Odluka o proglašenju "Dana socijalnog partnerstva"

NN 108/2007 (22.10.2007.), Odluka o proglašenju "Dana socijalnog partnerstva"

HRVATSKI SABOR

3162

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 12. listopada 2007., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »DANA SOCIJALNOG PARTNERSTVA«

I.

Dan 21. siječnja proglašava se »Danom socijalnog partnerstva«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/07-01/02
Zagreb, 12. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.