Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovač­kim društvima

NN 107/2007 (19.10.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovač­kim društvima

HRVATSKI SABOR

3136

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/1331
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br.111/93., 34/99., 52/00. i 118/03.) u članku 2. stavku 3. između riječi: »društvo« i riječi: »komanditno« veznik: »i« se zamjenjuje zarezom, a iza riječi: »komanditno društvo« dodaju se riječi: »i gospodarsko interesno udruženje«, zarez iza riječi: »dioničko društvo« zamjenjuje se veznikom: »i« a riječi: »i gospodarsko interesno udruženje« brišu se.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 7. oznaka: »(9)« zamjenjuje se oznakom: »(8)«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. točki 1. iza riječi: »sjedište« dodaju se riječi: »te predmet poslovanja«. Točka 2. mijenja se tako da glasi:
»2. ime, odnosno imena, porezni broj te prebivalište osoba ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača.«

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. briše se točka i dodaju zarez i riječi: »a mogu se koristiti i arapski brojevi.«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 4. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: »Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.«
U stavku 5. iza riječi: »papiru« dodaju se riječi: »i internetskoj stranici«.
Točka 3. mijenja se tako da glasi:
»3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.«

Članak 6.

U članku 40. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršnih direktora«.
U stavku 2. iza brojke: »260.,« dodaju se riječi: »članka 272.d,«.
U stavku 4. iza brojke: »260,« dodaju se riječi: »članka 272.d,«.

Članak 7.

U članku 62. stavku 4. iza riječi: »nadzornog« dodaje se zarez i riječi: »odnosno upravnog«.

Članak 8.

U članku 64. riječi: »Sudski upis« zamjenjuju se riječju: »Upis«.

Članak 9.

U članku 82. riječ: »zabraniti« zamjenjuje se riječima: »društva oduzeti ovlast za«.

Članak 10.

U članku 86. ispred riječi: »Krajem« stavlja se oznaka: »(1)«.
Dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Društvo u kojem nijedan član nije fizička osoba dužno je godišnja financijska izvješća zajedno s izvješćem o stanju društva, bez odgađanja nakon što ih prihvate članovi društva, te izvješćem revizora, kada je revidiranje godišnjih financijskih izvješća propisano zakonom ili određeno društvenim ugovorom, predati u sudski registar radi upisa predaje i objave tog upisa.«

Članak 11.

U članku 93. riječ: »zabraniti« zamjenjuje se riječima: »oduzeti ovlast za«.

Članak 12.

Iza članka 138. dodaje se članak 138.a i naslov iznad njega koji glase:

»Predaja izvješća društva u sudski registar

Članak 138.a

Odredba članka 86. stavka 2. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuje i na komanditno društvo u kome nijedan komplementar nije fizička osoba.«

Članak 13.

U naslovu iznad članka 165. riječi: »glase na donositelja i koje« brišu se.
U članku 165. stavku 1. riječi: »na donositelja ili« brišu se.
U stavku 2. briše se prva rečenica. Druga rečenica počinje riječima: »Ako se dionica izdaje prije uplate punog iznosa za koji se izdaje,« a riječ: »Iznos« piše se malim slovom.
Stavak 3. briše se.

Članak 14.

U članku 170. stavku 1. točki 2. riječi: »vrste i« brišu se.
U točki 4. iza riječi: »dionica« dodaje se zarez a riječi: »na ime ili naznaku da glasi na donositelja,« brišu se.

Članak 15.

U članku 172. stavku 2. točki 4. riječi: »na donositelja ili« brišu se.
U točki 10. riječi: »vrsta i« brišu se.

Članak 16.

U članku 173. stavku 3. točki 5. riječi: »izdaju li se dionice koje glase na donositelja ili« zamjenjuju se riječima: »da se izdaju dionice«.
U stavku 3. točka 6. se mijenja tako da glasi: »6. tome ima li društvo upravu i nadzorni odbor ili upravni odbor te ovisno o tome broju članova uprave i nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora i izvršnih direktora,«.

Članak 17.

U članku 178. stavku 2. zarez iza riječi: »rodova« i riječi: »podatak glase li na ime ili na donositelja« brišu se.
 

Članak 18.


U članku 180. stavku 4. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »odnosno izvršne direktore«.

Članak 19.

U članku 181. stavku 2. točki 4. na kraju se dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora ili upravnog odbora«.
U točki 5. iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktor ili član upravnog odbora«.

Članak 20.

U članku 182. stavku 1. iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktori i članovi upravnog odbora«.
U stavku 2. točki 1. iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktor ili član upravnog odbora«.
U točki 2. na kraju dodaju se riječi: »odnosno izvršnog direktora ili člana upravnog odbora,«.
U točki 3. iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktor ili član upravnog odbora«.

Članak 21.

U članku 183. stavku 1. iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktori i članovi upravnog odbora«.
U stavku 3. riječ: »Svako« zamjenjuje se riječju: »Svatko«.

Članak 22.

U članku 186. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »odnosno svi izvršni direktori i članovi upravnog odbora«.

Članak 23.

U članku 187. stavku 1. točki 4. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršnih direktora«.
U točki 5. iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktori i članovi upravnog odbora«.
U stavku 2. točki 5. na kraju dodaju se riječi: »odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora,«.

Članak 24.

U članku 188. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktori i članovi uprav­nog odbora«.
U stavku 3. točki 2. riječi: »kojima se ograničavaju ili umanjuju prava vjerovnika« zamjenjuju se riječima: »protivne propisima koji isključivo ili pretežno služe zaštiti vjerovnika društva ili su inače doneseni u javnom interesu«.

Članak 25.

U članku 189. točki 6. iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora«.

Članak 26.

U članku 190. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:
» 3. ime i prezime, odnosno tvrtka, prebivalište, odnosno sjedište, a ako se radi o fizičkoj osobi i porezni broj osnivača.«
U stavku 2. iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora«.

Članak 27.

U članku 191. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »uprava« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mogu«.

Članak 28.

Na kraju naslova iznad članka 193. dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora«
U članku 193. u prvoj rečenici iza riječi: »odbora« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktori i članovi upravnog odbora«.

Članak 29.

U članku 194.a stavku 6. riječ: »cijena« zamjenjuje se riječju: »naknada«.

Članak 30.

U članku 196. stavku 1. u cijeloj točki 3. zarezi iza riječi: »broj« i riječi: »vrstu« brišu se.
U točki 5. iza riječi: »sjedište,« dodaju se riječi: »a za fizičke osobe i porezni broj,«.
U točki 8. riječi: »trgovački centar« zamjenjuju se riječima: »sudski registar«.

Članak 31.

U članku 198. stavku 2. točki 1. zarez iza riječi: »broj« i riječ: »vrstu« brišu se.

Članak 32.

U članku 201. stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »koje vrste i« zamjenjuju se riječima: »i kojeg«.

Članak 33.

U članku 202. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mogu«.

Članak 34.

U članku 203. stavku 2. riječi: »pojedine vrste i« zamjenjuju se riječju: »pojedinog«.

Članak 35.

U članku 208. stavku 1. riječ: »oglas« zamjenjuje se riječju: »glas«.

Članak 36.

U naslovu članka 222. dodaju se riječi: »i rezerve kapitala«.
U članku 222. stavku 1. riječi: »kapitalnom dobiti« zamjenjuju se riječima: »rezervama kapitala (vezane rezerve)«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Društvo unosi u rezerve kapitala:
1. dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju dionice koji prelazi nominalni iznos dionica a ako su izdane dionice bez nominalnog iznosa onaj iznos koji prelazi knjigovodstveno iskazani iznos temeljnog kapitala što se odnosi na dionice,
2. dio iznosa uplaćenog društvu za stjecanje zamjenjivih obveznica ili obveznica s opcijom kupnje dionica koji prelazi nominalni iznos izdanih obveznica,
3. iznos za koji je pojednostavnjeno smanjen temeljni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala.«
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »Zakonske rezerve« dodaju se riječi: »i rezerve kapitala«.
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »rezervi« dodaju se riječi: »i rezervi kapitala«, a iza riječi: »Zakonske rezerve« dodaju se riječi: »i rezerve kapitala«.

Članak 37.

Iza članka 222. dodaje se članak 222.a i naslov iznad njega koji glase:

»Rezerve za vlastite dionice, statutarne i ostale rezerve

Članak 222.a

(1) U rezerve iz dobiti smiju se unositi samo iznosi koji pro­izlaze iz neto dobiti poslovne godine ili iz prenesene dobiti iz ranijih godina.
(2) Ako je društvo u poslovnoj godini steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice u toj godini unijeti iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica. U rezervama za vlastite dionice mora se iskazati iznos koji odgovara iznosu koji je za te dionice iskazan u aktivnoj strani bilance. U te se rezerve mogu unositi i iznosi iz statutarnih rezervi, ako je statutom određeno da ih se može koristiti za tu namjenu, kao i iznosi iz drugih rezervi iz dobiti koji prelaze iznose prenesenog gubitka koje nije bilo moguće pokriti iz neto dobiti poslovne godine. Rezerve za vlastite dionice smiju se ukinuti samo ako se te dionice otuđe ili povuku ili ih smanjiti za iznos za koji one prelaze iznos niže iskazane vrijednosti vlastitih dionica u aktivnoj strani bilance.
(3) Predvidi li se statutom da društvo ima statutarne rezerve, statutom se mora odrediti:
1. visina tih rezervi u apsolutnom iznosu ili dijelom temeljnog kapitala ili ukupnoga vlastitog kapitala društva,
2. dio iznosa neto dobiti, umanjen za iznos korišten za pokriće prenesenog gubitka, iznos unesen u zakonske rezerve i iznos unesen u rezerve za vlastite dionice ako ih društvo ima, koji se u pojedinoj poslovnoj godini namjenjuje za stvaranje statutarnih rezervi,
3. namjene za koje se mogu koristiti te rezerve.
(4) Statutarne rezerve mogu se koristiti samo za namjene određene statutom.
(5) Ostale rezerve društvo može koristiti u bilo koju svrhu ako nisu korištene za svrhu iz stavka 2. ovoga članka i ako se statutom drukčije ne odredi.«

Članak 38.

U članku 223. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Ne odredi li glavna skupština odlukom o upotrebi dobiti dan kada dioničari stječu tražbine za isplatu dividende određene tom odlukom, koji ne smije biti kasniji od 30. dana nakon dana donošenja odluke, dioničari stječu prema društvu tražbine na isplatu dividende istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je odluka donesena. Stjecanjem od strane dioničara, tražbine za isplatu dividende odvajaju se od dionica ostvarenjem prava iz kojih su nastale. U odluci o isplati dividende može se odrediti dan dospijeća tih tražbina koji ne može biti po isteku roka od 30 dana od dana kada su ih dioničari stekli. Ne odredi li glavna skupština dan dospijeća tražbina, one dospijevaju istekom 30. dana od dana kada su stečene.«

Članak 39.

U članku 226. stavku 1. riječi: »koje glase na ime upisuju se« zamjenjuju se riječima: »se upisuju«.
U stavku 2. riječi: »koji ima dionicu što glasi na ime« brišu se.
U stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »koja glasi na ime« i u drugoj rečenici riječi: »koje glase na ime« brišu se.

Članak 40.

U naslovu iznad članka 227. riječi: »koje glase na ime« brišu se.
U članku 227. stavku 1. riječi: »koje glase na ime« brišu se.

Članak 41.

U članku 230. stavku 3. u trećoj rečenici riječi: »koja glasi na ime ne može se« zamjenjuju se riječima: »se ne može«.

Članak 42.

Članak 233. mijenja se i glasi:
»(1) Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti glavne skupštine za njihovo stjecanje koja vrijedi najviše 18 mjeseci i određuje uvjete pod kojima se one mogu stjecati, naročito najveći broj dionica koje ono treba steći, vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje dionica i, ako se dionice stječu naplatnim putem, najveću i najmanju vrijednost onoga što društvo za to daje. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.
Pri svakom stjecanju dionica uprava društva mora utvrditi da su za to ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom.
(2) Pri stjecanju dionica iz stavka 1. ovoga članka i njihovu raspolaganju mora se primijeniti odredba članka 211. ovoga Zakona. Smatra se da je tako postupljeno ako se dionice stječu, odnosno ako se s njima raspolaže na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Za drukčije raspolaganje dionicama potrebna je odluka glavne skupštine. Pri stjecanju dionica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 308. stavka 3. i 4. ovoga Zakona. Glavna skupština može ovlastiti upravu da povuče vlastite dionice a da za to nije potrebna njezina posebna odluka.
(3) Društvo može stjecati vlastite dionice i bez za to dobivene ovlasti glavne skupštine:
1. ako je to potrebno da bi se od društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji,
2. ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u društvu ili u nekome od društava koje je s njime povezano s time da ih u roku od godinu dana od dana stjecanja mora prenijeti tim osobama,
3. ako se dionice stječu zato da bi se po odredbama ovoga Zakona obeštetilo dioničare društva ili manjinske dioničare o njemu ovisnih društava,
4. ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem financijska institucija kupuje dionice komisiono,
5. ako ih stječe od dioničara zbog toga što nije u potpunosti uplatio iznos za koji su izdane,
6. na temelju univerzalnoga pravnog sljedništva,
7. na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala društva,
8. nadmetanjem provedenim od strane suda da bi društvo namirilo neku svoju tražbinu prema dioničaru.
(4) Na dionice stečene na način propisan stavkom 1. ovoga članka te u svrhe navedene u stavku 3. točkama 1. do 3., 5. i 8. ovoga članka zajedno s vlastitim dionicama koje društvo već ima ne smije otpasti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala društva. Takvo je stjecanje nadalje dopušteno samo onda ako društvo stvori propisane rezerve za te dionice tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu ili po statutu ono mora imati a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima. U tu svrhu treba iznos temeljnog kapitala računski umanjiti za iznos za koji taj kapital još nije uplaćen ako taj iznos nije iskazan na aktivnoj strani bilance. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te stavka 3. točki 1., 2., 4. i 8. stjecanje dionica je dopušteno samo onda ako su za njih u cjelini uplaćeni iznosi za koje se izdaju.
(5) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te stavka 3. točke 1. uprava društva mora izvijestiti prvu sljedeću glavnu skupštinu društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je društvo dalo za te dionice.
(6) Stjecanje dionica protivno odredbama stavka 1. i 3. ovoga članka je valjano a obveznopravni posao o prijenosu dionica je ništav.«

Članak 43.

