Zakon o javnoj nabavi

NN 110/2007 (25.10.2007.), Zakon o javnoj nabavi

HRVATSKI SABOR

3225

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Proglašavam Zakon o javnoj nabavi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/121
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

1. DIO
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju:
1. postupci javne nabave svih vrijednosti, u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama,
2. nadležnosti Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,
3. pravna zaštita u svezi s postupcima javne nabave.
(2) Sastavni dio ovoga Zakona jesu:
– Dodatak I. Popis djelatnosti u graditeljstvu (javni radovi) (dalje u tekstu: Dodatak I.),
– Dodatak II. Popis usluga II. A i II. B (dalje u tekstu: Dodatak II. A ili Dodatak II. B),
– Dodatak III. Popis robe za potrebe obrane Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Dodatak III.),
– Dodatak IV. Tehničke specifikacije (dalje u tekstu: Dodatak IV.),
– Dodatak V. Sadržaj objava (dalje u tekstu: Dodatak V.),
– Dodatak VI. Obilježja objava (dalje u tekstu: Dodatak VI.),
– Dodatak VII. Zahtjevi vezani uz uređaje za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju kao i planova i projekata u natječajima (dalje u tekstu: Dodatak VII.).

Temeljni pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:
1. Ugovor o javnoj nabavi jest ugovor s financijskim interesom sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga.
2. Ugovor o javnim radovima jest ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet nabave:
1. izvođenje radova, ili oboje, projektiranje i izvođenje radova koji se odnose na jednu ili više djelatnosti navedenih u Dodatku I. ovoga Zakona, ili
2. posao ili realizacija posla bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo naručitelj. Pojam »posao« znači rezultat gradnje ili građevinskih radova uzetih u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju.
3. Ugovor o javnoj nabavi robe jest ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet nabave kupnja robe, najam robe, zakup robe ili leasing sa ili bez opcije kupnje robe. Ugovor čiji je predmet nabave isporuka robe, a koji uključuje i poslove postavljanja i instalacije, smatra se ugovorom o javnoj nabavi robe.
4. Ugovor o javnim uslugama jest ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet nabave usluge u smislu Dodatka II. A ili usluge u smislu Dodatka II. B ovoga Zakona.
Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet nabave i roba i usluge u smislu Dodatka II. smatra se ugovorom o javnim uslugama ako vrijednost tih usluga prelazi vrijednost robe obuhvaćene tim ugovorom.
Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet usluge u smislu Dodatka II., a koji uključuje radove u smislu Dodatka I. koji su samo uzgredni uz glavni predmet ugovora smatra se ugovorom o javnim uslugama.
Na ugovor čiji su predmet nabave usluge navedene u Dodatku II. B ovoga Zakona primjenjuju se samo one odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje tehnički opis predmeta nabave (tehničke specifikacije) i objave.
5. Okvirni sporazum jest sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata svrha kojega je utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori koji se dodjeljuju tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina.
6. Dinamički sustav nabave je potpuno elektronički način provedbe postupka javne nabave. Upotrebljava se za uobičajene predmete nabave koji posve ispunjavaju zahtjeve naručitelja u obliku u kojem su dostupni na tržištu, a ograničena je trajanja i otvoren tijekom čitava razdoblja svoje valjanosti svakome gospodarskom subjektu koji zadovolji uvjete i koji je dostavio indikativnu ponudu koja je u skladu sa specifikacijom.
7. Elektronička dražba je način provedbe postupka koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene. Ugovori o javnim uslugama i ugovori o javnim radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja radova, ne mogu biti predmetom elektroničkih dražbi.
8. Pojam elektroničko sredstvo znači korištenje elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i zaprimaju žičanom vezom, radiovezom, optičkim sredstvima ili drugim elektromagnetskim sredstvima.
9. Gospodarski subjekti su fizičke ili pravne osobe koje na tržištu nude izvođenje radova, isporuku robe ili pružanje usluga.
10. Ponuditelj je gospodarski subjekt, ili udruženje gospodarskih subjekata, koji je dostavio ponudu.
11. Natjecatelj je gospodarski subjekt, ili udruženje gospodarskih subjekata, koji je voljan sudjelovati u postupku javne nabave i svoju je volju iskazao zahtjevom za sudjelovanje.
12. Naručitelj koji je obveznik primjene ovoga Zakona jest javni naručitelj i naručitelj koji obavlja djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometnih i poštanskih usluga koji gospodarskom subjektu ima namjeru dati ili ugovorom daje nalog za izvršenje nabave.
13. Središnje tijelo za nabavu jest naručitelj koji na temelju ovlasti naručitelja iz ovoga Zakona:
a) za te naručitelje stječe određenu robu ili usluge, ili
b) za te naručitelje sklapa ugovore ili okvirne sporazume o radovima, nabavi robe ili usluga.
14. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV– Common Procurement Vocabulary) referentna je nomenklatura koja se primjenjuje u postupku javne nabave, a istodobno osigurava istovjetnost s ostalim postojećim nomenklaturama.
15. (a) Otvoreni postupak javne nabave jest postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.
(b) Ograničeni postupak javne nabave jest postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može zatražiti da sudjeluje u postupku, pri čemu samo oni gospodarski subjekti koje naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu.
(c) Natjecateljski dijalog je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može zatražiti da sudjeluje u postupku, pri čemu naručitelj s natjecateljima primljenim u taj postupak vodi dijalog s ciljem razvijanja jednog ili više prikladnih rješenja koja mogu udovoljiti njegovim zahtjevima, a i na temelju kojih su izabrani natjecatelji pozvani da podnesu ponude.
(d) Pregovarački postupak javne nabave jest postupak u kojem se naručitelj obraća gospodarskim subjektima po vlastitom izboru i dogovara uvjete ugovora s jednim ili s više gospodarskih subjekata.
(e) Natječaj je postupak koji omogućava dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture i graditeljstva, inženjerstva ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja, s dodjelom ili bez dodjele nagrada.
16. Pisani ili u pisanom obliku znači svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu čitati, umnožavati i naknadno slati. Može uključivati podatke koji se prenose i pohranjuju pomoću elektroničkih sredstava.
17. Povezano društvo je svako društvo čiji se godišnji izvještaji konsolidiraju s godišnjim izvještajima javnog naručitelja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ili svaki drugi subjekt na koji se ne odnosi Zakon o trgovačkim društvima, ali na koje društvo javni naručitelj ima, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj odnosno koje može imati prevladavajući utjecaj na naručitelja, ili koje, zajedno s naručiteljem, podliježe prevladavajućem utjecaju drugoga društva na temelju vlasništva, financijskog udjela ili pravila prema kojima se ravna.
18. Posebno ili isključivo pravo jest pravo koje nadležno tijelo dodjeljuje na temelju zakona, drugih propisa ili upravnog akta, a koje obavljanje određene djelatnosti ograničava na jedan ili više gospodarskih subjekata, te je mogućnost drugih subjekata da obavljaju tu djelatnost ograničena.
19. Neprihvatljiva ponuda je ponuda koja ispunjava ovim Zakonom propisane uvjete za isključenje ponude.
20. Neprikladna ponuda je ona ponuda čija cijena prelazi planirana sredstva naručitelja.
21. Nepravilna ponuda je ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava u cijelosti zahtjeve naručitelja određene u dokumentaciji za nadmetanje.

Javni naručitelji

Članak 3.

(1) Javni naručitelji koji su obveznici primjene ovoga Zakona jesu:
1. državna tijela Republike Hrvatske
2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
– da se u iznosu većem od 50% financiraju iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske ili sredstava područne ili lokalne samouprave ili drugih pravnih osoba iz točke 3. ovoga stavka, ili
– da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz točke 3. ovoga stavka, ili
– da imaju skupštinu, nadzorni odbor ili upravu čijih više od polovice članova imenuju državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz točke 3. ovoga stavka,
4. udruge koje je osnovalo jedno ili više tijela iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili jedna ili više pravnih osoba iz točke 3. ovoga stavka.
(2) Ovaj Zakon primjenjuju subjekti koji nisu javni naručitelji iz stavka 1. ovoga članka:
1. za izvođenje radova koje izravno subvencioniraju javni naručitelji s više od 50%:
– u smislu Dodatka I. ovoga Zakona,
– na bolnicama, objektima namijenjenima za sport, rekreaciju i odmor, školskim i sveučilišnim zgradama i zgradama koje se koriste u administrativne svrhe,
2. za usluge koje izravno subvencioniraju javni naručitelji s više od 50% i koje su vezane uz izvođenje radova u smislu točke 1. ovog stavka.
(3) Neiscrpan popis obveznika primjene ovoga Zakona iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom na prijedlog Ureda za javnu nabavu i uz prethodno mišljenje nadležnog ministarstva. Državna i druga tijela kao i pravne osobe koji su obveznici primjene ovoga Zakona obvezni su primjenjivati ovaj Zakon i u slučaju kada nisu navedeni u Popisu obveznika.

Naručitelji koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga

Članak 4.

(1) Obveznik primjene ovoga Zakona koji obavlja djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga jest:
1. javni naručitelj iz članka 3. ovoga Zakona kada nabavlja robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja djelatnosti navedenih u člancima 106. do 111. ovoga Zakona,
2. trgovačko društvo u kojem javni naručitelj ili više javnih naručitelja ima ili može imati neposredan ili posredan prevladavajući utjecaj na osnovi vlasništva, financijskog udjela ili na osnovi propisa koji vrijede za društvo i koje obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 106. do 111. ovoga Zakona.
Prevladavajući se utjecaj pretpostavlja ako javni naručitelj izravno ili neizravno:
– posjeduje većinu upisanoga kapitala, ili
– raspolaže većinom glasova povezanih s ulozima u društvu, ili
– može imenovati više od polovice članova upravnog ili nadzornog tijela društva,
3. naručitelj koji obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 106. do 111. ovoga Zakona, na osnovi posebnog ili isključivog prava, a nije javni naručitelj ili trgovačko društvo u smislu točke 2. ovoga članka.
(2) Neiscrpan popis obveznika primjene ovoga Zakona iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom na prijedlog Ureda za javnu nabavu i uz prethodno mišljenje nadležnog ministarstva. Državna i druga tijela kao i pravne osobe koji su obveznici primjene ovoga Zakona obvezni su primjenjivati ovaj Zakon i u slučaju kada nisu navedeni u Popisu obveznika.

Izuzeća od primjene Zakona

Članak 5.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se:
1. na postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji su na osnovi propisa Republike Hrvatske proglašeni tajnima ili čije izvršenje na osnovi zakona ili drugih propisa Republike Hrvatske zahtijeva posebne sigurnosne mjere odnosno kada to zahtijeva zaštita bitnih ili sigurnosnih interesa Republike Hrvatske sukladno posebnim propisima,
2. na postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji se provode na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije,
3. na postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji podliježu drukčijim pravilima i provode se na temelju sporazuma sklopljenog između Republike Hrvatske i jedne ili više država za projekt koji će ugovorne strane zajednički izvoditi ili koristiti, pri čemu se Europska komisija obavještava o sklapanju svakoga takva sporazuma,
4. na postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji podliježu drukčijim pravilima i provode se na temelju međunarodnog sporazuma u vezi s boravkom postrojbi Republike Hrvatske, države članice Europske zajednice ili neke druge države,
5. na nabavu javnih usluga od naručitelja koji uslugu pruža sukladno posebnom ili isključivom pravu utemeljenom na posebnom zakonu ili podzakonskom propisu, usklađenom s pravom Europske zajednice,
6. na ugovore o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Nabava financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, podliježe ovome Zakonu,
7. na ugovore o stjecanju, razvoju, produkciji i koprodukciji programskog materijala namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju i za termine radiotelevizijskog emitiranja,
8. na usluge arbitraže i mirenja,
9. na financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji naručiteljima služe za stjecanje novca ili kapitala, kao i na usluge Hrvatske narodne banke, te na ugovore o instrumentima javne kreditne politike,
10. na ugovore o radu,
11. na usluge istraživanja i razvoja, osim na one od kojih koristi ima isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da naručitelj isplati punu naknadu za pruženu uslugu,
12. na radove, robu i/ili usluge koje naručitelj nabavlja od ili putem središnjeg tijela za javnu nabavu, ako se središnje tijelo za javnu nabavu prilikom javne nabave tih radova, robe ili usluga pridržavalo odredaba ovoga Zakona,
13. na nabavu čija je glavna svrha da se naručiteljima dopusti pružanje ili korištenje javne telekomunikacijske mreže, ili pružanje tržištu jedne ili više telekomunikacijskih usluga,
14. na nabavu u svrhu daljnje prodaje ili davanja u najam ili zakup, pružanja usluga ili izvođenja radova trećima, pod uvjetom da naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju, najam ili zakup, pružanje usluga ili izvođenje radova, pa ih drugi subjekti mogu slobodno obavljati pod istim uvjetima kao i naručitelj ako vrijednost nabave nije veća od procijenjene vrijednosti koja podliježe obvezi objavljivanja u Službenom listu Europske zajednice sukladno Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave,
15. na nabavu s ciljem žurnog sprječavanja nastanka štete ili otklanjanja posljedica nastale štete uzrokovane djelovanjem više sile, ili zbog drugih opasnosti, ako vrijednost nabave nije veća od procijenjene vrijednosti koja podliježe obvezi objavljivanja u Službenom listu Europske zajednice sukladno Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave,
16. na nabavu koju obavljaju diplomatska i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu iz svog djelokruga ako vrijednost nabave nije veća od procijenjene vrijednosti koja podliježe obvezi objavljivanja u Službenom listu Europske zajednice sukladno Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave.
(2) Naručitelji na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga ne primjenjuju ovaj Zakon u slučajevima iz stavka 1. točke 1. do 4. i točke 6. do 15. ovoga članka, te i u sljedećim slučajevima:
1. na postupke sklapanja ugovora o nabavi u svrhu daljnje prodaje, davanja u najam ili zakup trećima, pod uvjetom da naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam (zakup) tog predmeta nabave, a drugi ga subjekti mogu slobodno prodati ili iznajmiti pod istim uvjetima kao i naručitelj. Naručitelj će Europsku komisiju, na njezin zahtjev, obavijestiti o kategorijama robe ili djelatnosti na koje se odnosi odredba o izuzeću,
2. na postupke sklapanja ugovora o nabavi u svrhe koje ne uključuju obavljanje djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga ili radi obavljanja takvih djelatnosti u drugoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar Republike Hrvatske. Naručitelj će Europsku komisiju, na njezin zahtjev, obavijestiti o svim djelatnostima na koje se odnosi odredba o izuzeću,
3. na nabavu vode koju naručitelj nabavlja za obavljanje jedne ili obje djelatnosti iz članka 106. stavka 1. ovoga Zakona,
4. na opskrbu energijom ili gorivima za proizvodnju energije koju naručitelj nabavlja za obavljanje jedne ili više djelatnosti iz članka 107. stavka 1. ili stavka 3. ili iz članka 108. ovoga Zakona.
(3) Javni naručitelj odnosno naručitelj na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih obvezan je prije sklapanja ugovora na temelju izuzeća iz ovoga članka u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objaviti obavijest o početku postupka javne nabave koja sadrži podatke iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona.

Načela javne nabave

Članak 6.

(1) Prilikom provođenja postupaka javne nabave iz ovoga Zakona naručitelji su obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što je načelo tržišnog natjecanja, načelo učinkovitosti, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
(2) Ova načela primjenjuju se na sve postupke i vrijednosti nabave.

Odredbe o razgraničenju ugovora o javnoj nabavi

Članak 7.

(1) Ugovor o javnim uslugama jest i ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet roba i usluge ako vrijednost usluga prelazi vrijednost robe obuhvaćene ugovorom.
(2) Ugovor o javnim uslugama jest i ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet usluge i radovi iz Dodatka I ovoga Zakona koji su sporedni u odnosu na usluge.
(3) Ugovor o javnoj nabavi koji obuhvaća usluge navedene u Dodatku II. A i usluge navedene u Dodatku II. B ovoga Zakona smatra se ugovorom o javnim uslugama iz Dodatka II. A ovoga Zakona ako je vrijednost usluga navedenih u Dodatku II. A ovoga Zakona veća od vrijednosti usluga navedenih u Dodatku II. B ovoga Zakona. Ako je vrijednost usluga navedenih u Dodatku II. B ovoga Zakona veća od vrijednosti usluga navedenih u Dodatku II. A ovoga Zakona, taj se ugovor smatra ugovorom o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona.

Tajnost dokumentacije u postupcima javne nabave

Članak 8.

(1) Naručitelj, natjecatelj i ponuditelj obvezni su čuvati podatke koji se odnose na naručitelja, natjecatelja i ponuditelja te na njihovu dokumentaciju, a koji su posebnim propisom utvrđeni tajnim i nisu u suprotnosti sa odredbama članka 37. ovoga Zakona.
(2) Naručitelj ne smije dati na uvid i prosljeđivati informacije koje mu je dao gospodarski subjekt označivši ih tajnim, a takvi podaci posebice uključuju tehničke ili poslovne tajne i povjerljive aspekte ponuda.
(3) Naručitelj, natjecatelj ili ponuditelj smije uratke drugih osoba (dokumentaciju, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, računalne programe i dr.) koji su mu stavljeni na raspolaganje koristiti za sebe ili proslijediti trećim osobama samo uz izričitu suglasnost vlasnika uratka.

Procijenjena vrijednost nabave

Članak 9.

(1) Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Pri takvu izračunu procijenjene vrijednosti naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave, koja uključuje sve opcije i moguća produženja ugovora.
(2) Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku u kojem naručitelj šalje objavu o javnoj nabavi.
(3) Naručitelj je dužan pridržavati se uvjeta i načina javne nabave prema procijenjenim vrijednostima i ne smije dijeliti vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabave.
(4) Način određivanja procijenjene vrijednosti nabave propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave.
(5) Za kapitalna ulaganja naručitelj mora prethodno pripremiti i usvojiti investicijski projekt sukladno Uredbi o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata.
(6) Metodologiju pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata.

Nabava za potrebe obrane

Članak 10.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje sklapaju javni naručitelji za potrebe obrane.
(2) Procijenjena vrijednost nabave koja podliježe obvezi objavljivanja u Službenom listu Europske zajednice u vezi s javnom nabavom robe iz Dodatka III. ovoga Zakona, koju provode javni naručitelji za potrebe obrane, propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave.
(3) Naručitelj nije obvezan objaviti postupak nabave ako bi to bilo suprotno sigurnosnom interesu i ako smatra da je to neophodno za zaštitu osnovnih sigurnosnih interesa povezanih s proizvodnjom ili trgovinom oružja, streljiva i ratnih materijala. Takvo postupanje ne smije negativno utjecati na uvjete konkurencije na zajedničkom tržištu za proizvode koji nemaju posebnu vojnu svrhu.

Natjecatelji i ponuditelji

Članak 11.

(1) Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja zajedničke ponude, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti nabavu na području istoga ili različitoga strukovnog usmjerenja.
(2) Naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja zahtijevati formalnopravni oblik prije dostave ponude, ali može, poslije odabira, zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora, ako je to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj mora od gospodarskih subjekata iz zajednice ponuditelja zatražiti da u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dokažu pojedinačnu sposobnost i proporcionalno svom udjelu u izvršenju ugovora zajedničku sposobnost. Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.
(3) Gospodarski subjekt koji ima pravo na pružanje odgovarajuće usluge prema pravu države u kojoj ima sjedište, ne smije biti isključen iz postupka javne nabave iz razloga što bi prema propisima Republike Hrvatske morao biti ili fizička ili pravna osoba.
(4) U postupku javne nabave robe koji uključuje i poslove postavljanja i instalacije, te u postupku nabave javnih usluga i radova, naručitelj može tražiti da se u ponudi ili u zahtjevu za sudjelovanje naznače imena i odgovarajuća stručna sprema ili kvalifikacija osoba odgovornih za izvršavanje ugovora.
(5) Gospodarski subjekti koji izravno ili neizravno sudjeluju u pripremi postupka javne nabave smiju sudjelovati u nadmetanju kao ponuditelji ili natjecatelji, ali da pritom ne bude narušeno načelo tržišnog natjecanja, te da po potrebi gospodarski subjekt dokaže kako ga iskustvo koje je stekao za vrijeme sudjelovanja u pripremi postupka javne nabave nije dovelo u prednost prilikom izrade njegove ponude u odnosu na ostale gospodarske subjekte.

Rezervirani ugovori

Članak 12.

(1) U postupcima javne nabave naručitelji mogu rezervirati pravo sudjelovanja za natjecatelje ili ponuditelje sukladno zaštićenom programu zapošljavanja, ili samo za natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju više od 50% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.
(2) U objavi javne nabave naručitelj mora naznačiti da je postupak javne nabave rezerviran isključivo za gospodarske subjekte iz stavka 1. ovoga članka.

2. DIO
POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE

Glava I.
POSTUPCI JAVNE NABAVE

Odjeljak 1.
ODABIR POSTUPKA I NAČINA JAVNE NABAVE

Početak i odabir postupka javne nabave

Članak 13.

(1) Javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave onda kada su planirana sredstva za nabavu, a postupak javne nabave započinje donošenjem odluke o početku postupka javne nabave.
(2) Javni naručitelj slobodno bira između otvorenog i ograničenog postupka javne nabave.
(3) U posebnim okolnostima navedenima u članku 20. ovoga Zakona javni naručitelj može koristiti natjecateljski dijalog.
(4) U posebnim slučajevima i okolnostima navedenima u odredbama članaka 14., 15. i 16. ovoga Zakona javni naručitelj smije primijeniti pregovarački postupak s prethodnom objavom ili bez prethodne objave.
(5) Odluka o početku postupka javne nabave obvezno sadrži podatke o:
– javnom naručitelju,
– predmetu nabave,
– procijenjenoj vrijednosti nabave,
– izvoru – načinu planiranih sredstava,
– zakonskoj osnovi za provođenje postupka javne nabave, za izuzeće od primjene ovoga Zakona ili za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B i podatke propisane u članku 25. stavku 2. i u članku 96. stavku 3. ovoga Zakona,
– odabranom postupku javne nabave,
– ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave,
– odgovornoj osobi javnog naručitelja (ime i prezime).

Uvjeti za odabir pregovaračkog postupka javne nabave kod ugovora o javnim radovima

Članak 14.

(1) Ugovor o javnim radovima može se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom:
1. ako su u okviru provedenoga otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave ili u provedenom postupku natjecateljskog dijaloga sve dostavljene ponude bile neprikladne ili neprihvatljive, a osnovni uvjeti za ugovor o javnim radovima nisu bitno promijenjeni, s tim da javni naručitelj ne mora objaviti odgovarajuću objavu ako u predmetni pregovarački postupak pozove samo one gospodarske subjekte čije ponude nisu isključene tijekom prethodnoga otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave ili prethodnoga natjecateljskog dijaloga zbog neispunjavanja uvjeta i dokaza sposobnosti te koji su dostavili ponude u skladu s formalnim zahtjevima dokumentacije za nadmetanje, ili
2. ako su predmet nabave radovi koji se izvode isključivo u istraživačke, pokusne ili razvojne svrhe, a ne s ciljem stjecanja dobiti ili povrata troškova istraživanja i razvoja, ili
3. u iznimnim slučajevima kada zbog prirode radova ili zbog rizika povezanih s izvršavanjem predmeta nabave nije moguće prethodno cjelovito određivanje cijene.
(2) Ugovor o javnim radovima može se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:
1. ako u okviru provedenoga otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna pravilna ponuda, ili ako nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje, pod uvjetom da osnovni uvjeti za ugovor o javnim radovima nisu bitno promijenjeni i da je Europskoj komisiji poslano izvješće, ako je zatraženo, ili
2. ako ugovor o javnim radovima iz tehničkih ili umjetničkih razloga ili radi zaštite isključivih prava može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, ili
3. ako se zbog iznimne žurnosti, izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje s objavom poziva na nadmetanje ne može primijeniti. Razlog nastanka iznimne žurnosti ne smije ni u kojem slučaju biti uzrokovan postupanjem javnog naručitelja, ili
4. ako dodatni javni radovi nisu uključeni u projekt na temelju kojeg se sklapa osnovni ugovor, niti u osnovni ugovor o javnim radovima, a zbog nepredviđenog događaja potrebni su za ispunjenje onoga što je tim ugovorom o javnim radovima određeno kad se ugovor sklapa s gospodarskim subjektom iz osnovnog ugovora, te ako ukupna vrijednost dodatnih radova ne prelazi 25% vrijednosti osnovnog ugovora o javnim radovima, i:
a) ako razdvajanje tih dodatnih radova od osnovnog ugovora o javnim radovima nije moguće u tehničkom ili gospodarskom smislu a da javnom naručitelju ne uzrokuje velike teškoće, ili
b) ako bi razdvajanje od osnovnog ugovora o javnim radovima bilo moguće, ali su dodatni radovi prijeko potrebni za njihov dovršetak, ili
5. ako se novi javni radovi sastoje u ponavljanju istih radova, te uz ispunjenje svih sljedećih uvjeta:
a) da isti javni naručitelj sklapa ugovor o javnim radovima s istim gospodarskim subjektom s kojim je već sklopljen osnovni ugovor,
b) da je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku,
c) da takvi radovi odgovaraju projektu koji je bio predmet osnovnog ugovora,
d) da je mogućnost primjene takva pregovaračkog postupka već bila predviđena u prvom pozivu na javno nadmetanje,
e) da se nabava odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora,
f) da je cjelokupna vrijednost istih radova koji će se ponavljati uzeta kao temelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave.

Uvjeti za odabir pregovaračkog postupka javne nabave kod ugovora o javnoj nabavi robe

Članak 15.

(1) Ugovor o javnoj nabavi robe može se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom:
1. ako su u okviru provedenoga otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave ili u provedenom postupku natjecateljskog dijaloga sve dostavljene ponude bile neprikladne ili neprihvatljive, a osnovni uvjeti za ugovor o javnoj nabavi robe nisu bitno promijenjeni, s tim da javni naručitelj ne mora objaviti odgovarajuću objavu ako u predmetni pregovarački postupak pozove samo one gospodarske subjekte čije ponude nisu isključene tijekom prethodnoga otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave ili prethodnoga natjecateljskog dijaloga zbog neispunjavanja uvjeta i dokaza sposobnosti te koji su dostavili ponude u skladu s formalnim zahtjevima dokumentacije za nadmetanje, ili
2. u iznimnim slučajevima, kada zbog prirode robe ili zbog rizika povezanih s izvršavanjem predmeta nabave nije moguće prethodno cjelovito određivanje cijene.
(2) Ugovor o javnoj nabavi robe može se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:
1. ako u okviru provedenoga otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna pravilna ponuda, ili ako nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje, pod uvjetom da osnovni uvjeti za ugovor o javnoj nabavi robe nisu bitno promijenjeni i da je Europskoj komisiji poslano izvješće, ako je zatraženo, ili
2. ako ugovor o javnoj nabavi robe iz tehničkih ili umjetničkih razloga ili radi zaštite isključivih prava može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, ili
3. ako se zbog iznimne žurnosti, izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje s objavom poziva za nadmetanje ne može primijeniti. Razlog nastanka iznimne žurnosti ne smije ni u kojem slučaju biti uzrokovan postupanjem javnog naručitelja, ili
4. ako se ugovor o javnoj nabavi robe sklapa isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja, ali ne s ciljem proizvodnje kojom bi se ostvarila tržišna isplativost ili povrat troškova istraživanja i razvoja, ili
5. ako su potrebne dodatne isporuke od gospodarskog subjekta iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena uobičajene robe ili instalacija, ili kao proširenje postojećih isporuka robe ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezala javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke, što bi rezultiralo neskladom i nerazmjerom te dovelo do tehničkih poteškoća u funkcioniranju i održavanju, pod uvjetom da vrijeme trajanja tih ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od tri godine, ili
6. ako je predmet nabave roba koja kotira i koja se nabavlja na burzi robe, ili
7. ako se roba nabavlja po posebno povoljnim uvjetima od gospodarskog subjekta koji trajno prekida svoje poslovanje, u slučaju likvidacije, stečaja ili drugih sličnih postupaka, prema nacionalnim zakonodavstvima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, od stečajnog upravitelja ili likvidatora, u okviru ugovora s vjerovnicima.

Uvjeti za odabir pregovaračkog postupka javne nabave kod ugovora o javnim uslugama

Članak 16.

(1) Ugovor o javnim uslugama može se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom:
1. ako su u okviru provedenoga otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave ili u provedenom postupku natjecateljskog dijaloga sve dostavljene ponude bile neprikladne ili neprihvatljive, a osnovni uvjeti za ugovor o javnim uslugama nisu bitno promijenjeni, s tim da javni naručitelj ne mora objaviti odgovarajuću objavu ako u predmetni pregovarački postupak pozove samo one gospodarske subjekte čije ponude nisu isključene tijekom prethodnoga otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave ili prethodnoga natjecateljskog dijaloga zbog neispunjavanja uvjeta i dokaza sposobnosti te koji su dostavili ponude u skladu s formalnim zahtjevima dokumentacije za nadmetanje, ili
2. u iznimnim slučajevima, kada zbog prirode javnih usluga ili zbog rizika povezanih s izvršavanjem predmeta nabave nije moguće prethodno cjelovito određivanje cijene, ili
3. ako su predmet nabave intelektualne usluge, kao što je usluga projektiranja, i usluge iz kategorije 6 Dodatka II. A ovoga Zakona čiji se opis predmeta nabave ne može odrediti s dovoljnom preciznošću, pa ugovor nije moguće sklopiti odabirom najpovoljnije ponude u otvorenom ili ograničenom postupku nabave.
(2) Ugovor o javnim uslugama može se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:
1. ako u okviru provedenoga otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna pravilna ponuda, ili ako nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje, pod uvjetom da osnovni uvjeti za ugovor o javnim uslugama nisu bitno promijenjeni i da je Europskoj komisiji poslano izvješće, ako je zatraženo, ili
2. ako ugovor o javnim uslugama iz tehničkih ili umjetničkih razloga ili radi zaštite isključivih prava može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, ili
3. ako se zbog iznimne žurnosti, izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje s objavom poziva za nadmetanje ne može primijeniti. Razlog nastanka iznimne žurnosti ne smije ni u kojem slučaju biti uzrokovan postupanjem javnog naručitelja, ili
4. ako dodatne usluge nisu uključene u projekt na temelju kojeg se sklapa osnovni ugovor, niti u osnovni ugovor o javnim uslugama, a zbog nepredviđenog događaja potrebne su za ispunjenje onoga što je tim ugovorom o javnim uslugama određeno, kad se ugovor sklapa s gospodarskim subjektom iz osnovnog ugovora, te ako ukupna vrijednost dodatnih usluga ne prelazi 25% vrijednosti osnovnog ugovora o javnim uslugama, i
a) ako razdvajanje tih dodatnih usluga od osnovnog ugovora o javnim uslugama nije moguće u tehničkom ili gospodarskom smislu a da javnom naručitelju ne uzrokuje velike teškoće, ili
b) ako bi razdvajanje od osnovnog ugovora o javnim uslugama bilo moguće, ali su dodatne usluge prijeko potrebne za njihov dovršetak, ili
5. ako se nove usluge sastoje u ponavljanju istih usluga, te uz ispunjenje svih sljedećih uvjeta:
a) da isti javni naručitelj sklapa ugovor o javnim uslugama s istim gospodarskim subjektom s kojim je već sklopljen osnovni ugovor,
b) da je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave,
c) da dodatne usluge odgovaraju projektu koji je bio predmet osnovnog ugovora,
d) da je mogućnost primjene takva pregovaračkog postupka već bila predviđena u prvom pozivu na javno nadmetanje,
e) da se nabava odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora,
f) da je cjelokupna vrijednost istih usluga koje će se ponavljati uzeta kao temelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave, ili
6. ako se po provedenom natječaju ugovor mora sklopiti s pobjednikom ili s jednim od pobjednika natječaja, pri čemu se svi pobjednici natječaja moraju pozvati na sudjelovanje u pregovorima.

Vrste elektroničke dražbe i sklapanje ugovora
na temelju elektroničke dražbe

Članak 17.

(1) Elektronička dražba dodatni je stupanj otvorenog, ograničenog ili pregovaračkog postupka javne nabave.
(2) U provedbi otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom iz članka 14. stavka 1. točke 1., ili članka 15. stavka 1. točke 1., ili članka 16. stavka 1. točke 1., pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju dinamičkog sustava nabave ili pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma u skladu s odredbama članka 102. stavka 4. točke 2., stavka 5. i stavka 6. ovoga Zakona, može se odabrati sklapanje ugovora o javnoj nabavi na način jednostavne elektroničke dražbe ili na način složene elektroničke dražbe, ako se predmet nabave može opisati jasno i cjelovito. Dražba se može odnositi samo na dijelove ponude koji se na jasan i razumljiv način mogu kvantificirati da ih je moguće prikazati u brojkama ili navesti u postocima.
(3) Kod jednostavne elektroničke dražbe odluka o odabiru mora se donijeti na temelju najniže cijene.
(4) Kod složene elektroničke dražbe odluka o odabiru mora se donijeti na temelju ekonomski najpovoljnije ponude.
(5) Javni naručitelj može slobodno birati između provedbe jednostavne ili složene elektroničke dražbe.

Sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Članak 18.

