Zakon o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 107/2007 (19.10.2007.), Zakon o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

3143

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/142
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 163/03., 16/04., 30/04., 121/05., 151/05., 141/06., 17/07. i 82/07.) u članku 1. stavku 2. iza podstavka 25. dodaje se novi podstavak 26. koji glasi:
»– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,«.
Dosadašnji podstavci 26. – 28. postaju podstavci 27. – 29.

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. točki 9. iza podtočke d) dodaje se podtočka e) koja glasi:
»e) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 4,55«.
U točki 10. iza podtočke g) dodaje se podtočka h) koja glasi:
»h) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 4,26«.
U točki 12. iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:
»c) pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 3,97«.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 82/07.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-01/07
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.