Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu

NN 111/2007 (29.10.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu

HRVATSKI SABOR

3234

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/168
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 19. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU

Članak 1.

U Zakonu o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03. i 194/03.) članak 1. mijenja se i glasi:
»Ovim se Zakonom uređuje djelokrug tijela te ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba u mjeriteljstvu, sustav točnih i međusobno spojivih mjerenja, sustav mjernih jedinica, mjerni etaloni, utvrđivanje mjeriteljskih zahtjeva za mjerila u zakonskom mjeriteljstvu, stavljanje mjerila na tržište i uporabu, ovjeravanje mjerila, mjeriteljski zahtjevi za pretpakovine, mjeriteljski nadzor i inspekcija.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
»Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
1. Zakonsko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva uređen zakonom i drugim propisima u cilju uspostave povjerenja u rezultate mjerenja u području primjene zakonitih mjerenja.
2. Temeljno mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koje istražuje stalnice prirodnih pojava i čiji je zadatak uspostava državnih etalona mjernih jedinica međunarodnog sustava jedinica, uspostava sljedivosti i jedinstvenosti mjerenja u Republici Hrvatskoj usporedbom s međunarodnim etalonima te razvoj novih mjernih metoda.
3. Etalon je tvarna mjera, mjerilo, referencijska tvar ili mjerni sustav namijenjen za određivanje, ostvarivanje, čuvanje ili obnavljanje neke jedinice, jedne ili više vrijednosti kakve veličine da bi mogao poslužiti kao referencija.
4. Državni etalon je referentni etalon priznat odlukom mjerodavnog tijela utvrđenog zakonom da bi služio kao osnova za dodjeljivanje vrijednosti drugim etalonima određene veličine u Republici Hrvatskoj.
5. Referentni etalon je etalon koji općenito ima najveću mjeriteljsku kakvoću na danom mjestu ili u danoj organizaciji iz kojeg se izvode mjerenja koja se provode na tom mjestu.
6. Umjeravanje je skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neko mjerilo ili mjerni sustav, ili vrijednosti koje prikazuje neka tvarna mjera ili neka referencijska tvar i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonima.
7. Sljedivost je svojstvo mjernog rezultata ili vrijednost kojeg etalona po kojemu se on može dovesti u vezu s navedenim referencijskim etalonima (obično državnim ili međunarodnim) neprekinutim lancem usporedaba koje imaju utvrđene nesigurnosti.
8. Mjerilo je uređaj namijenjen za izvedbu mjerenja, samostalno ili u vezi s dodatnim uređajima, a to podrazumijeva mjerilo u užem smislu, mjerne sustave, tvarne mjere i dijelove mjerila i mjernog sustava koji mogu biti predmet posebne ocjene sukladnosti.
9. Redovito ovjeravanje mjerila je ovjeravanje koje se provodi periodično i u skladu s propisima.
10. Izvanredno ovjeravanje mjerila je ovjeravanje koje se provodi nakon preinake ili nakon uklanjanja kvara ili drugih tehničkih nedostataka mjerila.
11. Pretpakovine su proizvodi koji su upakirani bez prisutnosti kupaca, a količina tih proizvoda se ne može promijeniti bez otvaranja pri čemu nastaje vidno oštećenje ili bez promjene pakovanja.«

Članak 3.

Naslov glave II. mijenja se i glasi: »TIJELA I PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU POSLOVE MJERITELJSTVA«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:
»Poslove zakonskog mjeriteljstva u smislu odredaba ovoga Zakona obavljaju:
1. Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod),
2. Hrvatski mjeriteljski institut (u daljnjem tekstu: HMI),
3. ovlaštene pravne osobe,
4. ovlašteni servisi,
5. pravne osobe koje obavljaju poslove nacionalnoga umjernog laboratorija.«

Članak 5.

Ispred članka 6. dodaje se podnaslov koji glasi: »DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO«.
Članak 6. mijenja se i glasi:
»Zavod obavlja sljedeće poslove:
1. rješava u upravnim stvarima iz područja mjeriteljstva,
2. priprema nacrte zakona iz područja mjeriteljstva,
3. donosi podzakonske akte za provođenje zakona,
4. ovlašćuje pravne osobe za provedbu postupaka potvrđivanja sukladnosti mjerila i pretpakovina s propisima, za provedbu ovjeravanja zakonitih mjerila te pripremu mjerila za ovjeravanje,
5. propisuje tehničke i mjeriteljske zahtjeve za postupke ocjene sukladnosti iz područja zakonskog mjeriteljstva,
6. provodi ispitivanje pretpakovina i boca kao mjernih sprem­nika,
7. provodi ovjeravanja zakonitih mjerila,
8. provodi službena mjerenja,
9. nadzire zakonitost rada ovlaštenih pravnih osoba, ovlaštenih servisa i korisnika zakonitih mjerila,
10. prati i nadzire stanje u području zakonskog mjeriteljstva te poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti,
11. nadzire rad i brine se o stručnom osposobljavanju mjeritelja i mjeriteljskih inspektora,
12. pruža pomoć građanima i pravnim osobama u provođenju propisa i mjera iz mjeriteljske djelatnosti,
13. predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za zakonsko mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama,
14. izdaje službeno glasilo (u daljnjem tekstu: glasilo),
15. vodi propisane evidencije,
16. obavlja druge stručne poslove u skladu sa zakonom.«

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. točke 3. i 5. brišu se.
Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. riječi: »ravnatelja Zavoda« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za poslove znanosti«.
U stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »HMI«.