Ugovori se mogu sklapati na temelju okvirnog sporazuma provedbom otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave ili postupka natjecateljskog dijaloga, pri čemu se ugovorne strane biraju prema kriteriju najniže cijene ili ekonomski najpovoljnije ponude.

Uspostavljanje dinamičkog sustava nabave i sklapanje ugovora
na temelju dinamičkog sustava nabave

Članak 19.

Ugovori se mogu sklapati na temelju dinamičkog sustava nabave provedbom otvorenog postupka javne nabave.

Uvjeti za odabir natjecateljskog dijaloga

Članak 20.

(1) Odabir natjecateljskog dijaloga dopušten je ako je riječ o osobito složenom predmetu nabave i ako sklapanje ugovora nije moguće putem otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave.
(1) Predmet nabave se u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka smatra osobito složenim ako javni naručitelj objektivno nije u mogućnosti navesti:
1. tehničke specifikacije (tehničke opise predmeta nabave) iz članka 70. stavka 2. ovoga Zakona kojima može zadovoljiti svoje potrebe i zahtjeve, i/ili
2. pravne i/ili financijske uvjete projekta.
(1) Pri sklapanju ugovora na temelju natjecateljskog dijaloga odluka o odabiru donosi se isključivo prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Odjeljak 2.
TIJEK POSTUPAKA I SUDIONICI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Tijek otvorenog postupka javne nabave

Članak 21.

(1) Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave objavljuje se sukladno odredbama članaka 31. i 32. ovoga Zakona.
(2) Podaci o gospodarskim subjektima koji su zainteresirani za sudjelovanje u otvorenom postupku javne nabave čuvaju se u tajnosti do otvaranja ponuda.
(3) U otvorenom postupku javne nabave gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude u roku za dostavu ponuda.
(4) Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Tijek ograničenog postupka javne nabave

Članak 22.

(1) Poziv na nadmetanje u ograničenom postupku javne nabave objavljuje se sukladno odredbama članaka 31. i 32. ovoga Zakona.
(2) Gospodarskim subjektima koji su na osnovi poziva pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave i koji su sukladno ovome Zakonu dokazali svoju sposobnost, daje se, uz uvažavanje odredaba članka 24. stavaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona, mogućnost sudjelovanja u ograničenom postupku javne nabave.
(3) Javni naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. O ocjeni sposobnosti natjecatelja mora se sastaviti zapisnik, u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika.
(4) Natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu ponude javni naručitelj obvezan je odluku o nedopustivosti sudjelovanja dostaviti najkasnije sedam dana, a pri korištenju skraćenih rokova sukladno odredbama članaka 43. do 45. ovoga Zakona najkasnije tri dana od dana njezina donošenja. Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja.
(5) Javni naručitelj obvezan je odabranim natjecateljima istodobno poslati pisani poziv na dostavu ponude. Pisanom pozivu mora se priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija, ili poziv sadrži obavijest da se dokumentacija za nadmetanje stavlja na raspolaganje elektroničkim putem.
(6) Poziv na dostavu ponude mora sadržavati:
1. adresu, odnosno adresu elektroničke pošte na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija,
2. datum do kojeg se moraju dostaviti ponude, adresu, odnosno adresu elektroničke pošte na koju se moraju dostaviti ponude, te jezik na kojem se ponude sastavljaju,
3. podatak o objavi na temelju koje se upućuje poziv na dostavu ponude,
4. podatke koje ponuda mora sadržavati,
5. internetsku adresu na kojoj dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija stoji na raspolaganju, ako je stavljena na raspolaganje elektroničkim putem,
6. kriterij odnosno kriterije za odabir, koje je javni naručitelj odredio u odnosu ili iznimno po redoslijedu njihova značaja, te
7. podatke o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji i svim ostalim bitnim uvjetima.
(7) U ograničenom postupku javne nabave natjecatelji kojima je upućen poziv na dostavu ponuda, ponude dostavljaju u roku za dostavu ponude.
(8) Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Tijek pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom

Članak 23.

(1) Poziv na nadmetanje u pregovaračkom postupku s prethodnom objavom objavljuje se sukladno odredbama članaka 31. i 32. ovoga Zakona.
(2) Gospodarskim subjektima koji su na osnovi poziva pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave i koji su sukladno ovome Zakonu dokazali svoju sposobnost, daje se, uz uvažavanje odredaba članka 24. stavaka 1., 3. i 4. ovoga Zakona, mogućnost sudjelovanja u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom.
(3) Javni naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. O ocjeni sposobnosti natjecatelja mora se sastaviti zapisnik, u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika.
(4) Natjecateljima koji neće biti pozvani na pregovaranje javni naručitelj obvezan je odluku o nedopustivosti sudjelovanja dostaviti najkasnije sedam dana, a pri korištenju skraćenih rokova sukladno odredbama članaka 43. do 45. ovoga Zakona najkasnije tri dana od dana njezina donošenja. Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja.
(5) Javni naručitelj obvezan je odabranim natjecateljima istodobno poslati pisani poziv na pregovaranje. Pisanom pozivu mora se priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija, ili poziv sadrži obavijest da se dokumentacija za nadmetanje stavlja na raspolaganje elektroničkim putem.
(6) Poziv na pregovaranje mora sadržavati:
1. adresu, odnosno adresu elektroničke pošte na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija,
2. datum do kojeg se moraju dostaviti inicijalne ponude, adresu, odnosno adresu elektroničke pošte na koju se moraju dostaviti inicijalne ponude, te jezik na kojem se inicijalne ponude sastavljaju,
3. podatak o objavi na temelju koje se upućuje poziv na dostavu inicijalne ponude,
4. podatke koje inicijalna ponuda mora sadržavati,
5. internetsku adresu na kojoj dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija stoji na raspolaganju, ako je stavljena na raspolaganje elektroničkim putem,
6. kriterij odnosno kriterije za odabir, koje je javni naručitelj odredio u odnosu ili iznimno po redoslijedu njihova značaja, te
7. podatke o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji i svim ostalim bitnim uvjetima.
(7) Pri provedbi pregovaračkog postupka javne nabave s više ponuditelja, javni naručitelj pregovara sa svakim ponuditeljem zasebno o bilo kojem dijelu inicijalne ponude kako bi ustanovio koja je inicijalna ponuda najbolja prema objavljenim kriterijima za odabir.
(8) Objavljeni kriteriji za donošenje odluke o odabiru, ako u dokumentaciji za nadmetanje nije drugačije određeno, ne smiju se mijenjati za vrijeme pregovaračkog postupka.
(9) Javni naručitelj ne smije tijekom pregovaranja davati informacije na diskriminirajući način i pogodovati pojedinim ponuditeljima.
(10) Pregovarački postupak javne nabave s više ponuditelja javni naručitelj može provoditi u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se postupno smanjio broj inicijalnih ponuda o kojima se pregovara. Javni naručitelj tijekom pregovora smanjuje broj inicijalnih ponuda na temelju objavljenih kriterija za donošenje odluke o odabiru i o tome bez odgode obavještava one ponuditelje čije se inicijalne ponude neće dalje razmatrati. Ako na osnovi smanjenja broja inicijalnih ponuda preostane samo jedan sposoban ponuditelj, u zaključnoj fazi pregovaračkog postupka dopušteno je pregovaranje samo s jednim ponuditeljem. U objavi ili u dokumentaciji za nadmetanje naručitelj mora predvidjeti tu mogućnost.
(11) Javni naručitelj obvezan je ponuditelja odnosno ponuditelje koji sudjeluju u pregovaračkom postupku prethodno obavijestiti o zaključenju pregovora. To se može učiniti tako da se jedan krug pregovora proglasi zaključnom fazom ili da se preostali ponuditelj ili ponuditelji pozovu na dostavu konačnih ponuda u razumnom roku.

Sudionici u ograničenom postupku javne nabave i u
pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom

Članak 24.

(1) Broj natjecatelja kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude ili na pregovaranje određuje se u skladu s predmetom nabave i javni ga naručitelj mora navesti u pozivu. Određeni broj gospodarskih subjekata koje će javni naručitelj pozvati mora osigurati mogućnost nadmetanja. Pravila koja naručitelj namjerava primijeniti moraju biti objektivna i nediskriminirajuća i moraju se objaviti u pozivu.
(2) U ograničenom postupku javne nabave, u slučaju dovoljnog broja sposobnih gospodarskih subjekata, broj natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati ne smije biti manji od pet.
(3) U pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, u slučaju dovoljnog broja sposobnih gospodarskih subjekata, broj natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati ne smije biti manji od tri.
(4) Ako javni naručitelj utvrdi da je broj sposobnih natjecatelja veći od objavljenog broja natjecatelja kojima će biti upućen poziv na dostavu ponude ili na pregovaranje, može ih pozvati sve ili između sposobnih natjecatelja odabrati najbolje natjecatelje sukladno objavljenom broju i pravilima koja namjerava primijeniti. Razlozi za odabir natjecatelja navode se u zapisniku.
(5) Ako javni naručitelj utvrdi da je broj sposobnih natjecatelja manji od objavljenog broja kojima će biti upućen poziv na dostavu ponude ili na pregovaranje, onda javni naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja, a ako nema niti jednog sposobnog natjecatelja javni naručitelj mora poništiti postupak. Javni naručitelj ne smije uključiti dodatne gospodarske subjekte u postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili natjecatelje koji nisu dokazali sposobnost.

Sudionici i tijek pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave

Članak 25.

(1) Ako je na temelju uvjeta za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave propisanih u člancima 14., 15. i 16. ovoga Zakona moguće, postupak se vodi sa više gospodarskih subjekata u postupku koji odgovara načelu jednakog tretmana i zabrane diskriminacije.
(2) Javni naručitelj obvezan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objaviti obavijest o početku postup­ka javne nabave koja sadrži podatke iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona, te podatke o gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima s kojim ili s kojima namjerava pregovarati.
(3) U pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave na pregovaranje se pozivaju samo sposobni natjecatelji. Uvjeti sposobnosti moraju se unaprijed utvrditi. O ocjeni sposobnosti natjecatelja mora se sastaviti zapisnik, u koji se unose sve bitne okolnosti.
(4) Dostavljanje inicijalnih ponuda može biti temelj za pregovaranje. Konačnu ponudu može dostaviti samo pozvani gospodarski subjekt. Javni naručitelj odabire ponudu prema kriteriju za odabir ponude utvrđenom u pozivu na pregovaranje.

Tijek postupka natjecateljskog dijaloga – Faze dijaloga

Članak 26.

(1) Javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje u postupku natjecateljskog dijaloga i/ili u opisnoj dokumentaciji natjecateljskog dijaloga navesti svoje potrebe i zahtjeve u vezi s predmetnom nabavom.
(2) Natjecateljima koji su na temelju objave pravodobno postavili zahtjeve za sudjelovanje i koji su sukladno ovome Zakonu dokazali svoju sposobnost, dostavlja se poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu.
(3) O ocjeni sposobnosti natjecatelja sastavlja se zapisnik, u koji se unose sve okolnosti bitne za ocjenu zahtjeva za sudjelovanje. Zapisnik mora biti sastavljen tako da natjecatelju omogućava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje.
(4) Natjecateljima koji neće biti pozvani na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu javni naručitelj obvezan je odluku o nedopustivosti sudjelovanja dostaviti najkasnije sedam dana od dana njezina donošenja. Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja.
(5) Javni naručitelj obvezan je odabranim natjecateljima istodobno poslati pisani poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu. Pozivu se mora priložiti opisna dokumentacija i moguća dodatna dokumentacija, ili poziv sadrži obavijest da se opisna dokumentacija stavlja na raspolaganje elektroničkim putem.
(6) Poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu mora sadržavati podatke o:
1. objavi na temelju koje se upućuje poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu,
2. adresi, odnosno adresi elektroničke pošte na kojoj se može zatražiti opisna dokumentacija i moguća dodatna dokumentacija,
3. dodatnim dokumentima koje treba predati,
4. ponderiranju/rangiranju ili redoslijedu značenja kriterija za odabir – od najvažnijeg prema manje važnom, ako nisu sadržani u objavi,
5. datumu i mjestu početka faze dijaloga, te o jeziku ili jezicima koji se koriste.
(7) Javni naručitelj vodi dijalog s natjecateljima s ciljem pronalaženja jednog ili više rješenja koja udovoljavaju potrebama i zahtjevima javnog naručitelja. U dijalogu s natjecateljima javni naručitelj može raspraviti sve aspekte ugovora o javnoj nabavi.
(8) Javni naručitelj ne smije podatke dostavljati na diskriminirajući način kojim bi se u postupku dijaloga moglo pogodovati određenim natjecateljima.
(9) Tijekom dijaloga javni naručitelj raspravlja sa svakim natjecateljem samo o njegovu rješenju ili rješenjima koja je dostavio. O rješenju ili rješenjima drugih natjecatelja smije se raspravljati samo ako je ispunjen uvjet iz stavka 10. ovoga članka.
(10) Javni naručitelj smije, samo uz suglasnost natjecatelja, njegova rješenja ili dijelove rješenja ili povjerljive informacije proslijediti drugim natjecateljima.
(11) Ako javni naručitelj koristi mogućnost odvijanja postupka natjecateljskog dijaloga u više faza koje slijede jedna za drugom, tada broj rješenja o kojima se raspravlja u pojedinoj fazi može smanjiti na temelju kriterija za odabir, a koji su navedeni u objavi ili u opisnoj dokumentaciji. U objavi ili u opisnoj dokumentaciji javni naručitelj mora predvidjeti tu mogućnost. Javni naručitelj obvezan je odluku kojom se ne uvažava neko rješenje u fazi dijaloga, uz navođenje razloga, dostaviti natjecatelju preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način najkasnije u roku sedam dana od dana završetka navedene faze.
(12) Javni naručitelj može nastaviti dijalog sve dok ne pronađe rješenje ili rješenja najprimjerenija za ispunjavanje njegovih potreba i zahtjeva. Na kraju faze dijaloga mora postojati još toliko rješenja da je osigurano tržišno natjecanje.
(13) Odluku o zaključenju faze dijaloga, s navodom osnovnih odrednica odabranog rješenja ili odabranih rješenja javni naručitelj obvezan je bez odgode dostaviti svim natjecateljima dijaloga preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način.
(14) Nakon završetka dijaloga pozivom na predaju konačne ponude, javni naručitelj obvezan je pozvati preostalog natjecatelja ili preostale natjecatelje da na temelju osnovnih odrednica odabranog rješenja ili odabranih rješenja u fazi dijaloga dostave svoju konačnu ponudu. U tom pozivu javni naručitelj obvezan je navesti krajnji rok za primitak ponuda, adresu na koju se ponude moraju poslati i jezik ili jezike na kojima ponude moraju biti sastavljene.
(15) Ponuda mora sadržavati sve potrebne elemente u skladu s potrebama i zahtjevima predmeta nabave javnog naručitelja.
(16) Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može svoju ponudu objasniti, precizirati i nadopuniti ako se time ne mijenjaju osnovni elementi ponude, ali ne na način koji bi mogao biti suprotan načelima tržišnog natjecanja ili koji bi mogao imati diskriminirajući učinak.
(17) Javni naručitelj obvezan je prema kriterijima za odabir, koji su određeni u pozivu na nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji i koji su tijekom poziva na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu nadopunjeni ili prilagođeni, odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu.

Sudionici natjecateljskog dijaloga

Članak 27.

(1) Broj natjecatelja kojima će se dostaviti poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu javni naručitelj mora navesti u objavi, a određuje se u skladu s predmetom nabave i ne smije biti manji od tri. Pravila moraju biti objektivna i nediskriminirajuća i moraju se objaviti.
(2) Ako javni naručitelj utvrdi da je broj sposobnih natjecatelja veći od objavljenog broja natjecatelja kojima će biti upućen poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu, može ih pozvati sve ili između sposobnih natjecatelja, odabrati najbolje natjecatelje sukladno broju i pravilima navedenima u objavi. Razlozi za odabir navode se u zapisniku.
(3) Javni naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja ako utvrdi da je broj sposobnih natjecatelja manji od objavljenog broja natjecatelja kojima će biti upućen poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu, a ako nema niti jednog sposobnog natjecatelja javni naručitelj mora poništiti postupak.
(4) Javni naručitelj može predvidjeti naknade za sudionike u natjecateljskom dijalogu.

Natječaj

Članak 28.

(1) Natječaj se provodi kao otvoreni natječaj ili ograničeni natječaj.
(2) Natječaj se provodi sukladno pravilima struke, a natječajna dokumentacija obvezno sadrži podatke o:
1. predmetu natječaja/opisu projekta,
2. načinu postupanja ocjenjivačkog suda,
3. novčanim nagradama ili naknadama, ako se dodjeljuju,
4. pravima primjene i korištenja natječajnih radova,
5. povratu dokumentacije,
6. kriterijima za ocjenjivanje prema redoslijedu njihova značaja u objavi za otvoreni ili ograničeni natječaj,
7. činjenici bira li se jedan ili više (i koliko) pobjednika natječaja,
8. razlozima za isključenje,
9. rokovima.
(3) U otvorenom natječaju javno se poziva neograničeni broj gospodarskih subjekata i osoba na dostavu natječajnih radova.
(4) U ograničenom natječaju javno se poziva neograničeni broj gospodarskih subjekata i osoba na dostavu zahtjeva za sudjelovanje, a nakon toga pozivaju se odabrani natjecatelji na dostavu natječajnih radova. U pozivu za ograničeni natječaj određuje se broj sposobnih natjecatelja koji ne smije biti manji od tri, a koji će biti pozvani na dostavu natječajnih radova. Pravila na temelju kojih ocjenjivački sud donosi odluku moraju biti jasna, nediskriminirajuća i unaprijed utvrđena po redoslijedu njihova značenja, te moraju uvažavati posebne potrebe predmeta natječaja.
(5) Pravo sudjelovanja u ograničenom natječaju imaju oni natjecatelji koji su na temelju objave pravodobno postavili zahtjeve za sudjelovanje i koji su dokazali sposobnost.
(6) O ispitivanju zahtjeva za sudjelovanje mora se sastaviti zapisnik, u koji se unose sve bitne okolnosti za ocjenu sposobnosti natjecatelja. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika.
(7) Ako se u ograničenom natječaju javi veći broj sposobnih natjecatelja od objavljenog broja natjecatelja kojima će biti upućen poziv na dostavu natječajnih radova, obvezno se između sposobnih natjecatelja, na temelju objavljenih pravila, odabiru najbolji natjecatelji sukladno broju navedenom u pozivu. Razlozi za odabir bilježe se u zapisniku. Natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu natječajnih radova odluka o nedopustivosti sudjelovanja dostavlja se najkasnije sedam dana od dana njezina donošenja. Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja.
(8) Ako je broj sposobnih natjecatelja manji od objavljenog broja kojima će biti upućen poziv na dostavu natječajnih radova, postupak se može nastaviti pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. U postupak ograničenog natječaja ne smiju se uključiti dodatni gospodarski subjekti ili natjecatelji koji nisu dokazali sposobnost.

Provedba natječaja

Članak 29.

(1) Postupak odabira natječajnih radova provodi ocjenjivački sud.
(2) U sastavu ocjenjivačkog suda ne smiju biti članovi čiji privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost člana ocjenjivačkog suda u njegovu radu. Ako se od natjecatelja zahtijeva određena strukovna kvalifikacija, onda najmanje trećina članova ocjenjivačkog suda mora imati istu ili istovrijednu kvalifikaciju.
(3) Sadržaj natječajnih radova ne smije biti poznat prije isteka roka za njihovu dostavu.
(4) Ocjenjivački sud neovisan je pri odabiru jednog ili više pobjednika natječaja i obvezan je donijeti odluku o odabiru između natječajnih radova koji se predaju anonimno i na temelju kriterija za ocjenjivanje.
(5) Ocjenjivački sud obvezan je o rangiranju natječajnih radova sastaviti zapisnik, u kojem mora ocijeniti svaki pojedini natječajni rad. U zapisnik se unose napomene ocjenjivačkog suda i nejasnoće koje je potrebno razjasniti u vezi s pojedinim natječajnim radovima. Zapisnik potpisuju članovi ocjenjivačkog suda.
(6) Natjecatelji koji su dostavili natječajne radove mogu biti pozvani da daju objašnjenja o dostavljenim natječajnim radovima, koja ocjenjivački sud mora zabilježiti u zapisniku. Ocjenjivački sud razmatra natječajne radove koje su natjecatelji podnijeli anonimno i isključivo na temelju kriterija navedenih u objavi.
(7) Odabir natječajnih radova ocjenjivački sud dostavlja javnom naručitelju na daljnje postupanje.
(8) Natječaji se mogu provoditi u jednom ili u više stupnjeva.
(9) Na elektroničku dostavu natječajnih radova (planovi, nacrti i dr.) primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje uređuju elektroničku dostavu ponuda.
(10) Ako posljedica provedbe natječaja nije pregovarački postupak bez prethodne objave kod ugovora o javnim uslugama, a dodjeljuje se novčana nagrada ili naknada, odluka o dodjeli novčanih nagrada ili naknada svim se natjecateljima koji su dostavili natječajne radove obvezno dostavlja u roku osam dana od dana njezina donošenja, u kojoj se navodi kojem se natjecatelju dodjeljuje novčana nagrada ili naknada, te sastav ocjenjivačkog suda.
(11) Ako je posljedica provedbe natječaja pregovarački postupak bez prethodne objave kod ugovora o javnim uslugama, odluka o nedopustivosti sudjelovanja u pregovaračkom postupku onim se natjecateljima kojima sudjelovanje u daljnjem postupku pregovaranja nije dopušteno obvezno dostavlja u roku osam dana od dana njezina donošenja, u kojoj se navodi sastav ocjenjivačkog suda.
(12) Na poništenje natječaja primjenjuju se odredbe članaka 93. i 94. ovoga Zakona, a na objavu odluke o poništenju primjenjuju se odredbe članka 95. ovoga Zakona.

Glava II.
ODREDBE O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE

Odjeljak 1.
NAČINI DOSTAVLJANJA INFORMACIJA

Komunikacija i razmjena informacija između javnog naručitelja i gospodarskih subjekata

Članak 30.

(1) Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između javnih naručitelja i gospodarskih subjekata, može se obavljati poštom, elektronički, telefonom, telefaksom ili kombinacijom tih sredstava prema izboru javnog naručitelja.
(2) Komunikacija između javnog naručitelja i gospodarskog subjekta mora se obaviti na dokaziv način, bez obzira na odabir komunikacijskih sredstava.
(3) Ako se zahtjev za sudjelovanje iskaže telefonom, on se mora potvrditi u pisanom obliku prije isteka roka za dostavu zahtjeva.
(4) Naručitelj može zahtijevati da zahtjev za sudjelovanje dostavljen telefaksom mora biti potvrđen putem pošte ili elektroničkim sredstvom prije isteka roka za dostavu zahtjeva, s tim da takav zahtjev i rok za dostavu potvrde poštom ili elektroničkim sredstvom naručitelj mora odrediti u objavi.
(5) Komunikacijska sredstva koja su odabrana za dostavljanje informacija moraju biti općedostupna i ne smiju dovoditi do diskriminacije. Elektronička komunikacijska sredstava ne smiju imati diskriminirajuća tehnička obilježja i moraju biti kompatibilna s općeraširenim proizvodima informacijsko-komunikacijske tehnologije.
(6) Dopuštenost dostave elektroničkih ponuda mora se objaviti najkasnije u dokumentaciji za nadmetanje.
(7) Elektronička dostava dokumentacije za nadmetanje, ponuda i isprava, koje su u vezi s ocjenom ponude, mora se izvršiti primjenom naprednog elektroničkog potpisa odnosno na način koji jamči cjelovitost i izvornost sadržaja dostavljenoga elektroničkog dokumenta.
(8) Zahtjevi postavljeni za uređaje za zaprimanje elektronički dostavljenih elektroničkih dokumenata u vezi s postupkom javne nabave moraju odgovarati zahtjevima iz Dodatka VII. ovoga Zakona.
(9) Javni naručitelj i gospodarski subjekt obvezni su naznačiti broj telefaksa ili elektroničku adresu na koju se sva dokumentacija i informacije mogu pravovaljano dostaviti. Ako je u ovom Zakonu predviđeno obvezno priopćenje odluka gospodarskim subjektima elektroničkim putem, dostava poštom dopuštena je samo u opravdanim iznimnim slučajevima, ako ih je naručitelj propisao u dokumentaciji za nadmetanje. Elektronički dostavljene pošiljke smatraju se dostavljenima u trenutku kad su podaci te pošiljke dospjeli na elektroničko područje kojim raspolaže primatelj.
(10) Zapisnici, zahtjevi za informacije od gospodarskih subjekata, informacije javnih naručitelja, kao i sva objašnjenja i isprave koji su temelj za donošenje odluka, ako su izrađeni odnosno dostavljeni isključivo u elektroničkom obliku, moraju se u trenutku sastavljanja ili odašiljanja odnosno zaprimanja kod javnog naručitelja označiti u tom obliku i s tim sadržajem na takav način da je moguće utvrditi naknadne izmjene sadržaja te vrijeme sastavljanja, odašiljanja odnosno zaprimanja kod javnog naručitelja.

Odjeljak 2.
ODREDBE O OBJAVLJIVANJU

Objave o javnoj nabavi

Članak 31.

(1) Objave o javnoj nabavi jesu:
1. poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u postupku natjecateljskog dijaloga,
2. poziv na otvoreni ili ograničeni natječaj,
3. pojednostavnjena obavijest u dinamičkom sustavu nabave,
4. prethodna (informacijska) obavijest,
5. obavijest o sklopljenim ugovorima, rezultatima natječaja i sklopljenim okvirnim sporazumima,
6. obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, te izuzeća od primjene ovoga Zakona.
(2) Javni naručitelj obvezan je u objavi iz stavka 1. ovoga članka navesti koje dokaze gospodarski subjekti moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti, ako je njihova objava propisana Dodatkom V. ovoga Zakona.
(3) Ako se nakon provedbe otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom, kod okvirnog sporazuma po ponovljenom pozivu na nadmetanje ili kod dinamičkog sustava nabave po posebnom pozivu na dostavu, ponuda odabire elektroničkom dražbom, objava sadrži i takvu odredbu.
(4) Ako se na temelju provedbe otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave ili postupka natjecateljskog dijaloga sklapa okvirni sporazum, objava sadrži i takvu odredbu.
(5) Ako se nakon provedbe otvorenog postupka javne nabave uspostavlja dinamički sustav nabave, objava sadrži i takvu odredbu.
(6) Sadržaj objava navedenih u stavku 1. ovoga članka propisan je u Dodacima V. i VI. ovoga Zakona.
(7) Izgled i sadržaj standardnih obrazaca za objave o javnoj nabavi i uvjete objavljivanja propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave.

Razine objave

Članak 32.

(1) Javni naručitelj obvezan je objaviti:
u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objave za sve nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna,
u Službenom listu Europske zajednice objave za nabave čija je procijenjena vrijednost propisana Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave.
(2) Javni naručitelj može slobodno odlučiti o daljnjem objavljivanju objava iz članka 31. ovoga Zakona i u ostalom tisku, drugim medijima ili na drugi način.
(3) Objave za nabave iz stavka 1. ovoga članka javni naručitelj ne smije objaviti u ostalom tisku i drugim medijima prije dana slanja objave Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama«. Objave objavljene sukladno odredbama stavka 2. ovoga članka smiju sadržavati samo one podatke koje sadrže objave iz stavka 1. ovoga članka. U objavama se navodi datum slanja objave Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama«.
(4) Pri objavljivanju objave elektroničkim putem mora se osigurati raspoloživost sadržaja najmanje do isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ili do isteka roka za dostavu ponude.
(5) Javni naručitelj obvezan je dostaviti objave Elektroničkom oglasniku »Narodnih novina« bez odgode i neposredno primjenom odgovarajućih standardnih obrazaca za objave.
(6) Dostavom se smatra stavljanje podataka o objavama i priopćenjima na raspolaganje online postupkom. Objave i priopćenja dostavljaju se elektroničkim putem, telefaksom ili poštom.
(7) Javni naručitelj obvezan je dokazati dan upućivanja objava i priopćenja. Ako se podaci stavljaju na raspolaganje online, upućivanjem se smatra unošenje podataka u online sustav.

Ispravci objava

Članak 33.

Javni naručitelj obvezan je objaviti ispravke na isti način kao i osnovnu objavu, ako je potrebno ispraviti objave.

Objava profila javnog naručitelja (kupca)

Članak 34.

(1) Javni naručitelj može svoj profil, sukladno podacima iz Dodatka V. A ovoga Zakona, objaviti na svojoj internetskoj adresi.
(2) Profil javnog naručitelja može sadržavati podatke iz prethodne (informacijske) obavijesti, podatke o postupcima javne nabave koji su u tijeku, planirane ugovore o javnoj nabavi, sklopljene ugovore o javnoj nabavi, poništene postupke javne nabave, sve ostale informacije koje se odnose na neki postupak javne nabave, ili potrebne informacije, kao što je služba za kontakt, broj telefona ili telefaksa, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte.

Korištenje Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) u objavama

Članak 35.

(1) Javni naručitelj obvezan je u objavi i dokumentaciji za nadmetanje prilikom opisa predmeta nabave služiti se oznakama i nazivima iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV).
(2) Uvjete primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV).

Objava prethodne (informacijske) obavijesti

Članak 36.

(1) Javni naručitelj objavljuje, putem prethodne (informacijske) obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« ili na svom profilu naručitelja (kupca), kako je opisano u Dodatku V. A:
1. kod ugovora o javnoj nabavi robe – podatke o grupama robe razvrstanima sukladno oznakama i nazivima Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) i procijenjenoj ukupnoj vrijednosti svih ugovora ili okvirnih sporazuma koje javni naručitelj namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR,
2. kod ugovora o javnim uslugama – podatke o javnim uslugama sukladno kategorijama i oznakama iz Dodatka II A ovoga Zakona i procijenjenoj ukupnoj vrijednosti svih ugovora ili okvirnih sporazuma koje javni naručitelj namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR,
3. kod ugovora o javnim radovima – podatke o bitnim obilježjima ugovora ili okvirnih sporazuma koje javni naručitelj namjerava sklopiti, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 5.278.000 EUR.
(2) Prethodnu obavijest koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i na ugovore o javnim uslugama iz Dodatka II. A ovoga Zakona iz točaka 1. i 2. stavka 1. ovoga članka javni naručitelj obvezan je što prije dostaviti Europskoj komisiji ili objaviti na profilu javnog naručitelja (kupca) nakon početka tekuće financijske odnosno proračunske godine. Prethodnu obavijest koja se odnosi na ugovore o javnim radovima iz točke 3. stavka 1. ovoga članka javni naručitelj je obvezan što prije dostaviti Europskoj komisiji ili objaviti na profilu javnog naručitelja (kupca) nakon donošenja odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o javnim radovima ili okvirnih sporazuma koje naručitelji namjeravaju sklopiti.
(3) Javni naručitelj šalje Europskoj komisiji obavijest o objavljivanju prethodne (informacijske) obavijesti u skladu s formatom i detaljnim postupcima za slanje obavijesti navedenim u točki 3. Dodatka VI. Na profilu javnog naručitelja (kupca) navodi se datum odašiljanja objave Europskoj komisiji.
(4) Objavljivanje prethodne (informacijske) obavijesti obvezno je samo ako javni naručitelj namjerava koristiti skraćene rokove za dostavu ponuda iz članka 43. ovoga Zakona.
(5) Ovaj članak ne odnosi se na pregovaračke postupke bez prethodne objave.

Obavijest o sklopljenim ugovorima, rezultatima natječaja i sklopljenim okvirnim sporazumima

Članak 37.

(1) Javni naručitelj obvezan je obavijest o svakom sklopljenom ugovoru o javnim radovima, ugovoru o javnoj nabavi robe ili ugovoru o javnim uslugama te o svakom rezultatu natječaja, primjenom standardnih obrazaca, najkasnije 48 dana od dana donošenja odluke o odabiru, odnosno dana zaključenja natječaja, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama«.
(2) Javni naručitelj obvezan je obavijest o svakom sklopljenom okvirnom sporazumu, primjenom standardnih obrazaca, najkasnije 48 dana od dana sklapanja okvirnog sporazuma, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama«. Za javnog naručitelja ne postoji obveza davanja obavijesti o ugovorima o javnim radovima, ugovorima o javnoj nabavi robe i ugovorima o javnim uslugama koji su sklopljeni na temelju okvirnog sporazuma.
(3) Javni naručitelj obvezan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave objaviti obavijest o svakom ugovoru o javnim radovima, ugovoru o javnoj nabavi robe i ugovoru o javnim uslugama koji je sklopljen na temelju dinamičkog sustava nabave. Obavijesti se dostavljaju primjenom standardnih obrazaca:
– najkasnije 48 dana od dana donošenja odluke o odabiru za svaki ugovor, ili
– objedinjeno po tromjesečjima, najkasnije 48 dana nakon završetka tromjesečja.
(4) Kod ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona javni naručitelj obvezan je u obavijesti navesti slaže li se s objavljivanjem.
(5) Određeni podaci o sklopljenim ugovorima, rezultatima natječaja i sklopljenim okvirnim sporazumima ne moraju se objaviti ako bi njihova objava smetala provedbi zakona, bila protivna javnom interesu ili bi štetila opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata, ili ako bi smetalo slobodnom i poštenom tržišnom natjecanju između gospodarskih subjekata.

