Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju novcem

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju novcem

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3239

Na temelju članka 127. stavka 7. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 129/00., 59/01., 67/01., 190/03. – pročišćeni tekst i 76/07.), ministrica pravosuđa, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU NOVCEM

Članak 1.

U Pravilniku o raspolaganju novcem (»Narodne novine«, broj 81/02.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Novac koji zatvorenik donese na izdržavanje kazne zatvora, po povratku s korištenja pogodnosti izlaska, povratku s prekida izdržavanja kazne, koji prima od članova obitelji ili drugih osoba, odnosno tijela ili ustanova, te naknada za rad pohranjuje se na polog novca.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. briše se.
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:
»Zatvorenik smije novac s pologa koristiti radi nabave potrepština iz članka 79. Zakona o izvršavanju kazne zatvora dnevno u visini dnevnice utvrđene za državne službenike i namještenike.«.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 7. riječi: »iznos novca koji zatvorenik smije držati kod sebe iz članka 2. stavak 1. ili« brišu se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Klasa: 011-01/07-01/9
Urbroj: 514-08-07-1
Zagreb, 9. listopada 2007.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.