Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 110/2007 (25.10.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

3227

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/134
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04. i 71/06.) u članku 15. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Iznimno, ako se pravomoćna presuda države ugovornice Konvencije o provedbi Sporazuma iz Schengena prema kojoj je kazna izdržana ili je izdržavanje u tijeku ili izdržavanje nije moguće prema Zakonu o izdržavanju kazne zatvora odnosi na kazneno djelo počinjeno dijelom na području te države, kazneni postupak u Republici Hrvatskoj ne može biti pokrenut niti uz odobrenje Državnog odvjetnika Republike Hrvatske.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Iza članka 224.a dodaje se naslov i članak 224.b koji glase:
»Posebni slučajevi prijevare na štetu financijskih interesa Europske unije

Članak 224.b

(1) Počinjenje kaznenog djela prijevare iz članka 224. ovoga Zakona, smatrat će se i:
– davanje nepotpunih ili netočnih podataka o činjenicama važnim za donošenje odluke o odobrenju pomoći ili subvencije, ako se time mogu ugroziti interesi Europske unije,
– propuštanje dužnosti da se prilikom traženja ili dobivanja subvencije ili neke druge porezne pogodnosti daju podaci o svim promjenama u vezi s važnim okolnostima koje mogu utjecati na donošenje odluke o subvenciji, pomoći ili poreznoj pogodnosti, ako se time mogu ugroziti financijski interesi Europske unije.
(2) Neće se kazniti za djelo iz stavka 1. ovoga članka tko dragovoljno spriječi štetu za financijske interese Europske unije tako da ispravi ili dopuni prijavu ili da obavijesti o činjenicama koje je propustio prijaviti.«

Članak 3.

U članku 263. stavku 1. riječi: »šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam godina«.
U stavku 3. iza riječi: »osoba« dodaju se riječi: »ili u blizini naseljenog mjesta ili na području nacionalnog parka ili parka prirode«, a riječi: »jedne do osam godina« zamjenjuju se riječima: »tri do deset godina«.
U stavku 4. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina«.

Članak 4.

U članku 271. stavku 1. riječi: »deset godina« zamjenjuju se riječima: »dvanaest godina«.
U stavku 3. riječi: »šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam godina«.
U stavku 4. riječi: »jedne do osam godina« zamjenjuju se riječima: »tri do deset godina«.

Članak 5.

Iza članka 292. dodaje se naslov i članak 292.a koji glase:

»Zlouporaba ovlasti u svezi sredstava Europske unije

Članak 292.a

(1) Tko u postupku dodjele sredstava Europske unije da ponudu koja se temelji na ispravama neistinitog sadržaja, lažnim bilancama, procjenama ili drugim lažnim činjenicama i time sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu stavi u povoljniji položaj prigodom dobivanja sredstava ili drugih pogodnosti,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko sredstva Europske unije koja odgovaraju subvenciji ili uredno odobrenoj pomoći kojima raspolaže koristi protivno njihovoj namjeni.
(3) Tko počini kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe, ili svoju ili drugu pravnu osobu,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve koristi,
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
(5) Neće se kazniti za djelo iz stavka 1. i 2. ovog članka tko dragovoljno spriječi štetu za financijske interese Europske unije tako da ispravi ili dopuni prijavu ili da obavijesti o činjenicama koje je propustio prijaviti.«

Članak 6.

U članku 298. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Tko s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi sebi ili drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi prilikom poslova izvoza ili uvoza i sa zemljama Europske unije sastavljanjem isprava neistinitog sadržaja, lažnim bilancama, procjenama ili drugim lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, neistinito prikazuje količine, kvalitete, vrste i namjene robe ili stvari,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 7.

Iza članka 390. dodaje se članak 390.a koji glasi:

»Članak 390.a

Odredba članka 15. stavka 2. ovoga Zakona primjenjivat će se od ratifikacije Konvencije o provedbi Sporazuma iz Schengena.«

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/07-01/01
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.