Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3237

Na temelju članka 67. stavka 1. podstavaka 2. 3. i 4. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj: 153/05, 63/07.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OSOBNOJ NADZORNOJ KNJIŽICI, ISKAZNICI HUMANITARNOG RAZMINIRANJA I VOĐENJU UPISNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, izgled i način izdavanja osobne nadzorne knjižice, iskaznice humanitarnog razminiranja za pirotehničkog nadzornika, pirotehničkog nadglednika, voditelja radilišta, pirotehničara i pomoćnog djelatnika (u daljnjem tekstu: iskaznica) te način vođenja upisnika.

Članak 2.

Osobna nadzorna knjižica pravokutnog je oblika, izmjere146 x 86,5 mm, ukoričena koricama narančaste boje, a sastoji se od 53 stranice.
Obrazac osobne nadzorne knjižice tiskan je u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Djelatnik u humanitarnom razminiranju može istovremeno kod sebe posjedovati samo jednu vrstu iskaznice, sukladno radnom mjestu i vrsti poslova koje obavlja.
Zahtjev za izdavanje iskaznice podnosi se osobno Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora priložiti sljedeće dokaze:
– potvrdu Hrvatskog centra za razminiranje, ovlaštene pravne osobe ili obrtnika, ne stariju od 15 dana, s nazivom radnog mjesta na koji je raspoređen, za koje se traži iskaznica humanitarnog razminiranja;
– presliku izdane ovlasti (pirotehničkog nadzornika, piroteh­ničkog nadglednika, voditelja radilišta, pirotehničara, pomoćnog djelatnika) za koju traži iskaznicu;
– iskaznicu koju kod sebe posjeduje, odnosno dokaz da je iskaznica nakon što je izgubljena, otuđena ili na drugi način nestala, oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.
– fotografiju veličine 30 mm × 35 mm;
– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi;
– dokaz o podmirenju troškova izdavanja iskaznice.
Uz zahtjev za povrat iskaznice podnositelj mora priložiti dokaz iz stavka 3. podstavka 1. ovog članka te iskaznicu iz stavka 3. podstavka 3. ovog članka.
O zahtjevu iz stavka 4. ovog članka Ministarstvo odlučuje u roku od 3 dana.
Ministar unutarnjih poslova utvrđuje visinu troškova izdavanja iskaznice humanitarnog razminiranja.

Članak 4.

Obrasci iskaznice pirotehničkog nadzornika, pirotehničkog nadglednika, voditelja radilišta, pirotehničara i pomoćnog djelatnika tiskani su u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ministarstvo će oduzeti iskaznicu ako utvrdi da osoba više ne ispunjava uvjete za njeno izdavanje.
Osoba koja prestane ispunjavati propisane uvjete za posjedovanje iskaznice humanitarnog razminiranja dužna je istu vratiti u roku od tri dana od dana nastupanja tih okolnosti.
Pravna osoba ili obrtnik dužni su izvijestiti Ministarstvo u slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka u roku od tri dana od nastupanja tih okolnosti.

Članak 6.

Ovlaštene pravne osobe, obrtnici te Hrvatski centar za razminiranje dužni su voditi Upisnik o izdanim osobnim nadzornim knjižicama za pirotehničare koji neposredno obavljaju poslove pretraživanja, razminiranja i tehničkog izvida u vlastitoj kartoteci i elektronskom obliku.
Obrazac Upisnika o izdanim osobnim nadzornim knjižicama tiskan je u Prilogu 3. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Ovlaštene pravne osobe, obrtnici te Hrvatski centar za razminiranje dužne su Ministarstvu dostaviti ispunjeni i ovjereni Upisnik o izdanim osobnim nadzornim knjižicama za proteklu kalendarsku godinu (od 01. siječnja do 31. prosinca) najkasnije do 15. siječnja iduće godine.
Na traženje Ministarstva, ovlaštene pravne osobe, obrtnici te Hrvatski centar za razminiranje dužne su Upisnik o izdanim osobnim nadzornim knjižicama dostaviti Ministarstvu neovisno o navedenom razdoblju iz stavka 2. ovog članka, najkasnije u roku osam dana.

Članak 7.

Ministarstvo vodi upisnik o izdanim, oduzetim, nestalim ili izgubljenim, zamijenjenim i vraćenim iskaznicama.
Upisnik iz stavka 1. ovog članka vodi se u kartoteci i u elektronskom obliku.

Članak 8.

Pirotehnički nadzornik, pirotehnički nadglednik, voditelj radilišta, pirotehničar odnosno pomoćni djelatnik dužan je zamijeniti dotrajalu i oštećenu iskaznicu, iskaznicu na kojoj slika više ne odgovara izgledu osobe ili ako iz bilo kojega drugog razloga iskaznica više ne služi svrsi.
U slučaju nestanka, gubitka ili krađe iskaznice, osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je pisanom izjavom o tome bez odgode izvijestiti Ministarstvo i Hrvatski centar za razminiranje. Nakon zaprimljene izjave Ministarstvo izdaje rješenje o prestanku važenje iskaznice.
Osoba iz stavka 1. ovog članka može obavljati poslove humanitarnog razminiranja na temelju potvrde koju će Ministarstvo izdati nakon podnesenog zahtjeva za izdavanje nove iskaznice humanitarnog razminiranja.
Trošak objave u »Narodnim novinama« snosi osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje nove iskaznice.

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje iskaznice osobe su dužne podnijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-52318/07
Zagreb, 12. listopada 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.


PRILOG 1.


PRILOG 2.
PRILOG 3.