Uredba o proglašenju ekološke mreže

NN 109/2007 (24.10.2007.), Uredba o proglašenju ekološke mreže

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3182

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narod­ne novine«, broj 70/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2007. godine donijela

UREDBU

O PROGLAŠENJU EKOLOŠKE MREŽE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom proglašava se ekološka mreža Republike Hrvatske sa sustavom ekološki značajnih područja i ekoloških koridora s ciljevima očuvanja i smjernicama za mjere zaštite koje su namijenjene održavanju ili uspostavljanju povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili divljih svojti.
(2) Područja ekološke mreže s ciljevima očuvanja i smjernicama za mjere zaštite iz stavka 1. ovoga članka navedena su u prilozima 1.1. i 1.2., koji se čuvaju i dostupni su u Ministarstvu kulture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Državnom zavodu za zaštitu prirode, sastavni su dijelovi ove Uredbe, i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
(3) Osim područja ekološke mreže navedenih u prilozima 1.1. i 1.2., sastavni dio ekološke mreže čine i svi speleološki objekti u smislu Zakona o zaštiti prirode (u daljnjem tekstu: Zakon), uključujući i speleološke objekte u podmorju.
(4) Područja ekološke mreže za koja su ciljevi očuvanja stanišni tipovi i/ili divlje svojte navedene u odgovarajućim propisima Repub­like Hrvatske, u međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska potpisnica, propisima Europske unije i aktima VijećA Europe, sadržana su u prilozima 1.1. i 1.2. i obilježena su oznakom #.
(5) Ekološku mrežu sačinjavaju i ekološki koridori (migracijski putovi) navedeni u Prilogu 2., koji se čuva i dostupan je u Ministarstvu i Državnom zavodu za zaštitu prirode, koji je sastavni dio ove Uredbe, i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 2.

(1) Dijelovi ekološke mreže povezuju se prirodnim ili umjetnim ekološkim koridorima.
(2) Stanišni tipovi koji su ugroženi na svjetskoj, europskoj ili državnoj razini su oni koji su navedeni u odgovarajućim dodacima međunarodnih akata iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe, te stanišni tipovi utvrđeni Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (»Narodne novine«, broj 7/2006).
(3) Divlje svojte koje su ugrožene na svjetskoj, europskoj ili državnoj razini, te endemične svojte za Republiku Hrvatsku, navedene su u Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (»Narodne novine«, broj 7/2006) i/ili Crvenom popisu ugroženih biljaka i životinja Hrvatske.

II. ZAŠTITA I UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

Članak 3.

(1) Ciljevi očuvanja područja ekološke mreže utvrđeni su u skladu s ekološkim zahtjevima divljih svojti i/ili stanišnih tipova iz članka 2. stavaka 2. i 3. ove Uredbe, a temeljem stručnih i znanstvenih kriterija.
(2) Mjere zaštite područja ekološke mreže utvrđuju se na temelju smjernica za mjere zaštite sadržanih u Prilogu 1.3., koji se čuva i dostupan je u Ministarstvu i Državnom zavodu za zaštitu prirode, sastavni je dio ove Uredbe, i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(3) Smjernice za mjere zaštite područja ekološke mreže primjenjuju se na sve fizičke i pravne osobe koje na tim područjima koriste prirodna dobra i obavljaju radnje i zahvate sukladno Zakonu.
(4) U dokumente prostornog uređenja i planove gospodarenja prirodnim dobrima obvezno se unosi podatak zadire li područje obuhvata dokumenta ili plana u područje ekološke mreže.
(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može odobriti isključenje pojedinih mjera ili njihovu izmjenu, ako za planirani zahvat u prirodu postoji prevladavajući javni interes sukladno Zakonu.

Članak 4.

(1) Područjem ekološke mreže, koje je ujedno i proglašeno zaštićeno područje sukladno Zakonu, upravlja javna ustanova.
(2) Područjem ekološke mreže, koje se nalazi izvan zaštićenog područja proglašenog sukladno Zakonu, te nije posebno zaštićeno, upravlja javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijed­nostima koju osniva jedinica područne (regionalne) samouprave ili Grad Zagreb, na čijem teritoriju se nalazi područje ekološke mreže.
(3) Područjem ekološke mreže, koje se nalazi na području dvije ili više županija, zajednički upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima tih županija.