Članak 8.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Ravnatelj Zavoda propisuje mjerne jedinice iz stavka 2. ovoga članka, njihove nazive, znakove i uporabu mjernih jedinica.«

Članak 9.

U članku 11. stavku 1. i 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se s riječju: »HMI« u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) HMI obavlja sljedeće poslove:
1. proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s državnim etalonima i usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija,
2. planira, organizira, koordinira i provodi poslove razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva,
3. osigurava sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj i provodi umjeravanje etalona i mjerila,
4. ostvaruje, čuva i održava državne mjerne etalone i osigurava njihovu sljedivost prema međunarodnim etalonima,
5. obavlja poslove istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva,
6. obavlja poslove nacionalnih umjernih laboratorija koji se po potrebi uspostavljaju u okviru Instituta,
7. usklađuje i nadzire rad nacionalnih umjernih laboratorija koji su izvan HMI-ja,
8. predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama,
9. obavlja i druge poslove u skladu s aktom o osnivanju Instituta.
(2) Nadzor nad zakonitošću rada HMI-ja i općim aktima obavlja ministarstvo nadležno za znanost.«

Članak 11.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Nacionalni umjerni laboratorij održava mjernu sljedivost državnih etalona, aktivno sudjeluje na razvoju mjeriteljstva u okviru izabrane fizikalne veličine, sudjeluje u međunarodnim mjeriteljskim projektima i međulaboratorijskim usporedbenim mjerenjima. HMI utvrđuje koja pravna osoba koja ispunjava propisane uvjete, može biti nacionalni umjerni laboratorij.«
U stavku 3. i 5. riječ: »Zavod« mijenja se s riječju: »HMI« u odgovarajućem padežu.

Članak 12.

Glava V.
TEHNIČKO MJERITELJSTVO ETALONI, REFERENCIJSKE TVARI I MJERILA U PODRUČJU TEHNIČKOG MJERITELJSTVA i članci 13., 14. i 15. brišu se.

Članak 13.

U članku 16. stavku 1. riječi: »su mjerila koja se rabe« zamjenjuju se riječima: »moraju se rabiti«.
U stavku 2. iza riječi »nadzoru« stavlja se točka, a tekst iza točke briše se.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Ravnatelj Zavoda propisuje zakonita mjerila na koja se primjenjuje mjeriteljski nadzor te mjeriteljske i tehničke zahtjeve za zakonita mjerila.«

Članak 14.

U članku 17. stavku 1. riječ: »ovjernim« briše se.
U stavku 3. riječ: »usklađenosti« zamjenjuje se riječju: »sukladnosti«.

Članak 15.

U članku 20. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Ako se naknadno utvrdi da mjerilo ne zadovoljava tehničke zahtjeve donijet će se rješenje o ukidanju tipnog odobrenja.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Za mjerila koja se stavljaju na tržište i uporabu na temelju drugih propisa i za koja je proveden postupak ocjene sukladnosti ne provodi se tipno ispitivanje na način propisan u ovom članku.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 16.

U članku 21. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno«.«
Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.
U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., iza riječi: »njihove primjene« dodaju se riječi: »oblik i način stavljanja oznake »Mjerilo je neispravno«.

Članak 17.

U članku 23. stavku 3. riječ: »prvoj« zamjenjuje se s riječju: »redovitog«.

Članak 18.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Umjeravanje etalona, odnosno potvrđivanje referencijskih tvari za potrebe ovjeravanja zakonitih mjerila obavlja HMI-i i akreditirani umjerni laboratorij.«

Članak 19.

Naslov iznad članka 33. i članak 33. brišu se.

Članak 20.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Službeno mjerenje je mjerenje koje provodi Zavod, a služi kao mjerodavni dokaz u nekom postupku ili donošenju odluka državnih tijela ili sudova.«

Članak 21.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i ispitivanje sukladnosti mjerila Zavod može ovlastiti pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete.«

Članak 22.

U članku 48. stavku 2. riječi: »Djelatnosti Zavoda financira se« zamjenjuju se riječima: »Djelatnost Zavoda i HMI-a financira se«.