Odjeljak 3.
ROKOVI

Odsjek 1.
ODREDBE O ROKOVIMA

Računanje rokova

Članak 38.

Na računanje rokova iz ovoga Zakona primjenjuju se odredbe sukladno zakonu kojim se uređuje upravni postupak.

Način određivanja i produženja rokova

Članak 39.

(1) Javni naručitelj obvezan je odrediti rokove na način da gospodarski subjekti na koje se ti rokovi odnose imaju dovoljno vremena za poduzimanje odgovarajućih radnji.
(2) Rok za dostavu ponude kod ispravka ili izmjene objave o javnoj nabavi ili dokumentacije za nadmetanje produžuje se ako ispravak ili izmjena ima značajan utjecaj na izradu ponuda. O svakom produženju roka za dostavu ponuda dokazivo se obavještavaju svi natjecatelji ili ponuditelji.
(3) Javni naručitelj obvezan je primjereno produžiti rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno rok za dostavu ponuda za elektronički dostavljene ponude, ako server na koji se ti zahtjevi ili ponude trebaju dostaviti nije do trenutka isteka odnosnog roka bio neprekidno spreman za zaprimanje. Produženje roka dokazivo se priopćava svim natjecateljima ili ponuditeljima.

Rokovi za dostavu dokumentacije za nadmetanje i dodatnih informacija

Članak 40.

(1) U otvorenom postupku javne nabave:
1. dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija gospodarskim se subjektima šalje ili na drugi način stavlja na raspolaganje najkasnije u roku šest dana od dana kada je zatražena, pod uvjetom da je zatražena pravodobno prije krajnjeg roka za dostavu ponuda, osim ako javni naručitelj ne omogući neograničen i potpun izravni pristup putem elektroničkih sredstava,
2. dodatne informacije vezane uz dokumentaciju za nadmetanje i dodatnu dokumentaciju, uključujući i njezine ispravke ili izmjene, javni je naručitelj obvezan dostaviti najkasnije šest dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda, pod uvjetom da su zatražene pravodobno.
(2) U ograničenom postupku javne nabave, postupku natjecateljskog dijaloga i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom:
1. javni naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva odabrane natjecatelje da podnesu svoje ponude, da pregovaraju ili da sudjeluju u dijalogu,
2. javni naručitelj obvezan je dodatne informacije vezane uz specifikacije i bilo koje popratne dokumente dostaviti najkasnije četiri dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda, pod uvjetom da su zatražene pravodobno.
(3) Ako neki subjekt, osim javnog naručitelja, odgovoran za postupak javne nabave raspolaže dokumentacijom za nadmetanje ili njezinim dijelom, u objavi se navodi adresa na kojoj se dokumentacija može dobiti, krajnji rok za traženje dokumentacije, iznos koji se treba platiti za dobivanje dokumentacije, ako je zahtijevan, te način plaćanja. Javni naručitelj ili nadležni subjekt obvezan je poslati dokumentaciju za nadmetanje ili ju staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu odmah po traženju i plaćanju cijene, ako je to uvjet.
(4) Ako dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija ili dodatne informacije, premda pravodobno zatraženi, nisu bilo iz kojih razloga dostavljeni ili stavljeni na raspolaganje pravodobno, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, rokovi za dostavu ponuda produžuju se tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Odsjek 2.
REDOVNI ROKOVI ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE

Rokovi za dostavu ponude

Članak 41.

(1) U otvorenom postupku javne nabave rok koji javni naručitelj određuje za dostavu ponude iznosi najmanje 52 dana. Rok počinje teći od dana kada je odaslana objava.
(2) U ograničenom postupku javne nabave rok koji javni naručitelj određuje za dostavu ponude iznosi najmanje 40 dana. Rok počinje teći od dana kada je odaslan poziv na dostavu ponude.
(3) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od iznosa propisanih Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave, za koje postoji obveza objave na razini Europske zajednice, rok je za dostavu ponude:
– u otvorenom postupku najmanje 26 dana od dana kada je odaslana objava,
– u ograničenom postupku najmanje 20 dana od dana kada je odaslan poziv za dostavu ponude.

Rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje

Članak 42.

(1) U ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu rok koji javni naručitelj određuje za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 37 dana. Rok počinje teći od dana kada je odaslana objava.
(2) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od iznosa propisanih Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave, za koje postoji obveza objave na razini Europske zajednice, rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 20 dana od dana kada je odaslana objava.

Odsjek 3.
SKRAĆENI ROKOVI ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE

Skraćeni rokovi za dostavu ponude u postupku po prethodnoj (informacijskoj) obavijesti

Članak 43.

(1) Rok iz članka 41. stavka 1. i 2. ovoga Zakona može se skratiti na 36 dana, ali ne na manje od 22 dana, ako je javni naručitelj najmanje 52 dana, ali najviše dvanaest mjeseci prije trenutka odašiljanja objave, dostavio Narodnim novinama na objavljivanje prethodnu obavijest sukladno odredbama članka 36. ovoga Zakona.
(2) Prethodna obavijest mora sadržavati podatke navedene u Dodatku V. A ovoga Zakona za objavu prethodne obavijesti, ako oni postoje u trenutku objavljivanja prethodne obavijesti.

Skraćeni rokovi za dostavu ponude i zahtjeva za sudjelovanje pri korištenju elektroničkih sredstava

Članak 44.

(1) Ako se objave sastavljaju i prenose elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u točki 3. Dodatka VI., sljedeći rokovi mogu se za sedam dana skratiti:
1. redovni rok ili skraćeni rok za dostavu ponude u otvorenom postupku javne nabave i
2. rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu.
(2) Rokovi za dostavu ponude u otvorenom i ograničenom postupku javne nabave mogu se skratiti za pet dana ako je javni naručitelj od dana objave poziva na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu ostalu dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave slobodno, neposredno i u cijelosti elektronički stavio na raspolaganje. U objavi se navodi internetska adresa na kojoj se nalazi ta dokumentacija.
(3) Skraćenje rokova sukladno odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka može se kumulirati.

Skraćeni rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i dostavu ponude zbog žurnosti

Članak 45.

Ako zbog žurnosti nije moguće održanje redovnih ili skraćenih rokova u ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, javni naručitelj može predvidjeti sljedeće rokove:
1. najmanje 15 dana za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku javne nabave, računajući od dana odašiljanja objave,
2. najmanje 10 dana za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku javne nabave, računajući od dana odašiljanja objave, ako je objava izrađena elektronički primjenom standardnih obrazaca i ako je dostavljena elektroničkim putem,
3. najmanje 10 dana za dostavu ponude u ograničenom postupku nabave, računajući od dana kada je odaslan poziv na dostavu ponude, ako je objava izrađena elektronički primjenom standardnih obrazaca i ako je dostavljena elektroničkim putem.

Odjeljak 4.
SPOSOBNOST GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Odsjek 1.
ISKLJUČENJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA IZ SUDJELOVANJA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

Razlozi isključenja

Članak 46.

(1) Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku javne nabave:
1. ako je gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, te
2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja.
(2) Javni naručitelj, ako je to odredio kao uvjet sposobnosti, mora isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku javne nabave:
1. ako je pokrenut stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, ili ako se gospodarski subjekt nalazi u postupku likvidacije (ili sličnom postupku prema nacionalnim zakonodavstvima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta),
2. ako je gospodarski subjekt u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili ju je već obustavio,
3. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno kažnjena za profesionalni propust,
4. ako je gospodarski subjekt učinio profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način, te
5. ako gospodarski subjekt nije dostavio dokaz o sposobnosti, odgovarajući dokaz o sposobnosti, odnosno ako je dostavio neistinit dokaz.

Odsjek 2.
UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI

Utvrđivanje trenutka postojanja sposobnosti

Članak 47.

Sposobnost mora postojati najkasnije:
1. u trenutku otvaranja ponude u otvorenom postupku javne nabave,
2. u trenutku poziva na dostavu ponuda u ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku,
3. u trenutku predaje natječajnih radova u otvorenom natječaju,
4. u trenutku poziva na predaju natječajnih radova u ograničenom natječaju,
5. u određenom trenutku kod okvirnih sporazuma, ovisno o odabranoj vrsti postupka javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma sukladno odredbama točaka 1. i 2. ovoga članka, kao i u trenutku isteka roka za dostavu ponude kod ponovljenog poziva na nadmetanje,
6. u trenutku dopuštenja sudjelovanja u dinamičkom sustavu nabave kao i u trenutku isteka roka za dostavu ponude pri posebnom pozivu na dostavu ponude sukladno odredbama članka 104. ovoga Zakona, te
7. u trenutku poziva na dostavu ponude kod natjecateljskog dijaloga.

Uvjeti sposobnosti

Članak 48.

(1) Javni naručitelj obvezan je u postupku javne nabave odrediti uvjete za pravnu i poslovnu sposobnost te uvjete nekažnjavanja, a uvjete za financijsku i gospodarsku sposobnost gospodarskog subjekta obvezan je odrediti sukladno odredbi članka 51. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) U postupku javne nabave javni naručitelj može po potrebi odrediti uvjete:
1. za financijsku i gospodarsku sposobnost gospodarskog subjekta sukladno odredbi članka 51. stavka 2. ovoga Zakona i
2. za tehničku i stručnu sposobnost gospodarskog subjekta.
(3) Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji, koje javni naručitelj određuje u svrhu utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta, mogu se zahtijevati samo u mjeri opravdanoj predmetom nabave i procijenjenom vrijednošću nabave. Pritom javni naručitelj mora uvažavati opravdane interese gospodarskog subjekta za zaštitu njegovih tehničkih ili poslovnih tajni.
(4) Radi utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta javni naručitelj može tražiti samo one dokaze o sposobnosti koji su navedeni u odredbama ovoga Zakona.
(5) U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati uvjete iz stavka 1. ovoga članka.
(6) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o tijelima nadležnima za izdavanje dokumenata kojima se dokazuje postojanje odgovarajuće sposobnosti gospodarskog subjekta sukladno ovome Zakonu. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti podataka.

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Članak 49.

(1) Javni naručitelj obvezan je od gospodarskog subjekta, kao dokaz postojanja odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti, zahtijevati:
1. ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio, ili
2. dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja, suglasnosti i slično koji su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave, ili ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji koja je u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta potrebna za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
(2) Ako se dokazi iz stavka 1. ovoga članka ne izdaju u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, javni naručitelj može zahtijevati odgovarajuću izjavu gospodarskog subjekta s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
(3) Dokaz pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave.

Dokaz o nekažnjavanju

Članak 50.

(1) Javni naručitelj obvezan je od gospodarskog subjekta zahtijevati dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
(2) Javni naručitelj može od gospodarskog subjekta kao dokaz da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno kažnjena za profesionalni propust ili da nije učinio profesionalni propust, te zahtijevati dokaze sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
(3) Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave.

Dokaz financijske i gospodarske sposobnosti

Članak 51.

(1) Javni naručitelj obvezan je, kao dokaz da ne postoje razlozi isključenja iz odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, zahtijevati potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.
(2) Uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj kao dokaz financijske i gospodarske sposobnosti može zahtijevati jedan ili više sljedećih dokaza:
1. bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta,
2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,
3. jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti,
4. izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja,
5. izvješće ili izjavu o ukupnom prihodu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o ostvarenom prihodu gospodarskog subjekta za područje njegove djelatnosti u koje spada predmetna nabava, i to za razdoblje od jedne do najviše do tri posljednje dostupne financijske godine, ili za kraće razdoblje djelatnosti u slučaju da gospodarski subjekt ne posluje u tom razdoblju.
(3) Gospodarski subjekt može dokazati financijsku i gospodarsku sposobnost i pomoću drugoga dokaza, različitog od onoga koji je tražio javni naručitelj, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.
(4) Javni naručitelj obvezan je u objavi o javnoj nabavi navesti koje dokaze iz ovog članka zahtijeva, te mogućnost dokazivanja sposobnosti u smislu stavka 3. ovoga članka i pomoću drugog dokaza.

Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

Članak 52.

(1) Javni naručitelj može, kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti, ovisno o vrsti, količini ili opsegu i namjeni predmeta nabave, zahtijevati dokaze iz ovoga članka.
(2) Ako javni naručitelj zahtijeva dokaz o uredno ispunjenim ugovorima, taj se dokaz podnosi u obliku popisa (iz stavka 4. točka 1., stavka 5. točka 1. i stavka 6. točka 1. ovoga članka), popraćenog potvrdama o urednom ispunjenju ugovora koju daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije javni naručitelj iz članka 2. ovoga Zakona, vrijedi izjava gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena.
(3) Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
1. naziv i sjedište ugovornih strana,
2. predmet ugovora,
3. vrijednost ugovora,
4. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
5. navod o uredno ispunjenim ugovorima.
(4) Kod ugovora o javnoj nabavi robe javni naručitelj može, u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, zahtijevati sljedeće dokaze:
1. popis značajnih isporuka izvršenih u posljednje tri godine,
2. izjavu o opisu tehničkih postrojenja i mjerama gospodarskog subjekta za osiguranje kvalitete, te o istraživačkim i pokusnim mogućnostima koje gospodarski subjekt ima,
3. popis tehničkih stručnjaka ili tehničkih odjela, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, i to posebno onih kojima je povjerena kontrola kvalitete,
4. potvrde koje izdaju nadležni instituti ili tijela za kontrolu kvalitete, a kojima se potvrđuje da na odgovarajući način točno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama,
5. izjavu gospodarskog subjekta o prihvaćanju postupka kontrole robe složenije vrste ili robe koja iznimno treba služiti nekoj posebnoj svrsi, koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete gospodarskog subjekta i, ako je potrebno, na način izrade studija i istraživanja, te na mjere za kontrolu kvalitete koje koristi gospodarski subjekt,
6. izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za poslove postavljanja i instalacije robe koja se nabavlja.
(5) Kod ugovora o javnim radovima javni naručitelj može, u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, zahtijevati sljedeće dokaze:
1. popis izvedenih radova u posljednjih pet godina,
2. popis tehničkih stručnjaka ili tehničkih odjela, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, i to posebno onih kojima je povjerena kontrola kvalitete,
3. ispravu kojom se dokazuje obrazovanje i potvrdu o strukovnoj sposobnosti osoba odgovornih za izvođenje radova,
4. izjavu gospodarskog subjekta o mjerama upravljanja zaštitom okoliša koje će gospodarski subjekt primjenjivati prilikom izvođenja radova, ako je riječ o javnim radovima, čija vrsta opravdava odgovarajući zahtjev javnog naručitelja za primjenom takvih mjera,
5. izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim građevinskim strojevima i kojom tehničkom opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora,
6. izjavu gospodarskog subjekta o prosječnom godišnjem broju radnika i broju njegovih rukovoditelja u posljednje tri godine,
7. izjavu gospodarskog subjekta o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvođačima,
8. izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje radova.
(6) Kod ugovora o javnim uslugama javni naručitelj može, u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, zahtijevati sljedeće dokaze:
1. popis značajnih usluga pruženih u posljednje tri godine,
2. izjavu o opisu tehničkih postrojenja i mjerama gospodarskog subjekta za osiguranje kvalitete, te o istraživačkim i pokusnim mogućnostima koje gospodarski subjekt ima,
3. popis tehničkih stručnjaka ili tehničkih odjela, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, i to posebno o onih kojima je povjerena kontrola kvalitete,
4. izjavu gospodarskog subjekta o prihvaćanju postupka kontrole usluga složenije vrste ili usluga koje iznimno trebaju služiti nekoj posebnoj svrsi, koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, a koja se odnosi na tehničke kapacitete pružatelja usluga i, ako je potrebno, na način izrade studija i istraživanja, te na mjere za kontrolu kvalitete koje koristi gospodarski subjekt,
5. ispravu kojom se dokazuje obrazovanje i potvrdu o strukovnoj sposobnosti osoba odgovornih za pružanje usluga,
6. izjavu gospodarskog subjekta o mjerama upravljanja zaštitom okoliša i mjerama energetske učinkovitosti koje će gospodarski subjekt primjenjivati prilikom pružanja usluga, ako je riječ o uslugama čija vrsta opravdava odgovarajući zahtjev javnog naručitelja za primjenom takvih mjera,
7. izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom tehničkom opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora,
8. izjavu gospodarskog subjekta o prosječnom godišnjem broju radnika i broju njegovih rukovoditelja u posljednje tri godine,
9. izjavu gospodarskog subjekta o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvođačima,
10. izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga.

Dokaz sposobnosti drugih gospodarskih subjekata i zajednica ponuditelja

Članak 53.

Gospodarski subjekt ili zajednica ponuditelja mogu se, u svrhu dokazivanja sposobnosti, koristiti kapacitetima drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na međusobni pravni odnos. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

Članak 54.

(1) Javni naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dokaz o pridržavanju određene norme za osiguranje kvalitete. Kao dokaz služi isprava neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete koji zadovoljavaju odgovarajuće europske norme, a koju je potvrdilo ovlašteno tijelo, sukladno europskim normama certificiranja. Naručitelji priznaju istovrijedne potvrde tijela s poslovnim nastanom u drugim državama članicama. Javni naručitelj mora prihvatiti istovrijedne dokaze o mjerama za osiguranje kvalitete i u drugom obliku.
(2) Ukoliko javni naručitelj, u slučajevima navedenim u članku 52. stavku 5. točki 4. i stavku 6. točki 6. ovoga Zakona, zahtijeva od gospodarskog subjekta potvrdu (certifikat) o usklađenosti gospodarskog subjekta sa određenim normama upravljanja okolišem koju izdaje neovisno tijelo poziva se na Program Zajednice o ekološkom upravljanju i reviziji (EMAS) ili na norme upravljanja okolišem utemeljene na odgovarajućim hrvatskim, europskim ili međunarodnim normama. Naručitelji priznaju istovrijedne potvrde tijela s poslovnim nastanom u drugim državama članicama. Javni naručitelj mora prihvatiti istovrijedne dokaze o mjerama upravljanja okolišem.

Odjeljak 5.
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Odsjek 1.
OPĆE ODREDBE O DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE

Način pripreme dokumentacije za nadmetanje

Članak 55.

(1) U dokumentaciji za nadmetanje određuju se zahtjevi koji se odnose na oblik ponude, sadržaj ponude, rok valjanosti ponude, cijenu ponude, tehničke specifikacije (opise predmeta nabave), ugovorne odredbe i dokaze koje su gospodarski subjekti obvezni dostaviti uz ponudu u svrhu ispunjavanja uvjeta sposobnosti iz članka 48. ovoga Zakona.
(2) Dokumentacija za nadmetanje mora biti izrađena na način da omogući usporedivost ponuda, te da se cijene mogu izračunati bez preuzimanja neuobičajenih rizika i utvrditi bez opsežnih predradnji ponuditelja.
(3) Ako je javni naručitelj podijelio predmet nabave na grupe ili dijelove, dokumentacija za nadmetanje mora se izraditi na način da ponuditelj može odrediti cijenu za grupe ili dijelove ponude.
(4) Dokumentacija za nadmetanje mora se izraditi na način da ponuditelj može oblikovati ponudbene cijene za alternativne ponude kada su one predviđene za ukupnu nabavu ili za grupe ili dijelove predmeta nabave.
(5) Javni naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje navesti tijela od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama vezanima uz poreze, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, odredbe o zaštiti na radu i o radnim uvjetima koje su na snazi na području na kojem će se obavljati radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode na licu mjesta ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja ugovora.
(6) U slučajevima dostave informacija iz stavka 5. ovoga članka javni naručitelj zahtijeva od ponuditelja i natjecatelja da navedu da su pri sastavljanju ponude uzeli u obzir obveze vezane uz odredbe o zaštiti pri zapošljavanju i odredbe o radnim uvjetima koje su na snazi na mjestu gdje će se izvoditi radovi ili na kojem će se pružati usluge. Ova odredba ne dovodi u pitanje primjenu odredaba koje se tiču razmatranja neuobičajeno niskih ponuda.
(7) Prije započinjanja postupka javne nabave javni naručitelji mogu, koristeći se tehničkom konzultacijom, tražiti ili prihvatiti savjet koji se može iskoristiti u pripremi predviđenih specifikacija, ali takav savjet ne smije imati učinak sprječavanja tržišnog natjecanja.
(8) Sadržaj dokumentacije za nadmetanje propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Troškovi izrade dokumentacije za nadmetanje

Članak 56.

U postupku javne nabave javni naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati naknadu troškova za izradu dokumentacije za nadmetanje (za papir, ispis, umnožavanje, za nosač podataka), kao i naknadu mogućih poštanskih troškova.

Dostava dokumentacije za nadmetanje

Članak 57.

(1) U postupcima javne nabave svakom se zainteresiranom gospodarskom subjektu i svakom natjecatelju pozvanom na dostavu ponude daje mogućnost da pod jednakim uvjetima dobije na uvid svu dokumentaciju potrebnu za izradu ponude, da izradi preslike ili da je otkupi ako je to predviđeno.
(2) Na dostavu dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave primjenjuje se odredba članka 40. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) U ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave i natjecateljskom dijalogu dokumentacija za nadmetanje dostavlja se s pozivom na dostavu ponude, ili se dokumentacija za nadmetanje istodobno s odgovarajućom obavijesti stavlja na raspolaganje elektroničkim putem.
(4) Podaci o gospodarskim subjektima koji zatraže uvid u dokumentaciju ili otkupe dokumentaciju čuvaju se kao tajna.
(5) Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda potrebne izmjene ili ispravci dokumentacije za nadmetanje, ona se mijenja ili ispravlja, a ako je potrebno mijenja se ili ispravlja i objava, a rok za dostavu ponuda po potrebi se odgovarajuće produžuje.
(6) Javni naručitelj obvezan je osigurati pravodobnu dostupnost izmjena i ispravaka svim gospodarskim subjektima.

Kriteriji za odabir ponude

Članak 58.

(1) Kriteriji na kojima javni naručitelj temelji odabir ponude jesu:
a) u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta javnog naručitelja, kriteriji vezani uz predmet određenog ugovora o javnoj nabavi, kao što su: kvaliteta, cijena, tehničko dostignuće, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, servisiranje nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rokovi isporuke ili rokovi završetka radova i slično, ili
b) najniža cijena.
(2) Ako se odabire na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, javni naručitelj u objavi ili u dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u opisnoj dokumentaciji u slučaju natjecateljskog dijaloga, navodi sve kriterije za odabir ponude, čiju primjenu predviđa, u odnosu na relativno značenje koji im pridaje. Značenje kriterija može se izraziti određivanjem niza vrijednosti s odgovarajućim maksimalnim rasponom.
(3) Ako prema mišljenju javnog naručitelja iz dokazivih razloga nije moguće utvrditi kriterije za odabir na temelju ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na relativno značenje koji im se pridaje, javni naručitelj u objavi i/ili u dokumentaciji za nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji u slučaju natjecateljskog dijaloga navodi sve kriterije za odabir ponude, čiju primjenu predviđa, po redoslijedu – od najvažnijeg do najmanje važnog.
(4) Naručitelj je obvezan sastaviti izvješće o razlozima primjene kriterija za odabir na temelju ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na relativno značenje, te ukoliko je moguće odrediti njihovu razmjernu vrijednost u ukupnom sustavu vrednovanja i način izračuna.
(5) Kriteriji odabira ne smiju utjecati na primjenu odredaba kojima je propisana novčana naknada za određene usluge, a pri nabavi robe ne smiju utjecati na primjenu odredaba kojima su propisane fiksne cijene.

Podizvođači i podisporučitelji

Članak 59.

Javni naručitelj može u postupku javne nabave zatražiti od ponuditelja da u ponudi naznači dio koji će izvršiti podizvođač/podisporučitelj i podatke o podizvođaču/podisporučitelju. Te naznake ne utječu na odgovornost ponuditelja.

Vrste jamstava

Članak 60.

Vrste jamstava jesu:
1. jamstvo za ozbiljnost ponude – to je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih ili neodgovarajućih dokaza o sposobnosti,
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – to je jamstvo za slučaj povrede određenih ugovornih obveza,
3. jamstvo za preplatu – to je jamstvo za slučaj povrata preplate (kod povrata avansa, obročnog plaćanja ili isplata po planu),
4. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – to je jamstvo za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,
5. jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti – to je jamstvo za otklanjanje štete koja može nastati u svezi s obavljanjem određene djelatnosti.

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Članak 61.

(1) Ako javni naručitelj zahtijeva jamstvo za ozbiljnost ponude, obvezan je u dokumentaciji za nadmetanje utvrditi visinu jamstva u apsolutnom iznosu. Jamstvo za ozbiljnost ponude, osim u opravdanim slučajevima, ne može iznositi više od 5% procijenjene vrijednosti nabave.
(2) U dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj obvezan je navesti da se u ponudi mora dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude i da je nedostatak takva dokaza neotklonjiv nedostatak.
(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se vratiti najkasnije 14 dana nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka javne nabave, ako je neiskorišteno. Ako se odluka o odabiru ne donese unutar propisanog roka za donošenje odluke, jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se najkasnije 14 dana nakon isteka roka za donošenje odluke o odabiru, osim ako je javni naručitelj tražio produženje važenja jamstva sukladno traženom produženju roka valjanosti ponude.
(4) Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se bez odgode vratiti ako se ponuda ne razmatra pri odabiru.

Programi subvencionirane stanogradnje

Članak 62.

(1) Za ugovore o javnim radovima koji se odnose na projektiranje i izgradnju u sklopu subvencioniranih programa stanogradnje, a čija veličina i složenost te procijenjeno trajanje potrebnih radova zahtijeva da se planiranje od početka temelji na suradnji između predstavnika naručitelja, stručnjaka i izvođača radova odgovornog za izvođenje radova, naručitelj može propisati poseban postupak nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača radova kojeg bi se uključilo u tim.
(2) Javni naručitelj obvezan je u objavi i dokumentaciji za nadmetanje što točnije opisati radove koji se trebaju izvršiti kako bi zainteresiranim gospodarskim subjektima omogućio uvid u sve uvjete i okolnosti nužne za izradu ponude. U objavi i dokumentaciji za nadmetanje naručitelj, u skladu s uvjetima sposobnosti, navodi stručne, tehničke, ekonomske i financijske uvjete koje natjecatelj mora zadovoljiti.
(3) Ukoliko javni naručitelj propiše postupak iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je pridržavati se odredaba ovoga Zakona o načelima javne nabave, objavama o javnoj nabavi, rokovima, načinu dostavljanja informacija, obvezi dokumentiranja i sposobnosti gospodarskih subjekata.

Odsjek 2.
POSEBNE ODREDBE O DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE

Odredbe o elektroničkoj dostavi ponuda

Članak 63.

(1) Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem objavljuje se najkasnije u dokumentaciji za nadmetanje. Ako javni naručitelj izrijekom nije dopustio dostavu ponuda elektroničkim putem, ona nije dopuštena.
(2) Ako je dostava ponuda elektroničkim putem dopuštena, javni naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje navodi dostavlja li se ponuda isključivo elektroničkim putem ili se ta ista dostavlja i u papirnatom obliku.

Komunikacijski putovi

Članak 64.

(1) Javni naručitelj obvezan je najkasnije u dokumentaciji za nadmetanje odrediti jedan ili više komunikacijskih putova za elektroničko dostavljanje ponuda na način koji nije diskriminirajući i objaviti adresu elektroničke pošte na koju se ponude dostavljaju.
(2) Alati koji će se koristiti u komunikaciji putem elektroničkih sredstava, kao i njihove tehničke značajke, moraju biti nediskriminirajući, općedostupni i interoperativni s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi.
(3) Komunikacijski putovi iz stavka 1. ovoga članka moraju jamčiti uspješnu i dokazivu razmjenu elektroničkih dokumenata između javnog naručitelja i ponuditelja.

Formati dokumenata

Članak 65.

(1) Javni naručitelj obvezan je formate dokumenata u kojima se mogu izraditi ponude ili dijelovi ponuda odrediti na nediskriminirajući način i objaviti ih najkasnije u dokumentaciji za nadmetanje.
(2) Za ponude koje se izrađuju u jednom dokumentu i za glavne dijelove ponude smiju se propisati samo formati dokumenata koji se mogu potpisati naprednim elektroničkim potpisom.

Kriptološka zaštita

Članak 66.

(1) Javni naručitelj obvezan je najkasnije u dokumentaciji za nadmetanje objaviti dopuštene postupke kriptološke zaštite koji se primjenjuju na ponudu.
(2) Za kriptološku zaštitu iz stavka 1. ovoga članka koriste se kriptološke metode koje jamče dovoljnu sigurnosnu razinu.

Odsjek 3.
PREDMET NABAVE

Vrste opisa predmeta nabave

Članak 67.

(1) Opis predmeta nabave može biti konstruktivan, funkcionalan ili kombinacija obaju opisa.
(2) Pri konstruktivnom opisu predmeta nabave, predmet se nabave raščlanjuje prema dijelovima predmeta nabave u troškovniku predmeta nabave.
(3) Pri funkcionalnom opisu predmeta nabave, predmet se nabave opisuje na način određivanja izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva.

Opis predmeta nabave

Članak 68.

(1) Javni naručitelj mora jasno, razumljivo i nedvojbeno opisati predmet nabave kako bi ponuditelji mogli ponuditi robu, usluge i radove usporedive po vrsti, kvaliteti i cijeni, te po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima.
(2) Pri konstruktivnom opisu predmeta nabave predmet se nabave opisuje jasno, potpuno i neutralno, na način koji osigurava usporedivost ponuda. Konstruktivan opis predmeta nabave sadrži tehničke specifikacije, a u slučaju potrebe nadopunjava se planovima, crtežima, modelima, probama, uzorcima i slično.
(3) Pri funkcionalnom opisu predmeta nabave tehničke specifikacije moraju cilj nabave opisati točno i neutralno, tako da su prepoznatljivi svi uvjeti i okolnosti za izradu ponude. Iz opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu, na način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva koje je naručitelj postavio. Izvedbeni i funkcionalni zahtjevi moraju se precizirati na način da natjecatelji i ponuditelji dobiju jasnu predodžbu o predmetu ugovora i da javni naručitelj može sklopiti ugovor. Funkcionalni opis predmeta nabave mora sadržavati tehničke specifikacije te planove, crteže, modele, probe, uzorke i slično, ako javni naručitelj njima raspolaže.
(4) Opis predmeta nabave i postavljanje zadataka ne smije pogodovati određenom ponuditelju.
(5) Zahtjevi postavljeni za predmet nabave uključuju po mogućnosti, zahtjeve glede ekološkog ili/i energetski učinkovitog aspekta nabave. U opisu predmeta nabave po potrebi se navode i specifikacije za isporuku ekoloških i/ili energetski učinkovitih proizvoda ili za obavljanje nabave u okviru ekoloških i/ili energetski učinkovitih postupaka, ako je to tehnički ili tržišno moguće.
(6) Pri izradi opisa predmeta nabave i pri postavljanju zahtjeva unose se i svi mogući čimbenici povezani s predmetom nabave koji su imali, imaju ili će imati učinak na troškove (npr. pogonski poslovi i poslovi održavanja, servisiranje, potrebno skladištenje zamjenskih dijelova, zbrinjavanje otpada, troškovi energije ili energenata), ako su njihovi troškovi jedan od kriterija za donošenje odluke o odabiru.
(7) U opisu predmeta nabave i postavljanju zahtjeva navode se sve okolnosti (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja ili posebni zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabave) koje su značajne za izvršenje predmeta nabave, a time i za izradu ponude. Isto vrijedi i za posebne otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti.
(8) U opisu predmeta nabave i postavljanju zahtjeva javni naručitelj navodi koje uzorke, opise i fotografije proizvoda koji se isporučuju ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu, a čija se istinitost na zahtjev javnog naručitelja mora dokazati.

Podjela predmeta nabave

Članak 69.

(1) Predmet nabave može biti podijeljen na temelju gospodarskih i tehničkih kriterija na grupe ili dijelove predmeta nabave prema granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini, mjestu i vremenu isporuke.
(2) Ako javni naručitelj podijeli predmet nabave na grupe ili dijelove, onda sve grupe ili dijelovi tog predmeta nabave moraju biti naznačeni u dokumentaciji za nadmetanje. U tom se slučaju ponuditelju mora omogućiti da ponudi pojedine grupe ili dijelove predmeta nabave.
(3) Javni naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje određuje izgled ponude i način nuđenja grupa ili dijelova predmeta nabave.
(4) Ugovor o javnoj nabavi sklapa se posebno za svaku grupu ili dio predmeta nabave za koje je javni naručitelj dokumentacijom za nadmetanje dopustio podnošenje ponuda.

Tehničke specifikacije (tehnički opisi predmeta nabave)

Članak 70.

