Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3241

Na temelju članka 35. stavka 9. i 36. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak provođenja označavanja i registracije ovaca i koza, oblik i sadržaj Jedinstvenog registra ovaca i koza (u daljnjem tekstu: JROK), Putnog lista za ovce i koze (u daljnjem tekstu: Putni list) i drugih obrazaca, Registra ovaca i koza na gospodarstvu (u daljnjem tekstu: ROKG), oblik, izgled i sadržaj sredstava za označavanje za ovce i koze, narudžba i dobavljanje sredstava za označavanje, nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika te mjere u slučaju postupanja protivnog odredbama ovoga Pravilnika.
2) Ovaj Pravilnik utvrđuje zahtjeve za označavanjem i registracijom ovaca i/ili koza, ne dovodeći u pitanje provedbu posebnih propisa koji uređuju suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti ovaca i koza.
Svrha obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Članak 2.

1) Radi provedbe mjera za zaštitu zdravlja životinja i ljudi od zaraznih i nametničkih bolesti, kontrole prometa domaćih životinja te praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla, uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu, ostvarivanja prava na novčane potpore u poljoprivredi i prikupljanja statističkih podataka, sve ovce i koze u Republici Hrvatskoj moraju se označiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
2) Svaka ovca i koza u Republici Hrvatskoj mora biti označena i upisana u ROKG, a svako premještanje ovaca i koza mora se evidentirati u JROK na način koji u svako doba omogućuje utvrđivanje identiteta životinje i gospodarstva na kojem je životinja rođena, kao i sve posjednike kod kojih, odnosno gospodarstva na kojem je životinja boravila.

Pojmovnik

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:
1. Dobavljači sredstava za označavanje – pravne ili fizičke osobe, koje su upisane u evidenciju dobavljača sredstava za označavanje;
2. Gospodarstvo – svaki objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom, svako mjesto smješteno unutar područja Republike Hrvatske na kojem domaće životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju i drže;
3. Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: HSC) – ovlaštena pravna osoba kojoj Uprava povjerava poslove vođenja Jedinstvenog registra domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ);
4. Identifikacijska kartica gospodarstva (u daljnjem tekstu: IKG) – dokument koji služi za identifikaciju gospodarstva u okviru svih sustava u stočarstvu;
5. Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG) – broj kojeg za svako gospodarstvo upisano u Registar farmi dodjeljuje ovlaštena pravna osoba. Jednom dodijeljeni JIBG je nepromjenjiv;
6. Jedinstveni registar domaćih životinja – temeljna baza podataka o domaćim životinjama (goveda, konji, svinje, ovce i koze), gospodarstvima i posjednicima u Republici Hrvatskoj koju vodi HSC u elektronskom obliku;
7. Jedinstveni registar ovaca i koza – temeljna elektronička baza podataka iz koje su vidljivi svi podaci o premještanju ovaca i koza i sastavni je dio JRDŽ, a vodi ga i za upravljanje njime odgovorna je Uprava za veterinarstvo (u daljnjem tekstu: Uprava);
8. Jedinstveni životni broj (u daljnjem tekstu: JŽB) – broj koji se dodjeljuje svakoj pojedinoj životinji i koji omogućuje njenu identifikaciju;
9. Klaonica – objekt odobren za klanje životinja kojem je dodijeljen registracijski broj;
10. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo);
11. Ovlaštena veterinarska organizacija – pravna osoba, ovlaštena od Uprave, koja provodi, organizira i kontrolira označavanje te registraciju premještanja životinja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
12. Posjednik – bilo koja fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje te se brine za nju trajno ili privremeno, uključujući za vrijeme prijevoza ili stavljanja u promet;
13. Prijevoznik – svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja prijevoz životinja prijevoznim sredstvom;
14. Registar farmi – temeljna baza podataka o svim gospodarstvima na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj i sastavni je dio JRDŽ;
15. Registar ovaca i koza na gospodarstvu – propisani upisnik podataka koji se vodi na svakom gospodarstvu, na kojemu se drže ovce i/ili koze;
16. Sabirni centar – svaki objekt i sabiralište u kojima se grupiraju životinje podrijetlom s različitih gospodarstava za pošiljke životinja namijenjenih trgovini radi izvoza, a ima status gospodarstva;
17. Sajam – svako mjesto na koje se dovode životinje s različitih gospodarstava radi trgovine u unutarnjem prometu Republike Hrvatske i koje je registrirano kod Uprave, te ima status gospodarstva;
18. Trgovac – svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje i prodaje životinje iz komercijalnih razloga, izravno ili neizravno, te ima redovan promet životinjama i u roku od najviše 30 dana proda životinje koje kupi ili premjesti iz prvobitnog prostora u drugi prostor, koji nije u njegovom vlasništvu te ima status gospodarstva;
19. Uprava za veterinarstvo – ustrojstvena jedinica Ministarstva;
20. Životinja – označava bilo koju životinju vrste ovca Ovis aries i/ili koza Capra hircus.