Članak 23.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Iz proračuna Republike Hrvatske financira se u cijelosti djelatnost Zavoda kao tijela državne uprave, i to: rješavanje u upravnim stvarima prema odredbama ovoga Zakona i propisa za njegovo provođenje, nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa za njegovo provođenje, ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama, dobavljačima zakonitih mjerila i pretpakiranih proizvoda, nad uporabom mjernih jedinica i zakonitih mjerila, ovjeravanje mjerila, službena mjerenja, članarine u međunarodnim organizacijama u kojima je Republika Hrvatska član, uspostava i održavanje baze podataka, sudjelovanje od Zavoda imenovanih predstavnika u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama, promicanje zakonskog mjeriteljstva i izdavanje službenog glasila.«
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Iz proračuna Republike Hrvatske financira se u cijelosti djelatnost HMI-a koja je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i to: održavanje sljedivosti državnih etalona, troškovi čuvanja, razvoja i održavanja etalona koji su priznati za državne etalone, troškovi istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva, troškovi održavanja međunarodne akreditacije nacionalnih umjernih laboratorija, troškovi usporedbenih mjerenja u kojima sudjeluju nacionalni umjerni laboratoriji, članarine u međunarodnim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo u kojima je HMI član.
(4) Sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću HMI-a prihod su HMI-a.«

Članak 24.

U članku 50. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »HMI«.

Članak 25.

Članak 51. mijenja se i glasi:
»(1) Za provedbu postupaka ovlašćivanja pravnih ili fizičkih osoba, postupka ocjene sukladnosti, ekspertna mjerenja, umjeravanja, ispitivanja i potvrđivanja referencijskih tvari, tipna ispitivanja, ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika te službenih mjerenja koje prema ovom Zakonu obavlja Zavod, HMI ili ovlaštena pravna osoba plaćaju se naknade.
(2) Troškove koji su nastali u svezi s mjeriteljskim nadzorom pretpakovina kojim je utvrđeno da je dobavljač povrijedio mjeriteljski propis, snosi dobavljač.
(3) Za ovjeravanje zakonitih mjerila i ocjenu sukladnosti zakonitih mjerila, umjeravanje etalona, ispitivanje i potvrđivanje referencijskih tvari naknadu plaća podnositelj zahjeva.
(4) Ravnatelj Zavoda propisuje visinu i način plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje prema ovom Zakonu i propisima za njegovu provedbu obavlja Zavod ili ovlaštena pravna osoba.
(5) Ravnatelj HMI-a propisuje visinu i način plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koji prema ovom Zakonu i propisima za njegovu provedbu obavlja HMI.«

Članak 26.

U članku 55. stavku 1. riječ: »program« zamjenjuje se riječju: »plan«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 61. i članak 61. brišu se.

Članak 28.

U članku 66. točke 3. i 4. brišu se.
Dosadašnje točke 5. do 11. postaju točke 3. do 9.

Članak 29.

U članku 67. stavku 1. točki 2. na kraju teksta briše se zarez i dodaju se riječi: »te označiti ih na odgovarajući način,«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Ravnatelj Zavoda propisat će način označavanja mjerila, odnosno pretpakovina iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 30.

U članku 68. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Rješenje u smislu odredbe članka 67. i 68. ovoga Zakona mjeriteljski inspektor donosi bez odgađanja a najkasnije u roku od 8 dana od izvršenog nadzora.«

Članak 31.

U članku 70. stavku 3. iza riječi: »rješenja« briše se točka i dodaju se riječi: » u roku od 3 dana od izvršenog nadzora«.

Članak 32.

U članku 71. iza riječi: »žalba« dodaju se riječi »u roku od 8 dana od dana dostave rješenja«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.«

Članak 33.

U članku 76. stavku 1. točki 2. iza riječi: »stavak 2.« dodaju se riječi: »i stavak 3.«.

Članak 34.

U članku 77. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:
»1. ako ne upotrebljavaju mjerne jedinice propisane člankom 10. ovoga Zakona.«
Iza dosadašnje točke 1., koja postaje točka 2., dodaje se nova točka 3. koja glasi:
»3. ako ne podnese zahtjev za ovjeravanje ugrađenih mjerila na koje je postavio ovjerne oznake ovlaštenog servisa (članak 26. stavak 2.).«
Dosadašnje točke 2. do 6. postaju točke 4. do 8.

Članak 35.

U članku 81. u stavku 1. riječi: »(»Narodne novine«, br. 53/94.), osim odredbe članka 4. koja prestaje važiti danom stupanja na snagu propisa iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine, br. 58/93.)«.
Stavak 3. briše se.

Članak 36.

U svim odredbama Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03. i 194/03.) riječ: »pakovine« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuje se riječju: »predpakovine« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 37.

(1) Osnivač osigurava HMI-u potrebne prostorije za rad, a HMI preuzima od Državnog zavoda za mjeriteljstvo materijalna sredstva i opremu koja je namijenjena za obavljanje poslova iz područja rada HMI-a te djelatnike koji obavljaju poslove u tom području.
(2) Opseg sredstava i opreme iz stavka 1. ovoga članka odredit će se u aktu o osnivanju HMI-ja.
(3) Na zaposlene u HMI-u primjenjuju se propisi koji uređuju položaj i plaće zaposlenih u javnim službama.

Članak 38.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Uredbu o osnivanju HMI-a kao javne ustanove.
(2) Do početka rada HMI-a poslove ovog instituta obavljat će Državni zavod za mjeriteljstvo.

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/07-01/04
Zagreb, 12. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.