U članku 234. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »predujam« dodaje se zarez, veznik: »ili« iza toga se briše, a riječi: »mu pruža« brišu se. U trećoj rečenici riječi: »smanjio temeljni kapital društva ili po zakonu ili statutu propisane rezerve koje se ne smiju koristiti za plaćanja dioničarima« zamjenjuju se riječima: »smanjila neto aktiva ispod razine propisane u članku 233. stavku 4. ovoga Zakona.«
U stavku 2. riječi: »stavku 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 1., 3. i 4.«.
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Kad je društvu dopušteno da nekome dade predujam, zajam ili osiguranje za stjecanje vlastitih dionica, pa i pri povećanju temeljnog kapitala društva mora to učiniti pod ovim uvjetima:
1. dionice se moraju steći po fair tržnim uvjetima posebno u pogledu onoga što društvo za to dobiva uključujući tu kamate na dani zajam, osiguranja koja se daju za otplatu zajma i povrat predujma s time da se prethodno ispita kreditna sposobnost treće ili trećih osoba koje sudjeluju u tome poslu za što sve odgovara uprava društva,
2. uprava društva mora za sklapanje tog posla dobiti prethodnu suglasnost glavne skupštine odlukom donesenom glasovima koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala društva zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke s time da mora prije donošenja odluke glavnoj skupštini podnijeti pisano izvješće i u njemu navesti razloge za sklapanje takvog posla, interes društva da u njega uđe, uvjete pod kojima se posao treba sklopiti, rizike kojima se izlaže društvo s obzirom na njegovu likvidnost i solventnost i cijenu po kojoj treća osoba treba steći dionice koje se izvješće mora dostaviti i registarskom sudu radi objave da je i kada je predano sudu,
3. iznos financijske pomoći koja se tako daje trećoj osobi ili trećim osobama ne smije ni u kom času dovesti do toga da se iznos neto aktive društva smanji ispod razine iz članka 233. stavka 4. ovoga Zakona uzevši pritom u obzir smanjenja neto aktive do kojih je došlo prethodnim stjecanjem vlastitih dionica društva neposredno ili preko drugih osoba a društvo mora u bilanci među obvezama iskazati rezerve koje se ne mogu koristiti za isplate dioničarima u ukupnom iznosu na izloženi način dane financijske pomoći trećim osobama.
(4) Pravni posao iz stavka 1. ovoga članka kojim se pomaže da dionice društva steknu članovi uprave, odnosno izvršni direktori i članovi nadzornog, odnosno upravnog odbora društva, pa i pri povećanju temeljnog kapitala društva, ili društvo koje se u odnosu na društvo o čijim je dionicama riječ smatra vladajućim društvom ili to čine treće osobe u svoje ime a za njihov račun je ništav ako nije u najboljem interesu društva.«

Članak 44.

U članku 236. stavku 1. riječi: »stavku 1. i. 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 1., 3. i 4.«.
U stavku 2. iza riječi: »stavka 1.« dodaje se zarez i riječi: »3. i 4.«.

Članak 45.

U članku 237. u prvoj rečenici riječi: »točke 1. do 5. i točke 7. i stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »i 3. točke 1. do 6. i 8. i stavka 4.« U trećoj rečenici riječi: »233. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »233. stavka 4.«. U četvrtoj rečenici riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Članak 46.

U članku 238. stavku 1. u prvoj rečenici brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«. U drugoj rečenici iza riječi: »iznosa« dodaju se riječi: »temeljnog kapitala«, a brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »4.«

Članak 47.

U članku 239. stavku 2. točki 1. riječi: »prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare« zamjenjuju se riječima: »zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga«.

Članak 48.

U članku 241. stavku 5. brojka: »49« zamjenjuje se brojkom: »41«.

Članak 49.

U članku 244. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Nije li u odluci o imenovanju što drugo rečeno, mandat predsjedniku i članu uprave počinje s danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru.«

Članak 50.

Članak 244.a mijenja se i glasi:
»(1) Predsjednik i član uprave mogu dati ostavku neovisno o zahtjevu za naknadu štete koji društvo zbog toga može imati prema njima iz ugovora kojeg su sklopili s društvom. Za prestanak članstva u upravi nije potrebna odluka nadzornog odbora. Ne proizlazi li iz izjave kojom je ostavka dana što drugo, ona djeluje, ako za nju postoji važan razlog, od dana kada je izjavljena društvu, u protivnom tek po proteku 14 dana od tog dana.
(2) Ostavka iz stavka 1. ovoga članka izjavljuje se u pisanom obliku nadzornom odboru društva. O ostavci se mora odmah obavijestiti ostale članove uprave.
(3) Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost nadzornog odbora.«

Članak 51.

Članak 250. mijenja se i glasi:
»(1) Uprava mora izvješćivati nadzorni odbor o:
1. poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to,
2. rentabilnosti poslovanja društva a napose rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala,
3. tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva,
4. poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva.
(2) Kod vladajućeg društva u koncernu izvješće obuhvaća i društva koncerna.
(3) Nadzorni odbor može zahtijevati od uprave da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje društva.
(4) Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja, izvješće o rentabilnosti društva i o upotrebi kapitala na sjednici nadzornog odbora na kojoj se rasprav­lja o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o tijeku poslova i o stanju društva najmanje tromjesečno a izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva pravodobno kako bi nadzorni odbor mogao o njima zauzeti stav.
(5) Izvješća se moraju sastaviti savjesno i istinito. Ona moraju biti pravodobna i u pravilu u pisanom obliku.
(6) Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem društva i koja značajnije utječu na položaj društva ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati. On može zahtijevati podnošenje izvješća o prilikama društva, pravnim i poslovnim odnosima s povezanim društvima. I svaki član nadzornog odbora može zahtijevati da uprava podnese spomenuto izvješće nadzornom odboru. Odbije li ga uprava dati, ponovljeni zahtjev za njegovo podnošenje može postaviti spomenuti član nadzornog odbora, ako ga u tome podrži najmanje još jedan član tog odbora, u kojem slučaju je uprava dužna odboru dati spomenuto izvješće.
(7) Svaki član nadzornog odbora ima pravo zahtijevati da mu se izvješće dade na uvid. Ako nadzorni odbor drukčije ne odluči, svaki njegov član ima pravo da mu se na njegov zahtjev dade pisani primjerak izvješća. Zaključi li tako nadzorni odbor, izvješće treba dati na uvid i članovima komisije nadzornog odbora u skladu s tim zaključkom. Predsjednik nadzornog odbora je dužan izvijestiti članove odbora o izvješću uprave najkasnije na prvoj sjednici odbora koja se održi po primitku tog izvješća.«

Članak 52.

Iza članka 250. dodaju se članci 250.a i 250.b i naslovi iznad njih koji glase:

»Godišnje izvješće o stanju društva

Članak 250.a

(1) Uprava društva dužna je jednom godišnje u pisanom obliku podnijeti glavnoj skupštini izvješće o stanju društva.
(2) U godišnjem izvješću o stanju društva mora se korektno prikazati najmanje razvitak i rezultat poslovanja društva te financijsko stanje u kome se ono nalazi uz opis glavnih rizika i nesigurnosti kojima je izloženo. To mora biti uravnotežen prikaz i potpuna analiza razvoja i rezultata poslovanja te položaja društva u skladu s opsegom i složenošću njegova poslovanja. U mjeri u kojoj je to potrebno za razumijevanje razvoja, rezultata poslovanja i financijskog položaja društva analiza mora uključiti financijske, a ako je to potrebno, i druge pokazatelje koji se odnose na pojedine poslove uključujući i obavijesti o zaštiti okoliša i o radnicima. Kada je to potrebno, u analizi se mora dodatno objasniti iznose navedene u godišnjim financijskim izvješćima.
(3) U izvješću moraju se prikazati i:
a) svi važniji poslovni događaji koji su se pojavili nakon proteka poslovne godine,
b) očekivani razvoj društva u budućnosti,
c) djelovanje društva na području istraživanja i razvoja,
d) obavijesti o stjecanju vlastitih dionica društva,
e) postojanje podružnica društva,
f) podaci o upotrebi financijskih instrumenata te podaci važni za prosudbu stanja imovine društva, njegovih obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka, ciljeva upravljanja financijskim rizicima i politikama uključujući i politiku poduzimanja mjera zaštite od gubitka u pojedinim važnijim vrstama predviđenih poslova koji se posebno računovodstveno iskazuju kao i izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine.
(4) Sastavni dio izvješća društva dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira je i izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja iz članka 272.p ovoga Zakona.
(5) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupno jav­nosti.

Konsolidirano godišnje izvješće društva

Članak 250.b

(1) Uprava vladajućeg društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ovisna društva kojega imaju sjedište u toj zemlji ili izvan nje, mora glavnoj skupštini podnijeti pisano konsolidirano godišnje izvješće društva ako su jedno ili više o njemu ovisnih društava društva kapitala.
(2) U konsolidiranom godišnjem izvješću društva mora se korektno prikazati najmanje razvitak i rezultat poslovanja te financijsko stanje društava uključenih u konsolidaciju uzetih kao cjelina uz opis glavnih rizika i nesigurnosti kojima su izložena. To mora biti uravnotežen prikaz i potpuna analiza razvoja, rezultata poslovanja i financijskog položaja društava uključenih u konsolidaciju uzetih kao cjelina u skladu s opsegom i složenošću njihova poslovanja. U mjeri u kojoj je to potrebno za razumijevanje razvoja, rezultata poslovanja i financijskog položaja društava analiza mora uključiti financijske, a ako je to potrebno, i druge pokazatelje koji se odnose na pojedine poslove uključujući i obavijesti o zaštiti okoliša i o radnicima. Kada je to potrebno, u analizi se mora dodatno objasniti iznose navedene u konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima.
(3) U odnosu na ta društva u izvješću se moraju prikazati i:
a) svi važniji poslovni događaji koji su se pojavili nakon proteka poslovne godine,
b) očekivani razvoj tih društava u budućnosti uzetih kao cjelina,
c) djelovanje tih društava uzetih kao cjelina na području istraživanja i razvoja,
d) broj i nominalni iznos, a ako su izdane dionice bez nominalnog iznosa knjigovodstvena vrijednost svih dionica vladajućeg društva koje drži ono samo, o njemu ovisna društva ili osoba koja djeluje u svoje ime a za račun tih društava,
e) za sva društva obuhvaćena konsolidacijom podatke o upotrebi financijskih instrumenata te podatke važne za prosudbu stanja njihove imovine, njihovih obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka, ciljeva upravljanja financijskim rizicima i politikama uključujući i politiku poduzimanja mjera zaštite od gubitka u pojedinim važnijim vrstama predviđenih poslova koji se posebno računovodstveno iskazuju kao i njihovu izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine,
f) opis glavnih obilježja unutarnjeg nadzora povezanih društava i sustava upravljanja rizicima u odnosu na postupak pripremanja i izrade konsolidiranih financijskih izvješća kada se s vrijednosnim papirima nekog društva trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira; ako se konsolidirano godišnje izvješće društva i godišnje izvješće o stanju društva podnose kao jedinstveno, taj se podatak mora uključiti u dio izvješća koji sadržava izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.
(4) Kada se podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća društva zahtijeva uz podnošenje godišnjeg izvješća o stanju društva, ta se dva izvješća mogu podnijeti kao jedno izvješće. U izradi takvog izvješća veći se naglasak može staviti na ono što je značajno za društva uključena u konsolidaciju uzeta kao cjelina.
(5) U pogledu izjave o primjeni kodeksa korporativnog uprav­ljanja na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 272.p ovoga Zakona.
(6) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupno javnosti.«

Članak 53.

U članku 252. stavku 1. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Član uprave ne postupa protivno obvezi o načinu vođenja poslova društva ako pri donošenju poduzetničke odluke smije na temelju primjerenih informacija razumno pretpostaviti da djeluje za dobrobit društva.«

Članak 54.

U članku 254. stavku 2. brojka: »20.000.000« zamjenjuje se brojkom: »80.000.000«.

Članak 55.

U članku 255. stavku 2. točki 3. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktor«.
U točki 4. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktor«.

Članak 56.

U članku 256. stavku 3. u drugoj rečenici riječi: »njihove dionice glase na ime i ako« brišu se.

Članak 57.