II. OZNAČAVANJE ŽIVOTINJA

Odgovornost za označavanje životinja

Članak 4.

Za pravilno i pravovremeno označavanje životinje odgovoran je posjednik životinje.

Ovlaštenje za označavanje životinja

Članak 5.

Označavanje životinja u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu i ovoga Pravilnika obavljaju pravne ili fizičke osobe i to:
1. Posjednici životinja,
2. Ovlaštene veterinarske organizacije,
3. Veterinarske službe,
4. HSC.

Posjednici ovlašteni za označavanje

Članak 6.

1) Posjednici jedino na vlastitom gospodarstvu mogu označavati životinje ako su osposobljeni za njihovo označavanje.
2) Program osposobljavanja za označavanje životinja iz stavka 1. ovoga članka odobrava Uprava.
3) Podaci o posjednicima iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštenima od Uprave, upisuju se u JROK.
4) Ovlaštenim posjednicima HSC dodjeljuje šifru označavatelja.

Sustav za označavanje i registraciju životinja

Članak 7.

Sustav za označavanje i registraciju životinja sastoji se od:
(a) Sredstava za označavanje;
(b) Potvrde o označavanju ovaca i koza (u daljnjem tekstu: Potvrda o označavanju);
(c) Registra ovaca i koza na gospodarstvu (ROKG);
(d) Putnog lista;
(e) Jedinstvenog registra ovaca i koza (JROK).

Sredstva za označavanje životinja

Članak 8.

1) Sve životinje na gospodarstvu moraju biti označene istovremeno sa dva sredstva za označavanje.
2) Prvo sredstvo za označavanje mora biti ušna markica iz Priloga I. ovoga Pravilnika, koja se stavlja na desno uho.
3) Drugo sredstvo za označavanje mora biti bolus elektronski transponder.
4) Uzgojno valjane životinje dodatno se označavaju tetovirnim brojem, u lijevo uho, a njihovo označavanje provodi HSC.

Vrijeme i način označavanja životinja

Članak 9.

1) Ovce i koze moraju se označiti u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana rođenja, a u svakom slučaju prije odlaska s gospodarstva na kojem su rođene.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se životinje otpremaju na klanje u roku od 6 mjeseci od dana rođenja mogu se označiti samo ušnom markicom propisanom ovim Pravilnikom.
3) Po označavanju životinja, označavatelji iz članka 5. ovoga Pravilnika ispunjavaju Potvrdu o označavanju na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.
4) Podatke iz Potvrde o označavanju označavatelj evidentira u JROK u roku od 7 dana od provedenog označavanja.
5) Potvrda o označavanju ispunjava se u tri primjerka od kojih prvi primjerak ostaje označavatelju i koristi se za prijavu podataka u JROK, drugi se primjerak dostavlja HSC-u, a treći primjerak ostaje kod posjednika.

Označavanje uvezenih životinja

Članak 10.

1) Sve životinje uvezne iz država članica Europske unije označene na propisan način ne moraju se ponovno označavati u Republici Hrvatskoj.
2) Životinje iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti Putni list.
3) Posjednik je dužan Putni list životinje koja je uvezena iz države članice Europske unije dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najkasnije u roku od 4 dana od dana dolaska uvezene životinje na gospodarstvo
4) Ovlaštena veterinarska organizacija je dužna podatke s Putnog lista upisati u JROK, najkasnije u roku od 3 dana od njegovog primitka uz naznaku datuma primitka.
5) Putni list se dostavlja HSC-u, koji ga vraća nadležnom tijelu države iz koje je životinja uvezena.
6) U slučaju uvoza životinja iz država članica Europske unije posjednik gospodarstva odredišta dužan je veterinarski certifikat dostaviti službenom veterinaru, a službeni veterinar podatke iz veterinarskog certifikata upisuje u JROK najkasnije u roku od 3 dana od dana njegovog primitka.
7) Životinje koje su uvezene iz država koje nisu članice Europske unije, i na kojima su obavljeni pregledi i kontrole utvrđeni Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04), moraju se najkasnije prije odlaska s gospodarstva ponovno označiti u skladu s člankom 8. stavkom 1. ovoga Pravilnika.
8) Uvezene životinje iz država koje nisu članice Europske unije ne moraju se ponovno označiti ako su namijenjene klanju i na njima su obavljeni pregledi i kontrole utvrđene propisom iz stavka 7. ovoga članka, a prevoze se izravno s granične veterinarske postaje u klaonicu i zakolju se u roku od 5 radnih dana nakon obavljenih pregleda.
9) Označavanje životinja uvezenih iz država koje nisu članice Europske unije obavljaju ovlaštene veterinarske organizacije koje su dužne, najkasnije u roku od 7 dana od dana provedenog označavanja odnosno prije odlaska s gospodarstva, podatke o uvezenim životinjama s Potvrde o označavanju uvezenih ovaca i koza iz Priloga III. ovoga Pravilnika upisati u JROK.
10) Ovlaštena veterinarska organizacija mora u JROK, a posjednik svih uvezenih životinja u ROKG upisati izvornu oznaku države iz koje su životinje uvezene, ime/naziv gospodarstva s kojeg životinja dolazi te identifikacijski broj gospodarstva, ako je poznat, datum uvoza i JŽB, koji je životinji dodijeljen u Republici Hrvatskoj.