(1) Tehničke specifikacije, sukladno Dodatku IV. ovoga Zakona, moraju svim natjecateljima i ponuditeljima omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju.
(2) Tehničke specifikacije, uz poštivanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, određuju se:
1. pozivanjem na tehničke specifikacije definirane u Dodatku IV. ovoga Zakona i, uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda, na nacionalne norme kojima se prihvaćaju europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utemeljila europska tijela za normiranje ili, ako one ne postoje, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, pri čemu se svaka uputa mora označiti riječima »ili jednakovrijedan«, ili
2. u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva koji mogu uključivati ekološke značajke i značajke energetske učinkovitosti, ili
3. u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz odredbe toč­ke 2. stavka 2. ovoga članka, uz poziv na tehničke specifikacije iz odredbe točke 1. stavka 2. ovoga članka kao sredstvo za pretpostavku sukladnosti s izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima, ili
4. pozivanjem na tehničke specifikacije iz odredbe točke 1. stavka 2. ovoga članka u pogledu određenih obilježja i pozivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve iz odredbe točke 2. stavka 2. ovoga članka u pogledu drugih obilježja.
(3) Ako se tehničke specifikacije odrede sukladno odredbi točke 1. stavka 2. ovoga članka, javni naručitelj ne smije ponudu odbiti s obrazloženjem da ponuđena roba i usluge ne odgovaraju specifikacijama koje je on naveo, ako ponuditelj prikladnim sredstvima u svojoj ponudi dokaže da rješenja koja je on u ponudi predložio u jednakoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama na koje se poziva.
(4) Ako se tehničke specifikacije odrede u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva sukladno odredbi stavka 2. točki 2. ovoga članka, javni naručitelj ne smije odbiti ponudu koja odgovara nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, ili europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili tehničkom sustavu normi koji je izradilo europsko tijelo za normiranje, ako se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje naručitelj zahtijeva. Ponuditelj mora u svojoj ponudi prikladnim sredstvima dokazati da ponuđena roba, usluge ili radovi koji odgovaraju normi, odgovaraju naručiteljevim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima.
(5) Ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti u smislu ovoga članka je neovisni laboratorij, potvrdbeno tijelo, nadzorno ili drugo tijelo koje sudjeluje u postupku ocjene sukladnosti, koje je od tijela državne uprave ovlašteno provoditi postupke ocjene sukladnosti prema odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme. Javni naručitelj mora prihvatiti potvrde (certifikate) što su ih izdala ovlaštena tijela u drugim državama ako su izdane u skladu s međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska.
(6) Prikladnim sredstvom, u smislu ovoga članka, smatraju se tehnički opisi koje izrađuje proizvođač ili izvješće o ispitivanju koje sastavlja ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti.
(7) Ako su ekološki zahtjevi za predmet nabave određeni u obliku izvedbenih zahtjeva ili funkcionalnih zahtjeva sukladno odredbi stavka 2. točke 2. ovoga članka, javni naručitelji mogu se u svrhu opisa predmeta nabave pozivati na tehničke specifikacije ili njihove dijelove određene europskim, nacionalnim, multinacionalnim ili drugim ekološkim oznakama kvalitete:
1. ako su specifikacije prikladne za definiciju obilježja robe ili usluga koje su predmet ugovora o javnoj nabavi,
2. ako se zahtjevi postavljeni za ekološku oznaku kvalitete temelje na informacijama sa znanstvenom podlogom,
3. ako su ekološke oznake kvalitete izrađene i donesene u okviru postupka u kojem mogu sudjelovati svi zainteresirani kao što su upravne službe, potrošači, proizvođači, trgovci i organizacije za zaštitu okoliša, te
4. ako je ekološka oznaka kvalitete dostupna i stoji na raspolaganju svim zainteresiranima.
(8) Javni naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje navesti pretpostavku da roba i usluge označene određenom ekološkom oznakom kvalitete odgovaraju tehničkim specifikacijama utvrđenima u dokumentaciji za nadmetanje. Javni naručitelj mora priznati svako drugo prikladno sredstvo.
(9) Osim ako nije opravdano predmetom nabave, u tehničkoj specifikaciji ne smije se uputiti na određenog proizvođača, na podrijetlo ili na poseban postupak, na marke, patente, tipove ili određeno podrijetlo, ako bi se time pogodovalo ili isključilo određene gospodarske subjekte ili određene proizvode. Takve su napomene iznimno dopuštene ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati, ali se bez iznimke moraju označiti s dodatkom »ili jednakovrijedan«.
(10) Ako se iznimno objavi poziv na nadmetanje za određeni proizvod s dodatkom »ili jednakovrijedan«, ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te, ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navode se u opisu predmeta nabave. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
(11) Javni naručitelji mogu utvrditi posebne uvjete vezane uz izvršenje ugovora, pod uvjetom da su oni u skladu s pravom Europske zajednice i da su navedeni u objavi ili u tehničkim specifikacijama. Uvjeti koji uređuju izvršenje ugovora mogu se posebice ticati socijalnih i ekoloških pitanja.

Odjeljak 6.
ODREDBE O PONUDI

Odsjek 1.
OPĆE ODREDBE O PONUDI

Ponuda

Članak 71.

(1) Ponuditelj se u postupku javne nabave mora pri izradi ponude pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati.
(2) Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije izričito drugačije određeno, ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku, a cijena ponude izražava se u kunama.
(3) Ako je sa stajališta gospodarskog subjekta potrebna izmjena ili ispravak objave i/ili dokumentacije za nadmetanje, on to bez odgode priopćava javnom naručitelju. Javni naručitelj obvezan je, u slučaju potrebe, izvršiti izmjenu ili ispravak objave i/ili dokumentacije za nadmetanje sukladno odredbama članka 57. stavka 5. i 6. ovoga Zakona.
(4) U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Ako zbog izmjene ponude ili dopune ponude proiziđe nova ukupna cijena, ona se također mora navesti. Izmjena ili dopuna ponude mora se javnom naručitelju dostaviti sukladno odredbama ovoga Zakona koje vrijede za ponudu i javni naručitelj mora ih tretirati kao ponudu. U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

Alternativna ponuda

Članak 72.

(1) Alternativna ponuda jest ponuda kojom ponuditelj daje alternativni prijedlog za predmet nabave. Javni naručitelj obvezan je u objavi i u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom navesti dopuštenost alternativnih ponuda. Alternativne ponude dopuštene su samo kod ugovora koji se sklapaju na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Ako dokumentacija za nadmetanje ne sadrži navod o dopuštenosti alternativnih ponuda, onda one nisu dopuštene.
(2) Javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji za nadmetanje odrediti minimalne zahtjeve koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave i označiti na koji se način te ponude dostavljaju. Javni naručitelj može uzeti u obzir samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve i osiguravaju izvršenje jednakovrijednog (odgovarajućeg) predmeta nabave. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj.
(3) Kada je dopušteno podnošenje alternativnih ponuda, javni naručitelj ne smije odbiti dostavljenu alternativnu ponudu zbog toga što bi njezinim odabirom dovelo do ugovora o javnoj nabavi robe, a ne do ugovora o javnim uslugama, ili obrnuto.

Sadržaj ponude

Članak 73.

Svaka ponuda mora sadržavati:
1. naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja, a kod zajedničkih ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima i o nositelju ponude za sudjelovanje u postupku javne nabave i sklapanje ugovora, te adresu elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte,
2. podatke o podizvođaču/podisporučitelju, uz prilaganje potrebnih dokaza da ponuditelj raspolaže njegovim resursima potrebnima za izvršenje ukupnog ugovora. Podaci o podizvođaču/podisporučitelju daju se uz dokaz njihove pravne i poslovne sposobnosti,
3. podatke o dijelovima ugovora koje ponuditelj namjerava ustupiti podizvođaču/podisporučitelju u obliku podugovora,
4. dokaz o jamstvu, ako je tražen,
5. cijene sa svim zahtijevanim raščlambama i potrebnim objašnjenjima. U troškovniku i u sažetku (rekapitulaciji) troškovnika cijene se moraju unijeti na za to predviđena mjesta,
6. rok valjanosti ponude,
7. popis dokumentacije priložene ponudi,
8. dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, o nekažnjavanju, financijskoj i gospodarskoj te tehničkoj i stručnoj sposobnosti, koji se zahtijevaju sukladno odredbama iz dokumentacije za nadmetanje, te onu dokumentaciju koja se zasebno dostavlja (npr. uzorci),
9. naznaku da je riječ o alternativnoj ponudi,
10. datum i pravovaljani potpis ponuditelja,
11. izjavu ponuditelja da su mu poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje, da ih prihvaća i da će izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje je naveo u ponudi.

Naknada za izradu ponuda

Članak 74.

(1) Ponude se u načelu izrađuju bez posebne naknade. Kalkulacija i sve za to potrebne predradnje, izrada troškovnika i izrada alternativnih ponuda ne smatraju se posebnim uradcima u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka.
(2) Javni naručitelj obvezan je ponuditeljima, na njihov zahtjev, nadoknaditi troškove otkupa dokumentacije za nadmetanje ako je za razloge poništenja postupka javne nabave odgovoran javni naručitelj.
(3) Javni naručitelj može predvidjeti naknadu troškova izrade posebnih uradaka ako ih zahtijeva uz ponudu. Naknada je moguća samo ona ako je dostavljeni uradak u skladu sa zahtijevanim predmetom nabave.
(4) Natjecatelj ili ponuditelj čija ponuda nije odabrana može zahtijevati povrat onih uradaka iz stavka 3. ovoga članka koje je stavio na raspolaganje i za koje nije predviđena naknada. Isto vrijedi i za posebne uratke za alternativne ponude koje se neće koristiti.

Odsjek 2.
POSEBNE ODREDBE O PONUDI

Odredbe o elektronički dostavljenim ponudama

Članak 75.

Ako je dopuštena elektronička dostava ponuda u skladu s odredbama članaka 63. stavak 2. ovoga Zakona, podaci u elektronički dostavljenoj ponudi i u ponudi dostavljenoj u papirnatom obliku moraju biti isti, a ako se razlikuju, smatra se valjanom ponuda dostavljena u elektroničkom obliku.

Oblik, kriptološka zaštita i napredan elektronički potpis ponude

Članak 76.

(1) Ponuditelj je obvezan izraditi ponudu, odnosno sastavne dijelove ponude, u roku za dostavu ponuda i u formatu dokumenta koji je odredio javni naručitelj, dostaviti je komunikacijskim putem koji je odredio javni naručitelj i kriptirati je prema objavljenom postupku. Ako javni naručitelj nije odredio format dokumenta, ponuditelj je obvezan ponudu, odnosno sastavne dijelove ponude, izraditi u općeraspoloživu formatu za dokumente, koji nije diskriminirajući i koji se može sigurno potpisati. Ako je javni naručitelj odredio samo formate dokumenata koji se mogu sigurno potpisati, ponuditelj može, u slučaju sigurnog povezivanja sastavnih dijelova ponude, ostale sastavne dijelove ponude izraditi u općeraspoloživu formatu dokumenata koji nije diskriminirajući. Ponuditelj je obvezan javnom naručitelju, na njegov zahtjev, bez odgode besplatno staviti na raspolaganje sva potrebna sredstva za obradu formata dokumenata.
(2) Ponuditelj je obvezan pri izradi ponude osigurati javnom naručitelju da nakon dostave ponude ima mogućnost provjere cjelovitosti, istinitosti i vjerodostojnosti ponude.
(3) Ako je ponuda izrađena u jednom dokumentu, ponuditelj je dužan potpisati taj dokument naprednim elektroničkim potpisom.
(4) Ponuditelj je obvezan javnom naručitelju, na njegov zahtjev, bez odgode besplatno staviti na raspolaganje potrebne informacije i metode za provjeru potpisa.
(5) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka primjenjuju se i na elektroničke dokumente dostavljene odvojeno od ponude, kojima ponuditelj svoju ponudu mijenja, dopunjuje ili od nje odustaje. Pri dostavi elektroničkog dokumenta odvojeno od ponude, ponuditelj je obvezan naznačiti na koji se postupak javne nabave i na koju ponudu odvojeni elektronički dokument odnosi.

Sigurno povezivanje sastavnih dijelova ponude

Članak 77.

(1) Ako se ponuda sastoji od više sastavnih dijelova, ponuditelj ispunjava zahtjev naprednog elektroničkog potpisa i postupa na način sigurnog povezivanja svih sastavnih dijelova ponude.
(2) Ponuditelj je obvezan glavni dio ponude izraditi u formatu dokumenta koji je odredio javni naručitelj, te u njemu navesti datum i napredan elektronički potpis.
(3) Kao postupak definiranja hash vrijednosti neke datoteke, pri sigurnom se povezivanju koristi onaj postupak koji se primjenjuje kod naprednog potpisa glavnog dijela ponude.
(4) U slučaju sigurnog povezivanja glavnog dijela ponude s ostalim sastavnim dijelovima ponude, ponuditelj može ostale sastavne dijelove ponude izraditi i u formatu dokumenata koji se kao takvi ne mogu potpisati naprednim elektroničkim potpisom.

Odsjek 3.
ZAPRIMANJE I OTVARANJE PONUDA

Zaprimanje i pohrana ponuda

Članak 78.

(1) Javni naručitelj obvezan je na zatvorenoj omotnici ponude ubilježiti datum i vrijeme zaprimanja ponude, a u upisnik upisati sve ponude po redoslijedu zaprimanja.
(2) Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude, što se dotičnom ponuditelju bez odgode potvrđuje. Vrijeme potvrde o zaprimanju elektroničke ponude mora se učiniti čitljivim interaktivno, ako se u postupku javne nabave primjenjuju interaktivni postupci i rješenja. Sve ponude upisuju se u upisnik po redoslijedu njihova zaprimanja.
(3) Nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.
(4) Javni naručitelj pohranjuje ponude na način da one nisu dostupne neovlaštenim osobama.
(5) Sadržaj ponude javni naručitelj smije doznati tek nakon isteka roka za dostavu ponuda.
(6) Postupak zaprimanja ponuda propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Otvaranje ponuda

Članak 79.

(1) U otvorenom i ograničenom postupku javne nabave obavlja se formalno javno otvaranje ponuda, o čemu se sastavlja zapisnik. Ponude se otvaraju na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva predstavnika javnog naručitelja. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
(2) U pregovaračkom postupku nabave nije obvezno formalno otvaranje ponuda na način kako to propisuje stavak 1. ovoga članka. Ponuditeljima nije dopušteno prisustvovati otvaranju ponuda. Podaci iz ponuda čuvaju se u tajnosti.
(3) Postupak otvaranja ponuda i pohrane dokumentacije propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Odsjek 4.
PREGLED, OCJENA I ISKLJUČENJE PONUDA

Dvojbeni navodi cijena i računska pogreška

Članak 80.

(1) Ako kod ponuda s jediničnim cijenama cijena stavke ne odgovara cijeni koja se može utvrditi na osnovi količine i jedinične cijene, vrijede navedene količine i ponuđena jedinična cijena. Ako između ponuđenih cijena i možebitne raščlambe cijena postoje odstupanja, vrijede ponuđene jedinične cijene.
(2) Javni naručitelj ispravit će računske pogreške koje otkrije i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te će od ponuditelja zatražiti da u roku tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravka računske pogreške. Ispravci se u ponudi jasno naznačuju.
(3) Kod ponuda s paušalnim cijenama vrijede isključivo paušalne cijene, bez obzira na navedenu raščlambu cijena.

Neuobičajeno niska cijena

Članak 81.

(1) Ako su u ponudama iskazane neuobičajeno niske cijene za robu, radove ili usluge, naručitelj može odbiti takve ponude nakon što je zatražio pisano objašnjenje o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima. Objašnjenje ponuditelja dano u postavljenom roku prilaže se zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.
(2) Objašnjenje iz stavka 1. ovoga članka može se odnositi na:
a) mjere štednje u građevinskoj metodi, proizvodnom procesu ili pruženim uslugama,
b) izabrana tehnička rješenja i/ili iznimno povoljne uvjete dostupne ponuditelju za izvršenje radova, za dostavu robe ili usluga,
c) originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj,
d) poštovanje odredaba koje se odnose na zaštitu pri zapošljavanju i na radne uvjete, koje su na snazi u mjestu gdje će se obavljati radovi, usluge ili isporuka roba,
e) mogućnost da ponuditelj prima državnu pomoć (subvenciju).
(3) Naručitelji provjeravaju te sastavne elemente ponude uzimajući u obzir dostavljene dokaze.
(4) Ako u postupku javne nabave javni naručitelj utvrdi da je ponuđena cijena u odnosu na predmet nabave neuobičajeno niska zbog državne pomoći (subvencije) ponuditelju, javni naručitelj smije tu ponudu isključiti samo onda ako ponuditelj, nakon zahtjeva javnog naručitelja unutar primjerenog roka koji je postavio javni naručitelj, ne može dokazati da je ta pomoć pravovaljano odobrena. Ako javni naručitelj iz navedenog razloga isključi ponudu, obvezan je o tome obavijestiti Europsku komisiju.

Pojašnjenje ponude

Članak 82.

(1) Javni naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati pisano pojašnjenje ponude.
(2) Pojašnjenje ponude može se odnositi na dokumente koje je gospodarski subjekt predao u svrhu ispunjenja uvjeta sposobnosti, normi osiguranja kvalitete, normi energetske učinkovitosti i normi upravljanja okolišem.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Članak 83.

(1) O pregledu i ocjeni te o rezultatu pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.
(2) Ponuditelju se na njegov zahtjev daje podatak o ukupnim cijenama koje proiziđu nakon pregleda i ocjene ponuda. Ponuditelju je dopušten uvid u njegovu ponudu i u izračun cijene iz njegove ponude ako je javni naručitelj ispravljao računske pogreške u ponudi.
(3) U zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda javni naručitelj obvezno navodi analitički prikaz traženih i danih dokaza o sposobnosti, prihvatljivost ponuda te razloge isključenja ponuda sukladno članku 84. ovoga Zakona.

Isključenje ponuda

Članak 84.

(1) Prije donošenja odluke o odabiru javni naručitelj obvezan je na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda isključiti:
1. ponudu ponuditelja koja je u suprotnosti s odredbom članka 11. stavka 5. ovoga Zakona,
2. ponudu ponuditelja sukladno odredbi članka 46. ovoga Zakona,
3. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost sukladno dokumentaciji za nadmetanje i odredbama ovoga Zakona,
4. ponudu u kojoj ponuditelj ne navodi cijenu nego samo navodi da će ponuditi cijenu koja je za određeni postotak ili vrijednost niža od ponude s najnižom cijenom, ili ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
5. ponudu za koju je zahtijevano jamstvo, a dokaz jamstva nedostaje pri otvaranju ponude,
6. zakašnjelo pristiglu ponudu,
7. ponudu koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje,
8. ponudu grupa ili dijelova predmeta nabave ili alternativnu ponudu, ako one nisu dopuštene,
9. alternativnu ponudu koja ne ispunjava minimalne zahtjeve i/ili ne osigurava izvršenje jednakovrijednog (odgovarajućeg) predmeta nabave,
10. ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće, ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,
11. ponudu u kojoj pisanim objašnjenjem ponuditelja nije uklonjen nedostatak ili nejasnoća,
12. ponudu koja nije cjelovita,
13. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
14. ponudu nepozvanog ponuditelja.
(2) Javni naručitelj može, prije donošenja odluke o odabiru, isključiti ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za javnog naručitelja prihvatljivo.

Odjeljak 7.
POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU I ODLUKE O PONIŠTENJU

Odluka o odabiru i odluka o poništenju

Članak 85.

(1) Nakon isključenja ponuda sukladno članku 84. ovoga Zakona javni naručitelj donosi odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude. Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.
(2) Razlozi za donošenje odluke u smislu stavka 1. ovoga članka moraju se zabilježiti u pisanom obliku kao prilog zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.
(3) Odluka o odabiru je pisano određenje javnog naručitelja u postupku javne nabave o tome s kojim od ponuditelja namjerava sklopiti ugovor, a dostavlja se svim ponuditeljima.
(4) Odluka o poništenju je pisano određenje javnog naručitelja u postupku javne nabave o namjeri da poništi postupak javne nabave, a dostavlja se gospodarskim subjektima.

Odluka o odabiru

Članak 86.

(1) U odluci o odabiru javni naručitelj navodi:
– broj nadmetanja,
– podatke o javnom naručitelju,
– broj i datum donošenja odluke,
– podatke o objavi o javnoj nabavi,
– vrstu provedenog postupka javne nabave i zakonsku osnovu za njegovo provođenje,
– predmet nabave,
– procijenjenu vrijednost nabave,
– redni broj, naziv grupe ili dijela predmeta nabave za koji se donosi odluka,
– broj zaprimljenih ponuda i nazive ponuditelja,
– ponuditelja čija je ponuda odabrana,
– razloge odabira,
– dan isteka roka mirovanja sukladno odredbama članka 88. ovoga Zakona,
– podatke o obilježjima i prednostima odabrane ponude,
– uputu o pravnom lijeku,
– uz potpis odgovorne osobe javnog naručitelja i ovjeru.
(2) Odluku o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj obvezan je svakom ponuditelju, bez odgode, dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način.
(3) Obveza dostave odluke o odabiru ne postoji u slučaju pregovaračkog postupka sa samo jednim gospodarskim subjektom.

Rok za donošenje odluke o odabiru

Članak 87.

(1) Rok za donošenje odluke o odabiru započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Rok za donošenje odluke o odabiru mora biti primjeren. Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije naveden rok za donošenje odluke o odabiru, onda rok iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
(2) Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
(3) Rok za donošenje odluke o odabiru, sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka ne teče za vrijeme suspenzije postupka javne nabave ako je to posljedica odluke o privremenoj mjeri.

Rok mirovanja i ništavost odluke o odabiru

Članak 88.

(1) Javni naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 12 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.
(2) Odluka o odabiru je ništava ako ju javni naručitelj prethodno nije bez odgode dostavio svakom ponuditelju.
(3) Javni naručitelj ne smije nastaviti postupak prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 12 dana od dana objave obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, te izuzeća od primjene ovoga Zakona osim u slučaju iz članka 5. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona.

Učinak odluke o odabiru

Članak 89.

(1) Protekom roka mirovanja iz članka 88. ovoga Zakona, ako nije pokrenut postupak pravne zaštite, odnosno dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojom se žalba odbacuje ili odbija, odluka o odabiru postaje izvršna te nastaje ugovorni odnos između javnog naručitelja i odabranog ponuditelja.
(2) Ako u trenutku iz stavka 1. ovoga članka istekne rok valjanosti ponude, ugovorni odnos nastaje tek pisanom izjavom ponuditelja o prihvatu ugovora. U svrhu davanje te izjave ponuditelju se daje primjereni rok.
(3) Javni naručitelj može, ako je to odredio u dokumentaciji za nadmetanje, prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi od odabranog ponuditelja zatražiti izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti.
(4) Ugovor o javnoj nabavi mora biti u skladu s odabranom ponudom i uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje.

Odjeljak 8.
ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Opće odredbe o završetku postupka javne nabave

Članak 90.

(1) Postupak javne nabave završava konačnošću odluke o odabiru ili konačnošću odluke o poništenju.
(2) Neposredno nakon završetka postupka javne nabave javni će naručitelj na temelju zahtjeva onih ponuditelja čija ponuda nije odabrana, odnosno u slučaju poništenja postupka javne nabave, svim natjecateljima ili ponuditeljima vratiti uratke/dokumente za koje se predviđa povrat, osim u slučaju postupka pravne zaštite u kojem odluka još nije postala pravomoćna.

Obveza dokumentiranja

Članak 91.

(1) Javni naručitelj obvezan je sastaviti izvješće o svakom sklopljenom ugovoru, o svakom zaključenom okvirnom sporazumu i o svakom uspostavljenom dinamičkom sustavu nabave, odnosno zabilješku o poništenju postupka javne nabave, a koje obuhvaća sljedeće podatke:
1. naziv i adresu javnog naručitelja, predmet i vrijednost ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave,
2. nazive odabranih natjecatelja odnosno ponuditelja i razloge njihova odabira te, ako je poznat, dio ugovora odnosno dio u okvirnom sporazumu koji uspješni ponuditelj namjerava ustupiti podizvođačima,
3. nazive isključenih natjecatelja odnosno ponuditelja i razloge isključenja njihovih zahtjeva za sudjelovanje odnosno ponuda,
4. razloge za isključenje ponuda za koje se smatra da iskazuju neuobičajeno niske cijene,
5. nazive neodabranih natjecatelja,
6. obrazloženje razloga primjene i uvjeta koji opravdavaju odabir pregovaračkog postupka i natjecateljskog dijaloga,
7. razloge zbog kojih je javni naručitelj odustao od sklapanja ugovora, okvirnog sporazuma ili uspostavljanja dinamičkog sustava nabave.
(2) Javni naručitelj obvezan je izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske i Europskoj komisiji na njihov zahtjev.

Pohrana dokumentacije o provedenim postupcima javne nabave

Članak 92.

Javni naručitelj obvezan je svu dokumentaciju o svakom postupku javne nabave čuvati najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave.

Razlozi za poništenje postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda

Članak 93.

Javni naručitelj može poništiti postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne nabave, bile dovele do neobjavljivanja poziva za nadmetanje ili do sadržajno bitno drugačijeg poziva za nadmetanje.

Razlozi za poništenje postupka javne nabave nakon isteka roka za dostavu ponuda

Članak 94.

Javni naručitelj obvezan je postupak javne nabave poništiti nakon isteka roka za dostavu ponude u sljedećim slučajevima:
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne nabave, bile dovele do neobjavljivanja poziva za nadmetanje, ili
2. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne nabave, bile dovele do sadržajno bitno drugačijeg poziva za nadmetanje, ili
3. ako je cijena najpovoljnije ponude veća od planiranih sredstava za nabavu, ili
4. ako nije pristigla nijedna ponuda, ili
5. ako nakon isključenja ponuda u postupku ne preostane nijedna prihvatljiva ponuda.

Odluka o poništenju i rok mirovanja

Članak 95.

(1) Odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj obvezan je svakom ponuditelju, bez odgode, dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način. Odluka o poništenju obvezno sadrži navod o danu isteka roka mirovanja iz odredaba stavka 3. ovoga članka i razloge poništenja.
(2) U slučaju poništenja postupka javne nabave na temelju odredaba članka 93. i članka 94. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, odluka o poništenju objavljuje se na isti način kao i poziv na nadmetanje, a gospodarskim subjektima kojima je javni naručitelj dao dokumentaciju za nadmetanje dostavlja bez odgode, odluku o poništenju preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način. Objava i odluka o poništenju obvezno sadrže navod o danu isteka roka mirovanja i razloge poništenja.
(3) Odluka o poništenju postupka javne nabave postaje konačna nakon isteka roka mirovanja od 12 dana od dana dostave odluke o poništenju ponuditeljima, odnosno od dana objave odluke o poništenju sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, ako nije pokrenut postupak pravne zaštite.
(4) Prije isteka roka mirovanja ne smije se pokrenuti novi postupak javne nabave za isti predmet nabave, osim ako je nabava uzrokovana višom silom. U slučaju poništenja postupka javne nabave sukladno odredbama članka 93. ovoga Zakona, pristigle ponude ne smiju se otvarati nakon donošenja odluke o poništenju.
(5) Nakon što je odluka o poništenju postala konačna, pristigle ponude vraćaju se ponuditelju.

Glava III.
ODREDBE O POSEBNIM UGOVORIMA I POSEBNIM POSTUPCIMA

Odjeljak 1.
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA NAVEDENIMA U DODATKU II. B OVOGA ZAKONA

Ugovori o javnim uslugama navedenima u Dodatku II. B ovoga Zakona

Članak 96.

(1) Na ugovor o javnim uslugama čiji su predmet nabave usluge iz Dodatka II. B ovoga Zakona primjenjuju se samo odredbe o objavama i tehničkim specifikacijama iz ovoga Zakona.
(2) Ako je na temelju predmeta nabave i procijenjene vrijednosti nabave moguće, ugovori o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona sklapaju se s više gospodarskih subjekata u postupku koji odgovara načelu jednakog tretmana i zabrane diskriminacije.
(3) U postupku nabave usluga iz Dodatka II. B ovoga Zakona javni naručitelj obvezan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objaviti obavijest o početku postupka javne nabave koja sadrži podatke iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona, te podatke o gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima s kojim ili s kojima namjerava sklopiti ugovor.

Odjeljak 2.
ODREDBE O PROVEDBI ELEKTRONIČKE DRAŽBE

Opće odredbe o provedbi elektroničke dražbe

Članak 97.

(1) Provedba elektroničke dražbe temelji se na pravilniku o elektroničkoj dražbi koji donosi javni naručitelj i koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, a obvezno sadrži:
1. zahtjeve registracije i identifikacije,
2. sve bitne podatke o elektroničkim uređajima kojima će se provesti elektronička dražba, podatke o tehničkim modalitetima i obilježjima priključka,
3. sastavne dijelove ponude (cijenu, ostale dijelove ponude) čija je vrijednost predmet elektroničke dražbe, pod uvjetom da se mogu kvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima,
4. granice vrijednosti koje mogu biti podnesene, s obzirom na to da proizlaze iz specifikacija koje se odnose na predmet nabave,
5. uvjete pod kojima će ponuditelji moći ponuditi cijenu, posebice minimalne razlike koje će se, po potrebi, zahtijevati u postupku davanja ponuda,
6. trenutak započinjanja i modalitet završetka elektroničke dražbe,
7. razloge isključenja ponuda,
8. rokove,
9. internetsku adresu na kojoj će se objaviti ponuda s najnižom cijenom, odnosno ekonomski najpovoljnija ponuda, te trenutačni redoslijed sudionika za vrijeme elektroničke dražbe,
10. podatke koje će javni naručitelj za vrijeme ili nakon provedbe elektroničke dražbe dostaviti ili staviti na raspolaganje ponuditeljima, kao i trenutak odnosno fazu elektroničke dražbe u kojoj će se ti podaci u danom slučaju dati na raspolaganje, te elektroničku adresu na kojoj će se ti podaci objaviti,
11. jamstvo,
12. sve ostale uvjete i podatke o odvijanju dražbe.
(2) Ako se ponuda treba odabrati nakon provedbe otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave, ponuditeljima nije dopušteno sudjelovanje na otvaranju ponuda. Podaci iz ponuda čuvaju se u tajnosti.
(3) Prije započinjanja elektroničke dražbe javni naručitelj donosi punu početnu procjenu ponuda u skladu s kriterijem/kriterijima za odabir i značenjem koje im je pridano.

Način provedbe elektroničke dražbe

Članak 98.

(1) Elektronička dražba smije započeti najranije dva radna dana nakon dana odašiljanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi. Javni naručitelj obvezan je svim ponuditeljima kojima je dopušteno sudjelovanje u elektroničkoj dražbi osigurati, od trenutka odašiljanja poziva na sudjelovanje u dražbi, neposredan, neograničen i besplatan elektronički pristup ukupnoj dokumentaciji koja se odnosi na elektroničku dražbu.
(2) Svi sposobni ponuditelji koji su dali ponude u postupku koji je prethodio dražbi sukladno odredbi članka 17. stavka 2. ovoga Zakona, stalno se istodobno elektroničkim putem pozivaju, ili im se omogućava, da u skladu s odredbama iz dokumentacije za nadmetanje nude nove cijene i/ili nove vrijednosti za sastavne dijelove ponude za koje se provodi elektronička dražba. Tijekom svake pojedine faze elektroničke dražbe javni naručitelj svim ponuditeljima trenutačno šalje dovoljno informacija kako bi im omogućio da u svakom trenutku odrede svoj relativni položaj. Javni naručitelj može poslati i druge informacije, koje se tiču drugih podnesenih cijena i vrijednosti, pod uvjetom da je to navedeno u dokumentaciji za nadmetanje, te objaviti broj ponuditelja u toj fazi dražbe, ali nipošto ne smije otkriti identitet ponuditelja tijekom bilo koje faze elektroničke dražbe.
(3) Elektronička dražba ne smije se zlorabiti ili koristiti na način koji sprječava, ograničava ili krivotvori nadmetanje. Posebno se ne smije mijenjati predmet nabave koji je opisan u objavi i u dokumentaciji za nadmetanje.
(4) Javni naručitelj može završiti elektroničku dražbu:
1. u trenutku koji je određen pozivom na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi (prema navedenom datumu i vremenu), ili
2. ako nakon zaprimanja posljednje dostavljene ponude unutar određenog razdoblja, utvrđenog u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi, nema dostavljenih novih ponuda koje zadovoljavaju uvjete koji se tiču minimalnih razlika, ili
3. nakon završetka posljednje faze elektroničke dražbe, utvrđene u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi.
(5) Javni naručitelj može birati završetak elektroničke dražbe sukladno odredbama točaka 1. do 3. stavka 4. ovoga članka ili kombinacijom mogućnosti navedenih u odredbama točaka 1. do 3. stavka 4. ovoga članka. U slučaju postupanja sukladno odredbi stavka 4.točke 3. ovoga članka, a u kombinaciji s postupanjem sukladno odredbi stavka 4. točke 2. ovoga članka, javni naručitelj određuje u pozivu na sudjelovanje u dražbi vremenski plan za svaku fazu elektroničke dražbe.
(6) Nakon završetka elektroničke dražbe, naziv uspješnog ponuditelja i cijena njegove ponude bez odgode se objavljuje na internetskoj adresi navedenoj u pravilniku o elektroničkoj dražbi. Navedena objava vrijedi kao dostava odluke o odabiru u smislu odredbe članka 86. ovoga Zakona. Od trenutka objave odluke na internetskoj adresi javnog naručitelja počinje teći rok mirovanja, koji iznosi 12 dana. U slučaju provedbe složene elektroničke dražbe neuspješni ponuditelji elektronički se obavještavaju bez odgode, istodobno i na dokaziv način o razlozima odbijanja njihove ponude, ako ti razlozi nisu neposredno vidljivi iz podataka koji se dostavljaju odnosno stavljaju na raspolaganje na osnovi pravilnika o elektroničkoj dražbi.
(7) Prekid elektroničke dražbe smatra se poništenjem postupka javne nabave u smislu odredbe članka 94. ovoga Zakona. Ako je elektronička dražba prekinuta, ponuditeljima se na internetskoj adresi, navedenoj u pravilniku o elektroničkoj dražbi, objavljuju razlozi prekida. Objava se smatra dostavom odluke o poništenju u smislu odredbe članka 95. ovoga Zakona. Od trenutka objave odluke o poništenju na internetskoj adresi javnog naručitelja počinje teći rok mirovanja, koji iznosi 12 dana.
(8) Za vrijeme trajanja elektroničke dražbe ne smije se objaviti identitet ponuditelja.
(9) Javni naručitelj obvezan je u cijelosti dokumentirati provođenje elektroničke dražbe i sve prijenose podataka u vezi s elektroničkom dražbom.

