Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 109/2007 (24.10.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

HRVATSKI SABOR

3179

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/159
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 12. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05.) u članku 10. stavku 7. riječi: »poglavarstvo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan«.

Članak 2.

U članku 24. stavku 3. riječ: »poglavarstva« zamjenjuje se riječima: »općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana«.

Članak 3.

U članku 35. stavku 1. točka 3. briše se.
Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Članak 4.

Iza članka 35. dodaju se članci 35.a i 35.b koji glase:

»Članak 35.a

Članovi predstavničkog tijela mogu općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu postavljati pitanja o njegovu radu.
Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama predstav­ničkog tijela ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika predstav­ničkog tijela sukladno odredbama poslovnika predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 35.b

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne, odnosno područ­ne (regionalne) samouprave.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo može od općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga koje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan podnosi sukladno odredbama statuta jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.«

Članak 5.

U članku 37. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Sjednicama predstavničkog tijela prisustvuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.«
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 6.

Članak 39. mijenja se i glasi:
»Izvršno tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan.«

Članak 7.

Članak 40. mijenja se i glasi:
»Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, župan i zamjenik župana biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.«

Članak 8.

Iza članka 40. dodaju se članci 40.a, 40.b i 40.c koji glase:

»Članak 40.a

Općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu i njihovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
– danom podnošenja ostavke,
– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
– danom odjave prebivališta s područja jedinice,
– danom prestanka hrvatskog državljanstva,
– smrću.
Predstavničko tijelo će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, dužnost načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, do kraja mandata obavljat će njegov zamjenik.
Ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 40.b

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan i njihov zamjenik mogu se razriješiti.
Predstavničko tijelo može raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika u slučaju:
– kada krše ili ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela,
– kada svojim radom prouzroče jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave znatnu materijalnu štetu.
Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2. ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1% od proračuna te jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000 kuna.
Na referendum iz stavka 2. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika mo­že podnijeti najmanje jedan trećina članova predstavničkog tijela.
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1. ovoga članka bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.
Predstavničko tijelo ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika.
Referendum iz stavka 2. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Članak 40.c

Birači upisani u popis birača općine, grada, odnosno županije imaju pravo predstavničkom tijelu predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika.
Odluku o raspisivanju referenduma predstavničko tijelo mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga.
Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Na referendum iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 9.

Članak 41. mijenja se i glasi:
»Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ima zamjenika koji se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
U jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojima pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ako je već to propisano postojećim statutom te lokalne i područne (regionalne) samouprave, zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana mora biti iz redova nacionalnih manjina, a što se mora urediti statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
U jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojima je statutom propisano da pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana, ako na izborima ne bude ostvareno to pravo raspisat će se dopunski izbori za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.
Na dopunskim izborima pravo glasa imaju samo pripadnici nacionalne manjine koja ostvaruje pravo na zastupljenost. Na dopunske izbore primjenjuju se odredbe Zakona o izborima župana, gradonačelnika grada Zagreba, gradonačelnika i općinskih načelnika koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.
Za pravovaljanost kandidature na izborima potrebno je sakupiti u općinama do 1000 stanovnika 50 potpisa, a u preostalim općinama, gradovima i županijama 100 potpisa.
U jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojima budu provedeni dopunski izbori iz stavka 3. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ima dva zamjenika.«

Članak 10.

U članku 43. stavku 1. riječi: »jedan od zamjenika koje on odredi« zamjenjuju se riječju: »zamjenik«.
U stavku 2. riječi: »jednom od svojih zamjenika« zamjenjuju se riječju: »zamjeniku«.

Članak 11.

Članak 44. mijenja se i glasi:
»Izvršne poslove obavlja u općini općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan.«

Članak 12.

Članci 45., 46. i 47. brišu se.

Članak 13.

U članku 48. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan«.
U točki 4. riječi: »i raspolaže« brišu se.
Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:
»5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000 000(jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima«.
Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000 000 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda iz točke 5. stavka 1. ovoga članka, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.«

Članak 14.

Članci 49., 50., 51., 52. i 52.a brišu se.

Članak 15.

U članku 53.a stavku 1. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan«.
U stavku 2. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan«.«

Članak 16.

U članku 56.a stavku 2. riječi: »Poglavarstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan«.

Članak 17.

U članku 64. stavku 1. riječi: »poglavarstvo koje« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, odnosno gradonačelnik koji«.
Stavak 2. briše se.

Članak 18.

U članku 77.a riječi: »poglavarstva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave« zamjenjuju se riječima: »općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana«.

Članak 19.

U članku 84. stavku 1. točka 4. briše se.
Dosadašnje točke 5., 6., 7. i 8. postaju točke 4., 5., 6. i 7.

Članak 20.

U članku 86. stavku 1. dodaje se točka 4. koja glasi:
»4. u slučaju propisanim člankom 40.b stavkom 7. ovoga Zakona.«

Članak 21.

Članak 87. briše se.

Članak 22.

U članku 90. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihov zamjenik svoje dužnosti obavljaju profesionalno.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Općim aktom općinskog vijeća može se odrediti da u općinama do 1.000 stanovnika, općinski načelnik i njegov zamjenik svoje dužnosti mogu obavljati bez zasnivanja radnog odnosa.«
Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 23.

Članak 92. mijenja se i glasi:
»Općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i njihovim zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom izbora novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika.
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana pa do dana izbora novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave uređene ovim i drugim zakonima.«

Članak 24.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uskladit će statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti odredbe statuta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se odnose na izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, te općinskog, gradskog i županijskog poglavarstva, odnosno odredbe statuta koje se tiču povjerenja i raz­rješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, te druge odredbe statuta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su suprotne odredbama ovoga Zakona.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu 17. svibnja 2009.

Klasa: 015-01/06-01/03
Zagreb, 5. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.