Gubitak ušne markice

Članak 11.

1) Ako se ušna markica na životinji izgubi, teže ošteti ili postane nečitljiva životinja se mora ponovno označiti zamjenskom ušnom markicom u roku od 28 dana od nastalog događaja.
2) Označavatelj u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika mora najkasnije u roku od 4 dana od saznanja za gubitak ušne markice naručiti zamjensku ušnu markicu na obrascu »Narudžba zamjenskih ušnih markica za ovce i koze« iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, koji se ispunjava u tri primjerka. Jedan primjerak obrasca ostaje posjedniku, kao dokaz o izvršenoj narudžbi zamjenske ušne markice. Obrazac se dostavlja HSC-u poštom ili elektronskim putem, a HSC najkasnije u roku od 3 dana od dana narudžbe dostavlja obrazac dobavljaču.
3) Dobavljač ušnih markica mora zamjensku ušnu markicu dostaviti HSC-u koji je dostavlja označavatelju, koji je naručio ušnu markicu, najkasnije u roku od 14 dana od dana narudžbe.
4) Zamjenskom ušnom markicom označavatelj je dužan označiti životinju najkasnije u roku od 7 dana od primitka zamjenske ušne markice.
5) Zamjenske ušne markice moraju biti izrađene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a JŽB na njima mora biti nepromijenjen, te moraju imati oznaku rimskog broja koji pokazuje koliko je puta zamjenska ušna markica izdana.
6) Zamjenska ušna markica za životinju rođenu u državi članici Europske unije nosi isti identifikacijski broj države članice, a umjesto skraćenog naziva nadležnog tijela države članice nalazi se skraćeni naziv nadležnog tijela Republike Hrvatske.
7) U slučaju nemogućnosti očitanja JŽB-a s bolus elektronskog transpondera životinja se ponovno označava s bolus elektronskim transponderom koji dobija isti JŽB kao izvorni.
8) Ponovno označavanje životinja posjednik mora upisati u ROKG.
9) Zabranjeno je uklanjanje i mijenjanje sredstava za označavanje protivno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 12.

1) Ukoliko životinja, koja mora biti označena u skladu s odred­bama ovoga Pravilnika, na putu do klaonice izgubi ušnu markicu službeni veterinar u klaonici neće dopustiti njeno klanje dok posjed­nik ne dokaže identitet životinje, najkasnije u roku od 2 dana.
2) Ukoliko životinja, koja mora biti označena u skladu s odred­bama ovoga Pravilnika, na izložbi ili sabirnom centru/sajmu ili na putu do navedenih mjesta izgubi ušnu markicu mora se s Putnim listom vratiti na gospodarstvo s kojeg je otpremljena.

Jedinstveni registar ovaca i koza (JROK)

Članak 13.