U članku 258. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: »Nije li u odluci o izboru odnosno u izjavi o imenovanju što drugo rečeno, mandat članu nadzornog odbora počinje s danom donošenja te odluke odnosno davanja izjave bez obzira na upis u sudskom registru.«
 

Članak 58.

U članku 260. u prvoj i trećoj rečenici iza riječi: »kapitala društva« dodaju se riječi: »ili najmanje 8.000.000,00 kuna tog kapitala«.

Članak 59.

Članak 260.a mijenja se i glasi:
»(1) Predsjednik i član nadzornog odbora mogu dati ostavku. Za prestanak članstva u nadzornom odboru nije potrebna odluka glavne skupštine.
(2) Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje društvu i, ako iz nje ne proizlazi što drugo, djeluje od dana kada je dana. Uprava društva je dužna o tome odmah izvijestiti sve članove nadzornog odbora.
(3) Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost glavne skupštine.«

Članak 60.

U članku 262. stavku 2. između riječi: »odnosno« i »imenovanju« dodaju se riječi: »izjava o«.

Članak 61.

U članku 264. stavku 2. iza treće rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Postupanje protivno spomenutim obvezama nadzornog odbora nema za posljedicu da su na sjednici donesene odluke bez učinka.«

Članak 62.

U članku 269. stavku 1. u četvrtoj rečenici iza riječi: »može« dodaje se riječ: »običnom«.

Članak 63.

U članku 272. stavku 1. dodaje se prva rečenica koja glasi: »Članovi nadzornog odbora dužni su djelovati u interesu društva.«

Članak 64.

Iza članka 272. dodaje se novi pododjeljak 2.a, novi članak 272.a, te članci 272.b, 272.c, 272.d, 272.e, 272.f, 272.g, 272.h, 272.i, 272.j, 272.k, 272.l, 272.m, 272.n i 272.o s naslovima iznad njih, koji glase:

»Pododjeljak 2.a
UPRAVNI ODBOR

Izbor ustroja društva

Članak 272.a

Statutom se može odrediti da društvo umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor.

Sastav upravnog odbora

Članak 272.b

(1) Upravni odbor sastoji se od najmanje tri člana. Statutom se može odrediti da upravni odbor ima više članova. Kad je zakonom određeno da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, to vrijedi i za predstavnika radnika u upravnom odboru. Za određenje broja članova upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 254. ovoga Zakona.
(2) U pogledu svojstava osoba koje mogu biti izabrane za članove upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 255. stavka 2. točke 2. do 5. ovoga Zakona s time da se pod tamo spomenutim tijelima društva smatra i upravni odbor.

Izbor, imenovanje članova upravnog odbora, trajanje mandata i odnosi s društvom

Članak 272.c

(1) Na izbor i imenovanje članova upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 256. ovoga Zakona.
(2) Članovi upravnog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme određeno statutom ali najviše na šest godina i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. Na odgovarajući se način primjenjuje odredba druge rečenice članka 258. ovoga Zakona.
(3) Na nagradu za rad članova upravnog odbora, ugovore koje oni sklapaju s društvom i na davanje kredita od strane društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 269. do 271. ovoga Zakona.

Imenovanje članova upravnog odbora od strane suda

Članak 272.d

(1) Na imenovanje članova upravnog odbora od strane suda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 257. ovoga Zakona s time da prijedlog sudu može staviti svaki član upravnog odbora ili dioničar, a dužni su ga staviti izvršni direktori društva. Ako je u upravnom odboru predstavnik radnika ili u njemu mora biti, prijedlog može staviti i radničko vijeće.
(2) Ima li upravni odbor za vrijeme dulje od tri mjeseca manje članova od broja predviđenog zakonom ili statutom društva, sud će na prijedlog neke od osoba iz prethodnoga stavka ovoga članka imenovati članove odbora koji nedostaju. U hitnom slučaju sud će to na prijedlog neke od spomenutih osoba učiniti i prije isteka tog roka.
(3) Članu upravnog odbora kojeg je imenovao sud istječe mandat početkom trajanja mandata člana izabranog odnosno imenovanog u skladu sa statutom društva umjesto člana koji je nedostajao.
(4) Član upravnog odbora kojeg je imenovao sud ima pravo na naknadu troškova koje ima u vezi s obavljanjem posla, a ako članovi upravnog odbora primaju nagradu za svoj rad, i na tu nagradu. Na prijedlog člana o kojemu je riječ sud će odrediti visinu naknade i nagrade. Na temelju odluke suda može se provoditi ovrha.

Opoziv članova upravnog odbora

Članak 272.e

Na opoziv članova upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 259. i 260. ovoga Zakona.

Ostavka člana upravnog odbora

Članak 272.f

Na ostavku člana upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 260.a ovoga Zakona.

Upis u sudski registar i objava promjena u upravnom odboru i izvršnih direktora društva

Članak 272.g

(1) Na upis u sudski registar i objavu promjena u upravnom odboru društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 262. ovoga Zakona s time da prijavu za upis podnose i promjene objavljuju svi izvršni direktori i predsjednik upravnog odbora.
(2) Na upis promjene izvršnih direktora društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 245.a ovoga Zakona s time da prijavu za upis podnose svi izvršni direktori i predsjednik upravnog odbora društva.

Nadležnost upravnog odbora

Članak 272.h

(1) Upravni odbor vodi društvo, postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja, nadzire vođenje poslova društva i zastupa društvo prema izvršnim direktorima društva. Kada upravni odbor zastupa društvo prema nekome od izvršnih direktora u tome ne može sudjelovati nitko od izvršnih direktora društva.
(2) Upravni odbor dužan je sazvati glavnu skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti društva. O tome donosi odluku običnom većinom glasova. Upravni odbor može obavljanje pojedinih radnji u vezi s pripremom i vođenjem glavne skupštine povjeriti izvršnim direktorima.
(3) Upravni odbor brine se o tome da se uredno vode poslovne knjige društva. Dužan je poduzimati mjere prikladne za sustavni nadzor nad vođenjem poslova društva kako bi se pravodobno otkrile okolnosti koje dovode u opasnost društvo i njegovo poslovanje. Na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 250.a, 250.b i 263. stavka 2. ovoga Zakona.
(4) Za obveze upravnog odbora u vezi s gubitkom društva, nesposobnošću društva za plaćanje i prezaduženošću na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 251. ovoga Zakona.
(5) Na sastavljanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 300.a do 300.e ovoga Zakona s time da ono što je tamo predviđeno za upravu društva vrijedi za izvršne direktore, a što je predviđeno za nadzorni odbor vrijedi za upravni odbor. Statutom se može odrediti da godišnja financijska izvješća utvrđuje glavna skupština.

Način rada upravnog odbora

Članak 272.i

(1) Članovi upravnog odbora, na način određen statutom, biraju između sebe predsjednika i najmanje jednog zamjenika predsjednika. Za predsjednika i prvog zamjenika predsjednika upravnog odbora ne može biti izabrana osoba koja je istodobno izvršni direk­tor u društvu.
(2) Upravni odbor može donijeti poslovnik o radu. Statutom se mogu urediti pojedina pitanja rada upravnog odbora i to ga obvezuje.
(3) Na vođenje zapisnika sa sjednica upravnog odbora i na pravo članova odbora u vezi s time na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 264. stavka 2. ovoga Zakona.
(4) Na imenovanje komisija upravnog odbora i njihove ovlasti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 264. stavka 3. ovoga Zakona.

Sazivanje sjednica, sudjelovanje na njima i odlučivanje u upravnom odboru

Članak 272.j

(1) Na sazivanje sjednica upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 265. ovoga Zakona.
(2) Na sudjelovanje na sjednicama upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 266. ovoga Zakona.
(3) Na odlučivanje u upravnom odboru na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 267. ovoga Zakona.
(4) Članovi upravnog odbora koji su i izvršni direktori u društvu ne sudjeluju u odlučivanju o imenovanju i opozivu imenovanja izvršnih direktora, njihovoj odgovornosti i odnosima s društvom. Članove upravnog odbora koji su izvršni direktori ne uzima se u obzir pri određivanju kvoruma ni većina potrebnih za donošenje odluka u tim stvarima.

Dužna pozornost i odgovornost članova upravnog odbora

Članak 272.k

Na dužnu pozornost i odgovornost članova upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 272. ovoga Zakona.

Izvršni direktori

Članak 272.l

(1) Upravni odbor imenuje jednog ili više izvršnih direktora na mandatno razdoblje određeno u skladu sa statutom, ali ne dulje od šest godina. Ako ih imenuje više, jednog od njih mora imenovati glavnim izvršnim direktorom. Na odgovarajući način primjenjuje se odredba druge rečenice članka 244. stavka 1. ovoga Zakona. Dozvoljeno je imenovanje zamjenika izvršnih direktora za što vrijedi ono što i za zamjenike članova uprave. Izvršnim direktorima mogu se imenovati i članovi upravnog odbora ali samo tako da većina članova upravnog odbora budu neizvršni direktori. Imenovanje izvršnih direktora mora se prijaviti za upis u sudski registar. Ako se izvršnim direktorima imenuju osobe koje nisu članovi upravnog odbora, moraju ispunjavati uvjete iz članka 239. stavka 2. ovoga Zakona. Statutom se mogu propisati i druga svojstva osoba koje se imenuje izvršnim direktorima i pobliže urediti način imenovanja od strane upravnog odbora.
(2) Izvršni direktori vode poslove društva. Ako je imenovano više izvršnih direktora, oni su ovlašteni voditi poslove društva samo zajedno. Statutom ili poslovnikom o radu izvršnih direktora kojeg donese upravni odbor može se odrediti i drukčiji način vođenja poslova. Ovlasti koje su zakonom dane upravnom odboru ne mogu se prenositi na izvršne direktore. Izvršni direktori obvezni su registarskom sudu podnositi prijave za upis u sudski registar i podnositi odgovarajuće isprave kako je to ovim Zakonom propisano za članove uprave društva.
(3) Za vođenje poslova društva i u povezanim društvima od strane izvršnih direktora, njihove ovlasti, obveze i odgovornost u vezi s time vrijedi ono što je ovim Zakonom propisano za upravu društva, ako odredbama o izvršnim direktorima nije određeno što drugo. Na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 242. ovoga Zakona.
(4) Ako iz izrađenih godišnjih ili periodičnih financijskih izvješća ili iz slobodne procjene izvršnih direktora proizlazi da društvo ima gubitak u visini polovine iznosa temeljnog kapitala, o tome moraju bez odgađanja izvijestiti predsjednika upravnog odbora. Isto vrijedi i za slučaj da društvo postane nesposobno za plaćanje ili prezaduženo.
(5) Ima li društvo više izvršnih direktora, oni mogu donijeti poslovnik o svom radu osim ako to statutom nije stavljeno u nadležnost upravnog odbora ili ga taj organ donese. Statutom se mogu za izvršne direktore urediti neka pitanja koja se inače uređuju poslovnikom, što ih tada obvezuje. Izvršni direktori usvajaju poslovnik o radu samo jednoglasno donesenom odlukom.
(6) Ako se statutom ne odredi što drugo, upravni odbor može svojom odlukom u svako doba opozvati imenovanje izvršnih direktora. Time se ne dira u ugovor što su ga izvršni direktori sklopili s društvom.
(7) Ne odredi li se statutom ili poslovnikom o radu što drugo, izvršni direktori su dužni izvješćivati upravni odbor u skladu s odredbama članka 250. i pripremiti izvješća iz članka 250.a i 250.b ovoga Zakona.
(8) Na izvršne direktore na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 244.a, 247. do 249. ovoga Zakona.
(9) Na dužnu pozornost i odgovornost izvršnih direktora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 252., 273. i 273.a ovoga Zakona.
(10) Propisi o izvršnim direktorima primjenjuju se i na njihove zamjenike.

Zastupanje

Članak 272.m

(1) Društvo zastupaju izvršni direktori na što se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 241. i 242. ovoga Zakona.
(2) Upravni odbor zastupa društvo prema izvršnim direktorima.

Potpisivanje izvršnih direktora

Članak 272.n

Izvršni direktori potpisuju se u ime društva pri čemu moraju navesti tvrtku društva uz dodatak »izvršni direktor«.

Imenovanje izvršnih direktora od strane suda

Članak 272.o

Na imenovanje izvršnih direktora od strane suda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 245. ovoga Zakona.«

Članak 65.

Dosadašnji pododjeljak 2.a i dosadašnji članak 272.a postaju pododjeljak 2.b i članak 272.p i mijenjaju se i glase:

»Pododjeljak 2. b
PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Članak 272.p

(1) Uprava i nadzorni, odnosno upravni odbor društva dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira dužni su osigurati da uprava društva u posebnom odjeljku godišnjeg izvješća o stanju društva navede najmanje:
a) podatke o kodeksu korporativnog upravljanja koji ga obvezuje i/ili o kodeksu korporativnog upravljanja koje društvo dobrovoljno primjenjuje i/ili o praksi korporativnog upravljanja koju primjenjuje izvan onoga što se traži propisima te podatke o tome gdje su objavljeni odgovarajući kodeksi korporativnog upravljanja odnosno praksa korporativnog upravljanja koju primjenjuje,
b) odstupa li društvo od kodeksa korporativnog upravljanja navedenih pod a) i objašnjenja u kojem to dijelu čini te razloge tog odstupanja,
c) opis osnovnih obilježja provođenja unutarnjeg nadzora u društvu i upravljanja rizicima u odnosu na financijsko izvještavanje,
d) podatke o značajnim neposrednim i posrednim imateljima dionica u društvu, uključujući posredno držanje dionica u piramidalnim strukturama i uzajamnim udjelima, imateljima vrijednosnih papira s posebnim pravima kontrole i opisom tih prava, ograničenjima prava glasa kao što su ograničenja prava glasa na određeni postotak ili broj glasova, vremenska ograničenja za ostvarenje prava glasa ili slučajevi u kojima su u suradnji s društvom financijska prava iz vrijednosnih papira odvojena od držanja tih papira, pravilima o imenovanju i opozivu imenovanja članova uprave odnosno uprav­nog odbora i izmjeni statuta, o ovlastima članova uprave odnosno upravnog odbora posebice o ovlastima da izdaju dionice društva ili stječu vlastite dionice,
e) podatke o sastavu i djelovanju uprave i nadzornog, odnosno upravnog odbora i njihovih pomoćnih tijela.«

Članak 66.

