Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3238

Na temelju članka 68. podstavaka 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj 153/2005) ministar unutarnjih poslova uz prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja (»Narodne novine« broj 53/2007) u članku 41. stavku 1. podstavku 8. riječi: obavljati, brišu se.
Stavak 2., briše se.

Članak 2.

U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Ako to zemljišni i minski uvjeti omogućavaju, učinci pirotehničara mogu biti i veći od procijenjenih učinaka navedenih u Prilogu 3. Do 20% veće učinke odobrava pirotehnički nadzornik, a učinke uvećane za više od 20% procijenjenih, na prijedlog piroteh­ničkog nadzornika, odobrava povjerenstvo HCR-a koje se sastoji od najmanje tri člana.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Broj: 511-01-52-55424/2007.
Zagreb, 12. listopada 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.