1) JROK je ažurno, računalno vođena evidencija ovaca i koza koja sadrži sljedeće podatke:
– o provedenom označavanju,
– JIBG,
– JŽB,
– adresu gospodarstva i zemljopisne koordinate ili odgovarajuće pokazatelje zemljopisnog položaja gospodarstva,
– ime, adresu i zanimanje posjednika,
– vrstu životinja,
– vrstu proizvodnje (meso ili mlijeko),
– rezultate godišnje dojave brojnog stanja životinja iz članka 30. ovoga Pravilnika i datum kada je izrađena,
– rubriku za evidentiranje podataka koju ispunjava Uprava, a u rubrici se mogu evidentirati podaci o ograničenju kretanja, statusu ili drugi bitni podaci,
– o isporučenoj i preuzetoj količini ušnih markica,
– o premještanju životinja,
– o izgubljenim, ukradenim, uginulim i zaklanim životinjama,
– o uvozu i izvozu,
– o izdanim Putnim listovima,
– o izdanim ROKG.
2) Obavljanje poslova vođenja JROK povjerava se HSC-u u skladu s Zakonom o veterinarstvu.
3) Podatke u JROK upisuju:
– Uprava,
– ovlaštene veterinarske organizacije,
– HSC,
– veterinarske službe,
– posjednici iz članka 6. ovoga Pravilnika, ako mu je HSC dodijelio šifru označavatelja.
4) Pristup JROK radi provjere evidentiranih podataka imaju:
– Ministarstvo,
– ovlaštene veterinarske organizacije,
– HSC,
– veterinarske službe,
– posjednici iz članka 6. ovoga Pravilnika i to radi pregleda podataka o vlastitim životinjama i gospodarstvu,
– druge osobe kojima na temelju podnesenog zahtjeva Uprava može odobriti pristup podacima, uz uvjet da su tajnost i zaštita osobnih podataka osigurani u skladu s posebnim propisima.
5) Posjednici iz članka 6. ovoga Pravilnika nemaju pravo upisivati u JROK podatke o premještanjima životinja.
6) Podaci iz ovoga članka ostaju evidentirani u JROK 3 godine od dana kada je posljednja životinja napustila gospodarstvo.

Evidencija o premještanju životinja u JROK

Članak 14.

Kod premještanja životinja ovlaštene veterinarske organizacije u JROK evidentiraju sljedeće podatke:
– JŽB životinja koje se premještaju,
– JIBG otpreme,
– datum otpreme,
– razlog premještanja,
– serijski broj Putnog lista,
– JIBG odredišta ili sljedećeg posjednika životinja, ili ako se životinje otpremaju u klaonicu, registarski broj klaonice te naziv i adresu klaonice, ili u slučaju premještanja stada, registrirano odredište,
– datum dolaska,
– broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (u daljnjem tekstu: svjedodžba),
– o prijevoznim sredstvima i prijevozniku uključujući broj odobrenja prijevoznika, osim u slučaju prijevoza životinja poljoprivrednim i drugim vlastitim prijevoznim sredstvima radi sezonskog preseljenja životinja u druga klimatska područja i prijevoza vlastitih životinja na udaljenost do 50 km od svoga gospodarstva.

Putni list

Članak 15.

1) Putni list iz Priloga V. ovoga Pravilnika mora pratiti ovce i koze kod svakog premještanja.
2) Putni list naručuje se putem obrasca »Narudžba serije putnih listova za ovce i koze« iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.
3) Putni list mora sadržavati sljedeće podatke:
– serijski broj Putnog lista,
– JIBG otpreme i serijski broj IKG,
– razlog premještanja,
– JŽB za svaku pojedinu životinju,
– ime i adresu posjednika,
– ukupni broj životinja koje se premještaju,
– JIBG odredišta ili sljedećeg posjednika životinje i serijski broj IKG, ili ako se životinje otpremaju u klaonicu, registarski broj klaonice te naziv i adresu klaonice, ili u slučaju premještanja stada, registrirano odredište,
– podatke o prijevoznim sredstvima i prijevozniku uključujući i broj odobrenja prijevoznika,
– broj svjedodžbe,
– datum otpreme,
– potpis posjednika,
– datum dolaska životinja na odredište.
4) Putni list ispunjava posjednik, a potpisom potvrđuje točnost podatka na Putnom listu.
5) Putni list se sastoji od tri primjerka koji se nalaze u zajedničkom bloku. Prvi primjerak Putnog lista ostaje kod novog posjednika na gospodarstvu odredišta, drugi primjerak predaje se ovlaštenom veterinaru na mjestu odredišta, na temelju kojeg evidentira životinje u JROK, a treći primjerak Putnog lista ostaje posjedniku na gospodarstvu otpreme.
6) Blok putnih listova posjednik je dužan čuvati na gospodarstvu na kojem se životinja nalazi. Ako posjednik izgubi blok putnih listova o gubitku mora obavijestiti HSC, koji gubitak evidentira u JROK.
7) U slučaju neovlaštenog korištenja Putnog lista HSC obavještava Upravu.

Putni list i premještanje životinja

Članak 16.

