (distribuciju) na tržištu Republike Hrvatske,
– svakoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, kad se to pokaže potrebnim, s ciljem suradnje u radnjama poduzetim da bi se izbjegli rizici koje izaziva proizvod.«
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječ: »djelovati« zamjenjuje riječju: »postupati«.
Iza stavka 3., koji je postao stavak 4., dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:
»(5) Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka će poduzeti mjeru povrata proizvoda od potrošača samo u krajnjem slučaju kada druge mjere nisu dovoljne za sprječavanje određenih rizika.
(6) Žalba na rješenje koje sadrži mjeru iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 7. i 8.

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
– u suprotnosti sa člankom 4. stavkom 1. ovoga Zakona stavi na tržište proizvode koji nisu sigurni,
– u suprotnosti s člankom 4. stavkom 3. ovoga Zakona proizvodi, uvozi, izvozi, oglašava i stavi na tržište opasan proizvod,
– u suprotnosti s člankom 6. ovoga Zakona ne obavijesti na odgovarajući način potrošače i druge korisnike, ne poduzme odgovarajuće mjere kako bi oni izbjegli opasnost, ne čuva dokumente potrebne za praćenje podrijetla proizvoda i ne surađuje s nadležnim inspekcijskim tijelima,
– u suprotnosti s člankom 7. ovoga Zakona ne postupi u skladu s izvršnim rješenjima nadležnih inspekcijskih tijela.
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za opću sigurnost proizvoda objavit će u »Narodnim novinama« popis normi iz članka 3. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 2. kojima se mijenjaju podstavci četvrti i peti točke (e) članka 3. i članka 3. kojima se u članku 4. mijenjaju u stavku 3. točke b) i c) ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 383-01/07-01/02
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.