Posebne odredbe o provedbi jednostavne elektroničke dražbe

Članak 99.

Za vrijeme jednostavne elektroničke dražbe, sukladno članku 17. stavku 3. ovoga Zakona, javni naručitelj obvezan je na internetskoj adresi, navedenoj u pravilniku o elektroničkoj dražbi, bez odgode objaviti trenutačnu najnižu cijenu i druge podatke ako je pravilnikom o elektroničkoj dražbi to određeno.

Posebne odredbe o provedbi složene elektroničke dražbe

Članak 100.

(1) Kod složene elektroničke dražbe, sukladno odredbama članka 17. stavka 4. ovoga Zakona, javni naručitelj obvezan je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi uzeti u obzir rezultat prve ocjene ponuditeljeve ponude. Poziv sadrži i matematičku formulu koja će se koristiti u elektroničkoj dražbi, kako bi se automatski odredile promjene u redoslijedu na temelju ponuđenih novih cijena i/ili novih vrijednosti. Formula sadrži važnost svih kriterija prema kojima se određuje ekonomski najpovoljnija ponuda, kako je navedeno u objavi ili dokumentaciji za nadmetanje; u tu se svrhu svi rasponi važnosti kriterija, međutim, unaprijed smanjuju na određenu vrijednost. Ako su dopuštene alternativne ponude, za svaku se osigurava različita formula.
(2) Javni naručitelj obvezan je za vrijeme elektroničke dražbe svakog ponuditelja, bez odgode i neprestano, obavještavati na internetskoj adresi navedenoj u pravilniku o elektroničkoj dražbi o trenutačnoj poziciji njegove ponude u odnosu na ostale pristigle ponude, bez navođenja identiteta ostalih ponuditelja. Ako je u pravilniku o elektroničkoj dražbi propisano, na internetskoj adresi navedenoj u pravilniku o dražbi mogu se objaviti i drugi podaci osim trenutačno najniže cijene.
(3) Javni naručitelj donosi odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude između ponuda ponuditelja koji su sudjelovali u elektroničkoj dražbi.

Odjeljak 3.
ODREDBE O SKLAPANJU OKVIRNIH SPORAZUMA I POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA

Sklapanje okvirnog sporazuma

Članak 101.

(1) Gospodarskim subjektima koji su iskazali svoj interes za okvirni sporazum javni je naručitelj obvezan dostaviti dokumentaciju za nadmetanje ili je elektronički staviti na raspolaganje, bez odgode, najkasnije u roku šest dana od dana zaprimanja zahtjeva gospodarskog subjekta.
(2) Strane okvirnog sporazuma odabiru se nakon provedbe otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave ili postupka natjecateljskog dijaloga. Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom sklapa se s onim ponuditeljem koji je sukladno objavljenom kriteriju/kriterijima za donošenje odluke o odabiru dao najbolje ocijenjenu ponudu. Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata sklapa se s onim ponuditeljima koji su sukladno objavljenom kriteriju/kriterijima za donošenje odluke o odabiru dali najbolje ocijenjene ponude. Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata sklapa se s najmanje tri gospodarska subjekta ako ima dovoljan broj sposobnih gospodarskih subjekata i/ili prihvatljivih ponuda koje zadovoljavaju kriterije odabira.
(3) Okvirni sporazum ne smije se zlorabiti ili primjenjivati na način kojim bi se tržišno nadmetanje spriječilo, ograničilo ili krivotvorilo.
(4) Okvirni sporazum može se sklopiti za razdoblje od četiri godine, a iznimno na duže razdoblje iz opravdanih razloga, uz obvezu obrazloženja, a vezano uz predmet nabave.

Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma

Članak 102.

(1) Pri sklapanju ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu, strane ne smiju mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma.
(2) Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se sukladno postupku opisanom u odredbama stavaka 3. do 6. ovoga članka. Takvi postupci dopušteni su samo između onog odnosno onih javnih naručitelja i onog odnosno onih gospodarskih subjekata koji su strane okvirnog sporazuma.
(3) Ako se okvirni sporazum sklapa s jednim gospodarskim subjektom, odluka o odabiru može se donijeti na temelju:
1. uvjeta iz okvirnog sporazuma i ponude koja je dostavljena sukladno zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma, ili
2. pisanog zahtjeva javnog naručitelja gospodarskom subjektu da dostavi svoju ponudu na temelju:
a) izvornih uvjeta za sklapanje ugovora iz okvirnog sporazuma, ili
b) dopunjenih uvjeta za sklapanje ugovora iz okvirnog sporazuma ako nisu bili određeni u samom okvirnom sporazumu, ili
c) drugih, u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma navedenih, nebitnih izmjena uvjeta okvirnog sporazuma (ispravak, nadopuna ili izmjena).
(4) Ako se okvirni sporazum sklapa s više gospodarskih subjekata, odluka o odabiru može se donijeti:
1. neposredno na temelju uvjeta za sklapanje ugovora iz okvirnog sporazuma bez ponovljenog poziva za nadmetanje, ili
2. nakon ponovljenog poziva stranama na nadmetanje ako svi uvjeti za sklapanje ugovora nisu određeni u samom okvirnom sporazumu.
(5) Ako svi uvjeti za sklapanje ugovora nisu određeni u samom okvirnom sporazumu, ponovljeni poziv stranama na nadmetanje može sadržavati:
1. osim izvornih i, ako je to nužno, preciznije definirane uvjete za sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma, ili
2. ako je prikladno, druge uvjete okvirnog sporazuma navedene u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma (ispravak, nadopuna ili izmjena).
(6) Pri ponovljenom pozivu na nadmetanje sukladno odredbama stavka 4. točke 2. ovoga članka, javni naručitelj može odluku o odabiru donijeti nakon provedbe elektroničke dražbe sukladno odredbama članaka 97. do 100. ovoga Zakona ili nakon provedbe postupka u kojem:
1. javni naručitelj, prije sklapanja svakoga pojedinog ugovora, poziva strane okvirnog sporazuma koje su sposobne izvršiti ugovor,
2. javni naručitelj određuje primjereni rok za dostavu novih ponuda za svaki pojedini ugovor. Pri određivanju roka javni naručitelj obvezan je uvažiti složenost predmeta nabave te vrijeme potrebno za dostavu ponuda i ostale dokumentacije,
3. ponude moraju biti dostavljene u pisanom obliku, a njihov sadržaj javni naručitelj čuva u tajnosti do isteka roka za dostavu ponuda,
4. javni naručitelj donosi odluku o odabiru sukladno kriteriju/kriterijima za odabir određenima u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma, uz pisano obrazloženje razloga za donošenje odluke o odabiru. Na odluku o odabiru primjenjuju se odredbe članaka 86. do 89. ovoga Zakona.

Odjeljak 4.
ODREDBE O USPOSTAVLJANJU I ODVIJANJU DINAMIČKOG SUSTAVA NABAVE I SKLAPANJU UGOVORA NA TEMELJU DINAMIČKOG SUSTAVA NABAVE

Uspostavljanje i odvijanje dinamičkog sustava nabave

Članak 103.

(1) Dinamički sustav nabave smije se uspostaviti i odvijati isključivo elektronički nakon provedbe otvorenog postupka javne nabave.
(2) Javni naručitelj obvezan je elektronički objaviti javnu objavu iz članka 31. stavka 5. ovoga Zakona, uz poštovanje odredaba članka 32. ovoga Zakona. U objavi se navodi na kojoj je elektroničkoj adresi raspoloživa dokumentacija za nadmetanje i ostali dokumenti, te koji su podaci potrebni za uspostavljanje i odvijanje dinamičkog sustava nabave. Javni naručitelj obvezan je od dana odašiljanja objave do trenutka završetka dinamičkog sustava osigurati neposredan, neograničen i besplatan elektronički pristup ukupnoj dokumentaciji za nadmetanje koja se odnosi na uspostavu i odvijanje dinamičkog sustava nabave.
(3) U dokumentaciji za nadmetanje o uspostavljanju dinamičkog sustava nabave nedvojbeno se određuju predmeti nabave. U dokumentaciji za nadmetanje točno se navode svi podaci koji se odnose na dinamički sustav nabave, odnosno za sudjelovanje potrebna tehnička oprema kao i tehničke mjere, te obilježja veze.
(4) Svim ponuditeljima koji su u skladu s dokumentacijom za nadmetanje o uspostavljanju dinamičkog sustava nabave dokazali sposobnost i koji su u otvorenom postupku nabave predali dopuštene indikativne ponude, uz poštovanje odredaba članaka 75. do 78., dopušteno je sudjelovanje u dinamičkom sustavu nabave. Ponuditelj može izmijeniti predanu indikativne ponude ako je izmijenjena izjava u skladu s odredbama iz dokumentacije za nadmetanje o uspostavljanju dinamičkog sustava nabave.
(5) Dinamički sustav nabave smije trajati najduže četiri godine, a iznimno iz opravdanih i obvezno obrazloženih razloga, može se predvidjeti njegovo duže trajanje.
(6) Tijekom trajanja dinamičkog sustava nabave javni naručitelj mora omogućiti dostavu indikativne ponude novozainteresiranim gospodarskim subjektima te im kao sudionicima dopustiti sudjelovanje u dinamičkom sustavu nabave. Javni naručitelj obvezan je u roku 15 dana od dana zaprimanja indikativne ponude utvrditi radi li se o indikativnoj ponudi koja je sukladno dokumentaciji za nadmetanje dopuštena i o gospodarskom subjektu koji je sukladno dokumentaciji za nadmetanje o uspostavljanju dinamičkog sustava nabave sposoban. Javni naručitelj može rok od 15 dana primjereno produžiti ako nakon zaprimanja indikativne ponude nije upućen poseban poziv na dostavu ponuda sukladno članku 104. ovoga Zakona.
(7) Ako javni naručitelj utvrdi da je indikativna ponuda sukladno dokumentaciji za nadmetanje dopuštena te da je gospodarski subjekt sposoban sukladno dokumentaciji za nadmetanje o uspostavljanju dinamičkog sustava nabave, obvezan je takvu gospodarskom subjektu dopustiti sudjelovanje u dinamičkom sustavu nabave. Javni naručitelj o tome obavještava gospodarski subjekt elektronički bez odgode i dokazivo. Javni naručitelj obvezan je gospodarski subjekt kojemu nije dopušteno sudjelovanje u dinamičkom sustavu nabave obavijestiti elektronički bez odgode o nedopustivosti sudjelovanja, uz navođenje razloga nedopustivosti sudjelovanja.
(8) Dinamički sustav nabave ne smije se zlorabiti ili primjenjivati na način kojim bi se tržišno natjecanje sprječavalo, ograničavalo ili krivotvorilo.
(9) Za uspostavljane, odvijanje i sudjelovanje u dinamičkom sustavu nabave javni naručitelj ne smije gospodarskim subjektima zaračunavati troškove.
(10) Na poništenje postupka dinamičkog sustava nabave primjenjuju se odredbe članaka 93. do 95. ovoga Zakona.

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju dinamičkog sustava nabave

Članak 104.

(1) Ugovor o javnoj nabavi na temelju dinamičkog sustava nabave, uspostavljenog sukladno odredbi članka 103. ovoga Zakona, sklapa se isključivo elektronički prema postupku opisanom u odredbama stavaka 2. do 5. ovoga članka. Taj postupak dopušten je samo između javnog naručitelja i onih gospodarskih subjekata koji su sudionici dinamičkog sustava nabave.
(2) Za sklapanje svakoga pojedinog ugovora upućuje se poseban poziv za dostavu ponuda.
(3) Prije posebnog poziva na dostavu ponuda, prema odredbi stavka 2. ovoga članka, javni naručitelj objavljuje pojednostavnjenu obavijest u dinamičkom sustavu nabave sukladnu dokumentaciji za nadmetanje. Pojednostavnjena obavijest u dinamičkom sustavu nabave obvezno sadrži podatke navedene u Dodatku V. D ovoga Zakona. U pojednostavnjenoj obavijesti pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti, koji to žele, da u roku koji određuje javni naručitelj, a koji ne smije biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja pojednostavnjene obavijesti, dostave indikativnu ponudu sukladno odredbi članka 103. stavka 6. ovoga Zakona.
(4) Poseban poziv na dostavu ponuda dopušten je tek onda kada je javni naručitelj odlučio o svim, nakon objavljene pojednostavnjene obavijesti prema odredbi stavka 3. ovoga članka, pravodobno elektronički prispjelim izjavama o izvršenju nabave sukladno odredbi članka 103. stavka 7. ovoga Zakona.
(5) Javni naručitelj odluku donosi nakon provedbe elektroničke dražbe sukladno odredbama članaka 97. do 100. ovoga Zakona ili nakon provedbe sljedećeg postupka:
1. elektroničkog istodobnog pozivanja svih gospodarskih subjekta kojima je dopušteno sudjelovanje u dinamičkom sustavu nabave da elektronički dostave ponude za ugovore koji se sklapaju na osnovi dinamičkog sustava nabave. Javni naručitelj u pozivu određuje primjereni rok za dostavu ponuda,
2. donošenja odluke za najbolje ocijenjenu ponudu prema određenom kriteriju odnosno određenim kriterijima za odabir koji su određeni u dokumentaciji za nadmetanje o uspostavljanju dinamičkog sustava nabave. Javni naručitelj sklapa ugovor s ponuditeljem koji je podnio najbolju ponudu na temelju kriterija za odabir navedenih u objavi. Ti se kriteriji po potrebi mogu preciznije utvrditi u posebnom pozivu za dostavu ponuda. Razlozi za donošenje odluke o odabiru bilježe se. U pogledu objave odluke o odabiru i učinka odluke o odabiru vrijede odredbe članaka 86. do 89. ovoga Zakona.
(6) Na objavljivanje sklopljenih ugovora primjenjuje se odredba članka 41. stavka 3. ovoga Zakona.
(7) Na poništenje posebnog poziva na dostavu ponuda primjenjuju se odredbe članka 94. i 95. ovoga Zakona.

3. DIO
POSEBNE ODREDBE ZA NARUČITELJE KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST NA PODRUČJU VODOOPSKRBE, ENERGETIKE, PROMETA I POŠTANSKIH USLUGA

Glava I.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 105.

(1) Ovaj dio Zakona sadrži posebne odredbe koje primjenjuju naručitelji koji obavljaju djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga te javni naručitelji kada sklapaju ugovore za potrebe djelatnosti u navedenim područjima (dalje u tekstu: naručitelji).
(2) Naručitelji primjenjuju odgovarajuće odredbe 2. dijela Zakona, osim ako drugačije nije propisano ovim dijelom Zakona.
(3) Ovaj dio Zakona ne primjenjuje se na ugovore što ih javni naručitelji sklapaju u svrhe koje ne uključuju obavljanje njihovih djelatnosti opisanih u člancima 106. do 111. ovoga Zakona ili radi obavljanja takvih djelatnosti u drugoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar Republike Hrvatske.

Vodoopskrba

Članak 106.

(1) Djelatnosti na području vodoopskrbe jesu:
1. stavljanje na raspolaganje (pružanje) ili upravljanje nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu opskrbu u vezi s proizvodnjom, prijevozom (transportom) ili distribucijom pitke vode,
2. opskrba (napajanje) tih mreža pitkom vodom.
(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na postupke javne nabave ili natječaje za projekte koje provode odnosno organiziraju subjekti koji obavljaju djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i koji su:
1. povezani s projektima vodogradnje te s projektima navodnjavanja ili odvodnjavanja (isušivanja) pod uvjetom da količina vode koja će se koristiti za opskrbu pitkom vodom iznosi više od 20% od ukupne količine vode stavljene na raspolaganje takvim projektima, ili instalacijama za navodnjavanje ili odvodnjavanje (isušivanje), ili
2. povezani s odvodnjom ili pročišćavanjem otpadnih voda.
(3) Opskrba (napajanje) mreža pitkom vodom u svrhu javne opskrbe od strane naručitelja koji nije javni naručitelj ne smatra se djelatnošću u smislu stavka 1. ovoga članka:
1. ako taj naručitelj proizvodi pitku vodu jer mu je ona potrebna za obavljanje neke djelatnosti koja nije djelatnost iz članaka 106. do 111. ovoga Zakona, te
2. ako napajanje (opskrba) javne mreže ovisi samo o vlastitoj potrošnji tog naručitelja i ne iznosi više od 30% u odnosu na prosjek prethodne tri godine ukupne proizvodnje pitke vode naručitelja, uključujući i tekuću godinu.

Plin, toplinska i električna energija

Članak 107.

(1) Djelatnosti na području plina i toplinske energije jesu:
1. stavljanje na raspolaganje (pružanje) ili upravljanje nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu uslugu u vezi s proizvodnjom, prijenosom i distribucijom plina i toplinske energije,
2. opskrba (napajanje) tih mreža plinom ili toplinskom energijom.
(2) Opskrba (napajanje) mreža plinom ili toplinskom energijom u svrhu javne usluge od strane naručitelja koji nije javni naručitelj ne smatra se djelatnošću u smislu stavka 1. ovoga članka:
1. ako proizvodnja plina ili toplinske energije od strane tih naručitelja nastaje kao neizbježna posljedica obavljanja djelatnosti koja ne pripada u djelatnosti iz stavka 1. ili stavka 3. ovoga članka ili iz članaka 106. do 111. ovoga Zakona,
2. ako je opskrba javne mreže posljedica gospodarskog iskorištavanja napajanja i ako u odnosu na prosjek posljednje tri godine, uključujući i tekuću godinu, ne čini više od 20% prihoda naručitelja, te
3. ako naručitelj nabavlja robu za vlastite potrebe koristeći se pravom povlaštenog kupca sukladno posebnom propisu.
(3) Djelatnosti na području električne energije jesu:
1. stavljanje na raspolaganje (pružanje) ili upravljanje nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu uslugu u vezi s proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije,
2. opskrba (napajanje) tih mreža električnom energijom.
(4) Opskrba (napajanje) mreža električnom energijom u svrhu javne usluge od strane naručitelja koji nije javni naručitelj ne smatra se djelatnošću u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka:
1. ako naručitelj proizvodi električnu energiju u svrhu obavljanja neke djelatnosti koja nije djelatnost iz stavka 1. ili stavka 3. ovoga članka ili iz članaka 106. do 111. ovoga Zakona,
2. ako napajanje (opskrba) javne mreže ovisi samo o vlastitoj potrošnji tog naručitelja i ne iznosi više od 30% u odnosu na prosjek prethodne tri godine ukupne proizvodnje energije naručitelja, uključujući i tekuću godinu, te
3. ako naručitelj nabavlja robu za vlastite potrebe koristeći se pravom povlaštenog kupca sukladno posebnom propisu.

Istraživanje i vađenje nafte, plina, ugljena i ostalih krutih goriva

Članak 108.

Djelatnosti istraživanja i vađenja nafte, plina, ugljena i ostalih krutih goriva jesu djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja ili vađenja nafte, plina, ugljena ili drugih krutih goriva.

Prometne usluge

Članak 109.

(1) Djelatnosti na području prometa obuhvaćaju stavljanje na raspolaganje (pružanje) ili upravljanje mrežama za usluge javnog prometa željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarama.
(2) Mreža na području prometa postoji ako se usluge u prometu obavljaju u skladu s uvjetima, primjerice za linije, transportne kapacitete, redove vožnje i slično, a koje je utvrdilo nadležno tijelo.
(3) Pružanje javnih usluga autobusnog prijevoza ne smatra se djelatnošću u smislu odredaba ovoga članka ako drugi subjekti mogu pružati te usluge općenito ili na određenom zemljopisnom području pod istim uvjetom kao i naručitelj.

Zračne, pomorske i riječne luke

Članak 110.

Djelatnosti zračnih, pomorskih i riječnih luka jesu djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu stavljanja na raspolaganje zračnih luka, pomorskih luka, riječnih luka ili drugih prometnih terminala, prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili riječnom prijevozu.

Poštanske usluge

Članak 111.

(1) Djelatnosti na području pošte jesu pružanje poštanskih usluga ili, pod uvjetima navedenima u stavku 4. ovoga članka, drugih usluga koje ne uključuju poštanske usluge.
(2) Poštanske usluge u smislu stavka 1. ovoga članka jesu usluge koje se odnose na prijam, prijenos i uručenje, preuzimanje, razvrstavanje, transport i dostavu poštanskih pošiljaka. Te usluge obuhvaćaju:
1. rezervirane poštanske usluge, a to su poštanske usluge koje u skladu sa Zakonom o pošti obavlja jedino javni operater,
2. ostale poštanske usluge, a to su poštanske usluge koje se u skladu s važećim propisima o poštanskim uslugama ne mogu rezervirati za davatelje univerzalnih usluga.
(3) Poštanska pošiljka je pismovna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica i paket adresiran na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti bez obzira na težinu. Osim pismovnih, poštanska pošiljka uključuje knjige, kataloge, novine i časopise, kao i poštanske pakete i slično koji sadrže robu sa ili bez tržišne (komercijalne) vrijednosti, neovisno o njihovoj težini.
(4) Druge usluge koje ne uključuju poštanske usluge jesu usluge koje se obavljaju na sljedećim područjima, pod uvjetom da te usluge obavlja subjekt koji obavlja poštanske usluge u smislu stavka 2. ovoga članka i pod uvjetom da te usluge nisu izravno izložene tržišnom natjecanju u smislu članka 113. ovoga Zakona, a to su:
1. usluge upravljanja poštanskom službom (usluge i prije i poslije otpreme, kao što su usluge upravljanja urudžbenim uredom),
2. usluge dodane vrijednosti u vezi s elektroničkim sredstvima i koje se u cijelosti pružaju putem elektroničkih sredstava (uključujući sigurno slanje šifriranih dokumenata elektroničkim sredstvima, usluge vođenja adresa i slanje preporučene elektroničke pošte),
3. usluge koje se odnose na pošiljke drugačije od onih pošiljki naznačenih u stavku 3. ovoga članka (npr. neadresirane pošiljke, reklamne pošiljke, promidžbene pošiljke i sl.),
4. financijske usluge prema definiciji iz kategorije 6 Dodatka II. A i članka 5. točke 9. ovoga Zakona,
5. filatelističke usluge,
6. logističke usluge koje su kombinacija fizičke dostave i/ili skladištenja i drugih nepoštanskih djelatnosti.

Nabava koja se odnosi na više djelatnosti

Članak 112.

(1) Na predmet nabave koji se odnosi na obavljanje više djelatnosti primjenjuju se odredbe ovoga dijela Zakona za onu djelatnost koja je glavni dio predmeta nabave.
(2) Ako se na dio predmeta nabave planiranog za obavljanje jedne od djelatnosti primjenjuju odredbe ovoga dijela Zakona, a na drugi se dio predmeta nabave ne primjenjuju odredbe niti ovoga dijela niti 2. Dijela ovoga Zakona, te ako nije moguće objektivno utvrditi za koju je djelatnost namijenjen pretežni dio predmeta nabave, onda se postupak javne nabave provodi sukladno odredbama ovoga dijela Zakona.
(3) Ako dio predmeta nabave planiran za obavljanje jedne od djelatnosti podliježe odredbama ovoga dijela Zakona, a drugi dio predmeta nabave podliježe odredbama 2. dijela ovoga Zakona, te ako nije moguće objektivno utvrditi za koju je djelatnost namijenjen pretežni dio predmeta nabave, onda se postupak javne nabave provodi sukladno odredbama 2. dijela ovoga Zakona.

Postupak utvrđivanja izravne izloženosti određene djelatnosti tržišnom natjecanju

Članak 113.

(1) Postupci javne nabave za obavljanje djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga ne podliježu ovom dijelu Zakona ako je u Republici Hrvatskoj ta djelatnost izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen.
(2) Djelatnost se smatra neposredno izloženom tržišnom natjecanju ako se to utvrdi pomoću kriterija koji su u skladu s odredbama o tržišnom natjecanju Ugovora o osnivanju Europske zajednice, kao što su obilježja predmetne robe i usluga, postojanje alternativne robe i usluga, cijene i stvarno ili moguće postojanje više ponuditelja predmetne robe i usluga.
(3) Pretpostavlja se da pristup tržištu nije ograničen ako su propisi prava Europskih zajednica preuzeti u Republici Hrvatskoj.
(4) Ako se slobodan pristup određenom tržištu ne može pretpostaviti na temelju stavka 2. ovoga članka, mora se podnijeti dokaz da je pristup tom tržištu slobodan de facto i de jure.
(5) Ako resorno ministarstvo smatra da je u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka, stavak 1. ovoga članka primjenjiv na određenu djelatnost, mora o tome obavijestiti nadležno tijelo koje je dužno prijaviti to Europskoj komisiji i obavijestiti je o svim bitnim činjenicama koje se odnose na pridržavanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovoga članka, osobito o zakonima, uredbama, sporazumima i dogovorima, po potrebi zajedno s mišljenjem koje je dalo neovisno nacionalno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost.
(6) Odredbe ovoga dijela Zakona neće se primjenjivati na postupke javne nabave za obavljanje djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga u sljedećim slučajevima:
– ako je Europska komisija donijela odluku kojom se utvrđuje primjenjivost stavka 1. ovoga članka u skladu sa stavkom 10. ovoga članka i u roku koji ona propiše, ili
– ako Europska komisija nije donijela odluku koja se odnosi na takvu primjenjivost u tom roku.
(7) Ako se slobodan pristup određenom tržištu pretpostavlja na temelju stavka 3. ovoga članka i ako je neovisno nacionalno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost utvrdilo primjenjivost stavka 1. ovoga članka, ovaj se dio Zakona neće primjenjivati na postupke javne nabave za obavljanje djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga ako Europska komisija u odluci donesenoj u skladu sa stavkom 10. ovoga članka i u roku koji ona propiše nije utvrdila da stavak 1. ovoga članka nije primjenjiv.
(8) Naručitelji mogu zatražiti od Europske komisije da odlukom utvrdi primjenjivost stavka 1. ovoga članka na određenu djelatnost. Europska komisija o tome odmah obavještava nadležno tijelo. Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o svim korisnim informacijama, osobito o zakonima, uredbama, sporazumima i dogovorima koji pojašnjavanju jesu li ispunjeni uvjeti navedeni u odredbama stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, po potrebi s mišljenjem koje je dalo neovisno nacionalno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost.
(9) Europska komisija može na vlastitu inicijativu započeti postupak donošenja odluke kojom se utvrđuje primjenjivost stavka 1. ovoga članka na određenu djelatnost, te o tome odmah obavještava nadležno tijelo. Ako na kraju roka utvrđenog u stavku 10. ovoga članka Europska komisija ne donese odluku o primjenjivosti stavka 1. na određenu djelatnost, smatrat će se da je stavak 1. ovoga članka primjenjiv.
(10) Europska će komisija u roku tri mjeseca od dana kada dobije obavijest ili zahtjev donijeti odluku sukladno odredbama ovoga članka. Taj se rok može produžiti jedanput za najviše tri mjeseca u opravdanim slučajevima, osobito ako su podaci koje sadrži obavijest ili zahtjev, ili dokumenti priloženi uz obavijest ili zahtjev, nepotpuni ili netočni, odnosno ako su činjenice koje su predmetom obavijesti pretrpjele bilo kakve bitne promjene. Produženje roka ograničava se na mjesec dana ako je neovisno nacionalno tijelo nadležno za predmetnu djelatnost utvrdilo da je stavak 1. primjenjiv u slučajevima predviđenima u stavku 7. ovoga članka.
(11) Ako je neka djelatnost već predmetom postupka iz ovoga članka, daljnji zahtjevi u vezi s istom djelatnošću u Republici Hrvatskoj podneseni prije isteka roka u odnosu na prvi zahtjev ne smatraju se novim postupcima i tretiraju se u kontekstu prvoga zahtjeva.

Ugovori s povezanim društvima i poslovnim udruženjima (joint venture)

Članak 114.

(1) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, odredbe ovoga dijela Zakona ne primjenjuju se na javnu nabavu robe, radova ili usluga:
a) koju javni naručitelj obavlja od povezanog društva, ili
b) koju obavlja poslovno udruženje osnovano od više naručitelja isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članaka 106. do 111. ovoga Zakona od gospodarskog subjekta povezanog s jednim od tih naručitelja.
(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se:
a) na usluge, pod uvjetom da najmanje 80% ostvarenog prosječnog prometa povezanog društva u odnosu na usluge za prethodne tri godine potječe od pružanja tih usluga društvima s kojima je povezano,
b) na robu, pod uvjetom da najmanje 80% ostvarenog prosječnog prometa povezanog društva u odnosu na robu za prethodne tri godine potječe od isporuke te robe društvima s kojima je povezano,
c) na radove, pod uvjetom da najmanje 80% ostvarenoga prosječnog prometa povezanog društva u odnosu na radove za prethodne tri godine potječe od izvođenja tih radova za društva s kojima je povezano.
(3) Ako za prethodne tri godine ne postoje pokazatelji prometa, jer povezano društvo tada nije bilo osnovano ili je tek započelo obavljati svoju djelatnost, dovoljno je ako društvo učini vjerojatnim da je izgledno postizanje prometa naznačenog u odredbi stavka 2. ovoga članka. Ako nabavu istovrsnih usluga, robe ili radova obavlja više društava povezanih s naručiteljem, onda se u odredbi stavka 2. ovoga članka naznačene postotne stope izračunavaju uz uvažavanje ukupnog prometa svih povezanih društava.
(4) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi:
2. koje s jednim ili više naručitelja sklapa poslovno udruženje osnovano od više naručitelja isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članaka 106. do 111. ovoga Zakona, ili
3. koje sklapa naručitelj s poslovnim udruženjem čiji je sastavni dio, ako je poslovno udruženje osnovano da bi se predmetna djelatnost obavljala tijekom razdoblja od najmanje tri godine ako je pravnim aktom o osnivanju poslovnog udruženja uređeno da će naručitelji koji čine to poslovno udruženje biti u njegovu sastavu isto toliko vremena.
(5) Naručitelji su dužni Europsku komisiju, na njezin zahtjev, obavijestiti:
1. o nazivima društava sukladno odredbi ovoga članka,
2. o vrsti i vrijednosti nabava sukladno odredbi ovoga članka, i
3. o podacima koji su, po mišljenju Europske komisije, potrebni kako bi se potvrdilo da odnosi između naručitelja i društva odnosno poslovnog udruženja s kojim se sklapaju ugovori udovoljavaju zahtjevima iz odredaba ovoga članka.

Glava II.
POSTUPCI JAVNE NABAVE

Odabir otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postup­ka javne nabave i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom

Članak 115.

(1) Naručitelji mogu slobodno birati između otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka javne nabave ili pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom pod uvjetom da je poziv na nadmetanje objavljen sukladno članku 117. ovoga Zakona.
(2) Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave naručitelj smije primijeniti samo u posebnim slučajevima i okolnostima propisanima u članku 116. ovoga Zakona.

Uvjeti za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave

Članak 116.