1) Posjednik mora podatke o premještanju životinje po dolasku na gospodarstvo dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u roku od 4 dana od nastale promjene, putem Putnog lista, koja podatke upisuje u JROK najkasnije u roku od 3 dana od primitka Putnog lista.
2) Ovlaštena veterinarska organizacija na Putni list evidentira datum njegovog primitka, a ovlašteni veterinar potpisom i pečatom potvrđuje točnost upisanih podataka.
3) Posjednik koji doprema životinje na sajam ili u sabirni centar dostavlja odgovornoj osobi na tom sajmu ili sabirnom centru Putni list koji sadrži podatke o odnosnim životinjama.
4) Odgovorna osoba sajma ili sabirnog centra predaje Putni list ovlaštenom veterinaru radi evidencije podataka u JROK, u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka.
5) Za sve životinje koje se otpremaju sa sajma odgovorna osoba sajma izdaje novi Putni list s kojim se postupa u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka i člankom 15. stavkom 5. ovoga Pravilnika.
6) Prilikom izvoza iz sabirnog centra službeni veterinar upisuje podatke o izvozu, državi uvoza i identifikacijski broj odredišnog gospodarstva, ukoliko je poznat.
7) Kad se životinje izvoze u države koje nisu članice Europske unije, Putni list posljednji posjednik mora predati službenom veterinaru na mjestu otpreme životinje, koji evidentira podatke u JROK, a Putni list mora čuvati najmanje 3 godine.
8) Ako se životinja koja je označena i registrirana izgubi ili je ukradena posjednik je dužan u roku od 4 dana obavijestiti ovlaštenog veterinara ili službenog veterinara ili državnog veterinarskog inspektora.
9) U slučaju životinja iz stavka 8. ovoga članka posjednik ovlaštenom veterinaru ili službenom veterinaru ili državnom veterinarskom inspektoru predaje Putni list koji podatke iz Putnog lista upisuje u JROK u roku od 3 dana od dana predaje.

Arhiviranje Putnog lista

Članak 17.

1) Putni list, za životinje koje su izvezene, zaklane, uginule, ukradene ili izgubljene čuva službeni veterinar odnosno ovlaštena veterinarska organizacija, koja podatke o odnosnim životinjama evidentirala u JROK.
2) Službeni veterinar odnosno ovlaštena veterinarska organizacija Putne listove mora čuvati najmanje 3 godine.
3) Posjednik mora čuvati Putni list 3 godine, a na zahtjev Uprave mora dostaviti presliku Putnog lista.

Evidencija zaklanih životinja

Članak 18.

1) Klaonica može na klanje primiti samo životinje označene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, koje prati valjani Putni list.
2) Službeni veterinar uspoređuje JŽB sa sredstava za označavanje kojima su označene životinje dopremljene u klaonicu, s JŽB-om iz Putnog lista. Ako su navedeni podaci usklađeni životinja se može zaklati.
3) Ako podaci sredstava za označavanje i Putnog lista nisu usklađeni, službeni veterinar poziva posjednika životinje da dokaže podrijetlo životinje dopremljene na klanje.
4) Ukoliko posjednik životinje ne može u roku od 2 radna dana dokazati podrijetlo životinje, privremeno se oduzima u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.
5) Za sve životinje dopremljene na klanje službeni veterinar odnosno osoba pod njegovim nadzorom podatke iz Putnog lista upisuje u JROK u roku od 7 dana od dana izvršenog klanja odnosno prije nego je meso stavljeno u promet.
6) Sredstva za označavanje se skidaju prilikom klanja te se nakon evidentiranja podataka o klanju u JROK dostavljaju HSC-u, a Putni list mora se čuvati najmanje 3 godine.
7) Sredstva za označavanje zaklanih životinja, prije otpreme HSC-u, moraju se grupirati i pakirati po partijama klanja.
8) Službeni veterinar odnosno osoba pod njegovim nadzorom mora upisati u JROK podatke o životinji koja je prisilno zaklana izvan klaonice, ako je trup otpremljen u klaonicu.
9) U JROK se upisuju sljedeći podaci o klanju:
– registracijski broj klaonice,
– datum klanja,
– JŽB zaklanih životinja,
– JIBG gospodarstva s kojeg životinja dolazi.

Uginuće i klanje životinje za vlastite potrebe

Članak 19.

1) U slučaju uginuća ili klanja označene životinje za vlastite potrebe, posjednik je dužan obavijestiti ovlaštenog veterinara. Po dolasku ovlaštenog veterinara, posjednik mu predaje Putni list i sredstvo za označavanje uginule ili zaklane životinje.
2) Ovlašteni veterinar podatke o uginuću i klanju za vlastite potrebe evidentira u JROK u roku od 7 dana od uginuća odnosno klanja. Putni list mora čuvati najmanje 3 godine, a sredstvo za označavanje dostavlja HSC-u unutar 7 dana.

Registar ovaca i koza na gospodarstvu (ROKG)

Članak 20.