U članku 273. stavku 6. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 67.

U članku 273.a stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »postaviti« dodaje se riječ: »samo«, a riječ: »održavanja« zamjenjuje se riječju: »zaključenja«.
U stavku 4. u drugoj rečenici riječ: »odbijena« zamjenjuje se riječima: »odbačena ili tužbeni zahtjev odbijen«.

Članak 68.

U članku 279. stavku 1. riječ: »mjesec« zamjenjuje se brojkom: »30«.
U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »se dionice određeno vrijeme prije održavanja glavne skupštine moraju pohraniti i da« brišu se. U drugoj rečenici riječi: »moraju pohraniti dionice, odnosno« brišu se.
Stavak 3. se briše.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Rokovi iz ovoga članka računaju se od dana održavanja glavne skupštine unatrag tako da se ne uzima u obzir dan kad se ona treba održati. Istječe li rok neradnog dana, smatra se da istječe prethodnoga radnog dana.«

Članak 69.

U članku 281. stavak 1. u trećoj rečenici riječi: »čije dionice kotiraju na burzi« zamjenjuju se riječima: »dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Isto priopćenje uprava mora dati dioničarima koji su nakon objave poziva za glavnu skupštinu zatražili da im ga se pošalje.«

Članak 70.

U članku 284. stavku 1. riječi: »za dioničare dionice društva koje glase na donositelja ili je u pogledu dionica koje glase na ime koje mu ne pripadaju« zamjenjuju se riječima: »dionice koje mu ne pripadaju ali je«.
U stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »koje glase na ime« brišu se.
U stavku 7. u prvoj rečenici riječi: »koji imaju dionice što glase na donositelja ili je ona za dioničare s dionicama koje glase na ime« zamjenjuju se riječima: »za koje je ona« a iza riječi: »joj« dodaje se riječ: »dionice«.

Članak 71.

U članku 285. stavku 4. u drugoj rečenici riječi: »koje glase na ime« brišu se.

Članak 72.

U članku 286. stavku 3. riječ: »Zastupniku« zamjenjuje se riječju: »Zapisniku«.

Članak 73.

U članku 287. stavku 2. u točki 5. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje točka 6. koja glasi:
»6. ako je obavijest dostupna na internetskoj stranici društva najmanje sedam dana prije prvog dana održavanja glavne skupštine i za vrijeme njezina održavanja.«
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) U statutu društva ili u poslovniku o radu glavne skupštine može se ovlastiti predsjednika glavne skupštine da vremenski primjereno ograniči ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja i za raspravljanje i to podrobnije urediti. Tu ovlast ima predsjednik glavne skupštine i ako to nije propisano statutom, odnosno poslovnikom o radu glavne skupštine kada ograničenje smatra potrebnim za uredan rad i primjereno trajanje glavne skupštine.«

Članak 74.

U članku 291. stavku 6. u drugoj rečenici iza riječi: »drukčiji« dodaju se riječi: »manje formalan«.

Članak 75.

U članku 292. stavku 1. prva rečenica briše se.

Članak 76.

U članku 300. stavku 3. dodaje se rečenica koja glasi: »Podnositelj prijedloga za imenovanje posebnih revizora dužan je društvu nadoknaditi plaćene sudske troškove i troškove posebne revizije ako je namjerno ili s grubom nepažnjom iznesenim tvrdnjama ishodio da se obavi posebna revizija, a izvješće revizora je pozitivno.«

Članak 77.

U članku 300.d ispred riječi: »Dade li« dodaje se oznaka: »(1)«.
Dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Nakon što uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor ili glavna skupština utvrde godišnja financijska izvješća društva i konsolidirana financijska izvješća kada su obvezna, uprava, odnosno izvršni direktori društva dužni su ih, zajedno s godišnjim izvješćem o stanju društva i konsolidiranim godišnjim izvješćem društva te izvješćem revizora bez odgađanja predati u sudski registar radi upisa predaje i objave tog upisa.«

Članak 78.

Naslov iznad članka 301.a i članak 301.a brišu se.

Članak 79.

U članku 302. stavku 2. riječi: »koje glase na ime« brišu se.

Članak 80.

U članku 304. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »većina« briše se zarez i dodaju se riječi: »s time da ne može biti manja od većine glasova koji predstavljaju dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke,«.
U stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: »dionica« dodaju se riječi: »koje daju pravo glasa«.

Članak 81.

U članku 309. stavku 3. točki 1. riječi: »primjerak svake upisnice i« brišu se, a riječi: »Komisiji za vrijednosne papire« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga«.

Članak 82.

U članku 313. stavku 1. riječi: »da bi se zamjenjive obveznice pretvorile u dionice ili da bi se ostvarilo pravo prvenstvenog upisa novih dionica kojega daje društvo« zamjenjuju se riječima: »koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica iz stavka 2. ovoga članka Zakona«.
U stavku 2. točki 3. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršnih direktora«, a u točki 4. brojka: »504.« zamjenjuje se brojkom: »504.a«, a brojka: »5.« brojkom: »2.«.

Članak 83.

U članku 324. stavku 3. riječ: »ulošci« zamjenjuje se riječju: »ulozi«.

Članak 84.

U članku 328. stavku 1. iza riječi: »rezervi« dodaju se riječi: »iz dobiti«.

Članak 85.

U naslovu članka 329. iza riječi: »rezervi« dodaju se riječi: »iz dobiti«
U članku 329. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »rezerve« dodaju se riječi: »iz dobiti«. U drugoj rečenici iza riječi: »Rezerve« dodaju se riječi: »kapitala«, a iza riječi: »ako« dodaju se riječi: »zajedno sa zakonskim rezervama«, a riječ: »vrijednost« zamjenjuje se riječju: »iznos«.

Članak 86.

U članku 345. stavku 2. u prvoj rečenici briše se točka i dodaju riječi: »ili sud odluči da ne treba udovoljiti zahtjevu vjerovnika.«

Članak 87.

U članku 349. stavku 2. riječi: »kapitalne dobiti i rezervi« zamjenjuju se riječima: »zakonskih rezervi i rezervi kapitala«, a riječi: »i smanjenja rezervi« zamjenjuju se riječima: »i da su potrošene statutarne i ostale rezerve iz dobiti«.

Članak 88.

U naslovu iznad članka 359. riječ: »usvajanju« zamjenjuje se riječju: »utvrđivanju«.

Članak 89.

U članku 360. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Odluka glavne skupštine može se pobijati zbog toga što su dane netočne, nepotpune obavijesti ili je davanje obavijesti bilo uskraćeno, ako bi dioničar koji objektivno prosuđuje smatrao davanje obavijesti bitnom pretpostavkom za očuvanje prava sudjelovanja na glavnoj skupštini i drugih članskih prava. Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine ne može se temeljiti na tome da su dane netočne, nepotpune ili nedovoljne obavijesti o utvrđivanju visine ili primjerenosti naknade, otpremnine, dodatnih plaćanja ili drugih oblika naknade, ako je zakonom propisano da se prigovori u vezi s time ostvaruju u izvanparničnom postupku.«

Članak 90.

U članku 362. točki 1. iza riječi: »skupštine« dodaje se zarez i riječi: »stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine«.
U točki 3. točka na kraju se briše i dodaju riječi: »ako je stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine,«.

Članak 91.

U članku 363. stavku 4. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Dioničar se u postupku može tužitelju pridružiti kao umješač najkasnije u roku od mjesec dana od dana objave.«

Članak 92.

U članku 364. stavku 1. iza četvrte rečenice dodaju se peta i šesta rečenica koje glase: »Društvo dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira dužno je bez odgađanja objaviti presudu u glasilu društva. Ako sud presudom donesenom povodom tužbe o ništavosti ili kojom se pobija odluka glavne skupštine utvrdi da je odluka glavne skupštine ništava, presuda se neće upisati u sudski registar ako je pravomoćnim rješenjem suda iz članka 366.a stavka 1. utvrđeno da nedostatak odluke ne utječe na njezin učinak pa tako ni na valjanost upisa odluke u sudskom registru.«

Članak 93.

Iza članka 366. dodaje se članak 366.a i naslov iznad njega koji glase:

»Upis u sudski registar odluke za koju se tužbom traži utvrđenje ništavosti

Članak 366.a

(1) Ako se tužbom traži utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine društva o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala, izdavanju obveznica, poduzetničkom ugovoru i u slučajevima kada tužba kojom se traži utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine po ovom Zakonu nije dopuštena, parnični sud može na prijedlog društva rješenjem dopustiti da se odluka upiše u sudski registar i da njezin nedostatak ne utječe na učinak upisa. Sud će donijeti takvo rješenje kada tužba nije dopuštena ili je očigledno neosnovana ili se, uzevši u obzir težinu povrede prava koja se ističe tužbom i interes predlagatelja i njegovih dioničara, pokaže potrebnim da odluka glav­ne skupštine odmah djeluje kako bi se otklonila značajna šteta za predlagatelja i njegove dioničare. Činjenice na temelju kojih se može donijeti rješenje treba učiniti vjerojatnima.
(2) Pravomoćno rješenje iz stavka 1. ovoga članka obvezuje registarski sud. Njegovo utvrđenje djeluje prema svakome. O prijedlogu sud mora odlučiti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kada je postavljen. Odgađanje donošenja rješenja mora se opravdati rješenjem protiv kojeg se ne može uložiti žalba. U hitnom slučaju rješenje se može donijeti i bez održavanja rasprave. Protiv rješenja može se uložiti žalba u roku od tri dana od kada je dostavljeno stranci. Sud drugog stupnja dužan je odlučiti o žalbi u roku od trideset dana.
(3) Pokaže li se tužba za pobijanje osnovanom, društvo koje je ishodilo rješenje iz stavka 1. ovoga članka dužno je tužitelju nadoknaditi štetu koja mu je pričinjena upisom odluke u sudski registar na temelju rješenja suda. Ne može se zahtijevati da se otkloni učinak upisa odluke u sudski registar.«

Članak 94.

U članku 376. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »izvješća« dodaje se veznik: »i«.

Članak 95.

U članku 385. stavku 1. u trećoj rečenici riječi: »Nijedan osnivač« zamjenjuju se riječju: »Osnivač« a riječ: »ne« briše se. Četvrta rečenica se mijenja i glasi: »Ukupan iznos svih temeljnih uloga mora odgovarati iznosu temeljnog kapitala društva.«

Članak 96.

U članku 390. stavci 3. i 8. brišu se.
Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6.

Članak 97.

Članak 391. mijenja se i glasi:
»(1) Društvenim se ugovorom članovi društva mogu obvezati, pored uplate temeljnih uloga, na dodatne uplate novca ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost. Time se ne povećava temeljni kapital društva.
(2) Obveza članova iz stavka 1. ovoga članka na uplatu novca mora biti u razmjeru poslovnih udjela u društvu onih članova društva koji se obvezuju na dodatne činidbe. Bez učinka je odredba društvenog ugovora kojom se određuje neki drugi omjer dodatnih uplata. Spomenuta se obveza može u društvenom ugovoru ograničiti određenim iznosom, koji treba utvrditi omjerom poslovnih udjela članova. U društvenom se ugovoru može odrediti i da članovi društva donose odluku o tome da će društvu učiniti dodatna plaćanja. Nije li društvenim ugovorom izričito određeno da se odluka donosi većinom od najmanje tri četvrtine danih glasova, članovi društva mogu odluku donijeti samo jednoglasno.
(3) Ako član, kada se to od njega traži, ne ispuni svoju obvezu naknadnog plaćanja društvu koja je ograničena određenim iznosom, a kada nije tako ograničena ako ne prelazi iznos određen društvenim ugovorom, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o zakašnjenju s uplatom temeljnog uloga, ako društvenim ugovorom nije što drugo predviđeno. Prednik člana društva odgovara za plaćanje društvu samo do visine obveze u vrijeme podnošenja prijave za upis njegova izlaska iz društva u knjigu poslovnih udjela.
(4) Ako obveza dodatnog plaćanja nije ograničena određenim iznosom, član društva koji je u cijelosti uplatio temeljni ulog može se osloboditi obveze plaćanja koja otpada na njegov poslovni udio tako da u roku od mjesec dana nakon što se od njega zahtijeva plaćanje društvu stavi svoj poslovni udio na raspolaganje. Ako on u tome roku ne plati ono što se od njega traži niti se koristi spomenutim pravom, društvo ga može preporučenim pismom obavijestiti da se smatra kako je svoj poslovni udio stavio na raspolaganje društvu. Društvo mora u roku od mjesec dana od primitka spomenute izjave člana društva, odnosno od spomenute obavijesti članu, njegov poslovni udio izložiti prodaji javnim nadmetanjem, a prodaji na drugi način samo ako se s time suglasi član društva o čijem je poslovnom udjelu riječ. Društvo je dužno iznos postignut prodajom koji preostane nakon pokrića troškova prodaje i podmirenja obveze dodatnog plaćanja isplatiti članu društva. Ne može li se tražbina društva podmiriti utrškom od prodaje poslovnog udjela, ovaj pripada društvu koje ga može otuđiti za vlastiti račun. Društvenim se ugovorom način podmirenja obveze člana društva određen ovim stavkom može ograničiti na slučaj kada zahtijevano dodatno plaćanje društvu prelazi neki određeni iznos.
(5) Ono što je uplaćeno može se vratiti članovima društva ako nije potrebno za pokriće gubitka društva. Povrat uplaćenog dopušten je samo svim članovima u omjeru njihovih temeljnih uloga i ne prije isteka tri mjeseca od kada društvo objavi odluku o povratu. Ako je društvenim ugovorom predviđeno da su dodatne uplate moguće i prije nego što se u potpunosti uplate temeljni ulozi, povrat tako uplaćenog nije dopušten prije nego što se u potpunosti ne uplate temeljni ulozi. Vrate li se spomenute uplate protivno toj zabrani, primatelji vraćenog iznosa, članovi uprave i preostali članovi društva odgovaraju društvu po odredbama članaka 407. i 430. ovoga Zakona.
(6) Ako se, pored uplate temeljnog uloga, jedan ili više članova obveže društvu na činidbe koje se ne sastoje u isplati novca ali imaju imovinsku vrijednost, u društvenom ugovoru moraju se odrediti opseg i pretpostavke za ispunjenje tih činidbi, mjerila za određivanje naknade koju za to društvo treba platiti te ugovorna kazna za slučaj neispunjenja ili neurednog ispunjenja preuzete obveze. Plaćanja društva ne mogu biti veća od vrijednosti činidbi koje treba ispuniti.«

Članak 98.