Naručitelji mogu primijeniti pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave u sljedećim slučajevima:
1. ako u provedenom otvorenom postupku javne nabave, ograničenom postupku javne nabave ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna pravilna ponuda, ili nijedan zahtjev za sudjelovanje, a osnovni uvjeti ugovora neće se bitno mijenjati, ili
2. ako se ugovor sklapa samo u svrhu istraživanja, pokusa, ispitivanja ili razvoja a ne s ciljem stjecanja dobiti ili pokrića troškova istraživanja i razvoja, te ako sklapanje takvih ugovora ne dovodi u pitanje konkurentno sklapanje daljnjih ugovora kojima su to isključivi ciljevi, ili
3. ako iz tehničkih ili umjetničkih razloga, odnosno radi zaštite isključivih prava, nabavu može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, ili
4. ako se zbog iznimne žurnosti, izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje s objavom poziva na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, ili u ograničenom postupku javne nabave, ili u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ne može primijeniti, ili
5. ako su potrebne dodatne isporuke od gospodarskog subjekta iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena uobičajene robe ili instalacija ili kao proširenje postojećih isporuka robe ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezala naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke, što bi rezultiralo neskladom i nerazmjerom te dovelo do tehničkih poteškoća u funkcioniranju i održavanju, ili
6. ako su za izvršenje postojećeg ugovora o javnim radovima ili ugovora o javnim uslugama potrebni dodatni radovi ili usluge koji ne smiju biti veći od 25% osnovnog ugovora, koji nisu uključeni ni u projekt na temelju kojeg se sklapa osnovni ugovor, ni u osnovni ugovor, a koji su zbog nepredviđenih događaja potrebni ako se ugovor sklapa s gospodarskim subjektom koji je izvršio osnovni ugovor, te
a) ako dodatne radove ili usluge u tehničkom ili gospodarskom smislu nije moguće odvojiti od osnovnog ugovora bez znatne štete za naručitelja,
b) ako se ti dodatni radovi ili usluge od osnovnog ugovora mogu odvojiti, ali su prijeko potrebni za kasnije faze izvršenja, ili
7. kod novih ugovora o javnim radovima koji se sastoje u ponavljanju istih radova:
a) ako ugovor treba sklopiti isti naručitelj s gospodarskim sub­jektom s kojim je već sklopljen osnovni ugovor,
b) ako je osnovni ugovor sklopljen u otvorenom postupku javne nabave, ograničenom postupku javne nabave ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom,
c) ako radovi odgovaraju temeljnom (osnovnom) projektu koji je bio predmet osnovnog ugovora,
d) ako je već bila predviđena mogućnost primjene takva pregovaračkog postupka u prvom pozivu na nadmetanje,
e) ako je cjelokupna vrijednost istih radova koji će se ponavljati uzeta kao temelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave,
8. ako je predmet nabave roba koja kotira i koja se nabavlja na burzi robe, ili
9. kod ugovora koji se trebaju sklopiti na temelju okvirnog sporazuma, ako je sam okvirni sporazum:
a) sklopljen u skladu s odredbama ovoga Zakona i
b) ne dovodi do sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, ili
10. kod prigodne kupnje, ako se roba može nabaviti pod posebno povoljnim prilikama, samo u kratkom razdoblju, za cijenu znatno nižu od cijena uobičajenih na tržištu, ili
11. pri kupnji robe po posebno povoljnim uvjetima od isporučitelja koji prestaje obavljati poslovnu djelatnost, ili od upravitelja u okviru stečajnog postupka odnosno likvidacije, ili
12. ako se predmetni ugovor o javnim uslugama, nakon natječaja provedenog u skladu s odredbama ovoga Zakona, mora sklopiti s pobjednikom ili pobjednicima natječaja. U potonjem slučaju svi se pobjednici natječaja pozivaju na sudjelovanje u pregovorima.

Glava III.
OBJAVLJIVANJE


Objave o javnoj nabavi

Članak 117.

(1) Objave o javnoj nabavi jesu:
1. poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, ograničenom postupku javne nabave i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom,
2. poziv na otvoreni ili ograničeni natječaj,
3. pojednostavnjena obavijest u dinamičkom sustavu nabave,
4. prethodna (indikativna) obavijest,
5. uspostavljanje kvalifikacijskog sustava,
6. profil naručitelja (kupca),
7. obavijest o sklopljenim ugovorima, rezultatima natječaja i sklopljenim okvirnim sporazumima,
8. obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B, te izuzeća od primjene ovoga Zakona.
(2) Poziv na nadmetanje može se objaviti putem:
1. prethodne (indikativne) obavijesti, ili
2. uspostavljanja kvalifikacijskog sustava, ili
3. objave iz stavka 1. točke 1. do 4. ovoga članka.
(3) Sadržaj objava navedenih u ovom članku propisan je u Dodacima V i VI ovoga Zakona.

Prethodna (indikativna) obavijest

Članak 118.

(1) Najmanje jednom godišnje putem prethodne (indikativne) obavijesti ili na svom profilu naručitelj objavljuje:
1. kod ugovora o javnoj nabavi robe – podatke o grupama robe raščlanjenima prema oznakama i nazivima iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV), procijenjenu ukupnu vrijednost nabave svih ugovora ili okvirnih sporazuma koje naručitelj namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako ta ukupna procijenjena vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR,
2. kod ugovora o javnim uslugama – razvrstano prema kategorijama naznačenima u Dodatku II. A ovoga Zakona, procijenjenu ukupnu vrijednost svih ugovora ili okvirnih sporazuma koje naručitelj namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako ta ukupna procijenjena vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR,
3. kod ugovora o javnim radovima – značajna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje naručitelj namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova ukupna procijenjena vrijednost iznosi najmanje 5.278. 000 EUR.
(2) Prethodna obavijest dostavlja se Europskoj komisiji primjenom odgovarajućeg standardnog obrasca ili se objavljuje na profilu kupca. Prethodna obavijest ne smije se objaviti na profilu naručitelja (kupca) prije nego što je naručitelj odaslao obavijest o tome Europskoj komisiji. Na profilu naručitelja (kupca) navodi se datum odašiljanja objave Europskoj komisiji.
(3) Objava prethodne obavijesti koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama bez odgode se, nakon početka tekuće financijske godine, dostavlja Europskoj komisiji ili objavljuje na profilu naručitelja (kupca). Objava prethodne obavijesti koja se odnosi na ugovore o javnim radovima dostavlja se bez odgode Europskoj komisiji ili objavljuje na profilu naručitelja (kupca), nakon donošenja odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o javnim radovima ili okvirnih sporazuma koje naručitelji namjeravaju sklopiti.
(4) Objava obavijesti iz stavka 1. ovoga članka obvezna je samo u slučajevima kada naručitelji koriste skraćene rokove za primitak ponuda iz članka 123. stavka 1. ovoga Zakona.
(5) Ovaj članak ne primjenjuje se na pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave.
(6) Naručitelji posebice mogu objavljivati ili organizirati da Europska komisija objavljuje prethodne indikativne obavijesti koje se odnose na važnije projekte bez ponavljanja informacija koje je ranije sadržavala neka prethodna indikativna obavijest, pod uvjetom da se jasno naglasi da su te obavijesti dodatne.

Poziv na nadmetanje putem prethodne (indikativne) obavijesti

Članak 119.

(1) Poziv na nadmetanje putem prethodne (indikativne) obavijesti dopušten je samo:
1. ako se u objavi prethodne (indikativne) obavijesti naznače nabave robe, radova i usluga koje će biti predmetom nabave,
2. ako objava prethodne (indikativne) obavijesti sadrži:
a) napomenu da se ugovor sklapa u ograničenom postupku javne nabave ili u pregovaračkom postupku javne nabave bez daljnjeg poziva na nadmetanje,
b) poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima da pisanim putem iskažu svoj interes, te
3. ako se prethodna (indikativna) obavijest objavi najkasnije dvanaest mjeseci prije trenutka u kojem naručitelj odašilje poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da potvrde svoj interes na temelju podrobnog opisa predmeta nabave. Naručitelj se mora pridržavati roka utvrđenog u članku 122. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Kada se poziv na nadmetanje objavljuje putem prethodne (indikativne) obavijesti, naručitelj će nakon toga pozvati sve natjecatelje da potvrde svoj interes, a koji sadrži sljedeće podatke:
1. vrstu i opseg predmeta nabave, uključujući sve opcije za dodatne ugovore i, ako je moguće, procjenu roka za izvršenje tih opcija; kod periodičnih ugovora vrstu i opseg i, ako je moguće, predviđeni datum objavljivanja budućih poziva na nadmetanje za radove, robu i usluge koji će biti predmet nabave,
2. vrstu postupka (ograničeni postupak javne nabave ili pregovarački postupak javne nabave),
3. u pojedinom slučaju trenutak u kojem nabava robe odnosno radova ili usluga započinje odnosno završava,
4. adresu i zadnji dan za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, te jezik na kojem se ponude predaju,
5. adresu odjela koji daje obavijesti potrebne za primitak dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije,
6. sve gospodarske i tehničke zahtjeve, jamstva i podatke koji se od gospodarskog subjekta traže,
7. visinu i uvjete plaćanja naknade troškova za izradu dokumentacije za nadmetanje,
8. vrstu predmeta nabave koji je predmet poziva: kupnja, leasing, najam, zakup, ili kombinacija navedenog, te
9. prema njihovu značenju određene ili poredane kriterije za donošenje odluke o odabiru, ako oni nisu sadržani u prethodnoj (indikativnoj) obavijesti ili u dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u pozivu na dostavu ponude ili u pozivu na pregovaranje.

Sustav kvalifikacije

Članak 120.

(1) Naručitelji mogu uspostaviti i voditi sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata. Naručitelji koji uspostave ili vode sustav kvalifikacije obvezni su u objavi navesti svrhu sustava kvalifikacije i način kako se mogu zatražiti pravila kvalifikacije, te osigurati da gospodarski subjekt u svakom trenutku može zahtijevati kvalifikaciju. Ako sustav kvalifikacije traje duže od tri godine, uspostavljanje sustava kvalifikacije objavljuje se svake godine. Pri kraćem trajanju sustava kvalifikacije dovoljna je objava na početku postupka.
(2) Sustav kvalifikacije, sukladno stavku 1. ovoga članka, može obuhvaćati različite stupnjeve, a vodi se na osnovi objektivnih kvalifikacijskih kriterija i kvalifikacijskih pravila koje postavlja naručitelj. Kvalifikacijski kriteriji i pravila mogu se po potrebi prilagođavati.
(3) Kvalifikacijski kriteriji i pravila, sukladno stavku 2. ovoga članka, mogu obuhvaćati uvjete o sposobnosti. Razloge isključenja naručitelj je obvezan navesti i u svakom slučaju predvidjeti kao kriterije i pravila kvalifikacije.
(4) Ako kvalifikacijski kriteriji i pravila sadrže uvjete financijske i gospodarske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski se subjekt u svrhu dokaza zahtijevane sposobnosti može u danom slučaju osloniti na resurse drugih gospodarskih subjekata, neovisno o pravnom odnosu između njega i toga gospodarskog subjekta. U tom slučaju on mora dokazati da tim resursima zaista i raspolaže cijelo vrijeme valjanosti sustava kvalifikacije.
(5) Pod istim pretpostavkama kao i u stavku 4. ovoga članka i zajednice ponuditelja mogu se osloniti na resurse svojih članova ili drugih gospodarskih subjekata.
(6) Kvalifikacijski kriteriji i pravila, sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, stavljaju se na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima na njihov zahtjev. Naručitelj obavještava svaki zainteresirani gospodarski subjekt o izmjeni i dopuni kvalifikacijskih kriterija i pravila. Ako sustav kvalifikacije nekoga drugog naručitelja odgovara zahtjevima dotičnog naručitelja, on je dužan zainteresirane gospodarske subjekte obavijestiti o imenima tih drugih naručitelja.
(7) Naručitelji su dužni podnositelje zahtjeva u primjerenom roku obavijestiti o odluci koju su donijeli o kvalifikaciji podnositelja zahtjeva. Ako se odluka ne može donijeti u roku od četiri mjeseca nakon zaprimanja zahtjeva za kvalifikaciju, naručitelj je dužan podnositelje zahtjeva najkasnije dva mjeseca nakon zaprimanja zahtjeva za kvalifikaciju obavijestiti o razlozima produženja obrade i navesti kada će se donijeti odluka o prihvaćanju ili odbijanju njegova zahtjeva. Podnositelj zahtjeva obavještava se o odluci o zahtjevu za kvalifikaciju najkasnije u roku šest mjeseci nakon zaprimanja zahtjeva za kvalifikaciju.
(8) O negativnim odlukama o kvalifikaciji, uz navođenje razloga, podnositelji zahtjeva obavještavaju se bez odgode, a najkasnije 15 dana nakon donošenja odluke. Razlozi se moraju temeljiti na kvalifikacijskim kriterijima navedenima u stavku 2. ovoga članka.
(9) Uspješni podnositelji zahtjeva uvrštavaju se u popis, pri čemu je moguća daljnja podjela prema predmetu nabave, za koje su pojedini podnositelji zahtjeva kvalificirani.
(10) Naručitelji mogu gospodarskom subjektu osporiti priznanje kvalifikacije samo zbog razloga koji se temelje na kriterijima navedenima u odredbi stavka 2. ovoga članka. O namjeravanom osporavanju priznate kvalifikacije gospodarski subjekt se pismeno, uz navođenje razloga, obavještava najmanje 15 dana prije datuma predviđenog za osporavanje kvalifikacije.
(11) Ako se poziv na nadmetanje objavljuje putem uspostavljanja sustava kvalifikacije, natjecatelji se odabiru u ograničenom postupku javne nabave ili u pregovaračkom postupku javne nabave između gospodarskih subjekata koji su se kvalificirali u okviru sustava kvalifikacije.

Glava IV.
ROKOVI


Rokovi za dostavu ponude u otvorenom postupku
javne nabave

Članak 121.

(1) U otvorenom postupku javne nabave rok za dostavu ponuda koji određuje naručitelj iznosi najmanje 52 dana, računajući od dana slanja objave.
(2) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od iznosa propisanih Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave, objava kojih je obvezna na razini Europske zajednice, rok za dostavu ponude u otvorenom postupku iznosi najmanje 26 dana od dana slanja objave.

Rokovi u ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave
s prethodnom objavom

Članak 122.

(1) U ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji određuje naručitelj iznosi:
1. najmanje 37 dana, a ni u kojem slučaju ne može biti kraći od 22 dana od slanja objave,
2. najmanje 15 dana ako se objava šalje elektroničkim sredstvima ili telefaksom.
(2) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od iznosa propisanih Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave, objava kojih je obvezna na razini Europske zajednice, rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje deset dana od dana slanja objave.
(3) U ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom rok za dostavu ponude može se odrediti sporazumno između naručitelja i odabranih natjecatelja, uz pretpostavku da se svim natjecateljima odobri isti rok. Rok za dostavu ponuda sporazumno može biti kraći od deset dana.
(4) Kada se rok za dostavu ponude ne može odrediti sporazumno, naručitelj će odrediti rok koji iznosi najmanje 24 dana, a koji ni u kojem slučaju ne može biti kraći od deset dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

Skraćeni rokovi za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave

Članak 123.

(1) Rok za dostavu ponuda može se skratiti na 36 dana, ali ne na manje od 22 dana:
1. ako je naručitelj najmanje 52 dana, a najviše dvanaest mjeseci prije trenutka slanja objave objavio prethodnu obavijest, te
2. ako je ta objava prethodne obavijesti, osim podataka naznačenih u standardnom obrascu iz Dodatka V. B, DIO I., sadržavala sve podatke naznačene u Dodatku V. B, DIO II., te ako su ti podaci postojali u trenutku objavljivanja prethodne obavijesti.
(2) Ako je objava, primjenom odgovarajućega standardnog obrasca, elektronički izrađena i elektronički dostavljena po postupku za dostavljanje objava, u otvorenom postupku javne nabave rok za dostavu ponude može se skratiti za sedam dana.
(3) Rok za dostavu ponude u otvorenom postupku javne može se dodatno skratiti za pet dana, ako je naručitelj od trenutka prvog poziva na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na postupak nabave elektronički učinio slobodno dostupnom, neposredno i u cijelosti raspoloživom. U pozivu na nadmetanje navodi se internetska adresa na kojoj se dokumentacija može preuzeti.
(4) Skraćenje rokova za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave sukladno stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka može se kumulirati. Kumuliranje skraćenja rokova nikako ne smije rezultirati rokom za dostavu ponuda koji je kraći od 15 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.
(5) Kumuliranje skraćenja rokova za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave nikako ne smije rezultirati rokom za dostavu ponuda koji je kraći od 22 dana od dana slanja poziva na nadmetanje ako objava nije dostavljena telefaksom ili elektroničkim sredstvom.

Skraćeni rokovi u ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom

Članak 124.

(1) Ako je objava primjenom odgovarajućega standardnog obrasca elektronički izrađena i elektronički dostavljena po postupku za dostavljanje objava, rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom može se skratiti za sedam dana.
(2) Rok za dostavu ponude u ograničenom postupku javne nabave i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, osim u slučaju iz članka 122. stavka 3. ovoga Zakona, može se dodatno skratiti za pet dana ako je naručitelj od trenutka prvog poziva na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na postupak nabave elektronički učinio slobodno dostupnom, neposredno i u cijelosti raspoloživom. U pozivu na nadmetanje navodi se internetska adresa na kojoj se dokumentacija može preuzeti.
(3) Skraćenje rokova predviđenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka u ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom može se kumulirati.
(4) Kumuliranje skraćenja rokova nikako ne smije rezultirati rokom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje kao odgovor na poziv za nadmetanje ili kao odgovor na poziv naručitelja na potvrdu interesa sukladno odredbama članka 119. stavka 1. ovoga Zakona, koji je kraći od 15 dana od dana slanja poziva na nadmetanje ili poziva na potvrdu interesa.
(5) Kumuliranje skraćenja rokova, osim u slučaju iz. članka 122. stavka 3. ovoga Zakona, nikako ne smije rezultirati rokom za dostavu ponuda koji je kraći od deset dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

Rok za donošenje odluke o odabiru

Članak 125.

Rok za donošenje odluke o odabiru započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Rok za donošenje odluke o odabiru mora biti primjeren. Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije naveden rok za donošenje odluke o odabiru, onda rok iznosi 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Glava V.
ODNOSI S DRUGIM ZEMLJAMA


Ponude koje obuhvaćaju robu podrijetlom iz drugih zemalja

Članak 126.

(1) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na ponude koje obuhvaćaju robu podrijetlom iz drugih zemalja s kojima Europska zajednica nije sklopila sporazum kojim se gospodarskim subjektima iz Europske zajednice osigurava usporediv i uspješan pristup tržištima tih zemalja. Ove odredbe ne dovode u pitanje obveze Europske zajednice ili njezinih država članica u odnosu na druge zemlje.
(2) Ponuda dostavljena u svrhu nabave robe može se odbiti ako je udio robe podrijetlom iz drugih zemalja, koji je određen u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ-a) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se utvrđuje Carinski kodeks Europske zajednice, veći od 50% ukupne vrijednosti robe obuhvaćene ponudom. U smislu ovoga članka, softver koji se koristi u telekomunikacijskoj mrežnoj opremi smatra se robom.
(3) Ako su ponude dvaju ili više ponuditelja jednake u smislu kriterija za odabir, prednost se daje onim ponudama koje se ne mogu odbiti sukladno stavku 2. ovoga članka. Cijene tih ponuda smatraju se jednakima u smislu ovoga članka ako razlika u cijeni nije veća od 3%. Ponuda nema prednost pred nekom drugom ponudom ako bi njezino prihvaćanje obvezivalo naručitelja da nabavi robu s tehničkim svojstvima drukčijima od svojstava postojeće robe, što bi dovelo do neusklađenosti, tehničkih poteškoća u radu i održavanju ili do nerazmjernih troškova.
(4) Druge zemlje na koje je proširena pogodnost primjene na temelju Odluke Vijeća EU u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ne uzimaju se u obzir za određivanje udjela robe podrijetlom iz zemalja iz stavka 2. ovoga članka.

Odnosi s drugim zemljama u vezi s ugovorima o radovima, robi i uslugama

Članak 127.

(1) Republika Hrvatska preko nadležnog će ministarstva obavijestiti Europsku komisiju o svim poteškoćama s kojima se prilikom sklapanja ugovora o uslugama u drugim zemljama susreću i o kojima je izvještavaju gospodarski subjekti.
(2) Republika Hrvatska preko nadležnog će ministarstva obavijestiti Europsku komisiju o svim poteškoćama s kojima se susreću i o kojima je izvještavaju njezini gospodarski subjekti, a do kojih dolazi zbog nepridržavanja odredaba međunarodnog radnog prava kad gospodarski subjekti pokušavaju sklopiti ugovor o nabavi u drugim zemljama.

4. DIO
NABAVA MALE VRIJEDNOSTI

Vrijednost nabave

Članak 128.

(1) Naručitelji su obvezni primjenjivati odredbe ovoga dijela Zakona ako procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost iznosi:
– 300.000,00 kuna i manje za robe i usluge,
– 500.000,00 kuna i manje za radove.
(2) Ako u ovom dijelu Zakona nije drugačije određeno, primjenjuju se ostale odredbe ovoga Zakona.

Odabir postupka i načina nabave male vrijednosti

Članak 129.

(1) Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi male vrijednosti naručitelji koriste otvoreni postupak javne nabave, ograničeni postupak javne nabave, pregovarački postupak javne nabave, okvirni sporazum i elektroničku dražbu u skladu s postupcima i uvjetima određenima ovim Zakonom.
(2) Za procijenjenu vrijednost nabave do 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost naručitelj može provoditi postupke javne nabave propisane ovim Zakonom.

Rokovi

Članak 130.

(1) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku i u pregovaračkom postupku s prethodnom objavom iznosi najmanje deset dana od dana slanja objave.
(2) Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje deset dana:
– u otvorenom postupku od dana slanja objave,
– u ograničenom postupku i u pregovaračkom postupku od dana slanja poziva na dostavu ponuda.
(3) Javni naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi prije isteka roka mirovanja, koji iznosi pet dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju, odnosno od dana objave obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, te izuzeća od primjene ovoga Zakona osim u slučaju iz članka 5. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona.

Skraćeni rok za dostavu ponuda pri korištenju elektroničkih sredstava

Članak 131.

Rok za dostavu ponuda može iznositi najmanje pet dana ako je naručitelj od trenutka prvog poziva na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na postupak nabave stavio na raspolaganje u elektroničkom obliku. U pozivu na nadmetanje navodi se internetska adresa na kojoj se dokumentacija može preuzeti.

Javno otvaranje ponuda

Članak 132.

Naručitelj mora provoditi postupak javnog otvaranja ponuda ako je to naveo u objavi.

Objava nabave male vrijednosti

Članak 133.

Naručitelj objavljuje nabavu male vrijednosti sukladno podacima koji su sadržani u standardnom obrascu nabave male vrijednosti, a koji su propisani Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave.

5. DIO
PRAVNA ZAŠTITA

Glava I.
POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE

Odjeljak 1.
OPĆE ODREDBE

Članak 134.

(1) Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) nadležna je za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave propisanima ovim Zakonom i u postupcima propisanima posebnim zakonima.
(2) Ustrojstvo i djelokrug Državne komisije uređuje se posebnim zakonom.

Načela postupka pravne zaštite

Članak 135.

Osim na općim načelima javne nabave, pravna zaštita temelji se na načelima zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i kontradiktornosti postupka.

Jezik postupka

Članak 136.

Postupak pravne zaštite vodi se na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma.

Zaštita prava

Članak 137.

(1) Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenima ovim Zakonom, izjavljivanjem žalbe i drugih zahtjeva, tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom protiv odluke, radnje, propuštanja radnje naručitelja koju je na temelju ovoga Zakona trebalo obaviti, te postupaka na koje se mora primijeniti ovaj Zakon.
(2) Natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi u predmetnoj javnoj nabavi, odnosno koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, može tražiti zaštitu prava.
(3) Zaštitu prava može tražiti Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske i/ili Državno odvjetništvo.

Zabrana sklapanja ugovora

Članak 138.

(1) Naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili pristupiti njegovu izvršenju u roku 12 dana, odnosno u roku od pet dana u postupcima nabave male vrijednosti, računajući od dana propisanog u članku 147. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona,
(2) Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru, obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, izuzeća javne nabave od primjene ovog Zakona te nabave javnih usluga iz Dodatka II B sprječava potpisivanje ugovora o javnoj nabavi za sve grupe ili dijelove predmeta nabave.

Pravila dokazivanja

Članak 139.

(1) Stranke su dužne u postupku iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve ili odluke, postupke, radnje ili nečinjenja, te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.
(2) U postupku pravne zaštite naručitelj je dužan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propuštanja te obavio postupke, koji su predmet žalbenog postupka.
(3) U postupku pravne zaštite žalitelj je dužan dokazati ili barem učiniti vjerojatnim postojanje činjenica i razloga koji se tiču ovlasti na podnošenje žalbe, povreda postupka ili povreda primjene materijalnog prava, koje su istaknute u žalbi, za koje zna ili bi trebao znati.

Bitne povrede Zakona

Članak 140.

U postupcima javne nabave bitne povrede Zakona jesu:
1. provođenje postupka javne nabave bez donošenja odluke o početku postupka javne nabave, sa sadržajem određenim člankom 13. stavak 5. ovoga Zakona,
2. neusklađenost dokumentacije za nadmetanje sa ovim Zakonom, koja je dovela ili koja je mogla dovesti do diskriminacije ponuditelja ili ograničenja tržišnog nadmetanja,
3. objave postupaka javne nabave koje nisu u skladu sa Zakonom,
4. propusti vezani za postupak otvaranja ponuda, propusti vezani za ocjenu zahtjeva za sudjelovanje,
5. propusti vezani za postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda,
6. odabir ponude čija je ukupna cijena veća od planiranih sredstava za nabavu,
7. odabir ponude koja nije najpovoljnija,
8. odabir neprihvatljive ponude.

Ovlasti Državne komisije

Članak 141.

(1) U postupku pravne zaštite Državna komisija postupa u granicama zahtjeva iz žalbe, a po službenoj dužnosti u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 140. ovoga Zakona.
(2) Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave.

Mirenje

Članak 142.

Stranke postupka i Državna komisija u tijeku će cijelog postupka nastojati spor riješiti mirnim putem.

Odjeljak 2.
ŽALBA

Sadržaj žalbe

Članak 143.

(1) Žalba sadrži:
1. podatke o žalitelju (ime, prezime, tvrtku ili naziv, adresu prebivališta, sjedište),
2. podatke o zastupniku ili punomoćniku,
3. naziv, tvrtku i sjedište naručitelja,
4. broj i datum postupka javne nabave i podatke o objavi o javnoj nabavi,
5. broj i datum odluke o odabiru ponude, poništenju nadmetanja ili druge odluke naručitelja,
6. druge podatke o radnji, propuštanju radnje ili postupcima naručitelja koji su predmet postupka, o predmetu nabave, te evidencijski broj nabave,
7. opis činjeničnog stanja,
8. opis nepravilnosti i obrazloženje,
9. prijedlog dokaza,
10. žalbeni zahtjev i/ili zahtjev za naknadu troškova postupka,
11. potpis ovlaštene osobe i pečat.
(2) Žalitelj je uz žalbu dužan priložiti i dokaz o uplati upravne pristojbe i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.
(3) Žalitelj koji nema sjedište na području Republike Hrvatske dužan je odrediti punomoćnika ili punomoćnika za prijem pismena sa teritorija Republike Hrvatske ili odrediti drugi način dostave koji neće dovesti do odugovlačenja postupka.
(4) Prijedlog za određivanje privremene mjere žalitelj, pod uvjetima iz ovoga Zakona, može postaviti samo zajedno sa žalbom.
(5) Prijedlog za određivanje privremene mjere izjavljen protivno stavku 4. ovoga članka odbacit će se.

Postupak s neurednom žalbom

Članak 144.

(1) Ako dostavljena žalba ne sadrži najmanje podatke iz članka 143. stavka 1. točke 1., 3., 4., 5. i 9. ovoga Zakona, Državna komisija pozvat će žalitelja na upotpunjenje žalbe i odrediti mu rok koji ne može biti duži od pet dana.
(2) Ako žalitelj ne postupi po pozivu, žalba će se odbaciti kao neuredna osim ako bi se iz sadržaja iste moglo postupati i ako žalba ima postavljen žalbeni zahtjev.

Odjeljak 3.
IZJAVLJIVANJA ŽALBE

Način izjavljivanja žalbe

Članak 145.

(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s odredbama o elektroničkom potpisu.
(2) Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji.
(3) Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka.
(4) Dan predaje pošti preporučene poštanske pošiljke smatra se danom uručenja.
(5) U slučaju izravne predaje žalbe, naručitelj je dužan izdati žalitelju potvrdu o vremenu njezina zaprimanja.
(6) Ako naručitelj odbije izdati potvrdu o vremenu zaprimanja smatrat će se da je žalba podnesena pravodobno osim ako naručitelj ne dokaže suprotno.

Postupak naručitelja u vezi sa žalbom

Članak 146.

(1) Naručitelj je dužan u roku pet dana od zaprimanja žalbe, Državnoj komisiji dostaviti:
1. žalbu sa svim prilozima u izvorniku s podatkom i dokazom o vremenu njezina uručenja,
2. obrazloženi odgovor na žalbu s očitovanjem o činjeničnim i pravnim navodima te o žalbenom zahtjevu, kronologiju postupka javne nabave s navodima o bitnim elementima postupka javne nabave (procijenjena vrijednost nabave, podaci o objavi o javnoj nabavi, postupak otvaranja ponuda, postupak pregleda i ocjene ponuda, odluka o odabiru i dr.),
3. cjelovitu dokumentaciju postupka s popisom priloga,
4. neizmijenjene cjelovite izvornike ponuda ponuditelja, a najmanje žalitelj, odabranog te onih sposobnih ponuditelja koji omogućavaju postupak odabira,
5. druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke, radnji, propuštanja ili pak postupaka.
(2) Naručitelj nije dužan dostaviti dokumentaciju sukladno stavku 1. ovoga članka, u slučaju kada postupa u skladu sa ovlastima iz članka 153. ovoga Zakona.

Izjavljivanje žalbe

Članak 147.

(1) Postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe naručitelju odnosno zahtjeva za poništenje postupka javne nabave zbog nedostavljanja dokumentacije Državnoj komisiji, sukladno članku 154. stavku 1. ovoga Zakona.
(2) Žalba se izjavljuje u roku osam dana, odnosno u roku od tri dana u postupcima nabave male vrijednosti, od dana:
1. objave o javnoj nabavi u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave,
2. otvaranja ponuda u odnosu radnje, postupke, nečinjenja vezana uz dokumentaciju nabave te postupak otvaranja ponuda,
3. primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude,
4. isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima iz javne nabave iz točke 3. ovoga stavka,
5. saznanja za postupak nabave proveden na način suprotan ovome Zakonu, a najkasnije u roku godine dana od dana kada je taj postupak proveden.
(3) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu prema odredbama stavka 2. ovoga članka, gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti u kasnijoj fazi postupka.

Odjeljak 4.
PRIVREMENE MJERE I NASTAVAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Zahtjev za nastavak postupka javne nabave

Članak 148.

(1) U slučaju postavljanja prijedloga za određivanje privremene mjere osiguranja, naručitelj može postaviti i zahtjev za odobrenje nastavka postupka javne nabave. Zahtjev za nastavak postupka javne nabave podnosi se istodobno s odgovorom na žalbu i dokumentacijom postupka nabave.
(2) Zahtjev za nastavak postupka izjavljen protivno stavku 1. ovoga članka odbacit će se.
(3) Zahtjev za nastavak postupka podrazumijeva potpisivanje ugovora o javnoj nabavi koji je predmet spora.
(4) Zahtjev za nastavak postupka može se postaviti iz razloga mogućeg nastanka štete zbog neprovođenja nabave, a koja je neproporcionalna vrijednosti nabave. Zahtjev mora sadržavati osnovne podatke žalbe iz članka 143. stavka 1., 3. i 4. ovoga Zakona, te zahtjev, obrazloženje i dokaz o činjenicama koje se ističu.

Prijedlog za određivanje privremene mjere

Članak 149.

(1) Žalitelj može uz žalbu podnijeti i prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja. Predmet prijedloga može biti zabrana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i izvršavanja ugovornih obveza koje su predmet nabave predmetnog postupka ali i koja druga mjera kojoj bi cilj bio sprječavanje nastanka štete do koje bi moglo doći ako se ne usvoji predložena mjera.
(2) U prijedlogu za određivanje privremene mjere žalitelj mora učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev.
(3) Ugovor potpisan suprotno određenoj privremenoj mjeri ništetan je.

Članak 150.

(1) Državna komisija će odluku o prijedlogu za određivanje privremene mjere donijeti u roku tri dana od dana kad je privremene mjere osiguranja izjavljena ili odgoditi donošenje odluke o privremenoj mjeri do donošenja odluke o glavnoj stvari.
(2) Državna komisija može po službenoj dužnosti odrediti privremenu mjeru zabrane potpisivanja ugovora o javnoj nabavi kada nađe da su ispunjene pretpostavke za njezino određivanje.
(3) Rješenjem kojim se određuje privremena mjeru odredit će se i njezino vremensko trajanje.

Odjeljak 5.
ODLUČIVANJE PO ŽALBI

Odluke po žalbi

Članak 151.

(1) U postupku pravne zaštite Državna komisija može:
1. obustaviti postupak zbog odustanka od žalbe,
2. odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe,
3. odbiti žalbu zbog neosnovanosti,
4. poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu kojem je zahvaćena nezakonitošću,
5. proglasiti odluku o pojedinačnim pravima ili postupak ništavim ako je u postupku javne nabave učinjena kakva nepravilnost koja je razlog ništavosti prema odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje upravni postupak,
6. odlučiti o nagodbi sklopljenoj u postupku pred Državnom komisijom,
7. odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka,
8. odlučiti o određivanju privremene mjere na način određen ovim Zakonom,
9. odlučiti o prijedlogu za nastavak postupka javne nabave.
(2) Državna komisija o glavnoj stvari odlučuje rješenjem, a u ostalim slučajevima zaključkom.
(3) Odluka Državne komisije je konačna i izvršna.

Nagodba

Članak 152.

Stranke mogu tijekom cijeloga postupka pred Državnom komisijom sklopiti nagodbu. Sporazum o nagodbi unosi se u zapisnik. Nagodbu sklopljenu u postupku pred Državnom komisijom odobrit će vijeće pod uvjetom da ona ne vrijeđa prisilne odredbe zakona i pravila javnog morala ili pravne interese trećih osoba.

Ovlasti naručitelja u vezi s izjavljenom žalbom

Članak 153.