1) Svi posjednici životinja, osim prijevoznika, moraju ažurno i kronološkim redom voditi ROKG u pisanom ili elektronskom obliku, koji se nabavlja izravno od HSC-a odnosno od ovlaštene veterinarske organizacije, putem zahtjeva.
2) Ako posjednici životinja vode ROKG u elektronskom obliku, podaci iz ROKG moraju se jedanput mjesečno ispisati te uvezati.
3) Odgovorna osoba sajma, sabirnog centra i trgovac dužni su voditi ROKG.
4) Sve promjene u odnosu na životinje moraju se ažurno, a najkasnije 3 dana od nastale promjene upisati u ROKG.
5) ROKG, ako se vodi u pisanom obliku, izdaje HSC.
6) ROKG sadrži sljedeće podatke:
– JIBG;
– adresu gospodarstva i zemljopisne koordinate ili odgovarajuće pokazatelje zemljopisnog položaja gospodarstva;
– vrstu proizvodnje;
– rezultate godišnje dojave brojnog stanja životinja iz članka 30. ovoga Pravilnika i datum kada je izrađena;
– ime i prezime te adresu posjednika;
– JŽB;
– mjesec i godinu rođenja te datum označavanja;
– mjesec i godinu uginuća životinje na gospodarstvu;
– pasminu i genotip, ako je poznat;
– podatke o ponovnom označavanju;
– ukupan broj životinja na gospodarstvu nakon svake promjene;
– o klanju životinje za vlastite potrebe.
7) Uz ROKG posjednik mora voditi i čuvati evidenciju o liječenju životinja i karenciji, a mora je čuvati najmanje 3 godine od posljednje evidencije podataka.
8) Ako životinje odlaze s gospodarstva u ROKG se mora upisati ime prijevoznika, registracijsku oznaku dijela prijevoznog sredstva koje prevozi životinje, JIBG ili naziv i adresu gospodarstva odredišta, ili ako se životinje otpremaju u klaonicu, registarski broj ili naziv klaonice i datum otpreme te serijski broj Putnog lista.
9) Ako životinje dolaze na gospodarstvo u ROKG se mora upisati JIBG sa kojeg je životinja otpremljena i datum dolaska.
10) Za uvezene životinje u ROKG se mora upisati:
– država izvoza;
– identifikacijski broj gospodarstva otpreme životinja, ukoliko je poznat, ime/naziv gospodarstva otpreme;
– izvorni identifikacijski broj dopremljenih životinja;
– datum uvoza.
11) Za izvezene životinje osim podataka iz stavka 6. ovoga članka, mora se navesti i država odredišta.
12) U ROKG se mora upisati ime i potpis službenog veterinara ili državnog veterinarskog inspektora koji je obavio nadzor ROKG i datum kada je proveden nadzor.
13) ROKG se mora čuvati na lokaciji na kojoj se životinja nalazi, a čuva se najmanje 3 godine od dana kada je posljednja životinja napustila gospodarstvo.
14) Posjednik životinja, na zahtjev Uprave, dužan je dati na uvid sve podatke iz ROKG.

Financiranje

Članak 21.

Troškove, koji nastanu provođenjem označavanja i registracije ovaca i koza u skladu s odredbama ovoga Pravilnika snose posjednici životinja, osim ako nije određeno da navedene troškove pod­miruje Ministarstvo.

III. DOBAVLJANJE I NARUČIVANJE SREDSTAVA ZA OZNAČAVANJE

Ušna markica za ovce i koze

Članak 22.

1) Izgled i oblik ušne markice za označavanje ovaca i koza propisan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.
2) Ušna markica za ovce je žute boje, a za koze crvene boje. Sastavljena je iz dva dijela muškog (lice) i ženskog (naličje), koji se upotrebljavaju zajedno spojeni. Lice ušne markice u donjem dijelu je pravokutnog oblika s izduženim gornjim dijelom, a njegova širina i visina su najmanje 30 mm.
3) Na licu ušne markice, mora biti u crnoj boji otisnuta:
– na vrhu izduženog dijela, kratica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – MPŠVG, veličine slova najmanje 6 mm,
– u sredini izduženog dijela, oznaka rimskog broja, koji pokazuje koliko je puta zamjenska ušna markica izdana, veličine slova najmanje 6 mm,
– u sredini lijevo, dvoslovna oznaka Republike Hrvatske (RH), veličine slova najmanje 6 mm,
– u sredini desno, prve četiri znamenke od ukupno devet znamenki jedinstvenog životnog broja (JŽB), veličine slova najmanje 6 mm,
– u donjem dijelu, posljednjih pet znamenki JŽB-a, veličine slova najmanje 10 mm.
4) Naličje ušne markice jednakog je oblika i veličine, kao i lica ušne markice.
5) Na naličju ušne markice mora biti u crnoj boji otisnuta:
– u sredini lijevo, dvoslovna oznaka Republike Hrvatske (RH), veličine slova najmanje 6 mm,
– u sredini desno, prve četiri znamenke od ukupno devet znamenki JŽB-a, veličine slova najmanje 6 mm,
– u donjem dijelu, posljednjih pet znamenki JŽB-a, veličine slova najmanje 10 mm.