Članak 5.

(1) Zaštita područja ekološke mreže osigurava se provođenjem propisanih mjera zaštite i uvjeta zaštite prirode koje izdaje tijelo nad­ležno za poslove zaštite prirode sukladno odredbama Zakona.
(2) Za područja ekološke mreže donosi se Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja unutar ekološke mreže, te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti.
(3) Ako je područje ekološke mreže ujedno i zaštićeno u jednoj od kategorija zaštite propisanih Zakonom, Plan upravljanja zaštićenim područjem smatra se Planom upravljanja ekološkom mrežom i donosi se na način propisan Zakonom.
(4) Ako se područje ekološke mreže nalazi izvan zaštićenog područja proglašenog sukladno Zakonu, Plan upravljanja ekološkom mrežom donosi javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na čijem teritoriju se nalazi područje ekološke mreže. U postupku donošenja Plana provodi se javni uvid sukladno Zakonu.
(5) Korištenje prirodnih dobara na području ekološke mreže provodi se na temelju planova gospodarenja prirodnim dobrima, koji sadrže mjere i uvjete zaštite prirode sukladno Zakonu.
(6) Skrb o području ekološke mreže može se, osim u slučaju iz stavka 5. ovog članka, povjeriti vlasniku ili nositelju prava na nekretnini sklapanjem ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obveze između javne ustanove koja upravlja područjem ekološke mreže i vlasnika, odnosno ovlaštenika prava na nekretnini, na način koji je za zaštićena područja propisan Zakonom.
(7) Skrb o području ekološke mreže može se, osim u slučaju iz stavka 5. ovog članka, na temelju provedenoga javnog natječaja, povjeriti osobi koja nije njezin vlasnik ili nositelj prava, sklapanjem ugovora o skrbništvu, uz uvjete koje utvrđuje Ministarstvo. Natječaj provodi javna ustanova koja upravlja tim područjem ekološke mreže sukladno Zakonu.

Članak 6.

Nije dopušteno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš u područjima ekološke mreže te u područjima koja predstav­ljaju zaštitne zone utjecaja, sukladno Zakonu o genetski modificiranim organizmima.

III. FINANCIRANJE

Članak 7.

(1) Sredstva za zaštitu područja ekološke mreže osiguravaju se u državnom proračunu i u proračunima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba.
(2) Za provođenje mjera i uvjeta zaštite područja ekološke mreže sredstva osiguravaju fizičke i pravne osobe koje na tim područ­jima koriste prirodna dobra, izvode zahvate i radnje u prirodu u smislu Zakona o zaštiti prirode, javne ustanove koje upravljaju proglašenim zaštićenim područjem i osobe koje su temeljem ugovora preuzele obvezu provođenja mjera i uvjeta zaštite prirode.
(3) Očuvanje ugroženih divljih svojti, zavičajnih udomaćenih svojti i ugroženih stanišnih tipova na područjima ekološke mreže podupire se novčanim poticajima i nadoknadama, te povoljnim kreditiranjem zaštitnih radnji, sukladno Zakonu i posebnim propisima.

IV. PRAĆENJE STANJA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

Članak 8.

(1) Na područjima ekološke mreže prati se stanje onih pokazatelja koji omogućuju:
– praćenje stanja divljih svojti i stanišnih tipova, te
– utvrđivanje učinkovitosti mjera zaštite s obzirom na ostvarivanje utvrđenih ciljeva očuvanja.
(2) Praćenje stanja se prvenstveno provodi za divlje svojte i stanišne tipove koji su utvrđeni kao ciljevi očuvanja predmetnog područja ekološke mreže, pri čemu se posebna pažnja usmjerava vrstama čije stanje najočitije odražava promjene u staništima drugih vrsta odnosno u stanišnim tipovima.
(3) Baza podataka ekološke mreže je sastavni dio Informacijskog sustava zaštite prirode sukladno Zakonu.
(4) Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima, pravne i fizičke osobe koje upravljaju područjem ekološke mreže te tijela nadležna za zaštitu prirode, prate stanje na području ekološke mreže i prikupljaju podatke u svrhu popunjavanja baze podataka ekološke mreže.