(1) Ako naručitelj nakon zaprimanja žalbe, nađe da je ona djelomično ili u cijelosti osnovana može, ispraviti radnju, poduzeti činjenje ili provesti drugi postupak, ili može postojeću odluku staviti izvan snage i zamijeniti je drugom odlukom, ili poništiti postupak javne nabave te o tome obavijestiti sudionike postupka na način određen ovim Zakonom u roku pet dana od primitka žalbe.
(2) Naručitelj nema ovlasti iz članka 151. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.
(3) Protiv nove odluke, činjenja, nečinjenja i postupka ima se pravo žalbe pod uvjetima iz ovoga Zakona.
(4) Naručitelj koji se koristio ovlastima iz ovoga članka dužan je o tome izvijestiti Državnu komisiju, uz dostavu izvornika nove odluke i dokaza o dostavi odluke svim sudionicima u postupku odabira.

Posebni slučaj poništenja postupka nabave zbog nedostavljanja dokumentacije

Članak 154.

(1) U slučaju da naručitelj ne postupi u skladu s obvezom iz članka 146. ovoga Zakona (dostava žalbe i dokumentacije), žalitelj je ovlašten u roku 30 dana od dana podnošenja žalbe naručitelju zatražiti da Državna komisija donese odluku o poništenju cjelokupnog postupka javne nabave.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Državnoj komisiji i mora sadržavati dokaze na okolnosti uručenja žalbe naručitelju, podatke o naručitelju, predmetu nabave te evidencijskom broju nabave i objavi ako su dostupni.
(3) Državna komisija usvojit će prijedlog žalitelja ako se ispune pretpostavke iz stavka 2. ovoga članka.

Stranke postupka

Članak 155.

(1) Stranke u postupku pravne zaštite jesu žalitelj, naručitelj i odabrani ponuditelj, a svojstvo stranke imaju i drugi gospodarski subjekti iz članka 137. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) O postojanju žalbenog postupka Državna komisija izvješćuje odabranog ponuditelja po službenoj dužnosti dok se ostale osobe sa svojstvom stranke mogu prijaviti za sudjelovanje.
(3) Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske i Državno odvjetništvo, osim u slučajevima kad su izjavili žalbu, imaju svojstvo stranke pod uvjetom da prijave svoje sudjelovanje.
(4) Svaka stranka ima pravo očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze. Državna komisija svakoj će stranci dostaviti podneske koje zaprimi u predmetu kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi.
(5) Svaka stranka ovlaštena je razgledati spis predmeta osim onog dijela ponude i dokumentacije koji je u skladu sa zakonom utvrđen tajnim.
(6) U postupku pravne zaštite stranke mogu zastupati punomoćnici. Na odnose zastupanja koji nisu uređeni ovim Zakonom primijenit će se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.
(7) Naručitelj je u žalbenom postupku, na poziv Državne komisije, dužan dostaviti dokumentaciju u roku koji odredi Državna komisija.
(8) Radi donošenja odluke o troškovima žalbenog postupka, vrijednost predmeta računat će se prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

Odlučivanje Državne komisije

Članak 156.

(1) U žalbenim predmetima Državna komisija odlučuje na sjednici vijeća.
(2) Državna komisija može pravovaljano odlučivati ako su na sjednici prisutna najmanje tri člana. Sjednici nadležnog žalbenog tijela obvezno prisustvuje predsjednik i/ili njegov zamjenik.
(3) Odluka na sjednici vijeća donosi se većinom glasova prisutnih, a pisani otpravak dostavlja se strankama postupka te Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju.
(4) Član vijeća ne može biti suzdržan od glasovanja.
(5) Sjednice vijeća Državne komisije nisu javne.
(6) O postupku vijećanja i glasovanja vodi se poseban zapisnik. Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Državne komisije u užem smislu i zapisničar.
(7) Državna komisija donijet će odluku u roku 15 dana od kompletiranja dokumentacije spisa.
(8) Odluke se javno objavljuju na internetskoj stranici Državne komisije, a mogu se javno objaviti i u »Narodnim novinama«.

Izuzeće

Članak 157.

(1) Član vijeća Državne komisije izuzet će se od rada u konkretnom predmetu:
1. ako je sam stranka, zakonski zastupnik stranke ili je sa strankom u poslovnom odnosu,
2. ako mu je stranka ili njezin zastupnik srodnik, bračni drug ili srodnik po tazbini,
3. ako postoje i druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost.
(2) Čim se sazna za postojanje kojeg od razloga za izuzeće, član vijeća izuzet će se od rada i o tome će se obavijestiti predsjednika, odnosno u slučaju izuzeća predsjednika obavijestiti će se ostale članove Državne komisije.
(3) Stranke mogu tražiti izuzeće članova vijeća Državne komisije.
(4) O zahtjevu stranke za izuzeće odlučit će predsjednik Državne komisije, a o zahtjevu predsjednika vijeća odlučit će Opća sjednica.

Odjeljak 6.
TROŠKOVI, NAKNADA I PRISTOJBA POSTUPKA

Troškovi postupka

Članak 158.

(1) U postupku pred Državnom komisijom svaka strana prethodno snosi troškove uzrokovane svojim radnjama.
(2) Državna komisija rješava o troškovima žalbenog postupka, određuje tko snosi troškove postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti.
(3) Zahtjev za naknadu troškova postupka mora biti posve određen, specificiran i dostavljen prije donošenja rješenja.
(4) Stranka koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u postupku.
(5) U slučaju odustajanja od žalbe ili odbijanja žalbe, žalitelj je dužan naručitelju nadoknaditi sve troškove nastale podnošenjem žalbe.
(6) U slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka strana podmiri svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno usvajanju žalbe.

Naknada za vođenje postupka

Članak 159.

U postupku pred Državnom komisijom žalitelj, osim upravne pristojbe, plaća i naknadu za vođenje postupka u iznosu od:
– 2.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do iznosa propisanih u članku 128. stavku 1. ovoga Zakona,
– 5.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave veću od iznosa propisanih u članku 128. stavku 1. ovoga Zakona do2.000.000,00 kuna,
– 7.500,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave veću od 2.000.000,00 kuna.

Odjeljak 7.
ZAPISNICI I USMENA RASPRAVA

Zapisnik o radnjama

Članak 160.

(1) O radnjama poduzetima na sjednici vijeća na kojoj se raspravlja o predmetu spora sastavlja se zapisnik.
(2) U zapisnik se unosi naziv tijela, sastav članova, dan i sat obavljanja radnje, naznaka predmeta spora, podaci o prisutnim strankama i njihovim zastupnicima.
(3) Zapisnik treba sadržavati bitne podatke o radnji, a u slučaju rasprave i izjave stranaka te odluku donesenu na raspravi.
(4) Zapisnik potpisuje predsjednik vijeća, prisutne stranke i njihovi punomoćnici te zapisničar. Zapisnik je dio spisa.

Usmena rasprava

Članak 161.

(1) Stranke mogu predložiti održavanje usmene rasprave i obrazložiti razloge zbog kojih raspravu predlažu, a posebno zbog razjašnjenja složenog činjeničnog stanja ili pravnog pitanja.
(2) Državna komisija odlučuje o prijedlogu za održavanje usmene rasprave.
(3) Državna komisija može odlučiti o sazivanju usmene rasprave i u slučaju kada sama utvrdi da je to potrebno zbog razjašnjenja složenoga činjeničnog stanja ili pravnog pitanja.
(4) O tijeku usmene rasprave vodi se zapisnik.
(5) Usmena je rasprave javna, a javnost može biti isključena zbog potrebe čuvanja poslovne, vojne ili službene tajne.

Odjeljak 8.
SUDSKA ZAŠTITA I SUPSIDIJARNA PRIMJENA PROPISA

Upravni spor

Članak 162.

(1) Protiv odluke Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.
(2) Postupak po upravnoj tužbi u predmetu javne nabave žurne je naravi.

Supsidijarna primjena pravila upravnog postupka

Članak 163.

Na postupak pred Državnom komisijom koji nije uređen odredbama ovoga Zakona primijenit će se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Glava II.
GRAĐANSKOPRAVNE ODREDBE


Ništetnost ugovora

Članak 164.

Ništetan je ugovor o javnoj nabavi:
1. ako je sklopljen protivno ovim Zakonom propisanim postupcima i radnjama kojima je naručitelj razdijelio vrijednost nabave da bi se izbjegla primjena ovoga Zakona,
2. ako je sklopljen zbog kompenzacije tražbina i obveza bez provedenog postupka javne nabave,
3. ako naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi suprotno odabranoj ponudi i uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje,
4. ako je sklopljen prije isteka roka mirovanja,
5. ako naručitelj provede postupak nabave ili za provedbu postupka ovlasti treću osobu ili osobu koja nije naručitelj prema ovom Zakonu da bi na taj način izbjegao primjenu ovoga Zakona,
6. ako su sklopljene izmjene i dopune osnovnog ugovora u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona,
7. ako je sklopljen suprotno odluci nadležnog žalbenog tijela,
8. ako je sklopljen bez prethodno provedenog postupka javne nabave, a naručitelj ga je prema odredbama ovoga Zakona morao provesti,
9. ako je sklopljen suprotno određenoj privremenoj mjeri nadležnoga žalbenog tijela.

Pravo na naknadu troškova u postupku javne nabave

Članak 165.

(1) Ako naručitelj povrede ovoga Zakona ili provedbenih propisa na temelju ovoga Zakona, gospodarski subjekt ima pravo od naručitelja zahtijevati naknadu troškova za pripremu ponude i troškova sudjelovanja u postupku javne nabave.
(2) Pravo iz odredbe iz stavka 1. ovoga članka ne postoji ako je nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon odluke o poništenju postupka javne nabave Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave utvrde da natjecatelj ili ponuditelj čija se ponuda nije razmatrala ni uz pridržavanje odredaba ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ne bi imao velike izglede za odabir njegove ponude, ili čiji je zahtjev za kontrolu i zahtjev za izdavanje privremene mjere odbijen.

Nadležnost u postupku naknade troškova

Članak 166.

(1) Za rješavanje zahtjeva za naknadu troškova u postupku javne nabave nadležan je općinski sud prema mjestu sjedišta naručitelja.
(2) Zahtjev za naknadu troškova dopušten je samo onda ako je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave utvrdila:
1. da zbog postupanja suprotno odredbama ovoga Zakona ili provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona odluka nije donesena prema navodima poziva na nadmetanje za ponudu s najnižom cijenom ili za ekonomski najpovoljniju ponudu, ili
2. da je odabir postupka javne nabave bez prethodne objave bio protupravan, ili
3. da je odluka o poništenju postupka javne nabave bila protupravna zbog postupanja suprotno odredbama ovoga Zakona ili provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ili zbog kršenja neposredno primjenjiva prava Zajednice, ili
4. da je odluka o odabiru, koja je u korist jednoga gospodarskog subjekta donesena bez sudjelovanja drugih subjekata u postupku, na temelju odredaba ovoga Zakona, ili provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona očito bila nedopustiva, ili
5. da naručitelj, nakon znatnog prekoračenja roka za donošenje odluke i suprotno molbi ponuditelja da se nastavi postupak javne nabave, postupak nije nastavio niti ga je završio odlukom o odabiru, odnosno odlukom o poništenju.

Odnos prema ostalim propisima

Članak 167.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

6. DIO
URED ZA JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske

Članak 168.

Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske nadležan je za razvoj, unapređenje i koordinaciju cjelokupnoga sustava javnih nabava; davanje mišljenja, uputa i pružanje stručne pomoći u svezi s primjenom ovoga Zakona i drugih propisa u području javne nabave; predlaganje, pripremu i koordinaciju pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa o javnoj nabavi te sudjelovanje pri izradi povezanih propisa; za izradu stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području javne nabave; nadzor nad provedbom ovoga Zakona i drugih propisa u području javne nabave kroz preventivno-instruktivne djelatnosti te podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka; pripremu i provedbu izobrazbe i usavršavanja (seminari, radionice, savjetovanja i dr.) za sudionike sustava javne nabave; organizaciju posebnih (specijalističkih) programa izobrazbe u području javne nabave sukladno posebnim propisima; za vođenje Portala javne nabave, praćenje Elektroničkog oglasnika javne nabave te objavu e-biltena javne nabave i stručnih publikacija; sudjelovanje u primjeni informatičko-komunikacijske tehnologije u sustav javne nabave i elektroničke dražbe; usklađivanje i sudjelovanje u izradi tehničkih i normizacijskih pravila u postupku javne nabave; za suradnju s državnim tijelima Republike Hrvatske radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; prikupljanje, evidenciju, obradu i analizu podataka o javnoj nabavi te podnošenje statističkih izvješća; ostvarivanje međunarodne suradnje i promicanje vrijednosti sustava javne nabave, te za druge poslove propisane ovim Zakonom.

Priprema i provedba izobrazbe

Članak 169.

(1) Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske priprema i provodi izobrazbu i usavršavanje za sudionike sustava javne nabave.
(2) Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske organizira specijalistički program izobrazbe u području javne nabave za državne službenike sukladno posebnim propisima.
(3) Nakon uspješno završenog programa izobrazbe, izdaje odgovarajuću potvrdu.
(4) Program, kategorije izobrazbe, uvjete za polaznike, organizaciju, način provedbe i uvjete što ih moraju ispunjavati osobe koje sudjeluju u provedbi izobrazbe te izgled i sadržaj potvrde o uspješno završenom programu propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave.

Preventivno-instruktivne djelatnosti

Članak 170.

(1) U svrhu otklanjanja nepravilnosti u postupku javne nabave Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske može:
1. zatražiti od naručitelja dokumentaciju za nadmetanje ili pojedine njezine dijelove, odluke naručitelja i ostale podatke povezane s pojedinom nabavom te očitovanje o izvršenoj nabavi,
2. dati mišljenje naručitelju o uočenim nepravilnostima i preporuku o načinu otklanjanja uočenih nepravilnosti.
(2) U cilju zaštite javnog interesa, Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske ovlašten je pokrenuti postupke pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
(3) Naručitelj je obvezan Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske u zatraženom roku dostaviti ili staviti na raspolaganje, na način kako je zatražio Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, dokumentaciju za nadmetanje ili pojedine njezine dijelove, odluke naručitelja i ostale podatke povezane s pojedinom nabavom te očitovanje o izvršenoj nabavi.
(4) Ovlasti Ureda za javnu nabavu, način postupanja i druga bitna pitanja u vezi nadzora nad provedbom ovoga Zakona kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o provođenju nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti.

Obveza dostave statističkih podataka

Članak 171.

(1) Javni naručitelj iz članka 3. i naručitelj iz članka 4. ovoga Zakona obvezni su do 31. ožujka svake godine Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske dostaviti statističke preglede o sklopljenim ugovorima za prethodnu godinu. Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske obvezan je do 31. listopada svake godine navedene statističke preglede proslijediti Europskoj komisiji.
(2) Statistički pregledi sadrže:
1. podatke koji se odnose:
a) na broj i ukupnu vrijednost sklopljenih ugovora,
b) na broj i ukupnu vrijednosti onih ugovora koji odstupaju od Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije,
c) na kategorizaciju ugovora po vrstama provedenih postupaka javne nabave, po vrstama robe i radova sukladno Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) odnosno po kategorijama usluga sukladno Dodatku II. A i Dodatku II. B ovoga Zakona, uz navođenje odgovarajućega koda prema međunarodnoj nomenklaturi Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) i po zemlji sjedišta gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi,
d) na broj i vrijednost sklopljenih ugovora kao i uvjete iz ovoga Zakona koji opravdavaju odabir pregovaračkog postupka s prethodnom objavom, pregovaračkog postupka bez prethodne objave, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave i natjecateljskog dijaloga, te izuzeća od primjene ovoga Zakona, razvrstanih prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor,
2. na sve ostale statističke podatke koji su potrebni sukladno Sporazumu GPA (Svjetske trgovinske organizacije) i na one koji se odnose na područje nabave male vrijednosti.
(3) Sadržaj i način dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi.

7. DIO
PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe

Članak 172.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:
1. ako nabavi robu, radove ili usluge bez provođenja postupaka javne nabave propisanih ovim Zakonom osim u slučajevima kada to Zakon dopušta,
2. ako se ne pridržava uvjeta i načina javne nabave prema procijenjenim vrijednostima i dijeli vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabave (članak 9. stavak 3.),
3. ako primijeni pregovarački postupak bez prethodne objave protivno odredbi članaka 14., 15. ili 16. ovog Zakona (članak 13. stavak 4.) i članka 116. ovoga Zakona (članak 115., stavak. 2.),
4. ako ne dostavi odluke za koje je ovim Zakonom propisana obveza dostavljanja natjecateljima ili ponuditeljima u postupku javne nabave,
5. ako zaključi ugovor o javnoj nabavi koji nije u skladu s odabranom ponudom i uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje (članak 89. stavak 4.),
6. ako ne dovrši postupak javne nabave sklapanjem ugovora o javnoj nabavi ili odlukom o poništenju (članak 90. stavak 1.),
7. ako ustupi postupak nabave ili za provedbu nabave ovlasti treću osobu ili osobu koja nije naručitelj u smislu ovoga Zakona da bi na taj način izbjegla njegovu primjenu,
8. ako na zahtjev Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske ili tijela nadležnog za kontrolu postupaka javne nabave ne dostavi traženu dokumentaciju ili onemogući uvid u dokumentaciju (članak 170. stavak 3.),
9. ako postupi protivno odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,
10. ako nakon znatnog prekoračenja roka za donošenje odluke i suprotno molbi ponuditelja za nastavak postupka javne nabave postupak ne nastavi niti ga završi odlukom o odabiru, odnosno odlukom o poništenju,
11. ako za kapitalna ulaganja nije prethodno proveo postupak pripreme i usvajanja investicijskog projekta sukladno Uredbi o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata (članak 9. stavak 5.).
(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Zastara

Članak 173.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon proteka dvije godine od dana počinjenja prekršaja.
(2) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno stavkom 1. ovoga članka.

8. DIO
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 174.

Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:
1. Popis obveznika primjene ovoga Zakona iz članka 3. stavka 3. i članka 4. stavka 2.,
2. Uredbu o objavama i evidenciji javne nabave iz članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 2. članka 31. stavka 7. ovoga Zakona,
3. Uredbu o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona,
4. Uredbu o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) iz članka 35. stavka 2. ovoga Zakona,
5. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama iz članka 55. stavka 8., članka 78. stavka 6., članka 79. stavka 3. ovoga Zakona,
6. Uredbu o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave iz članka 169. stavka 4. ovoga Zakona,
7. Uredbu o provođenju nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti iz članka 170. stavka 4. ovoga Zakona,
8. Uredbu o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi iz članka 171. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 175.

(1) Postupci nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona u kojima nisu sklopljeni ugovori o nabavi, ili u povodu kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršit će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.
(1) Postupak javne nabave za robe, radove i usluge za koje su sklopljeni ugovori na neodređeno vrijeme, naručitelji su obvezni provesti u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 176.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti:
– Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 117/01. i 92/05.),
– Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, br. 14/02., 18/02. i 122/05.),
– Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, br. 14/02.),
– Popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 18/06.),
– članak 8. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 117/03.).

Članak 177.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. osim odredaba članka 5. stavka 1. točke 3. i 5., članka 5. stavka 2. točke 1. i 2., članka 14. stavka 2. točke 1., članka 15. stavka 2. točke 1., članka 16. stavka 2. točke 1., članka 32. stavka 1. podstavka drugog, članka 36. stavka 2., članka 48. stavka 6., članka 54. stavka 1., članka 70. stavka 11., članka 81. stavka 4., članka 91. stavka 2., članka 113., članka 114. stavka 5., članka 118. stavka 2., 3. i 6., članka 126., članka 127. i članka 171. stavka 1. koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 330-01/07-01/03
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.


DODATAK I.

POPIS DJELATNOSTI U GRADITELJSTVU (JAVNI RADOVI)

NACE (1)

CPV

ODJELJAK F

GRAĐENJE

Odjel

Grupa

Razred

Predmet

Bilješke

45

 

 

Građenje

Ovaj odjel uključuje:

–  izgradnju novih zgrada i inženjerskih građevina, obnovu i uobičajene popravke

45000000

 

45.1

 

Priprema gradilišta

 

45100000

 

 

45.11

Rušenje i uklanjanje zgrada: zemljani radovi

Ovaj razred uključuje:

– rušenje zgrada i drugih konstrukcija

– čišćenje gradilišta

– zemljane radove, iskop i kopanje jaraka, nasipa, niveliranje uklanjanje stijena, minerske radove, itd.

–  pripremu gradilišta za miniranje,

–  uklanjanje naslaga minerala

Ovaj razred također uključuje:

–  drenažu gradilišta

–  drenažu poljoprivrednog i šumskog zemljišta

45110000

 

 

 

45.12

Probna bušenja i vrtanja

Ovaj razred uključuje:

–  probna bušenja, probna vrtanja za uzorkovanje jezgara za građenje, geofizičke, geološke ili slične svrhe

Ovaj razred isključuje:

–   bušenje izvora sirove nafte ili plina, (vidi 11.20)

–   bušenje bunara za vodu, (vidi 45.25)

–   kopanje šahtova, (vidi 45.25)

–   iskorištavanje naftnih i plinskih polja, geofizička, geološka i seizmička mjerenja, (vidi 74.20)

45120000

 

45.2

 

Građenje cjelovitih građevina ili njihovih dijelova; građevinarstvo

 

45200000

 

 

 

45.21

Opće građenje zgrada i inženjerskih građevina

Ovaj razred uključuje:

–  građenje svih tipova zgrada

–  građenje inženjerskih građevina: mostova, uključujući i one za povišene autoceste, vijadukata, tunela i podzemnih željeznica

–  građenje velikih cjevovoda dalekovoda i telekomunikacijskih i električnih vodova

–  gradske cjevovode, gradske telekomunikacijske i električne vodove

–  pomoćne građevine

–  predgotovljene građevine

Ovaj razred isključuje:

–  uslužne poslove vezane uz vađenje nafte i plina, (vidi 11.20)

–  predgotovljene građevine iz dijelova koji nisu od betona, (vidi odjele 20, 26. i 28.)

–   inženjerske građevine osim zgrada za stadione, plivaće bazene, sportske dvorane, teniska igrališta, golf terene i druge sportske objekte, (vidi 45.23)

–  montažu zgrada, (vidi 45.3)

–  završne radove na zgradama, (vidi 45.4)

–  inženjerske djelatnosti

–  upravljanje projektom za građenje (vidi 74.20)

45210000

 

 

45.22

Podizanje krovova i krovnih konstrukcija

Ovaj razred uključuje: podizanje krovova,

pokrivanje krovova,

hidroizolaciju.

45220000

 

 

45.23

Građenje autocesta, cesta, aerodromskih pista i sportskih objekata

Ovaj razred uključuje:

–  građenje autocesta, ulica, cesta, drugih putova za vozila i pješake

–  građenje željeznica

–  građenje aerodromskih pista

–  građevinske radove na, osim zgrada za stadione, plivaće bazene, sportske dvorane, teniska igrališta, golfska igrališta i druge sportske objekte,

–  bojanje oznaka na cestovnim površinama i parkiralištima

Ovaj razred isključuje:

–   prethodne zemljane radove (vidi 45.11)

45230000

 

 

45.24

Građenje hidrotehničkih gra­đevina

 

Ovaj razred uključuje:

–  građenje plovnih putova, luka, građevina u lukama i na rijekama, marina, ustava, itd.

–  brana i nasipa

–  čišćenje, uređenje riječnog korita

45240000

 

 

 

45.25

Drugi građevinski radovi, uključujući posebne djelat­nosti

Ovaj razred uključuje:

–  djelatnosti za različite vrste konstrukcija, koje zahtijevaju posebne vještine ili opremu:

–  građenje temelja uključujući bušenje pilota

–  bušenje i građenje bunara za vodu, kesona-montaža čeličnih elemenata koji nisu iz vlastite proizvodnje

–  savijanje čelika

–  zidanje opekom i kamenom

–  podizanje i razmontiranje skela i radnih platformi, uključujući najam skela i radnih platformi

– podizanje dimnjaka i industrijskih peći

Ovaj razred isključuje

–  iznajmljivanje skela bez podizanja i razmontiranja, (vidi 71.32)

45250000

 

45.3

 

Instalacije u zgradama

 

45300000

 

 

45.31

Instalacije električnih vodova i uređaja

Ovaj razred uključuje:

instalacije u zgradama i drugim inženjerskim građevinama

–  električne vodove i uređaje

–  telekomunikacijske sustave

–  sustave električnog grijanja

–  antene u stambenim zgradama

–  protupožarne alarme

–  sustave protuprovalnih alarma

–  dizala i pokretne stepenice

–  gromobrane

45310000

 

 

 

45.32

Izolatorski radovi

Ovaj razred uključuje:

–  instaliranje u zgradama i drugim inženjerskim građevinama toplinske, zvučne i vibracijske izolacije

Ovaj razred isključuje

(vidi 45.22) hidroizolaciju

45320000

 

 

 

45.33

Vodovodne instalacije

Ovaj razred uključuje:

instaliranje u zgradama i drugim inženjerskim građevinama:

–  vodovodne instalacije i sanitarne opreme

–  plinskih uređaja

–  opreme i provodnih kanala za grijanje, ventilaciju,    hlađenje ili klimatizaciju

–  sprinklerske sustave

Ovaj razred isključuje:

instaliranje sustava električnog grijanja

(vidi 45.31)

45330000

 

 

45.34

Druge instalacije u zgradama

Ovaj razred uključuje:

–  instalaciju rasvjetnih i signalnih sustava za ceste, željeznicu, zračne luke i luke

–  instaliranje u zgradama i drugim inženjerskim građevinama opreme i fiksnih uređaja

 

45340000

 

45.4

 

Završni radovi

 

45400000

 

 

45.41

Žbukanje

Ovaj razred uključuje:

– u zgradama i drugim inženjerskim građevinama nanošenje vanjske i unutarnje žbuke, štukature s konstrukcijom od letava

45410000

 

 

45.42

Ugradnja stolarije

Ovaj razred uključuje:

– ugradnju vrata, prozora, prozorskih i vratnih okvira, ugradbenih kuhinja, stubišta, namještaja u trgovinama i sličnog, od drveta ili sličnog materijala koji nisu iz vlastite proizvodnje

– dovršetak unutarnjih radova, poput stropova, drvenih zidnih obloga, pokretnih pregrada, itd.

Ovaj razred isključuje:

–  postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga (vidi 45.43)

45420000

 

 

 

45.43

Oblaganje podova i zidova

Ovaj razred uključuje postavljanje, opločavanje, vješanje ili ugrađivanje u zgrade i druge inženjerske građevine:

–  keramičkih, betonskih ili kamenih zidnih ili podnih pločica

–  parketa i drugih drvenih podnih obloga

–  podnih obloga od tapisona i linoleuma, od gume ili od plastike

– teraco, mramorne, granitne ili podne i zidne obloge od škriljevca

– tapeta

45430000

 

 

 

45.44

Ličenje i ostakljivanje

Ovaj razred uključuje:

– unutarnje i vanjsko ličenje zgrada

– ličenje inženjerskih građevina

– montiranje stakala, ogledala itd.

Ovaj razred isključuje:

– ugradnju prozora (vidi 45.42)

45440000

 

 

45.45

Završni radovi u zgradama

Ovaj razred uključuje:

– ugradnju privatnih bazena

– parno čišćenje, pjeskarenje i slične djelatnosti vezane uz vanjske radove na zgradi

– restauratorske radove

– ostale završne radove na zgradama

Ovaj razred isključuje:

– unutarnje čišćenje zgrada i drugih konstrukcija (vidi 74.70)

45450000

 

 

45.5

 

Iznajmljivanje građevinske opreme i opreme za rušenje s izvršiteljem

 

45500000

 

 

45.50

Iznajmljivanje građevinske opreme i opreme za rušenje s izvršiteljem

Ovaj razred isključuje:

iznajmljivanje građevinske opreme i opreme za rušenje bez izvršitelja (vidi 71.32)

 

 

(1) U slučaju razilaženja u tumačenju između CPV i NACE nomenklature, primjenjuje se NACE nomenklatura.


DODATAK II.

POPIS USLUGA II. A i II. B

Dodatak II. A – POPIS USLUGA IZ ČLANKA 2. TOČKE 4.

Broj
kategorije

Predmet

CPC referentni broj1

CPV referentni broj

1.

Usluge održavanja i popravci

6112, 6122, 633, 886

Od 50100000 do 50982000 (osim 50310000 do 503242000 i 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2.

Usluge2 prijevoza kopnom uključujući uslugu prijevoza blindiranim vozilom i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

712 (osim 71235),
7512, 87304

Od 6011000-6 do 60129300-1 (osim 60121000 do 60121600, 60122200-1, 60122230-0) i od 64120000-3 do 64121200-2

3.

Usluge prijevoza zrakom putnika i tereta, osim prijevoza pošte

73 (osim 7312)

Od 62100000-3 do 62300000-5 (osim 62121000-6, 62221000-7)

4.

Prijevoz pošte kopnom i zrakom3

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0, 62121000-6,
62221000-7

5.

Telekomunikacijske usluge

752

Od 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7
i od 72530000-9 do 72532000-3

6.

Financijske usluge:

a) usluge osiguranja

b) bankarske i usluge investiranja4

Bivši 81, 812, 814

Od 66100000-1 do 66430000-3 i od 67110000-1 do 67262000-1

7.

 

Računalne i uz to vezane

usluge

84

Od 50300000-8 do 50324200-4 i
od 72100000-6 do 72591000-4 (osim 72318000-7 i od 72530000-9 do 72532000-3)

8.

Istraživačke i razvojne usluge5

85

Od 73000000-2 do 73300000-5 (osim 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9.

Usluge računovodstva, knjigovodstva i revizije

862

Od 74121000-3 do 74121250-0

10.

Usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnog mišljenja

864

Od 74130000-9 do 74133000-0 i 74423100-1, 74423110-4

11.

Savjetodavne usluge menadžmentu6 i uz to vezane usluge

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0.
Od 74140000-2 do 74150000-5 (osim 74142200-8), i 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

12.

Arhitektonske usluge; inženjerske i integralne inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i inženjerske usluge koje se odnose na krajobraz; uz to vezane znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkih ispitivanja i analiza

867

Od 74200000-1 do 74276400-8, od 74310000-5 do 74323100-0 i 74874000-6

13.

Usluge oglašavanja

871

Od 74400000-3 do 74422000-3 (osim 74420000-9 i 74421000-6)

14.

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja imovinom

874, 82201 do 82206

Od 70300000-4 do 70340000-6 i od 74710000-9 do 74760000-4

15.

Usluge objavljivanja i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora

88442

Od 78000000-7 do 78400000-1

16.

Usluge zbrinjavanja kanalizacije i otpada; sanitarne i slične usluge

94

Od 90100000-8 do 90320000-6 i 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

______
1 U slučaju razilaženja u tumačenju između CPV i CPC nomenklature (privremena verzija), primjenjuje se CPC nomenklatura.
2 Osim usluga željezničkog prijevoza koji je obuhvaćen kategorijom 18.
3 Osim usluga željezničkog prijevoza koji je obuhvaćen kategorijom 18.
4 Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, te usluga središnje banke.
Također isključene: usluge koje uključuju stjecanje ili zakup, bilo kojim financijskim postupcima, zemlje, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine ili prava na njih: međutim, financijske usluge pružene istodobno sa prije ili poslije sklapanja ugovora o stjecanju ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježu odredbama ovoga Zakona.
5 Osim istraživačkih i razvojnih usluga, osim onih od kojih korist ima isključivo naručitelj za svoje svrhe u obavljanju svojih poslova i pod uvjetom da je naručitelj isplatio punu naknadu za pruženu uslugu.
6 Osim usluga arbitraže i mirenja.

 

Dodatak II. B – POPIS USLUGA IZ ČLANKA 2. TOČKE 4.

Broj
kategorije

Predmet

CPC referentni broj

CPV referentni broj

17.

Hotelske i restoranske usluge

64

Od 55000000-0 do 55524000-9 i od 93400000-2 do 93411000-2

18.

Usluge prijevoza željeznicom

711

60111000-9 i od 60121000-2 do 60121600-8

19.

Usluge prijevoza vodenim putovima

72

Od 61000000-5 do 61530000-9 i od 63370000-3 do 63372000-7

20.

Potporne i pomoćne prijevozne usluge

74

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1.
Od 63000000-9 do 63600000-5 (osim 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7) i 74322000-2, 93610000-7

21.

Pravne usluge

861

Od 74110000-3 do 74114000-1

22.

Kadrovske usluge i ostale slične usluge1

872

Od 74500000-4 do 74540000-6 (osim
74511000-4) i od 95000000-2 do 95140000-5

23.

Istražiteljske i zaštitarske usluge, osim usluge prijevoza blindiranim vozilom

873 (osim 87 304)

Od 74600000-5 do 74620000-1

24.

Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

92

Od 80100000-5 do 80430000-7

 

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

93

74511000-4, i od 85000000-9 do 85323000-9 (osim 85321000-5 i 85322000-2)

26.

Rekreacijske, kulturne i sportske usluge

96

Od 74875000-3 do 74875200-5, i od 92000000-1 do 92622000-7 (osim 92230000-2)

27.

Ostale usluge2

 

 

1 Osim ugovora o radu
2 Osim ugovora za stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programa od strane radiotelevizijskih organizacija i ugovora o vremenu emitiranja

 

DODATAK III.