Bolus elektronski transponder

Članak 23.

Bolus elektronski transponderi sadrže brojčanu oznaku Republike Hrvatske i deveteroznamenkasti JŽB životinje koji mora biti identičan JŽB-u na ušnoj markici.

Članak 24.

HSC vodi centralnu evidenciju o isporučenim i preuzetim te utrošenim količinama sredstava za označavanje, koja je sastavni dio JROK.

Upis u evidenciju dobavljača sredstava za označavanje

Članak 25.

1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava dobavljati ušne markice i bolus elektronski transponder, po objavljenom javnom pozivu za prikupljanje ponuda za upis u evidenciju dobavljača sredstava za označavanje, dostavlja Ministarstvu ponudu.
2) Po dostavljenoj ponudi, s ovlaštenim ponuditeljima u skladu s odredbama ovoga Pravilnika Uprava sklapa ugovor te ih upisuje u Evidenciju dobavljača sredstava za označavanje.

Dobavljači sredstava za označavanje

Članak 26.

1) Svi dobavljači sredstava za označavanje moraju osigurati dobavljanje ušnih markica i bolus elektronskih transpondera, zamjenskih ušnih markica, te kliješta i igala za stavljanje ušnih markica.
2) Dobavljač sredstava za označavanje mora se odazvati na svaku narudžbu neovisno o količini i vrsti robe.
3) Dobavljač mora voditi evidenciju o sredstvima za označavanje koju je dužan čuvati najmanje 3 godine te na zahtjev Uprave dati na uvid.
4) Uprava kontrolira kvalitetu rada dobavljača sredstava za označavanje.

Brisanje iz Evidencije dobavljača sredstava za označavanje

Članak 27.

1) Uprava može i prije isteka roka, na koji je sklopljen, otkazati ugovor iz članka 25. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako utvrdi da dobavljač obavlja povjerene poslove protivno ugovornim odredbama.
2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka dobavljač se briše iz Evidencije dobavljača sredstava za označavanje.

Objava podataka o dobavljačima sredstava za označavanje

Članak 28.

HSC u glasilima i na Internet stranicama objavljuje podatke o dobavljačima sredstava za označavanje, te osobito sljedeće podatke:
– ime/naziv i adresa dobavljača,
– o ušnoj markici,
– o bolus elektronskom transponderu,
– cijenu i rokove isporuke,
– o brisanju iz Evidencije dobavljača sredstava za označavanje.

Naručitelji sredstava za označavanje

Članak 29.

1) Posjednik iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji sam označava životinje na vlastitom gospodarstvu, mora naručiti ušne markice ili bolus elektronski transponder putem obrasca »Narudžba sredstava za označavanje« iz Priloga VII. ovoga Pravilnika, a koji se može nabaviti u HSC-u ili ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Ispunjeni obrazac posjednik osobno ili putem ovlaštene veterinarske organizacije, poštom ili faks-om ili u elektronskom obliku mora dostaviti HSC-u, koji ga nakon provjere, dostavlja dobavljaču, kojeg odabere posjednik.
2) Označavatelji iz članka 5. stavka 1. točke 2. do 4. ovoga Pravilnika moraju ušne markice i bolus elektronske transpondere naručiti putem obrasca iz stavka 1. ovoga članka poštom ili faks-om ili u elektronskom obliku od HSC-a, uz naznaku odabranog dobavljača, koji nakon provjere, naručuje sredstva za označavanje od navedenog dobavljača. Označavatelji iz ovoga stavka uz navedeni obrazac moraju dostaviti narudžbenicu.
3) Dobavljač mora naručena sredstva za označavanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti HSC-u, koji sredstva za označavanje dostavlja označavateljima koji su naručili sredstva za označavanje.
4) Naručitelj sredstava za označavanje odgovoran je za pravilnu pohranu zaprimljenih sredstava za označavanje i evidentiranje njihove upotrebe.
5) U slučaju prestanka uzgoja životinja, posjednik je zalihe neiskorištenih sredstava za označavanje i putnih listova dužan vratiti HSC-u u roku od 30 dana od prestanka uzgoja životinja.

