Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksploziv­nim tvarima

NN 109/2007 (24.10.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksploziv­nim tvarima

HRVATSKI SABOR

3181

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/161
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 12. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 1.

U Zakonu o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04.) članak 16. mijenja se i glasi:
»(1) Pravna osoba ili obrtnik može proizvoditi i upotrijebiti eksplozivne tvari na radilištu ako za to ima specijaliziranu opremu sukladno propisima o proizvodnji eksplozivnih tvari i odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju na radilištu mora, osim podataka iz članka 15. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 6., 7. i 8. ovoga Zakona, sadržavati i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona.
(3) odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eks­plozivnih tvari izdaje Ministarstvo.
(4) Ministar unutarnjih poslova propisat će uvjete i način proizvodnje eksplozivnih tvari.«

Članak 2.

U članku 30. stavku 8. iza riječi: »razreda II.« dodaju se riječi: »i razreda T1«.

Članak 3.

U članku 39. iza riječi: »način izdavanja« dodaju se riječi: »i oduzimanja«.

Članak 4.

U članku 40. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Osobe koje obavljaju poslove pripreme miniranja moraju biti pod nadzorom osobe koja posjeduje dozvolu za tu vrstu miniranja, sukladno odredbama ovoga Zakona.«

Članak 5.

U članku 44. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i stavci 6. i 7. koji glase:
»(5) Ministarstvo u postupku izdavanja lokacijske dozvole po posebnom zakonu utvrđuje posebne uvjete građenja za građevine čija je namjena proizvodnja i/ili skladištenje eksplozivnih tvari.
(6) Za građevine iz stavka 5. ovoga članka potrebno je u postupku izavanja građevinske dozvole pribaviti potvrdu Ministarstva o usklađenosti glavnog projekta s uvjetima za gradnju određenim ovim Zakonom i na temelju njega donesenih propisa.
(7) Eksplozivne tvari mogu se skladištiti samo u građevinama i prostorima koji su namijenjeni za skladištenje eksplozivnih tvari.«
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8.

Članak 6.

U članku 52. stavku 1. točki 9. iza riječi u zagradi: »članak 14. stavak 1.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »članak 16.«.

Članak 7.

U članku 53. stavku 1. točki 19. riječi u zagradi: »stavak 1. i 2.« Zamjenjuju se riječima: »stavak 1., 2. i 3.«.
Dodaje se točka 30. koja glasi:
»30. ako drži – skladišti eksplozivne tvari u objektima ili prostorima koji nisu namijenjeni za skladištenje eksplozivnih tvari (članak 44.s).«

Članak 8.

U cijelom tekstu Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04.) riječ: »objekt« zamjenjuje se riječju: »građevina« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 9.

Pravne osobe koje proizvode eksplozivne tvari na temelju odobrenja propisanih Zakonom o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (»Narodne novine«, br. 12/94.) dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona o roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.
Pravne osobe koje proizvode eksplozivne tvari na temelju odobrenja propisanih Zakonom o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04.) dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.
Pravnim osobama koje nisu uskladile svoje poslovanje u roku iz stavka 1. i 2. ovoga članka prestaje važiti izdano odobrenje.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-04/07-01/04
Zagreb, 5. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.