U članku 394. stavku 4. točki 3. riječi: »članka 239. članka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 239. stavka 2.«.

Članak 99.

U članku 401. stavku 1. riječi: »bili upisani u knjizi« zamjenjuju se riječima: »se prema društvu smatrali imateljima«.

Članak 100.

Iza članka 406. dodaje se članak 406.a i naslov iznad njega koji glase:

»Rezerve društva

Članak 406.a

(1) U rezerve kapitala društvo unosi
1. dio uplaćenih iznosa za koje se izdaju poslovni udjeli koji prelazi nominalne iznose temeljnih uloga,
2. iznose dodatnih plaćanja članova društva radi stjecanja posebnih prava u društvu,
3. iznose ostalih dodatnih plaćanja članova društvu kao npr. dodatnih činidbi,
4. iznos za koji je pojednostavnjeno smanjen temeljni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala.
(2) U rezerve iz dobiti smiju se unositi samo iznosi iz neto dobiti poslovne godine ili iz neto dobiti iz ranijih poslovnih godina, a u njih se ubrajaju rezerve za vlastite poslovne udjele, rezerve pred­viđene društvenim ugovorom i ostale rezerve.
(3) Na primjenu sredstava rezervi kapitala na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 222. stavka 3. i 4. ovoga Zakona osim onoga što se odnosi na zakonske rezerve i propisanu visinu tih rezervi i rezervi kapitala.
(4) U rezerve za vlastite poslovne udjele mora se unijeti iznos koji odgovara iznosu koji je za te poslovne udjele iskazan u aktivnoj strani bilance. Te se rezerve mogu ukinuti samo ako društvo otuđi ili povuče vlastite poslovne udjele ili ih smanjiti za iznos za koji one prelaze iznos niže iskazane vrijednosti tih poslovnih udjela u aktivnoj strani bilance. Te se rezerve mogu oblikovati i iz rezervi predviđenih društvenim ugovorom ako taj ugovor predviđa tu mogućnost i iz iznosa ostalih rezervi iz dobiti koji prelazi iznose prenesenih gubitaka iz ranijih godina koji se nisu mogli pokriti iz neto dobiti iz poslovne godine.
(5) Rezerve predviđene društvenim ugovorom smiju se koristiti samo za namjene određene tim ugovorom.
(6) Na primjenu ostalih rezervi na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 222. stavka 5. ovoga Zakona.«

Članak 101.

U članku 407. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
»(1) Nisu dopuštene isplate članovima društva iz imovine društva vrijednost koje odgovara iznosu temeljnog kapitala. To ne vrijedi za činidbe drugoj ugovornoj strani iz ugovora o vođenju poslova društva i ugovora o prijenosu dobiti ili za činidbe u pogledu kojih društvo ima prema članu zahtjev na protučinidbu u istoj vrijednosti ili na povrat onoga što je dano u što se ubrajaju i zahtjevi na povrat zajma kojim se nadomješta kapital i onoga što u gospodarskom smislu odgovara tom zajmu.«
Dosadašnji stavci 1., 2., 3. i 4. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.
U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 1. do 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. do 4.«.
U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »stavka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3. i 4.«.

Članak 102.

U članku 408. stavku 3. u trećoj rečenici riječi: »to nema za posljedicu da se pravila o nadomještanju kapitala primjenjuju na njegove ranije i nove zajmove« zamjenjuju se riječima: »to ima za posljedicu da se pravila o nadomještanju kapitala ne primjenjuju na njegove tražbine koje proizlaze iz ranije danih i novih zajmova do visine temeljnog kapitala uplaćenog u društvo u skladu sa Zakonom pri povećanju temeljnog kapitala na temelju kojeg je udio stečen«.

Članak 103.

U članku 410. stavku 2. druga rečenica zamjenjuje se s dvije rečenice koje glase: »Uprava društva dužna je o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela bez odgađanja izvijestiti registarski sud dostavljanjem popisa članova društva kojeg potpišu članovi uprave u kome se navode imena i prezimena članova društva, dan rođenja i prebivalište a za pravne osobe tvrtka i sjedište, porezni broj, nominalni iznosi temeljnih uloga, ono što je na temelju toga uplaćeno društvu te što je ono eventualno vratilo članu, poslovni udjeli koji im pripadaju i brojevi pod kojim ih se u društvu vodi. Uprava mijenja popis članova društva na temelju priopćenja o promjeni i podnesenog dokaza da je do promjene došlo.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Ako je javni bilježnik sudjelovao u promjeni iz stavka 2. ovoga članka, dužan je bez odgađanja nakon što je ona učinjena, bez obzira na eventualne kasnije razloge njezine nevaljanosti, umjesto članova uprave potpisati popis članova društva i dostaviti jedan primjerak registarskom sudu a jedan društvu. Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da sve što je u popisu navedeno odgovara promjenama u kojima je sudjelovao i da su podaci u njemu u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu.«

Članak 104.

U članku 411. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Popis članova društva koji uprava dostavlja registarskom sudu mijenja se dostavljanjem tome sudu novog popisa s odgovarajućim dokazima o nastalim promjenama.« U dosadašnjoj drugoj rečenici riječi: »sadržaja obavijesti o članovima« zamjenjuju se riječima: »popisa članova«, riječi: »koje« zamjenjuju se riječju: »kojeg«, a riječi: »spomenutoj obavijesti« zamjenjuju se riječima: »spomenutom popisu«. Na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »U korist onoga tko pravnim poslom stječe poslovni udio ili pravo na taj udio vrijedi sadržaj popisa dostavljen registarskom sudu kao točan, osim za stjecatelja poslovnog udjela kome je poznato da podatak nije točan.«

Članak 105.

U članku 412. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) Spoje li se raspolaganjem poslovnim udjelima po bilo kojoj osnovi svi udjeli kod jedne osobe tako da nastane društvo jedne osobe, zbog toga ne treba mijenjati društveni ugovor niti je potrebna izjava o osnivanju društva. Ako je društvo osnovano na temelju izjave o osnivanju društva pa ono nakon toga postane društvo s više od jednog člana, članovi društva moraju sklopiti društveni ugovor.«
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 106.

U članku 416. stavak 5. briše se.

Članak 107.

U članku 423. stavku 2. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: »Nije li u odluci o imenovanju što drugo rečeno, mandat predsjedniku i članu uprave počinje s danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru.«

Članak 108.

U članku 424. stavku 2. ispred riječi: »Od članova društva« stavlja se oznaka stavka: »(3)«.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 109.

U članku 426. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
»(7) Ako društvo nema nijednog člana uprave ni privremenog upravitelja, za primanje očitovanja volje i pismena zastupaju ga članovi nadzornog odbora, ako društvo ima taj organ, a ako ga nema članovi društva. Njima se izjavljuju očitovanja volje i dostavljaju pismena na adrese vidljive iz sudskog registra. Volja je valjano izjav­ljena odnosno pismeno je valjano dostavljeno ako je to učinjeno prema jednoj od tih osoba.«
U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., brojka: »49« zamjenjuje se brojkom: »41«.
Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 110.

Iza članka 431.a dodaje se članak 431.b i naslov iznad njega koji glase:

»Godišnje izvješće o stanju društva i konsolidirano godišnje izvješće društva

Članak 431.b

Na podnošenje godišnjeg izvješća o stanju društva i konsolidiranoga godišnjeg izvješća društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 250.a i 250.b ovoga Zakona.«

Članak 111.

U članku 434. stavku 2. točkama 1., 4. i 5. brojka: »300« zamjenjuje se brojkom: »200«.
U stavku 4. u drugoj i trećoj rečenici, brojka: »300« zamjenjuje se brojkom«200«.

Članak 112.

U članku 437. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Nije li u odluci o izboru, odnosno u izjavi o imenovanju što drugo rečeno, mandat članu nadzornog odbora počinje s danom donošenja te odluke, odnosno davanja izjave bez obzira na upis u sudskom registru.«

Članak 113.

U članku 441. stavku 1. točki 1. iza riječi: »društva,« dodaju se riječi: »izvješću uprave o stanju društva,«.
U točki 5. iza riječi: »podjeli« dodaje se zarez i riječ: »spajanju«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Nakon što skupština društva utvrdi godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća kada su obvezna, te prihvati godišnje izvješće o stanju društva i konsolidirano godišnje izvješće društva, uprava društva dužna ih je, zajedno s izvješćem revizora, kada je revidiranje financijskih izvješća propisano zakonom ili određeno društvenim ugovorom, bez odgađanja predati u sudski registar radi upisa predaje i objave tog upisa.«

Članak 114.

U članku 457. stavku 5. riječ: »ovjeri« zamjenjuje se riječju: »potvrdi«.

Članak 115.

U članku 458. stavku 2. točki 1. riječ: »ovjeri« zamjenjuje se riječju: »potvrdi«.

Članak 116.

U članku 459. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »rezervi« dodaju se riječi: »iz dobiti«.

Članak 117.

U članku 465.b stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »rezervi« dodaju se riječi: »iz dobiti«, a riječi: »korišteni pri njihovu smanjenju« zamjenjuju se riječima: »dobiveni njihovim smanjenjem«.

Članak 118.

U članku 475. stavku 1. riječ: »ima« zamjenjuje se riječima: »može imati«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Smatra se da neko društvo može imati prevladavajući utjecaj u drugome društvu ako kao dioničar ili član društva ima pravo izabrati odnosno imenovati i opozvati imenovanje odnosno razriješiti većinu članova uprave ili nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva ili na temelju sporazuma sklopljenog s drugim dioničarima ili članovima tog društva ima kontrolu nad većinom glasačkih prava u društvu.«

Članak 119.

U članku 478.a stavku 1. riječ: »oni« zamjenjuje se riječju: »svi«, a riječi: »koji istodobno nisu i dioničari odnosno članovi vladajućeg društva« zamjenjuju se riječima: »osim onih koji na temelju pravno ili gospodarski utemeljene veze s vladajućim društvom (drugom ugovorom stranom) neposredno ili posredno imaju od ugovora koristi na sličan način kao i to društvo (druga ugovorna strana)«.

Članak 120.

U članku 480. stavku 1. točki 3. riječi: »u svoje ime i za svoj račun« zamjenjuju se riječima: »u ime društva, a za svoj račun«.

Članak 121.

U članku 496. stavku 2. riječi: »pravo prvenstva pri podmirenju zahtjeva« zamjenjuju se riječima: »odgovarajući pravni zahtjev prema vladajućem društvu«.

Članak 122.

U članku 500. ispred riječi: »Na zahtjev« stavlja se oznaka: »(1)«.
U točki 2. iza riječi: »nadzorni« dodaje se zarez i riječi: »odnosno upravni«.
Dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Postoje li okolnosti koje opravdavaju sumnju da je postupanjem protivno obvezi urednog vođenja poslova oštećeno društvo, zahtjev mogu postaviti i dioničari, odnosno članovi društva na čije dionice, odnosno poslovne udjele otpada dio temeljnog kapitala iz članka 298. stavka 2. ovoga Zakona ako učine vjerojatnim da su najmanje tri mjeseca prije postavljanja zahtjeva dioničari, odnosno članovi društva.«

Članak 123.

U članku 501. stavku 1. riječi: »prednost pri zahtjevu« zamjenjuju se riječima: »pravni zahtjev«.
U stavku 2. riječ: »jamče« zamjenjuje se riječju: »odgovaraju«.

Članak 124.