Godišnja prijava brojnog stanja ovaca i koza na gospodarstvu

Članak 30.

1) Svi posjednici životinja dužni su jednom godišnje dostaviti podatke o brojnom stanju ovaca i koza na gospodarstvu. Podaci o brojnom stanju životinja na gospodarstvu dostavljaju se na obrascu »Godišnja dojava brojnog stanja ovaca i koza na gospodarstvu« iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.
2) Godišnja dojava brojnog stanja ovaca i koza na gospodarstvu mora sadržavati podatke o broju životinja na dan 1. prosinca tekuće godine, s rokom prijave 15 dana od navedenog dana, a broj životinja mora biti razvrstran po kategorijama i to:
1. ovce:
– mliječne ovce i šilježice za rasplod,
– ostale ovce i šilježice za rasplod;
– ovnovi;
– janjad do 6 mjeseci;
– druge ovce;
– ukupno;
2. koze:
– ojarene koze,
– koze koje su pripuštene po prvi put,
– ostale koze;
– jarčevi;
– jarad do 6 mjeseci;
– ukupno.
3) Posjednik životinja dostavlja podatke iz stavka 1. ovoga članka osobno ili poštom HSC-u koji dobivene podatke upisuje u JROK u roku od 15 dana.

IV. NADZOR I MJERE

Nadzor

Članak 31.

1) Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavljaju veterinarska i stočarska inspekcija, u skladu s ovlastima određenim Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o stočarstvu.
2) Nadzor se obavlja na gospodarstvima koja drže životinje, kod posjednika životinja, kod ovlaštenih veterinarskih organizacija, u HSC-u i kod dobavljača ušnih markica, koji moraju nadležnom inspektoru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora.

Izvješće o nadzoru

Članak 32.

Uprava 31. kolovoza svake godine dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće o provedenom nadzoru na gospodarstvima u odnosu na označavanje i registraciju životinja na obrascu iz Priloga II. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza.

Mjere

Članak 33.

Ukoliko državni veterinarski inspektor/službeni veterinar utvrdi da posjednik ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika može:
– odrediti označavanje neoznačenih odnosno nečitko označenih životinja te privremeno zabraniti promet životinja, dok posjednik ne otkloni utvrđene nepravilnosti;
– ako posjednik ne dostavlja podatke o premještanju u JROK, privremeno, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, zabraniti promet svim životinjama.
– odrediti vođenje obvezne evidencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
– odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u odnosu na provođenje odredaba ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Prilozi I. do VIII. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 35.

Do imenovanja službenih veterinara u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu, poslove službenih veterinara iz ovoga Pravilnika obavljaju ovlašteni veterinari.

Članak 36.

1) Sustav za označavanje i registraciju ovaca i koza mora se u potpunosti uspostaviti najkasnije do 30. listopada 2008. godine.
2) Do potpune uspostave sustava iz stavka 1. ovoga članka mogu se upotrebljavati ušne markice za označavanje ovaca i koza te obrasci za ovce i koze propisani Pravilnikom o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija (»Narodne novine«, broj 110/04).
3) Gospodarstva kada se upišu u JRDŽ i dobiju JIBG moraju udovoljiti zahtjevima označavanja i registracije ovaca i koza propisanim ovim Pravilnikom od dana upisa.
4) Odredbe ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na označavanje životinja bolus elektronskim transponderom primjenjuju se na životinje rođene u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2009. godine.

Članak 37.

Ovce i koze označene ušnim markicama koje su izdane u skladu s propisom iz članka 36. stavka 2. ovoga Pravilnika ne moraju se ponovno označavati.

Članak 38.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe članka 10. stavka 2. do 5. i članka 32. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/07-01/99
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 18. listopada 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


PRILOG I.

UŠNE MARKICA ZA OZNAČAVANJE OVACA I KOZA

1. UŠNA MARKICA ZA OVCE


2. UŠNA MARKICA ZA KOZE


PRILOG II.

POTVRDA O OZNAČAVANJU OVACA I KOZA

PRILOG III.

POTVRDA O OZNAČAVANJU UVEZENIH OVACA I KOZA

PRILOG IV.

NARUDŽBA ZAMJENSKIH UŠNIH MARKICA ZA OVCE I KOZE

PRILOG V.

PUTNI LIST ZA OVCE I KOZE

PRILOG VI.

NARUDŽBA SERIJE PUTNIH LISTOVA ZA OVCE I KOZE

PRILOG VII.

NARUDŽBA SREDSTAVA ZA OZNAČAVANJE OVACA I KOZA

PRILOG VIII.

GODIŠNJA DOJAVA BROJNOG STANJA OVACA I KOZA NA GOSPODARSTVU