Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

NN 107/2007 (19.10.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

HRVATSKI SABOR

3141

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/140
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Članak 1.

U Zakonu o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br.91/96., 68/98., 137/99., 114/01. i 100/04.) u članku 89. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Kad na temelju pravomoćnog rješenja o dosudi i potvrde ovršnog suda da je kupac položio kupovninu, bude upisano pravo u njegovu korist, na prijedlog će se izbrisati svi upisi koji su bili provedeni protiv dotadašnjeg vlasnika nakon zabilježbe dosude, kao i svi daljnji upisi koji su učinjeni s obzirom na njih.«

Članak 2.

U članku 109. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
» (7) Iznimno, sud može pozvati predlagatelja nepotpunog prijedloga da dostavi isprave koje ne predstavljaju tabularne isprave, ako je nedostatak takvih priloga jedina zapreka da se udovolji prijedlogu za upis.«
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 3.

U članku 141. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na hipoteke upisane do 25. prosinca 1958. Takve hipoteke brisat će se po službenoj dužnosti ili po prijedlogu stranke.«

Članak 4.

U članku 142. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) U oglasu će se točno označiti upisana hipoteka, sa svim upisima koji se na nju odnose i odrediti rok od 30 dana za prijavu, koji počinje teći od dana objave u »Narodnim novinama.«

Članak 5.

Iza članka 163. dodaje se članak 163.a koji glasi:

»Članak 163.a

(1) Baza zemljišnih podataka (BZP) i podaci baze digitalnih katastarskih planova povezat će se u Zajednički informacijski sustav (u daljnjem tekstu: ZIS).
(2) Ustrojstvo i djelovanje ZIS-a uredit će ministar pravosuđa i ravnatelj Državne geodetske uprave sporazumno.«

Članak 6.

U članku 167. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Ministar pravosuđa može donijeti odluku da se zbirka isprava vodi i u elektronskom obliku, kao dio ZIS-a.«

Članak 7.

U članku 171. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Ministar pravosuđa dopustit će rješenjem, na zahtjev ravnatelja Državne geodetske uprave, osobama ovlaštenim za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, da u svom uredu drže tehničke uređaje za uvid u Bazu zemljišnih podataka (BZP), vodeći računa o tehničkim mogućnostima sustava.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 8.

U članku 179. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Osnivanje zemljišne knjige provodi sudac pojedinac ili sudski savjetnik ali pojedine radnje u postupku mogu se povjeriti i ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu prema odluci predsjednika suda.«
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Pojedine radnje u postupku osnivanja zemljišne knjige mogu se povjeriti i zemljišnoknjižnom referentu, koji će te poslove obavljati pod nadzorom suca ili sudskog savjetnika.«

Članak 9.

U članku 185. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) U teretovnicu uloška koji se sastavlja unijet će se podaci o teretima i njihovim ovlaštenicima iz zemljišne knjige koja će se zatvoriti osnivanjem nove zemljišne knjige, knjige položenih ugovora i položenih isprava u sudu.«

Članak 10.

U članku 186. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Rok za ispravak ne može biti određen kraće od mjesec dana niti duže od godine dana, računajući od dana objave oglasa u »Narodnim novinama.«

Članak 11.

U članku 191. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Raspravu za ispravak vodi sudac pojedinac ili sudski savjetnik.«

Članak 12.

Iza članka 208. dodaje se podnaslov i članci 208.a do 208. e koji glase:
»Pojedinačno preoblikovanje u EOP zemljišnu knjigu

Članak 208.a

(1) Pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga u EOP zemljišnu knjigu provodi se za jednu ili više katastarskih čestica koje su prevedene u katastar nekretnina.
(2) Postupak pojedinačnog preoblikovanja započinje na temelju obavijesti tijela nadležnog za katastar da je određena katastarska čestica ili više njih prevedeno u katastar nekretnina, ili na prijedlog vlasnika nekretnina, pod uvjetom da je katastarska čestica prevedena u katastar nekretnina, te da vlasnik nekretnine raspolaže obaviješću tijela nadležnog za katastar o prevođenju određene katastarske čestice ili više njih u katastar nekretnina.

Članak 208.b

Postupak pojedinačnog preoblikovanja provodi ovlašteni zemljišnoknjižni referent, ili zemljišnoknjižni referent pod nadzorom zemljišnoknjižnog suca ili ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.

Članak 208.c

(1) Pokretanje postupka pojedinačnog preoblikovanja učinit će se vidljivim stavljanjem oznake uz broj katastarske čestice za koju se vrši pojedinačno preoblikovanje, pri čemu je temelj za ovu promjenu u posjedovnici obavijest tijela nadležnog za katastar da je određena čestica prevedena u katastar nekretnine.
(2) Nakon što se izvrši postupak pojedinačnog preoblikovanja određene katastarske čestice, nadležni zemljišnoknjižni sud će izdati rješenje o tome da je postupak preoblikovanja u EOP zemljišnu knjigu za određenu katastarsku česticu dovršeno te će se to rješenje dostaviti svim upisanim nositeljima knjižnih prava.
(3) Nositelji knjižnih prava imaju pravo u roku od 30 dana od dana primitka rješenja iz stavka 2. ovoga članka podnijeti prigovor ili prijavu glede provedenog postupka preoblikovanja, a o kojim prigovorima i prijavama odlučuje zemljišnoknjižni sudac uz odgovarajuću primjenu članka 188. i 194. ovoga Zakona.
(4) Po isteku roka od 30 dana za podnošenje prijava i prigovora, odnosno nakon donijete odluke o podnijetim prigovorima i prijavama, po službenoj dužnosti brisat će se oznaka uz katastarsku česticu.

Članak 208.d.

U trenutku kada se u Bazu zemljišnih podataka pohrane upisi katastarske čestice koja je pojedinačno preoblikovana, zemljišnoknjižni sud će tu katastarsku česticu po službenoj dužnosti nastaviti voditi kao upisanu u EOP zemljišnu knjigu, a ispis iz EOP zemljišne knjige dostavit će se svim nositeljima knjižnih prava.

Članak 208.e

Pobliže odredbe o pojedinačnom preoblikovanju zemljišne knjige u EOP zemljišnu knjigu te postupak i način preoblikovanja, kao i druga pitanja, uredit će se Poslovnikom o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik).«

Članak 13.

(1) Izmjene i dopune Zemljišnoknjižnog poslovnika iz članka 208.e ovoga Zakona ministar pravosuđa donijet će u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
(2) Sporazum iz članka 163.a stavak 2. ovoga Zakona sklopit će ministar pravosuđa i ravnatelj Državne geodetske uprave u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 14.

U članku 226. stavku 1. riječi: »do 1. siječnja 2007.« zamjenjuju se riječima: »do 1. siječnja 2010.«

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/07-01/01
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.