Članak 503. mijenja se i glasi:
»(1) Glavna skupština dioničkog društva, odnosno skupština društva s ograničenom odgovornošću može donijeti odluku o priključenju društva drugome dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću čije je sjedište u Republici Hrvatskoj (glavnome društvu), ako sve dionice društva, odnosno jedini udio u društvu drži buduće glavno društvo. Na tu se odluku ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona i statuta o promjeni statuta.
(2) Odluka o priključenju pravovaljana je ako se s njome suglasi skupština budućega glavnog društva. Odluka o davanju suglasnosti donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog u skupštini društva pri donošenju odluke. Statutom se može predvidjeti da je za to potrebna veća većina a može se zahtijevati i ispunjenje dodatnih pretpostavki. Na tu odluku primjenjuje se druga rečenica stavka 1. ovoga članka.
(3) Od sazivanja skupštine koja treba odlučiti o davanju suglasnosti na priključenje, dioničarima, odnosno članovima društva mora se omogućiti da u poslovnim prostorijama društva pregledaju:
1. odluku o priključenju,
2. izvješće uprave budućega glavnog društva u kojemu se priključenje pravno i gospodarski obrazlaže i objašnjava (izvješće o priključenju),
3. godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društva za zadnje tri godine onih društava koja sudjeluju u priključenju.
(4) Svakom članu, odnosno dioničaru mora se na njegov zahtjev, a na trošak društva, uručiti prijepis odluke o priključenju.
(5) Dioničari, odnosno članovi društva imaju pravo iz stavka 1. ovoga članka i na skupštini koja treba odlučiti o davanju suglasnosti na priključenje.
(6) Na početku rasprave o davanju suglasnosti na priključenje, uprava ga mora objasniti. Svakog dioničara, odnosno člana društva mora se, na njegov zahtjev, izvijestiti o svim bitnim činjenicama vezanim za priključenje, koje se odnose na društvo koje se priključuje.
(7) Uprava priključenog društva mora podnijeti prijavu za upis priključenja u sudski registar u kojemu je ono upisano. U prijavi se mora navesti tvrtka glavnog društva. Prijavi se prilažu zapisnik sa skupštine koja je donijela odluku o priključenju, njegovi prilozi u originalu ili u javno ovjerenom prijepisu ili preslici te izjava uprave da odluka o priključenju nije pobijana ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno.
(8) Društvo je priključeno glavnom društvu upisom priključenja u sudski registar na čijem je području sjedište društva koje se priključuje.«

Članak 125.

U članku 504. stavku 1. riječi: »6. i« brišu se, a iza brojke: »7.« dodaju se riječi: »i 8.«
U stavku 2. u uvodnoj rečenici riječ: »Oglašavanje« zamjenjuje se riječju: »Objava«, riječ: »valjano« riječju: »valjana«.
U točki 2. riječ: »mu« zamjenjuje se riječju: »joj«, a riječ: »ponudi« riječju: »nudi«.
Stavak 9. briše se.

Članak 126.

U članku 504.a stavku 2. u petoj rečenici riječ: »glavnog« zamjenjuje se riječju: »priključenog«.
U stavku 3. u drugoj rečenici ispred riječi: »upisa« dodaje se riječ »objave«.

Članak 127.

U članku 513. stavku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:
»4. u slučaju iz članka 520. stavka 4. ovoga Zakona, visinu novčanih doplata te odredbu da će te novčane doplate platiti društvo preuzimatelj ili tvrtku, odnosno ime i prezime druge osobe koja će te iznose platiti,«.
Dosadašnje točke 4. do 7. postaju točke 5. do 8.
U dosadašnjoj točki 8., koja postaje točka 9. iza riječi: »nadzornog« dodaje se zarez i riječi: »odnosno upravnog«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Izjava druge osobe koja se obvezuje platiti doplate u novcu umjesto društva preuzimatelja mora se dati u obliku javnobilježničke isprave.«

Članak 128.

U članku 515. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »pripajanja« dodaju se riječi: »na prijedlog nadzornog odnosno upravnog odbora društva«. U drugoj rečenici riječ »uprava« zamjenjuje se riječima: »nadzornih odnosno upravnih odbora«.

Članak 129.

Iza članka 515. dodaje se članak 515.a i naslov iznad njega koji glase:

»Provjera pripajanja od strane nadzornog odnosno upravnog odbora

Članak 515.a

Nadzorni odnosno upravni odbor svakog društva koje sudjeluje u pripajanju dužan je provjeriti namjeravano pripajanje na temelju izvješća uprave o pripajanju i izvješća revizora o pripajanju iz članka 514. i 515. ovoga Zakona. Taj odbor mora o tome sastaviti pisano izvješće.«

Članak 130.

U članku 517. stavku 1. riječi: »prijaviti u sudski registar« zamjenjuju se riječima: »dostaviti registarskom sudu« i dodaju dvije rečenice koje glase: »Društvo mora objaviti da je ugovor o pripajanju predan u sudski registar. U objavi mora se dioničare upozoriti na njihovo pravo iz stavka 2. ovoga članka Zakona.«
U stavku 2. točki 4. iza riječi: »Zakona« briše se točka i dodaju riječi: »i izvješća nadzornih, odnosno upravnih odbora iz članka 515.a ovoga Zakona«.

Članak 131.

U članku 520. stavak 4. mijenja se tako da glasi:
»(4) Ako je omjer zamjene dionica pripojenog društva za dionice društva preuzimatelja takav da ne omogućuje da se jedna ili više dionica pripojenog društva zamijene za cijeli broj dionica društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj ili druga osoba moraju dioničarima pripojenog društva koji ne drže odgovarajući dovoljni broj dionica pripojenoga društva platiti doplatu u novcu. Ukupan iznos doplata u novcu ne smije prelaziti deseti dio ukupnoga nominalnog iznosa danih dionica društva preuzimatelja odnosno temeljnog kapitala koji otpada na dane dionice bez nominalnog iznosa.«

Članak 132.

U članku 521. stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: »odluke o pripajanju,« dodaju se riječi: »izvješća uprava o pripajanju iz članka 514. ovoga Zakona, izvješća revizora iz članka 515. ovoga Zakona, izvješća nadzornih, odnosno upravnih odbora iz članka 515.a. ovoga Zakona, izjave osoba iz članka 513. stavka 3. ovoga Zakona, ako se u skladu s člankom 531. ovoga Zakona nije održala glavna skupština društva preuzimatelja, izjavu uprave društva preuzimatelja da dioničari koji na to imaju pravo nisu tražili njezino održavanje,«.

Članak 133.

U članku 522. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Društvo preuzimatelj sveopći je pravni sljednik pripojenog društva te time stupa u sve pravne odnose pripojenog društva«. Dosadašnja druga rečenica postaje treća rečenica.

Članak 134.

Naslov iznad članka 529. mijenja se i glasi: »Ništavost odluka o pripajanju«
Članak 529. mijenja se i glasi:
»Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine o pripajanju ili tužba za utvrđenje njene ništavosti može se podići samo u roku od 30 dana od donošenja odluke.«

Članak 135.

U članku 530. ispred riječi: »Ako« stavlja se oznaka: »(1)« i dodaje stavak 2. koji glasi:
»(2) Nakon nastanka pravnih posljedica pripajanja osoba koja zbog odredbe članka 529. ovoga Zakona više ne može pobijati odluku glavne skupštine o pripajanju ili tražiti da se utvrdi njezina ništavost, može ustati sa zahtijevom za naknadu štete. Taj zahtjev se uvijek podnosi protiv društva preuzimatelja.«

Članak 136.

U članku 531. stavku 1. dodaju se druga i treća rečenica koje glase: »Dioničare se u objavi iz članka 517. stavka 1. ovoga Zakona mora upozoriti na to njihovo pravo. Ako se ne traži održavanje glav­ne skupštine, uprava društva preuzimatelja mora najmanje mjesec dana prije održavanja glavne skupštine pripojenog društva, koja će odlučivati o davanju suglasnosti na ugovor o pripajanju, osigurati dioničarima ostvarenje njihova prava iz članka 517. stavka 2. ovoga Zakona.«
U stavku 2. riječi: »točke 3. do 5.« zamjenjuju se riječima: »toč­ke 3. i 4. te članka 514.«, a riječi: »i članka 517. stavak 2. točka 5.« brišu se i dodaje rečenica koja glasi: »Na taj se slučaj pripajanja na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnog stavka ovoga članka.«

Članak 137.

U članku 532. stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »dva mjeseca« zamjenjuju se riječima: »mjesec dana«. Nakon treće rečenice dodaju se tri rečenice koje glase: »Sud mora objaviti da je podnesen zahtjev za doplatu zbog prenisko odmjerenog omjera zamjene dionica. U roku od mjesec dana od objave da je zahtjev podnesen, dioničari koji na to imaju pravo mogu podnijeti svoje zahtjeve za doplatom. Na to njihovo pravo mora ih se upozoriti u objavi.«
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. do 8. koji glase:
»(3) Dioničari se mogu odreći prava na podnošenje zahtjeva za dodatnim uplatama izjavom u zapisnik na skupštini koja odlučuje o pripajanju ili izjavom koja mora biti dana u obliku javnobilježničke isprave.
(4) Dioničari pripojenog društva koji uspiju sa svojim zahtjevom za doplatom u novcu imaju pravo i na zakonsku zateznu kamatu, koja je važila na dan nastanka pravnih posljedica pripajanja upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja, uvećanu za dva postotna poena, od dana nastanka pravnih posljedica pripajanja upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja.
(5) Na zahtjev društva preuzimatelja, sud može dopustiti da se dioničarima pripojenog društva koji su postavili zahtjev, umjesto doplata u novcu dadu dodatne dionice društva preuzimatelja. Za tu svrhu društvo preuzimatelj mora prije svega koristiti vlastite dionice, ako ih ima. Ako društvo preuzimatelj nema vlastite dionice ili ih nema dovoljno, može izdati nove dionice povećanjem temeljnog kapitala, pri čemu se ne uplaćuju ulozi. Povećanje temeljnog kapitala dopušteno je samo ako je prema zadnjim financijskim izvješćima, koji ne smiju biti sastavljeni više od osam mjeseci od dana kada se odlučuje o povećanju temeljnog kapitala, iznos raspoloživih rezervi koje se mogu koristiti za tu svrhu najmanje jednak ukupnom iznosu za koji se nove dionice izdaju ili ako je ukupni iznos temeljnog kapitala nakon povećanja i rezervi, koje društvo mora imati, a ne smije ih upotrijebiti za povećanje temeljnog kapitala, jednak ili manji od ukupne vrijednosti imovine društva, umanjenoj za njegove obveze.
(6) Prilikom donošenja odluke o zahtjevu, sud može tražiti mišljenje vještaka. Na temelju mišljenja vještaka, sudionici postup­ka mogu sklopiti nagodbu o visini doplata u novcu odnosno broju novoizdanih dionica društva preuzimatelja koje će pripasti dioničarima pripojenog društva.
(7) Protiv odluke suda koji je odlučivao o zahtjevu, dopuštena je žalba u roku od mjesec dana, koju mogu podnijeti društvo preuzimatelj i svaki dioničar koji je postavio zahtjev, a ako je sud dopustio da umjesto doplata u novcu društvo preuzimatelj izda nove dionice, tada i dioničari društva preuzimatelja kojima su zbog toga umanjena prava.
(8) Predujam troškova postupka dužno je platiti društvo preuzimatelj, ali svaka stranka snosi predujam troškova svojih zastupnika u postupku.«

Članak 138.

U članku 533. stavku 1. riječi: »članka 520. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 520. stavka 4.«.

Članak 139.

U članku 547. stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »dva mjeseca« zamjenjuju se riječima: »mjesec dana«. Iza treće rečenice dodaju se četiri rečenice koje glase: »Sud mora objaviti da je podnesen zahtjev za doplatu zbog prenisko odmjerenog omjera zamjene udjela. U roku od mjesec dana od objave da je zahtjev podnesen, članovi koji na to imaju pravo mogu podnijeti svoje zahtjeve za doplatom. Na to njihovo pravo mora ih se upozoriti u objavi. Na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 532. stavaka 3. do 8. ovoga Zakona.«

Članak 140.

U članku 548. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »stavka 1., 2. i 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. i 2.«.

Članak 141.

U članku 549. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Na pripajanje na odgovarajući se način primjenjuju odred­be članka 567., članka 569. točke 4. i članka 570. ovoga Zakona.«

Članak 142.

