Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doplatku za djecu

NN 107/2007 (19.10.2007.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doplatku za djecu

HRVATSKI SABOR

3134

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doplatku za djecu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/131
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Članak 1.

U Zakonu o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01. i 138/06.) u članku 4. iza riječi: »osnovi« umjesto točke stavlja se zarez te dodaju riječi: »osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije uređeno«.

Članak 2.

U članku 7. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
»(2) Korisnik može biti i stranac koji ima neprekinuti odobreni stalni boravak u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva i ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.
(3) Korisnik može biti i stranac na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj ako to pravo ostvaruje na osnovi međunarodnog ugovora ili primjene pravila Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.«

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:
»Za djecu s prebivalištem u inozemstvu i za djecu s boravkom u inozemstvu dužim od 3 mjeseca neprekidno, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno.«

Članak 4.

U članku 14. iza riječi: »inozemstvu« umjesto točke stavlja se zarez te dodaju riječi: »osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 143-01/07-01/01
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.