POPIS ROBE ZA POTREBE OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE

Poglavlje 25: Sol, sumpor, zemlja i kamen, gips, vapno i cement
Poglavlje 26: Metalne rude, šljaka i pepeo
Poglavlje 27: Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi koji nastaju njihovom destilacijom, bitumen, mineralni voskovi
osim: bivši 27.10: posebna motorna goriva
Poglavlje 28: Anorganske kemikalije, organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, rijetkih metala, radioaktivnih elemenata i izotopa
osim:
bivši 28.09:
bivši 28.13: eksplozivi
bivši 28.14: suzavac
bivši 28.28: eksplozivi
bivši 28.32: eksplozivi
bivši 28.39: eksplozivi
bivši 28.50: otrovi
bivši 28.51: otrovi
bivši 28.54: eksplozivi
Poglavlje 29: Organske kemikalije,
osim:
bivši 29.03: eksplozivi
bivši 29.04: eksplozivi
bivši 29.07: eksplozivi
bivši 29.08: eksplozivi
bivši 29.11: eksplozivi
bivši 29.12: eksplozivi
bivši 29.13: otrovi
bivši 29.14: otrovi
bivši 29.15: otrovi
bivši 29.21: otrovi
bivši 29.22: otrovi
bivši 29.23: otrovi
bivši 29.26: eksplozivi
bivši 29.27: otrovi
bivši 29.29: eksplozivi
Poglavlje 30: Farmaceutski proizvodi
Poglavlje 31: Gnojiva
Poglavlje 32: Ekstrakti za tamnjenje i bojanje, štavljeni proizvodi i njihovi derivati, boje, ličila i lakovi, kit, umeci i čepovi, tinte
Poglavlje 33: Esencijalna ulja i smole, parfemi, kozmetički preparati
Poglavlje 34: Sapun, organski preparati koji djeluju na površini, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, umjetni voskovi, gotovi voskovi, preparati za poliranje i ribanje, svijeće i slični artikli, paste za modeliranje, »voskovi za zube«
Poglavlje 35: Bjelančevinaste tvari, ljepila, enzimi
Poglavlje 37: Sredstva za fotografiju i kinematografiju
Poglavlje 38: Različiti kemijski proizvodi
osim:
bivši 38.19: otrovi
Poglavlje 39: Umjetne smole i plastični materijali, esteri i eteri od celuloze i predmeti od njega napravljeni,
osim:
bivši 39.03: eksplozivi
Poglavlje 40: Guma, umjetna guma, i predmeti od nje napravljeni
bivši 40.11: gume otporne na metke
Poglavlje 41: Sirova životinjska koža (osim krzna) i koža
Poglavlje 42: Predmeti od kože, sedla, konjska oprema, predmeti za putovanje, torbice i slični spremnici, predmeti od životinjskih iznutrica (osim iznutrica svilene bube)
Poglavlje 43: krzno i umjetno krzno, predmeti od krzna
Poglavlje 44: drvo i predmeti od drveta, drveni ugljen
Poglavlje 45: Pluto i predmeti od pluta
Poglavlje 46: Proizvodi od alfa-trave i drugih materijala za pletenje, pleteni predmeti
Poglavlje 47: Materijal za izradu papira
Poglavlje 48: Papir i karton, predmeti od papirne pase, papira i kartona
Poglavlje 49: Tiskane knjige, novine, slike i drugi tiskarski proizvodi, rukopisi, tiskani materijali i planovi
Poglavlje 65: Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi
Poglavlje 66: Kišobrani, sunčane naočale, štapovi za hodanje, bičevi, jahački bičevi i njihovi dijelovi
Poglavlje 67: Obrađeno perje i paperje, predmeti izrađeni od perja i paperja, umjetno cvijeće, predmeti od ljudske kose
Poglavlje 68: Predmeti od kamena, gipsa, cementa, azbesta, tinjca i sličnih materijala
Poglavlje 69: Keramički proizvodi
Poglavlje 70: Staklo i proizvodi od stakla
Poglavlje 71: Biseri, drago i poludrago kamenje, plemenite kovine, smotane plemenite kovine i predmeti napravljeni od njih, umjetni nakit
Poglavlje 73: Željezo i čelik te predmeti napravljeni od njih
Poglavlje 74: Bakar i predmeti od njega napravljeni
Poglavlje 75: Nikal i predmeti od njega napravljeni
Poglavlje 76: Aluminij i predmeti od njega napravljeni
Poglavlje 77: Magnezij i barij i predmeti od njih napravljeni
Poglavlje 78: Olovo i predmeti od njega napravljeni
Poglavlje 79: Cink i predmeti od njega napravljeni
Poglavlje 80: Kositar i predmeti od njega napravljeni
Poglavlje 81: Ostali metali koji se koriste u metalurgiji i predmeti od njih napravljeni
Poglavlje 82: Alati, umeci, pribor za jelo, žlice i vilice od metala i njihovi dijelovi,
osim:
bivši 82.05: alati
bivši 82.07: alati, dijelovi
Poglavlje 83: Različiti predmeti od metala
Poglavlje 84: Bojleri, strojevi i mehanički aparati te njihovi dijelovi,
osim:
bivši 84.06: motori
bivši 84.08: drugi motori
bivši 84.45: strojevi
bivši 84.53: automatski strojevi za obradu podataka
bivši 84.55: dijelovi strojeva pod brojem 84.53
bivši 84.59: nuklearni reaktori
Poglavlje 85: Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi,
osim:
bivši 85.13: telekomunikacijska oprema
bivši 85.15: strojevi za prijenos
Poglavlje 86: lokomotive za vlak i tramvaj, vagoni i njihovi dijelovi, spojevi i uređaji za željezničke i tramvajske tračnice, oprema za prometnu signalizaciju (koju ne pokreće električna energija),
osim:
bivši 86.02: oklopne lokomotive, električne
bivši 86.03: druge oklopne lokomotive
bivši 86.05: oklopni vagoni
bivši 86.06: vagoni za popravak
bivši 86.07: vagoni
Poglavlje 87: Vozila, osim vlakova i tramvaja te njihovi dijelovi,
osim:
bivši 87.08: tenkovi i druga oklopna vozila
bivši 87.01: traktori
bivši 87.02: vojna vozila
bivši 87.03: kamioni za pomoć na cesti
bivši 87.09: motocikli
bivši 87.14: prikolice
Poglavlje 89: Brodovi, čamci i strukture za plovidbu,
osim:
bivši 89.01A: ratni brodovi
Poglavlje 90: optički, fotografski, kinematografski, mjerni, testni, precizni, medicinski i kirurški instrumenti i aparati te njihovi dijelovi,
osim:
bivši 90.05: dvogledi
bivši 90.13: razni instrumenti, laseri
bivši 90.14: telemetri
bivši 90.28: električki i elektronički mjerni instrumenti
bivši 90.11: mikroskopi
bivši 90.17: medicinski instrumenti
bivši 90.18: aparati za mehanoterapiju
bivši 90.19: ortopedski strojevi
bivši 90.20: rendgen
Poglavlje 91: Proizvodnja zidnih i ručnih satova
Poglavlje 92: Glazbeni instrumenti, aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, dijelovi i prateća oprema takvih aparata
Poglavlje 94: Namještaj i njegovi dijelovi, posteljina, madraci, podnica za madrace, jastuci i slična punjena oprema,
osim:
bivši 94.01A: avionska sjedala
Poglavlje 95: Predmeti i proizvodi materijala za oblikovanje ili rez­barenje
Poglavlje 96: Metle, četke, četkice za puder, sita
Poglavlje 98: Razni proizvedeni predmeti.

DODATAK IV.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

U smislu ovoga Zakona:
1. Tehnička specifikacija
a) kod ugovora o javnim radovima jest ukupnost tehničkih uvjeta sadržanih posebno u dokumentaciji za nadmetanje, a koje određuju obilježja koja materijal, proizvod ili isporuka moraju imati i na osnovi kojih se materijal, proizvod ili isporuka mogu opisati na način da ispunjavaju svrhu korištenja koju je utvrdio naručitelj. Ta obilježja uključuju razine utjecaja na okoliš, energetsku učinkovitost, osmišljavanje rješenja svih zahtjeva (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu usklađenosti, zahtjeve za uporabljivost, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke osiguranja kvalitete, terminologiju, simbole, pokusne i kontrolne metode, ambalažu, označavanje, upute za uporabu i proizvodne metode. Osim toga, tu spadaju i propisi o projektiranju i izračunu građevina, uvjeti za kontrolu, nadzor i preuzimanje građevina, konstrukcijske metode ili postupci te svi drugi tehnički zahtjevi koje naručitelj može navesti u općim ili posebnim propisima za gotove građevine ili za u tu svrhu potrebne materijale ili dijelove,
b) kod ugovora o javnim nabavama robe i ugovora o javnim uslugama, jest specifikacija u dokumentaciji za nadmetanje koja opisuje potrebna obilježja proizvoda ili usluge, kao što su razina kvalitete, utjecaj na okoliš, energetska učinkovitost, osmišljavanje rješenja svih zahtjeva (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu usklađenosti, zahtjeve za uporabljivost, sigurnost ili dimenzije, uključujući propise o prodajnim oznakama, terminologiju, simbole, pokusne i kontrolne metode, ambalažu, označavanje, upute za uporabu, proizvodne metode i postupke za ocjenu usklađenosti.
2. Norma je tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato tijelo za normizaciju i koja se može stalno upotrebljavati, ali s kojom usklađenost nije obvezna i koja pripada u jednu od sljedećih kategorija:
a) međunarodna norma: norma koju je prihvatila međunarodna organizacija za normizaciju i učinila ju dostupnom širokoj javnosti,
b) europska norma: norma koju je prihvatila Europska organizacija za normizaciju i učinila ju dostupnom široj javnosti,
c) nacionalna norma: norma koju je prihvatilo nacionalno tijelo za normizaciju i učinilo ju dostupnom široj javnosti.
3. Europsko tehničko odobrenje jest pozitivna tehnička ocjena uporabljivosti nekog proizvoda u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinske radove na temelju specifičnih obilježja proizvoda i određenih uvjeta primjene i korištenja. Europsko tehničko odobrenje dodjeljuje organizacija ovlaštena od države članice Europske zajednice.
4. Zajednička tehnička specifikacija jest tehnička specifikacija izrađena postupkom priznatim od države članice Europske zajednice a objavljuje se u službenom listu Europske unije.
5. Tehnička referenca jest svaki referentni okvir koji nije službena norma i koji su izradila europska tijela za normizaciju prema zahtjevima postupka prilagođeno tržištu.

DODATAK V.

SADRŽAJ OBJAVA – PODACI KOJI MORAJU BITI UKLJUČENI U OBJAVI

DODATAK V. A

OBAVIJEST O OBJAVLJIVANJU PODATAKA PRETHODNE (INFORMACIJSKE) OBAVIJESTI NA PROFILU JAVNOG NARUČITELJA (KUPCA)

1. Zemlja naručitelja
2. Naziv naručitelja
3. Internetska adresa profila javnog naručitelj (kupca) (URL)
4. Referentni brojevi CPV nomenklature
PRETHODNA (INFORMACIJSKA) OBAVIJEST
U prethodnoj (informacijskoj) obavijesti navodi se:
1. naziv, adresa, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja te ako je drugačija, službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, navodi se usluga, tj. mjerodavna internetska stranica vlade na kojoj se mogu naći podaci o osnovnom regulatornom okviru za poreze, zaštitu okoliša, zaštitu na radu i radne uvjete koji se primjenjuje na mjestu gdje će se radovi iz ugovora obavljati,
2. ako je potrebno, navesti je li postupak javne nabave rezerviran za natjecatelje ili ponuditelje sukladno zaštićenom programu zapošljavanja ili samo za natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju više od 50% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih,
3. a) u slučaju ugovora o javnim radovima: priroda i opseg radova i mjesto njihovog izvođenja; ako su radovi podijeljeni na nekoliko dijelova, temeljna obilježja tih dijelova u odnosu na predmetne radove; ako je moguće, procjenu opsega troškova predloženih radova; referentni brojevi u nomenklaturi,
b) u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe: priroda i količina ili vrijednost proizvoda koji se nabavljaju, referentni brojevi u nomenklaturi,
c) u slučaju ugovora o javnim uslugama: procijenjene vrijednosti nabave u svakoj od kategorija iz Dodatka II. A; referentni broj(evi) u nomenklaturi,
4. Navodi se procijenjeni datum za početak postupka javne nabave u odnosu na ugovor ili ugovore, u slučaju ugovora o javnih usluga prema kategoriji,
5. ako je potrebno, navesti je li uključen okvirni sporazum,
6. ako je potrebno, navesti druge podatke,
7. Navesti datum odašiljanja prethodne (informacijske) obavijesti ili obavijesti o objavljivanju prethodne informacijske obavijesti na profilu javnog naručitelja (kupca),
8. Navesti je li ugovor obuhvaćen Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije.

DODATAK V. B

OBAVIJEST O OBJAVLJIVANJU PODATAKA PRETHODNE (INDIKATIVNE) OBAVIJESTI NA PROFILU NARUČITELJA (KUPCA), A KOJA SE NE KORISTI KAO POZIV NA NADMETANJE

1. Zemlja naručitelja
2. Naziv naručitelja
3. Internetska adresa profila javnog naručitelj (kupca) (URL)
4. Referentni brojevi CPV nomenklature

PODACI KOJE TREBA SADRŽAVATI PRETHODNA (INDIKATIVNA) OBAVIJEST

DIO I. RUBRIKE KOJE SE ISPUNJAVAJU U SVIM SLUČAJEVIMA
Rubrike se ispunjavaju sljedećim podacima:
1. ime, adresa, elektronička adresa, broj telefona, teleksa i faksa naručitelja ili službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci.
2. a) za ugovore o javnoj nabavi robe: vrsta i količina ili vrijednost usluga, ili proizvoda koji će se isporučivati (referentni broj(evi)iz nomenklature),
b) za ugovore o javnim radovima: vrsta i opseg usluga koje će se pružati, opća svojstva posla ili grupa ili dijelova predmeta nabave navođenjem referentnog broja, odnosno referentnih brojeva iz nomenklature,
c) za ugovore o javnim uslugama: ukupna planirana nabava u svakoj od kategorija usluga navedenih u Dodatku II. A (referentni broj(evi) iz nomenklature),
3. datum odašiljanja prethodne indikativne obavijesti ili obavijesti o objavljivanju prethodne indikativne obavijesti na profilu javnog naručitelja (kupca).
4. datum kada je Ured za službene objave Europskih zajednica primio obavijest (dostavlja ga taj Ured).
5. svi drugi relevantni podaci.
DIO II. PODACI KOJI SE TREBAJU DOSTAVITI AKO SE OBAVIJEST KORISTI KAO POZIV NA NADMETANJE ILI SE NJOME OMOGUĆAVA SKRAĆENJE ROKOVA ZA DOSTAVU PONUDA
6. Navesti činjenicu da zainteresirani gospodarski subjekti trebaju obavijestiti naručitelja o svojoj zainteresiranosti za ugovor ili ugovore.
7. Kada je to primjereno, navesti je li ugovor rezerviran za natjecatelje ili ponuditelje sukladno zaštićenom programu zapošljavanja, ili samo za natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju više od 50% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.
8. Navesti rok za primitak zahtjeva za poziv na dostavu ponuda ili na pregovaranje.
9. Navesti vrstu i količinu robe koja će se isporučivati ili opću prirodu posla, ili kategoriju usluge u smislu Dodatka II A i opis, uz navođenje jesu li predviđeni okvirni sporazumi, uključujući sve opcije za daljnju nabavu i procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih opcija, te i broj možebitnih ponavljanja. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, navesti i procijenjeno vrijeme objave daljnjih poziva za nadmetanje.
10. Navesti radi li se o kupnji, leasingu, uzimanju u najam, davanju u zakup ili bilo kakvoj kombinaciji navedenoga.
11. Navesti rokove za isporuku ili izvršenje, odnosno trajanje ugovora o javnim uslugama i, ako je moguće, datum početka.
12. Navesti adresu na koju zainteresirani gospodarski subjekti trebaju poslati svoj iskaz interesa u pisanom obliku, rok za primitak iskaza interesa te jezik ili jezike odobrene za dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.
13. Navesti ekonomske i tehničke uvjeti, te financijska i tehnička jamstva koja se traže od gospodarskih subjekata.
14. a) Navesti procijenjeni datum za započinjanje postupaka javne nabave (ako je poznat),
b) vrstu postupka javne nabave (ograničeni ili pregovarački),
c) iznos koji se plaća za dobivanje dokumentacije koja se odnosi na pregovaranje, te podatke o načinu plaćanja.
15. Kada je to primjereno, navode se posebni uvjeti kojima pod­liježe izvršavanje ugovora.
16. Navesti naziv i adresu tijela nadležnog za kontrolu postupaka javne nabave, točne podatke o rokovima za podnošenje žalbi te ako je potrebno naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.
17. Ako su poznati, navode se kriteriji koji će se koristiti za odabir: »najniža cijena« ili »ekonomski najpovoljnija ponuda«. Navode se kriteriji koji znače ekonomski najpovoljniju ponudu i njihov odnos ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija navodi se ako se oni ne pojavljuju u dokumentaciji za nadmetanje ili u pozivu na potvrdu interesa ili u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje.

DODATAK V. C

POZIV NA NADMETANJE

U otvorenom postupku javne nabave i ograničenom postupku javne nabave, natjecateljskom dijalogu i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom navodi se:
1. naziv, adresa, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja,
2. ako je potrebno, navesti je li postupak javne nabave rezerviran za natjecatelje ili ponuditelje sukladno zaštićenom programu zapošljavanja, ili samo za natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju više od 50% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih,
3. (a) odabrani postupak javne nabave,
(b) ako je potrebno, navesti razloge za provođenje postupka zbog žurnosti (u slučaju ograničenih i pregovaračkih postupaka),
(c) ako je potrebno, navesti je li uključen okvirni sporazum,
(d) ako je potrebno, navesti radi li se o dinamičkom sustavu nabave,
(e) ako je potrebno, provesti elektroničku dražbu (u slučaju otvorenog, ograničenog ili pregovaračkog postupka u slučajevima iz članka 14. stavak 1. točka 1., članka 15. stavak 1. točka 1. i članka 16. stavak 1. točka 1.)
4. vrsta ugovora;
5. mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga;
6. (a) U ugovorima o javnim radovima:
– priroda i opseg radova i općenita priroda radova; mogućnosti ponavljanja istovrsnih radova i, ako je poznato, raspored korištenja tih mogućnosti te broj mogućih ponavljanja. Ako su radovi iz ugovora podijeljeni na nekoliko dijelova, veličinu pojedinih dijelova; referentni broj(evi) u nomenklaturi.
– podaci o svrsi radova ili ugovor kada radovi uključuju i izradu projekata
– u slučaju okvirnih sporazuma: oznaka planiranog trajanja okvirnog sporazuma, procijenjena ukupna vrijednost radova za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i etape izvođenja radova,
(b) ugovorima o javnoj nabavi robe:
– priroda robe uz oznaku provodi se li radi kupnje, najma, zakupa, kupnja na obroke, leasing, ili njihove kombinacije, referentni broj u nomenklaturi; količina robe s posebno istaknutim mogućnostima za dodatne isporuke i, ako je poznat, privremeni raspored korištenja tih mogućnosti te broj mogućih dodatnih isporuka, ako ih ima, referentni brojevi u nomenklaturi.
U slučaju redovnih nabava ili nabava koje treba obnoviti u određenom razdoblju, navesti, ako je poznat, i raspored sljedećih nabava za isporuku planiranih zaliha,
– u slučaju okvirnog sporazuma: oznaka planiranog trajanja okvirnog sporazuma, procijenjena vrijednost nabave za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i etape isporuke.
(c) U ugovorima o javnim uslugama:
– kategorija i opis usluge, referentni broj(evi) u nomenklaturi; opseg usluga koje se pružaju. Istaknuti mogućnosti za dodatnu isporuku i, ako je poznat, privremeni raspored korištenja tih mogućnosti te broj mogućih dodatnih isporuka, ako ih ima. U slučaju ugovora koje se u određenom razdoblju mogu obnavljati, procjena vremenskog okvira, ako je poznat, za sljedeće javne ugovore na nabavu planiranih usluga,
– u slučaju okvirnog sporazuma: oznaka planiranog trajanja okvirnog sporazuma, procijenjena ukupna vrijednost usluga za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i etape isporuke,
– oznaka je li obavljanje određene usluge zakonom, drugim propisom ili upravnom odredbom rezervirano za određeno zanimanje,
– uputa na zakon, propis ili upravnu odredbu,
– uputa o tome moraju li pravne osobe navesti ime i stručnu spremu ili kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za provedbu usluge.
7. ako je predmet nabave podijeljen na grupe ili dijelove, uputa o mogućnosti nadmetanja za grupe ili dijelove,
8. rok za izvođenje radova, isporuku robe ili pružanje usluga ili trajanje ugovora o javnim radovima, javnoj nabavi robe ili javnim uslugama; ako je moguće, navesti vremenski rok do kojeg radovi moraju početi ili do kojeg će početi isporuka robe ili pružanje usluga,
9. prihvaćanje ili zabrana alternativnih ponuda,
10. ako je to primjenjivo, navesti određene uvjete kojima podliježe izvršenje ugovora,
11. u slučaju otvorenih postupaka javne nabave:
(a) naziv, adresa, broj telefona i faksa i adresa elektroničke pošte na kojima se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija,
(b) ako je potrebno, rok za podnošenje takvih zahtjeva,
(c) ako je potrebno, troškovi naknade i uvjeti plaćanja za dostavu dokumentacije,
12. (a) rok za dostavu ponuda ili indikativnih ponuda ako se radi o dinamičkom sustavu nabave (otvoreni postupak):
(b) rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (ograničeni i pregovarački postupak),
(c) adresa na koju ih treba dostaviti,
(d) jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljeni,
13. u slučaju otvorenog postupka:
(a) predstavnici naručitelja koji su ovlašteni prisustvovati javnom otvaranju ponuda,
(b) datum i mjesto otvaranja,
14. ako je potrebno: tražena jamstva,
15. osnovni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili upute na dokumentaciju u kojoj su sadržani,
16. Navesti ako se od zajedničkih ponuditelja poslije odabira zahtijeva pravni oblik za izvršenje ugovora,
17. uvjeti sposobnosti vezani uz nekažnjavanje gospodarskih subjekata koji mogu uzrokovati njihovo isključenje i dokazi kojima se utvrđuje da oni ne pripadaju u kategoriju slučajeva koji opravdavaju isključenje; uvjeti sposobnosti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da zadovoljava uvjete; najmanja razina normi koja može biti potrebna,
18. ako postoji okvirni sporazum, broj i, ako je potrebno, predloženi najveći broj gospodarskih subjekata koji će biti strane okvirnog sporazuma; trajanje okvirnog sporazuma uz naznaku razloga za trajanje duže od četiri godine,
19. u slučaju natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom upozoriti na, ako je potrebno, korištenje postupka kako bi se postupno smanjio broj rješenja o kojima se mora raspravljati ili ponuda o kojima se mora pregovarati,
20. u slučaju ograničenog postupka, natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom kada se koristi mogućnost smanjivanja broja natjecatelja koji se pozivaju da dostave svoje ponude, sudjeluju u dijalogu ili pregovaraju, najmanji i, ako je potrebno, predloženi najveći broj natjecatelja i objektivni kriteriji koji će se koristiti za odabir tog broja natjecatelja,
21. vremenski okvir unutar kojeg natjecatelj mora dostaviti ponudu (otvoreni postupak),
22. ako je potrebno, nazivi i adrese gospodarskih subjekata koje je naručitelj već odabrao (pregovarački postupak),
23. kriteriji koji će se koristiti za donošenje odluke o odabiru: »najniža cijena« ili »ekonomski najpovoljnija ponuda«. Navode se kriteriji koji znače ekonomski najpovoljniju ponudu i njihov odnos ako se ne pojavljuju u dokumentaciji za nadmetanje ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, u opisnoj dokumentaciji,
24. naziv i adresa tijela nadležnog za kontrolu postupaka javne nabave; točni podaci o rokovima za podnošenje žalbi ili ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektroničke pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci,
25. rok objavljivanja prethodne obavijesti u skladu s obilježjima objave navedenim u Dodatku VI ili izjavom da nije došlo do takve objave,
26. datum slanja obavijesti,
27. navesti je li ugovor pokriven Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije.

DODATAK V. D

POJEDNOSTAVNJENA OBAVIJEST U DINAMIČKOM SUSTAVU NABAVE

1. Zemlja naručitelja
2. Naziv i adresa elektroničke pošte naručitelja
3. Uputa za objavljivanje poziva na nadmetanje u dinamičkom sustavu nabave
4. Adresa elektroničke pošte na kojoj je dostupna dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija vezana uz dinamički sustav nabave
5. Predmet nabave: naziv prema referentom broju CPV nomenklature i količina ili opseg ugovora koji namjerava sklopiti.
6. Vremenski okvir za dostavu indikativnih ponuda.

DODATAK V. E

OBAVIJESTI O SKLOPLJENIM UGOVORIMA

1. Naziv i adresa naručitelja
2. Odabrani postupak javne nabave. U slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave, navesti opravdanje
3. a) Ugovori o javnim radovima: priroda i opseg ugovora, osnovna obilježja radova
b) Ugovori o javnoj nabavi robe: priroda i količina proizvoda, ako je potrebno; referentni broj u nomenklaturi
c) Ugovori o javnim uslugama: kategorija i naziv usluge, referentni broj u nomenklaturi, količina kupljenih usluga
4. Datum sklapanja ugovora
5. Kriteriji za odabir
6. Broj dostavljenih ponuda
7. Naziv i adresa odabranih gospodarskih subjekata
8. Cijena ili opseg plaćenih (najvećih i najmanjih) cijena
9. Ukupna vrijednost ponude (ponuda) ili najviša i najniža ponuda koja je uzeta u obzir prilikom donošenja odluke o odabiru
10. Ako je potrebno, navesti vrijednost i dio ugovora koji se namjerava sklopiti s trećom stranom.
11. Datum objavljivanja poziva na nadmetanje u skladu s tehničkim specifikacijama za objavu navedenima u Dodatku IV.
12. Datum slanja obavijesti
13. Naziv i adresa tijela nadležnog za kontrolu postupaka javne nabave; točni podaci o rokovima za podnošenje žalbi ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektroničke pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

DODATAK V. F

PODACI KOJI MORAJU STAJATI U POZIVU ZA NATJEČAJ

POZIV NA NATJEČAJ

1. Naziv, adresa, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja i službe od koje se može dobiti dodatna dokumentacija
2. Opis projekta
3. Vrsta natječaja: otvoreni ili ograničeni
4. U slučaju otvorenog natječaja: navesti rok za dostavu projekta
5. U slučaju ograničenog natječaja:
(a) broj natjecatelja
(b) imena već odabranih natjecatelja, ako ih ima
(c) kriteriji za odabir natjecatelja
(d) rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje
6. Ako je potrebno, naznačiti je li sudjelovanje ograničeno samo na određenu strukovnu kvalifikaciju
7. Kriteriji koji će se primjenjivati za ocjenu projekata
8. Imena već odabranih članova ocjenjivačkog suda
9. Naznačiti je li odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća za naručitelja
10. Navesti broj i vrijednost novčanih nagrada ili naknada natjecateljima, ako ih ima
11. Naznačiti hoće li s pobjednikom ili pobjednicima biti sklopljeni ugovori
12. Datum slanja poziva za natječaj

DODATAK V. G

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1. Naziv, adresa, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja
2. Opis projekta
3. Ukupan broj natjecatelja
4. Broj stranih natjecatelja
5. Pobjednik/pobjednici natječaja
6. Novčane nagrade ili naknade
7. Uputa za poziv na natječaj
8. Datum slanja poziva na natječaj

DODATAK V. H

OBAVIJEST O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE U SLUČAJEVIMA PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE I SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II. B, TE IZUZEĆA OD PRIMJENE
OVOGA ZAKONA

1. Naziv, adresa, broj faksa, adresa elektroničke pošte naručitelja te djelatnost naručitelja,
2. predmet nabave: naziv prema referentnom broju CPV nomenklature,
3. procijenjena vrijednosti nabave,
4. izvor – način planiranih sredstava,
5. zakonska osnova za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave,
6. zakonska osnova za izuzeće od primjene ovoga Zakona,
7. zakonska osnova za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B,
8. podaci o gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima s kojim ili s kojima namjerava pregovarati u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave,
9. podaci o gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima s kojim ili s kojima namjerava sklopiti ugovor u slučaju sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B,
10. ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave,
11. odgovorna osoba javnog naručitelja (ime i prezime),
12. datum slanja ove obavijesti.

DODATAK V. I

OBJAVA O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA KVALIFIKACIJE

1. Naziv, adresa, broj telefona, faksa, adresa elektroničke pošte sektorskog naručitelja
2. ako je potrebno, navesti je li postupak javne nabave rezerviran za natjecatelje ili ponuditelje sukladno zaštićenom programu zapošljavanja, ili samo za natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju više od 50% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih;
3. Svrha sustava kvalifikacije (opis robe, usluga ili radova, ili njihovih kategorija, koji će se nabavljati putem tog sustava – referentni broj(evi) iz nomenklature).
4. Uvjeti koje trebaju ispuniti gospodarski subjekti s obzirom na njihovu kvalifikaciju u skladu sa sustavom i načini prema kojima će se svaki od tih uvjeta provjeravati. U slučajevima kada je opis tih uvjeta i načina provjere opsežan i temelji se na dokumentima koji su dostupni zainteresiranim gospodarskim subjektima, bit će dovoljan sažetak glavnih uvjeta i načina te uputa na te dokumente.
5. Razdoblje valjanosti sustava kvalifikacija i postupci za njegovo produžavanje.
6. Činjenica da obavijest služi kao poziv na nadmetanje.
7. Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije i dokumentacija o sustavu kvalifikacije (ako je drukčija od adrese navedene pod točkom 1.).
8. Naziv i adresa tijela nadležnog za kontrolu postupka javne nabave; točni podaci o rokovima za podnošenje žalbi ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektroničke pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.
9. Ako su poznati, kriteriji će se koristiti za dodjelu ugovora: »najniža cijena« ili »ekonomski najpovoljnija ponuda«. Navode se kriteriji koji znače ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihov odnos ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u dokumentaciji za nadmetanje, ili se neće navesti u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje.
10. Svi drugi relevantni podaci.

DODATAK VI.

OBILJEŽJA OBJAVA

1. Objave
(a) Objave za koje postoji obveza objavljivanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama«, naručitelj ih šalje u formatu odgovarajućih standardiziranih obrazaca. Prethodne obavijesti objavljene na profilu naručitelja (kupca), kako je opisano u točki 2(b) moraju također biti u tom formatu kao i obavijesti o njihovom objavljivanju.
(b) Objave za koje postoji obveza objave u Elektroničkom oglasniku javne u »Narodnim novinama«, objavljuju Narodne novine ili naručitelj ako je obavijest o objavljivanju podataka prethodne obavijesti objavio na profilu naručitelja (kupca). Osim toga, naručitelji mogu te podatke objaviti na internetu u okviru profila naručitelja (kupca) kako je navedeno u točki 2(b).
(c) »Narodne novine« naručitelju će dostaviti potvrdu o poslanoj objavi i datumu njezinog primitka. Takva potvrda je dokaz o objavi.
2. Objavljivanje dopunskih ili dodatnih podataka
(a) Potiče se naručitelje da dokumentaciju i dodatnu dokumentaciju u potpunosti objavljuju na internetu.
(b) Profil kupca može uključiti podatke iz prethodne obavijesti, podatke o tekućim natječajima, rasporedu nabave, sklopljenim ugovorima, poništenim postupcima i bilo kakve korisne opće podatke, kao što su kontaktni podaci, broj telefona ili faksa, poštanska adresa ili adresa elektronske pošte.
3. Format i postupci za elektroničko slanje obavijesti dostupni su na internetskoj adresi http://simap.eu.int i www.nn.hr

DODATAK VII.

ZAHTJEVI VEZANI UZ UREĐAJE ZA ELEKTRONIČKO ZAPRIMANJE PONUDA, ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE, ZAHTJEVA ZA KVALIFIKACIJOM I NATJEČAJNIH RADOVA U NATJEČAJIMA

Uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikacijom, natječajnih radova u natječajima moraju jamčiti, uz pomoć tehničkih sredstava i odgovarajućih postupaka:
(a) da su elektronički potpisi vezani uz ponude, zahtjeve za sudjelovanje, zahtjeve za kvalifikaciju i dostavu natječajnih radova (planovi, nacrti i dr.) u skladu s nacionalnim propisima usklađenima s propisima Europske zajednice,
(b) da se točno vrijeme i datum zaprimanja ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju i dostavljanje natječajnih radova može točno odrediti,
(c) da se može osigurati da, prije za to određenog vremena, nitko ne može imati pristup podacima koji se prenose u skladu s ovim zahtjevima,
(d) da se, ako je prekršena zabrana pristupa, može osigurati lako otkrivanje,
(e) da samo ovlaštene osobe mogu odrediti i promijeniti datume za otvaranje dostavljenih podataka,
(f) da u različitim fazama postupka javne nabave pristup svim podacima, ili njihovim dijelovima, mora biti moguć samo istodobnim djelovanjem ovlaštenih osoba,
(g) da istodobno djelovanje ovlaštenih osoba mora dati pristup podacima samo nakon propisanog datuma,
(h) da podaci koji su primljeni i otvoreni u skladu s ovim zah­tjevima moraju biti dostupni samo onim osobama koje su ovlaštene da s njima budu upoznate.