Iza članka 549. dodaje se Odjeljak 4.a, naslovi i članci 549.a, 549. b, 549.c, 549.d, 549.e, 549.f, 549.g, 549.h, 549.i, 549.j i 549.k koji glase:

»Odjeljak 4.a
PREKOGRANIČNA PRIPAJANJA I SPAJANJA

Pojam prekograničnog pripajanja i spajanja

Članak 549.a

(1) Prekogranično je pripajanje u smislu odredaba ovoga Zakona ono pripajanje u kojem je barem jedno od društava koja sudjeluju u pripajanju (pripojeno društvo ili društvo preuzimatelj) valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, a barem je jedno od društava koja sudjeluju u pripajanju društvo kapitala u smislu članka 2. točke 1. Direktive 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. 10. 2005. o prekograničnim pripajanjima društava kapitala, koje je valjano osnovano po pravu druge države Europske unije ili države koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru.
(2) Prekogranično je spajanje u smislu odredaba ovoga Zakona ono spajanje u kojem je barem jedno od društava koja sudjeluju u spajanju dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, a barem je jedno od društava koja sudjeluju u spajanju društvo kapitala u smislu članka 2. točke 1. Direktive 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. 10. 2005. o prekograničnim pripajanjima društava kapitala, koje je valjano osnovano po pravu druge države Europske unije ili države koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru. Odredbe ovoga odjeljka o prekograničnim pripajanjima na odgovarajući se način primjenjuju na prekogranična spajanja.
(3) U prekograničnom pripajanju prema odredbama ovoga Zakona ne mogu sudjelovati zadruge, pa i kada prema pravu druge države članice Europske unije ili države koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru ispunjavaju uvjete iz članka 2. točke 1. Direktive 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. 10. 2005. o prekograničnim pripajanjima društava kapitala niti društva koja su određena u Direktivi Vijeća br. 85/611/EEZ od 20. 12. 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa o društvima za kolektivno ulaganje u prenosive vrijednosne papire.
(4) Odredbe ovoga Zakona o prekograničnim pripajanjima primjenjuju se na odgovarajući način i ako je jedno od pripojenih društava valjano osnovano i ima registrirano sjedište u državi koja nije članica Europske unije niti je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, pod uvjetom da je u takvom pripajanju, društvo preuzimatelj valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske i ima registrirano sjedište, središnje mjesto upravljanja ili središnje mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj.
(5) Ako odredbama ovoga Odjeljka Zakona nije određeno drugačije, na prekogranična se pripajanja na odgovarajući način primjenjuju odredbe Odjeljaka 1. do 4. Glave VII. ovoga dijela Zakona.

Zajednički plan pripajanja

Članak 549.b

(1) Tijela ovlaštena za zastupanje društava koja sudjeluju u pripajanju sastavljaju zajednički plan pripajanja, koji mora sadržavati sljedeće podatke:
1. pravni oblik, tvrtku i registrirano sjedište svih društava koja sudjeluju u pripajanju,
2. omjer zamjene dionica odnosno udjela te iznose doplata u novcu,
3. pojedinosti o prijenosu dionica, odnosno udjela na društvo preuzimatelja,
4. očekivane učinke pripajanja na zaposlenost,
5. vrijeme od kada stjecatelji dionica u društvu preuzimatelju imaju pravo na dio dobiti društva i sve pojedinosti glede toga prava,
6. od kada radnje pripojenog društva vrijede kao da su poduzete za račun društva preuzimatelja,
7. prava koja društvo preuzimatelj daje članovima društva koji imaju posebna prava, kao i imateljima drugih vrijednosnih papira, odnosno mjere koje se u odnosu na te osobe predlažu,
8. posebne pogodnosti koje se daju stručnjacima koji sudjeluju u provjeri pripajanja, kao i članovima tijela upravljanja i nadzora društava koja sudjeluju u pripajanju,
9. statut odnosno društveni ugovor društva preuzimatelja,
10. ako je to potrebno, obavijesti o postupcima prema kojima se određuje suodlučivanje zaposlenih u društvu preuzimatelju,
11. obavijesti o procjeni vrijednosti imovine i obveza koji se prenose na društvo preuzimatelja,
12. danu na koji se odnose računi dobiti i gubitka koji se uzimaju u obzir za određivanje uvjeta pripajanja.
(2) Ako sve dionice, odnosno udjele u pripojenome društvu drži društvo preuzimatelj, zajednički plan pripajanja ne mora sadržavati podatke iz točki 2, 3. i 5. prethodnoga stavka ovoga članka.
(3) Zajednički plan pripajanja mora biti sastavljen u obliku jav­nobilježničke isprave.

Objava zajedničkog plana pripajanja

Članak 549.c

(1) Zajednički plan pripajanja treba dostaviti u sudski registar prije nego što se sazove skupština koja treba odlučiti o pripajanju, a najmanje mjesec dana prije njezina održavanja. Društvo mora objaviti da je ugovor o pripajanju prijavljen u sudski registar.
(2) U objavi plana pripajanja moraju se posebno navesti sljedeći podaci:
1. obavijest o tome da je zajednički plan pripajanja prijavljen u sudski registar,
2. pravni oblik, tvrtka i registrirano sjedište svih društava koja sudjeluju u pripajanju,
3. podaci o registrima u kojima su upisana društva koja sudjeluju u pripajanju,
4. naznaka o tome na koji je način predviđeno da vjerovnici i manjinski članovi društava koja sudjeluju u pripajanju mogu ostvariti svoja prava te adresa na kojoj oni o tome mogu dobiti potpune obavijesti bez plaćanja naknade.

Izvješće o pripajanju

Članak 549.d

(1) Tijela upravljanja svakog društva koje sudjeluje u pripajanju moraju sastaviti izvješće o pripajanju u kojem se pripajanje obrazlaže pravno i gospodarski te se navode posljedice koje će ono imati na članove društava koja sudjeluju u pripajanju, vjerovnike i radnike.
(2) Radnicima, odnosno njihovim predstavnicima mora se omogućiti uvid u izvješće iz prethodnog stavka ovoga članka najkasnije mjesec dana prije održavanja skupštine koja treba odlučiti o pripajanju. Ako radnici dadu svoje mišljenje o pripajanju, ono se mora priložiti izvješću o pripajanju.

Revizija pripajanja

Članak 549.e

(1) Na reviziju pripajanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe iz članka 515. ovoga Zakona.
(2) Revizija pripajanja nije potrebna ako se s time suglase svi članovi svih društava koja sudjeluju u pripajanju.

Odluke skupština

Članak 549.f

(1) Ako društvo preuzimatelj drži sve dionice pripojenoga društva, za valjanost pripajanja ne traži se odluka glavne skupštine pripojenog društva.
(2) Glavna skupština može uvjetovati svoju suglasnost na pripajanje time da radnici društva preuzimatelja izričito odobre način suodlučivanja radnika u tome društvu.

Omjer zamjene dionica, odnosno udjela, doplate u novcu i posebna prava dioničara odnosno članova društva

Članak 549.g

Odredbe ovoga Zakona o postupcima sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica (članak 532.), odnosno udjela (članak 547.) i o ostvarivanju posebnih prava dioničara (članak 562.), odnosno članova društva (članak 570.) primjenjuju se na pripojeno društvo koje ima registrirano sjedište u drugoj državi članici Europske unije ili u državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, a ta država ne poznaje navedene postupke, samo ako se s njihovom primjenom pred nadležnim sudom te države izričito suglasi skupština pripojenog društva prilikom odlučivanja o pripajanju.

Zaštita vjerovnika pripojenog društva

Članak 549.h

Vjerovnicima pripojenog društva, mora se dati osiguranje, ako se u tu svrhu prijave u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od objave plana pripajanja, navodeći pritom temelj i visinu tražbine. To pravo imaju samo vjerovnici u odnosu na tražbine koje su nastale prije ili najkasnije 15 dana nakon objave plana pripajanja, a koji dokažu da je pripajanjem ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.

Prijava pripajanja u registar pripojenog društva s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj

Članak 549.i

(1) Za pripojeno društvo koje ima registrirano sjedište u Repub­lici Hrvatskoj, sud u čijem je registru to društvo upisano, nadležan je za nadzor svih radnji u postupku pripajanja, utoliko ukoliko se one tiču toga društva.
(2) Uprava pripojenog društva mora podnijeti prijavu za upis u sudski registar. U prijavi za upis pripajanja mora se navesti da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica (članak 532.), odnosno poslovnih udjela (članak 547.) i o ostvarivanju poseb­nih prava dioničara (članak 562.), odnosno članova društva (članak 570.).
(3) Sud iz stavka 1. ovoga članka mora pri upisu pripajanja upisati u registar zabilježbu da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjenje uvjeta koje propisuje pravo države koje je mjerodavno za društvo preuzimatelja.
(4) U objavi upisa pripajanja mora se navesti da traju postupci iz stavka 2. ovoga članka te napomena iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Objava upisa pripajanja smatra se potvrdom da su valjano i u potpunosti obavljene sve potrebne radnje iz stavka 1. ovoga članka.
(6) Pripojeno društvo mora nadležnom tijelu u državi u kojoj je registrirano sjedište društva preuzimatelja dostaviti potvrdu iz stavka 5. ovoga članka najkasnije u roku od šest mjeseci od kada mu ona bude izdana, a zajedno s njome i zajednički plan pripajanja koji je odobrila skupština.
(7) Nakon što od nadležnog tijela iz prethodnoga stavka ovoga članka primi obavijest da su nastupile pravne posljedice pripajanja, sud iz stavka 1. ovoga članka mora bez odgađanja upisati u registar zabilježbu o tome te tome nadležnom organu poslati zbirku isprava pripojenoga društva koja se kod njega nalazi.

Prijava pripajanja u registar društva preuzimatelja s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj

Članak 549.j

(1) Za društvo preuzimatelja koje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, sud u čijem je registru to društvo upisano, odnosno u koji će biti upisano, nadležan je za nadzor nad provedbom pripajanja, a osobito mora provjeriti da su društva koja sudjeluju u pripajanju valjano usvojila zajednički plan pripajanja te da su uređena pitanja o suodlučivanju zaposlenih.
(2) Ako je riječ o pripajanju, prijavu za upis u sudski registar društva preuzimatelja podnosi njegova uprava i predsjednik nadzornog odbora ako društvo ima taj organ, a ako se provodi spajanje, prijavu za upis novonastalog društva podnose zajednički ovlašteni organi pripojenih društava.
(3) Prijavi za upis moraju se priložiti zajednički plan podjele te potvrde iz članka 549.i stavka 5. ovoga Zakona.
(4) O danu upisa pripajanja u registar, sud iz stavka 1. ovoga članka mora po službenoj dužnosti bez odgađanja obavijestiti sve registre u kojima su bila upisana pripojena društva.

Učinak pripajanja

Članak 549.k

Ako je registrirano sjedište društva preuzimatelja u Republici Hrvatskoj, pravne posljedice pripajanja nastupaju upisom pripajanja u sudski registar toga društva. Ako je registrirano sjedište pripojenog društva u Republici Hrvatskoj, pravne posljedice pripajanja nastupaju prema odredbama prava one države u kojoj je registrirano sjedište društva preuzimatelja.«

Članak 143.

U članku 550.b stavku 2. točka 8. briše se. Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 8. i 9.
U dosadašnjoj točki 11., koja postaje točka 10., riječ: »pripajanja« zamjenjuje se riječju: »podjele«.
Dosadašnje točke 12. do 15. postaju točke 11. do 14.

Članak 144.

U članku 550.e stavak 2. mijenja se tako da glasi:
»(2) Revizora podjele imenuje sud iz članka 40. ovoga Zakona.«

Članak 145.

U članku 550.g stavku 1. riječi: »prijaviti u sudski registar« zamjenjuju se riječima: »dostaviti sudskom registru«, a riječi: »tu prijavu treba podnijeti« zamjenjuju se riječima: »u taj registar treba ga dostaviti«.
U stavku 2. riječi: »da je podnesena prijava iz« zamjenjuju se riječima: »da je plan podjele dostavljen sudskom registru u skladu s odredbom«.
U stavku 3. točki 1. riječ: »nacrt« zamjenjuje se riječju: »plan«.

Članak 146.

U članku 550.n stavku 1. točki 1. iza zareza na kraju dodaju se riječi: »a ako neki dio imovine nije planom podjele raspoređen ili to suglasno planu podjele ne bi bilo moguće učiniti, takav dio imovine ili naknada za njega rasporedit će se na sva nova društva u istom omjeru kao što im je prema planu podjele pripala raspoređena neto imovina društva koje se dijeli,«.

Članak 147.

U članku 550.r stavku 1. iza riječi: »odredbe članka 550.b do 550.p« dodaju se riječi: »i članka 512. do 549.«.
U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. ako nakon izrade plana podjele, a prije dana održavanja glavne skupštine dioničkog društva, odnosno skupštine društva s ograničenom odgovornošću koje se dijeli na kojoj se donosi odluka o podjeli, dođe do bitne promjene imovine i obveza toga društva, uprava društva koje se dijeli mora o tome obavijestiti uprave svih društava preuzimatelja, kako bi o toj promjeni mogle izvijestiti svoje skupštine.«
Iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase:
»4. u ugovoru o podjeli i preuzimanju mora se navesti od kada udjeli u društvima preuzimateljima njihovim novim imateljima daju pravo na sudjelovanje u dobiti tih društava.
5. prijavu za upis podjele u sudski registar može podnijeti svako od društava sudionika podjele.«

Članak 148.

Naslov iznad članka 552. mijenja se i glasi: »Obveza prijenosa imovine društva«.
Članak 552. mijenja se i glasi:
»(1) Za valjanost ugovora kojim se društvo, osim u slučaju pripajanja, spajanja ili podjele, obvezuje prenijeti na drugoga cijelu svoju imovinu ili imovinu čija je vrijednost veća od četvrtine iznosa temeljnog kapitala, kad bi u ovom drugom slučaju to značilo značajnu strukturnu promjenu društva, potrebna je suglasnost glavne skupštine dana odlukom donesenom na način propisan u članku 301. ovoga Zakona, ako se istodobno s time ne mijenja i predmet poslovanja društva. Statutom se može odrediti da je za donošenje takve odluke potrebna veća većina, odnosno ispunjenje dodatnih pretpostavki.
(2) Za sve vrijeme nakon objave poziva za glavnu skupštinu mora se u poslovnim prostorijama u sjedištu društva omogućiti dioničarima slobodan uvid u ugovor iz stavka 1. ovoga članka. Na njegov zahtjev svakom se dioničaru mora bez odgađanja dati presliku ugovora. Ugovor se mora izložiti na uvid dioničarima i na glavnoj skupštini, a uprava društva ga mora objasniti prije donošenja odluke o davanju suglasnosti. Mora ga se priložiti zapisniku s glavne skupštine.
(3) Ako prijenos imovine dovodi do prestanka društva, prijavi za upis nastupanja razloga za prestanak društva mora se priložiti primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od strane javnog bilježnika.«

Članak 149.