V. KARTOGRAFSKO PRIKAZIVANJE PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

Članak 9.

(1) Pregledna karta područja ekološke mreže prikazana je na kartografskom prikazu (u daljnjem tekstu: prikaz) mjerila 1:100000,sastavni je dio ove Uredbe kao prilozi 3.1., 3.2. i 3.3., koji se čuvaju i dostupni su u Ministarstvu i Državnom zavode za zaštitu prirode, i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
(2) Obvezuje se Državni zavod za zaštitu prirode da, u suradnji s Državnom geodetskom upravom, ucrta granice područja ekološke mreže na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK-u) mjerila 1:5000, koja je, prema potrebi, dopunjena s ortofoto (aerofotogrametrijskim) snimkom, ili Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK-u) mjerila 1:10000 ili na katastarskom planu.
(3) Podaci o granici područja ekološke mreže dobivaju se tako da se sloj geografskog informacijskog sustava u mjerilu 1:5000 iz stavka 2. ovoga članka prekrije s digitalnim katastarskim planom i tijek granice prikaže točno na katastarskoj čestici.
(4) Pri utvrđivanju granice iz stavka 3. ovoga članka, u područje ekološke mreže uključuje se cijela katastarska čestica, ako se pola ili više od pola površine katastarske čestice nalazi unutar područja ekološke mreže, osim u slučaju utvrđivanja granica na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu kada se u područje ekološke mreže uključuje samo onaj dio katastarske čestice koji je unutar granica ekološke mreže.
(5) U dvojbi je li neko područje u granicama područja ekološ­ke mreže, za isto će se, prije završetka poslova iz članka 11. stavka 1., izraditi kartografski prikaz u mjerilu 1:5000, sukladno stavku 2. ovog članka.
(6) U postupku izmjene granica ekološke mreže mora se prethodno pribaviti mišljenje nadležnih tijela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i drugih sastavnica okoliša prema posebnim propisima.
(7) Prikaz iz stavka 1. i/ili 2. ovog članka Ministarstvo će dostaviti nositelju izrade dokumenta prostornog uređenja kao podlogu za izradu tog dokumenta bez naknade.

VI. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provedbom ove Uredbe obavlja inspekcija zaštite prirode i nadzornici javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Obvezuju se tijela iz članka 9. stavka 2. da, u roku od jedne (1) godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe, ucrtaju granice područja ekološke mreže na kartografskom prikazu iz članka 9. stavka 2. ove Uredbe.
(2) Do završetka poslova iz stavka 1. ovog članka, pri izradi planova upravljanja ekološkom mrežom i dokumenata prostornog uređenja, koristi se kartografski prikaz iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe.
(3) Plan iz članka 5. stavka 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe na način propisan Zakonom.

Članak 12.

(1) Do osnivanja javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima jedinica područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba, Plan upravljanja područjima ekološke mreže na području tih jedinica donosi Ministarstvo, te provodi mjere upravljanja.
(2) Ministarstvo donosi Plan upravljanja iz stavka 1. ovoga članka na temelju stručne podloge Državnog zavoda za zaštitu prirode, a nakon obavljenog javnog uvida, sukladno Zakonu.

Članak 13.

(1) Dokumenti prostornog uređenja koji nisu doneseni do stupanja na snagu ove Uredbe i za koje su izdani uvjeti i mjere i/ili je dana suglasnost zaštite prirode, smatraju se usklađeni s odredbama ove Uredbe.
(2) Dokumenti prostornog uređenja koji su doneseni prije stupanja na snagu ove Uredbe, uskladit će se s odredbama ove Uredbe prilikom izmjena i dopuna za dio dokumenta prostornog uređenja koji se mijenja i dopunjava.
(3) Planovi gospodarenja prirodnim dobrima i Planovi uprav­ljanja koji nisu doneseni do stupanja na snagu ove Uredbe, uskladit će se s odredbama ove Uredbe prije donošenja. Planovi gospodarenja prirodnim dobrima i Planovi upravljanja doneseni prije stupanja na snagu ove Uredbe, uskladit će se prilikom izmjena i dopuna, u vremenskom roku od 9 godina.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/07-01/10
Urbroj: 5030108-07-1
Zagreb, 19. listopada 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.