Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja elektronič­ke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

NN 109/2007 (24.10.2007.), Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja elektronič­ke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3200

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj: 40/07), ministrica pravosuđa donosi

NAPUTAK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE S REGISTARSKIM SUDOM RADI UPISA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U SUDSKI REGISTAR

SADRŽAJ NAPUTKA

Članak 1.

Ovim Naputkom uređuju se uvjeti i način elektroničke povezanosti ureda HITRO.HR, javnih bilježnika i sudskog registra u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu (u daljnjem tekstu: društvo).
Pilot projekt upisa osnivanja društva u sudski registar provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu.
Pilot projekt će trajati šest mjeseci.

TEMELJNI POJMOVI

Članak 2.

U smislu ovoga Naputka pojmovi imaju sljedeće značenje:
• Sudski registar
Sudski registar je javna knjiga koja sadrži zakonom propisane podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom.
• HITRO.HR sustav
Elektronički sustav koji obuhvaća aplikacije i procese potrebne za pokretanje postupka osnivanja društva te komunikaciju i surad­nju između HITRO.HR ureda, javnog bilježnika i sudskog registra, odnosno javnog bilježnika i sudskog registra u postupku upisa osnivanja društva (u daljnjem tekstu: postupak).
• HITRO.HR ured
Ured servisa Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata sa sudskim registrom u postupku osnivanja društva.
• Predlagatelj upisa
Pravna ili fizička osoba temeljem čije izjave (izjava iz članka 3. ovog Naputka) javni bilježnik ili HITRO.HR ured pokreće u HITRO.HR sustavu postupak radi upisa osnivanja društva u sudski registar.
• Napredan elektronički potpis
Elektronički potpis koji pouzdano jamči identitet potpisnika i izdan je u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu (»Narodne novine«, broj 10/02.).

POKRETANJE POSTUPKA

Članak 3.

Postupak se pokreće pisanom izjavom predlagatelja upisa kojim ovlašćuje HITRO.HR ured ili javnog bilježnika da iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda preuzme papirni oblik izvornika rješenja o upisu osnivanja društva.

PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE I SLANJE U SUDSKI REGISTAR

Članak 4.

Javni bilježnik izrađuje elektroničku prijavu za upis osnivanja društva u sudski registar te joj dodaje potrebne priloge u elektroničkom obliku.
Prijavu i sve potrebne priloge javni bilježnik potpisuje napred­nim elektroničkim potpisom i putem HITRO.HR sustava šalje u sudski registar.
HITRO.HR ured može prikupiti sljedeće priloge:
– dokaz o uplati osnivačkog pologa,
– dokaz o uplati sudske pristojbe i
– dokaz o uplati troška objave oglasa o upisu u sudski registar.
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka javni bilježnik prijavu i priloge koje je prikupio potpisuje naprednim elektroničkim potpisom i putem HITRO.HR sustava odmah šalje u HITRO.HR ured.
HITRO.HR ured priloge iz stavka 3. ovog članka pretvara u elektronički oblik, pridružuje ih elektroničkoj prijavi javnog bilježnika, potpisuje naprednim elektroničkim potpisom i odmah ih putem HITRO.HR sustava šalje u sudski registar.

PRIMITAK PRIJAVE S PRILOZIMA

Članak 5.

Po primitku prijave s prilozima sudski registar prepoznaje pošiljatelja prijave i dostavlja sustavu HITRO.HR poslovni broj pod kojim je prijava zaprimljena na nadležnom sudu.
U roku od jednog radnog dana od dana zaprimanja potpune i osnovane prijave, sudski registar će sustavu HITRO.HR, elektronički dostaviti rješenje o upisu osnivanja društva.
U slučaju nepotpune ili neosnovane prijave sudski registar će u roku iz stavka 2. ovog članka sustavu HITRO.HR elektronički dostaviti obavijest da je prijava nepotpuna odnosno neosnovana, a postupak će se nastaviti pred nadležnim sudom u skladu s odred­bom članka 45. Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj: 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05. i 40/07.).

DOSTAVA IZVORNIKA DOKUMENTACIJE O UPISU

Članak 6.

Osoba koja je sudskom registru dostavila elektroničku prijavu s prilozima dužna je u roku od tri dana od dana dodjele poslovnog broja pod kojim je ta prijava evidentirana u sudskom registru, nad­ležnom sudu dostaviti izvornik te prijave i priloga za upis osnivanja društva, u papirnom obliku.
U slučaju iz članka 4. stavka 4. ovog Naputka javni bilježnik je dužan u roku od jednog dana od dana slanja elektroničke prijave i priloga HITRO.HR uredu, tom uredu dostaviti izvornike prijave i priloga u papirnom obliku, radi ispunjenja obveze iz stavka 1. ovog članka.

OBRAZAC PRIJAVE U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

Članak 7.

Izgled elektroničke prijave za upis društva propisan je Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar (Narodne novine broj: 10/95., 101/96., 62/98., 123/02. i 94/05.) i potpisan naprednim elektronič­kim potpisom ministra nadležnog za poslove pravosuđa.
Napredni elektronički potpis javnog bilježnika zamjenjuje njegov vlastoručni potpis i otisak pečata.
Elektronička prijava iz stavka 1. ovog članka kada je potpisana naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika smatra se javno ovjerenom prijavom.

ISTOVJETNOST PRILOŽENE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Osobe iz članka 1. stavka 1. ovog Naputka jamče istovjetnost dokumentacije priložene u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/05-01/7
Urbroj: 514-03-04/1-07-16
Zagreb, 22. listopada 2007.

Ministrica pravosuđa
Ana Lovrin, v. r.