U članku 557. stavku 2. treća rečenica briše se.

Članak 150.

U članku 561. točki 4. riječi: »nadzornog odbora dioničkoga« zamjenjuju se riječima: »nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkog«.

Članak 151.

U članku 564. stavku 4. riječi: »zbog ograničenja iz stavka 416. ovoga Zakona,« brišu se.

Članak 152.

U članku 569. točki 4. riječi: »nadzornoga odbora dioničkoga« zamjenjuju se riječima: »nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkog«.

Članak 153.

U članku 579. stavku 1. točki 2. riječ: »vrstu« zamjenjuje se riječju: »rod«.

Članak 154.

U članku 604. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Ako nisu postavljeni uvjeti za imenovanje i opoziv članova uprave kako je to predviđeno stavkom 2. ovoga članka Zakona, članove uprave imenuje se i opoziva njihovo imenovanje jednoglasnom odlukom članova udruženja. Svaki član udruženja može tužbom podignutom kod suda iz članka 40. ovoga Zakona zatražiti da sud presudom opozove imenovanje člana uprave ako za to postoji važan razlog. Takav razlog naročito postoji ako član uprave grubo povrijedi svoju obvezu vođenja poslova udruženja ili postane nesposoban za uredno vođenje tih poslova.
(4) Uprava je dužna brinuti se o urednom vođenju poslovnih knjiga udruženja, izraditi godišnja financijska izvješća i pravodobno ih podnijeti članovima udruženja da o njima odluče.«

Članak 155.

Iza članka 606. dodaje se članak 606.a i naslov iznad njega koji glase:

»Otvaranje stečajnog postupka

Članak 606.a

(1) Svaki član uprave i svaki likvidator udruženja dužan je zatražiti otvaranje stečajnog postupka nad udruženjem kad su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti.
(2) Svaki član udruženja ovlašten je zatražiti otvaranje stečajnog postupka nad udruženjem kad su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti.«

Članak 156.

U članku 612. stavku 2. iza riječi: »mogu« dodaje se riječ: »trajno«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Obavljanjem djelatnosti ne smatra se povremeno ili jednokratno obavljanje djelatnosti, odnosno obavljanje pojedinog posla. Je li riječ o trajnom obavljanju djelatnosti u smislu prethodnog stavka ovoga članka ocjenjuje se prema okolnostima konkretnog slučaja.«

Članak 157.

U članku 613. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Osnivač, sjedište kojeg nije u državi članici Europske unije niti u državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, može osnovati podružnicu ako je najmanje dvije godine bio upisan u registar u državi u kojoj ima sjedište.«
U stavku 3. točki 1. riječi: »izvod iz registra u kojemu je upisan osnivač« zamjenjuju se riječima: »dokaz da je osnivač upisan u registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište«, iza riječi: »upisan u taj registar« dodaju se riječi: »te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti« a iza riječi: »vrijeme osnivanja« briše se zarez i dodaju se riječi: »te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti,«.
U stavku 4. točki 1. riječi: »tamo redovno« brišu se.
Točka 2. briše se.
Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.
U stavku 5. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2«
U stavku 6. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2.«, a iza riječi: »sjedište u« dodaju se riječi: »zemlji članici Europske unije ili«.
Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:
»(8) Osnivač je dužan svake godine, u roku od 15 dana od dana usvajanja, registarskom sudu u koji je podružnica upisana dostaviti radi upisa predaje svoja godišnja financijska izvješća i druge financijske isprave čije je objavljivanje zakonom propisano.«

Članak 158.

U članku 615. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Predaja godišnjih financijskih izvješća i drugih financijskih isprava osnivača, objava kojih je predviđena zakonom, upisuje se u registar suda kod kojeg je upisana glavna podružnica.«

Članak 159.

U članku 618. stavku 2. riječi: »Ministarstvo gospodarstva može donijeti rješenje o ukidanju podružnice: »zamjenjuju se riječima: »Registarski sud na čijem području je sjedište podružnice može po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane osobe donijeti rješenje o brisanju podružnice:«.
Točka 1. briše se.
U dosadašnjoj točki 2., koja postaje točka 1., riječi: »se nad njime otvori stečajni postupak ili« brišu se.
Dosadašnja točka 3. briše se.
U dosadašnjoj točki 4., koja postaje točka 2., brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2.«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Na ukidanje podružnice na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 621.- 623. ovoga Zakona o ukidanju trgovačkog društva«.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. druga rečenica briše se.

Članak 160.

U članku 620. stavku 3. iza riječi: »Inozemno društvo kapitala« dodaje se zarez i riječi: »koje ima sjedište u državi koja nije članica Europske unije niti je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, », riječi: »domaće društvo kapitala« zamjenjuju se riječima: »društvo kapitala koje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru«, a riječi: »domaća fizička osoba« zamjenjuju se riječima: »fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili države koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru«.

Članak 161.

U članku 624. stavku 1. točkama 1., 2., 4. i 6. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktor«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se onaj tko dade neistinitu izjavu kao član uprave, odnosno izvršni direktor ili predsjednik nadzornog odbora u svrhu upisa u sudski registar povećanja temeljnog kapitala dioničkog društva iz članka 331. st. 1. ovoga Zakona ili kao član uprave ili predsjednik nadzornog odbora društva s ograničenom odgovornošću iz članka 460. stavka 2. ovoga Zakona ili kao član uprave, odnosno izvršni direktor u svrhu upisa u sudski registar preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću iz članka 560. stavka 3. ovoga Zakona ili kao član uprave društva s ograničenom odgovornošću u svrhu smanjenja temeljnog kapitala društva ili osiguranja vjerovnika iz članka 464. stavka 2. točka 3 ovoga Zakona.«

Članak 162.

U članku 625. stavku 1. iza riječi: »uprave« i zareza dodaju se riječi: »odnosno izvršni direktor,«.

Članak 163.

U članku 626. stavku 1. točkama 1. i 2. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktor«.
U točki 2. riječi: »ni postupka za sklapanje prisilne nagodbe« brišu se.

Članak 164.

U naslovu iznad članka 627. riječi: »potvrda o polaganju dionica« zamjenjuju se riječima: »potvrde o pravu iz dionica«.
U članku 627. stavku 1. riječi: »o polaganju dionica ili privremenica« brišu se.

Članak 165.

U članku 629. stavku 1. iza riječi: »uprave« i zareza dodaju se riječi: »odnosno izvršni direktor, član«.
U stavku 3. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktor«, a nakon riječi: »stavljaju uprava« dodaje se zarez i riječi: »odnosno svi izvršni direktori«.

Članak 166.

U članku 630. stavku 1. točki 2. iza riječi: »papiru« dodaje se zarez i riječi: »odnosno na internetskoj stranici društva«.
Iza točke 6. dodaje se točka 6.a koja glasi:
»6.a ako, kad je to ovim Zakonom propisano, ne preda ili ne preda u Zakonom propisanom roku u sudski registar godišnja financijska izvješća, konsolidirano financijsko izvješće, izvješće revizora, godišnje izvješće o stanju društva ili konsolidirano godišnje izvješće društva radi upisa predaje i objave tog upisa (članak 86. stavak 2., 138.a, 300.d stavak 2., 441. stavak 3., 613. stavak 8.),«.
U točki 12. riječi: »koje glase na ime« i riječi: »ili izda dionice koje glase na donositelja prije nego što se uplati puni iznos za koji su izdane« brišu se.
Iza točke 14. dodaje se točka 14.a koja glasi:
»14.a ako ne otuđi ili ne povuče dionice kad je to po zakonu dužna učiniti (članak 236.),«.
U točki 31. riječi: »upravu sastavljenu« zamjenjuju se riječima: »članove uprave, odnosno izvršne direktore imenovane«.
U točki 34. iza riječi: »uprave« i zareza dodaju se riječi: »odnosno izvršnim direktorima, članovima«, a riječ: »odora« zamjenjuje se riječju: »odbora«.
Iza točke 35. dodaje se točka 35.a koja glasi:
»35.a ako uprava, odnosno izvršni direktori ne dadu izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja u zakonom propisanom roku odnosno ne dadu je onako kako je to propisano ovim Zakonom (čl. 272.p),«.
U točki 36.a iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršnih direktora«.
U točki 66. brojka: »481. » u zagradi, zamjenjuje se brojkom: »481.b«.
U točki 68. iza riječi: »uprava« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »objavi« zamjenjuje se riječju: »objave«.
U točki 69. iza riječi: »uprava« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktori«, a brojka: »3« u zagradi zamjenjuje se brojkom: »7«.
U točki 81. iza riječi: »joj« dodaje se riječ: »se«, riječi: »Ministarstvo gospodarstva« brišu se, riječ: »podružnicu« zamjenjuje se riječju: »podružnica«, a riječi: »stavak 2. točka 1. » zamjenjuje se riječima: »stavak 3.«.
U stavku 2. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršni direktor«, a iza riječi: »ili« odmah nakon toga dodaje se riječ: »član«.

Članak 167.

U članku 631. stavku 1. točki 8. na kraju veznik: »ili« zamjenjuje se zarezom, a na kraju točke 9. briše se točka i dodaje veznik: »ili« te dodaje točka 10. koja glasi:
»10. osim članova uprave, ne dostavi registarskom sudu ili društvu popis članova društva, kada je to po Zakonu dužan učiniti, ili to ne učini u propisanome roku ili dostavi popis koji ne sadrži propisane podatke ili propisanu potvrdu ili se njome ne potvrđuje istinito stanje ili popis ne potpiše (članak 410. stavak 3.).«

Članak 168.

U članku 632. stavku 1. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »odnosno izvršne direktore«.

Članak 169.

U članku 633. na kraju stavka 1. i 2. briše se točka i dodaju riječi: »i europskog gospodarskoga interesnog udruženja.«.
U stavku 3. na kraju prve rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i europskog gospodarskoga interesnog udruženja.«.
Na kraju stavka 4. briše se točka i dodaju riječi: »i europsko gospodarsko interesno udruženje.«

Članak 170.

U članku 639. stavku 2. u prvoj rečenici brišu se riječi: »u sudskom ili«.

Članak 171.

Riječ: »ortakluk« upotrijebljena u Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 39/99., 52/00. i 118/03.) u bilo kojem padežu zamjenjuje se riječju: »ortaštvo« u odgovarajućem padežu.
U člancima, odnosno u naslovima iznad članaka 40. stavka 1., 62. stavka 1., 180., 220. stavka 3. i 5., 221. stavka 3., 227. stavka 2., 255. stavka 2. točke 2. i 4., 273. stavka 1., stavka 2. i 6., 274. stavka 2., 275. stavka 1 i 3., 276., 277. stavka 1. i 3., 280. stavka 3., 281., 282. stavka 1., 283., 284. stavka 2. i 3., 293. stavka 2., 294., 298. stavka 1., 299. stavka 2. i 4., 300.b, 300.c, 300.d, 300.e stavka 1., 301. stavka 1., 325. stavka 1., 326. stavka 2., 341. stavka 2., 357. stavka 2., 358., 359. stavka 2. i 3., 362. točke 5., 363. stavka 2., 364. stavka 1., 371. stavka 3., 374. stavka 2. i 4., 375. stavka 3., 376. stavka 2., 384.a stavka 1., 480. stavka 2., 493. stavka 3., 495. stavka 1. i 2., 499., 502. stavka 2., 526. stavka 1., 528., 533. stavka 3. i stavka 7. točke 2., 534. stavka 3. i 4., 550.b, 550.c stavka 5., 550.e stavka 4., 550.f, 550.g stavka 3., 550.i stavka 1., 550.k stavka 1., 550.l stavka 1. i 3., 565. stavka 1., 568. stavka 2. i 3., 574., 579. stavka 1., 580. stavka 2., 624. stavka 1. točaka 1. i 2. te stavka 2., 625. stavka 1., 629. stavka 1. i 3., 630. stavka 1. točke 33., 34. i 35. te stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (» Narodne novine«, br. 111/93., 39/99., 52/00. i 118/03.) upotrijebljene riječi: »nadzorni odbor« u bilo kojem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nadzorni, odnosno upravni odbor« u odgovarajućem broju i padežu.
Riječi: »kapitalna dobit« upotrijebljene u Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 39/99., 52/00. i 118/03.) u bilo kojem padežu zamjenjuju se riječima: »rezerve kapitala« u odgovarajućem padežu.

Članak 172.

Riječi: »jedinstveni matični broj građana« upotrijebljene u Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 39/99., 52/00. i 118/03.) u bilo kojem padežu i broju zamjenjuju se riječima: »porezni broj« u odgovarajućem broju i padežu.
U članku 7. stavku 4. točki 4. toga Zakona iza riječi: »imena,« dodaju se riječi: »porezni broj«.
U članku 54. stavku 2. toga Zakona iza riječi: »prokuriste« dodaju se riječi: »i njegov porezni broj«.
U članku 70. stavku 1. toga Zakona iza riječi: »prezime« dodaju se riječi: »porezni broj«.

Članak 173.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 174.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. travnja 2008. osim odredaba članka 142. koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 330-01/07-01/05
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.