Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3246

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« broj 64/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI IZLOŽENI RADNICI, UČESTALOSTI PREGLEDA TE SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA ČUVANJA PODATAKA O TIM PREGLEDIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, izloženi pripravnici, učenici i studenti koji se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, učestalost pregleda te sadržaj, način i rokovi čuvanja podataka o tim pregledima.

Članak 2.

Ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar), na osnovi nalaza i mišljenja Povjerenstva, ovlašćuje zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada za obavljanje pregleda osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika.
Na osnovi nalaza i mišljenja Povjerenstva, ministar može oduzeti ovlaštenje izdano za obavljanje pregleda osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika.
Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se zdravstvenoj ustanovi koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkom društvu koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatnoj ordinaciji medicine rada ako:
– se utvrdi da ne ispunjava propisane uvjete,
– ne izvršava svoje obveze propisane ovim Pravilnikom i posebnim propisima,
– se ne pridržava utvrđenih kriterija pri zdravstvenim pregledima i ocjeni zdravstvene sposobnosti.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) ima tri člana koje imenuje ministar i to:
– jednog člana iz Ministarstva nadležnoga za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),
– jednog člana iz Hrvatskog zavoda za medicinu rada i
– jednog člana iz Državnog zavoda za zaštitu od zračenja.
Popis ovlaštenih zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačkih društava koje obavljaju djelatnost medicine rada i privatnih ordinacija medicine rada iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada za dobivanje ovlaštenja za obavljanje pregleda osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju, uz uvjete propisane posebnim propisom, za početak rada i obavljanje djelatnosti, zaposliti ili sklopiti ugovor o obavljanju pregleda s doktorom medicine specijalistom oftalmologom i psihologom.

Članak 4.

Ministar, na temelju nalaza i mišljenja Povjerenstva, ovlašćuje laboratorije za obavljanje analize kromosomskih aberacija kod osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika.
Ministar, na temelju nalaza i mišljenja Povjerenstva, može oduzeti ovlaštenje laboratoriju za obavljanje analize kromosomskih aberacija ako se utvrdi da:
– laboratorij ne ispunjava propisane uvjete,
– ne izvršava svoje obveze,
– ne pridržava se utvrđenih kriterija pri izradi analiza.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga Pravilnika sastoji se od tri člana koje za svaki pojedini slučaj imenuje ministar.

Članak 5.

Laboratorij u kojemu se provodi analiza kromosomskih aberacija mora raspolagati opremom za rad sa staničnim kulturama i svjetlosnim mikroskopom s imerzijom.

Članak 6.

Izvješće analize kromosomskih aberacija može potpisati: doktor medicine specijalist kliničke citologije, osoba s akademskim stupnjem magistra ili doktora znanosti iz područja biologije stanice, a koji ima i posebnu stručnu izobrazbu o primjeni mjera zaštite od ionizirajućih zračenja, stečenu tijekom redovitog školovanja ili dopunskom izobrazbom u skladu s posebnim zakonom.

Članak 7.

Zdravstvene preglede osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika obavlja i daje ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti doktor medicine specijalist medicine rada, koji ima posebnu stručnu izobrazbu o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, stečenu tijekom redovitog školovanja ili dopunskom izobrazbom u skladu s posebnim zakonom.

Članak 8.

Zdravstveni pregledi iz članka 7. ovoga Pravilnika su:
– prethodni zdravstveni pregled,
– redovni zdravstveni pregled,
– izvanredni zdravstveni pregled.

Članak 9.

Prethodni zdravstveni pregled obavlja se prije početka obuke ili školovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili prije početka rada u području izloženosti i u svim drugim zakonom određenim slučajevima.
Redovni zdravstveni pregled obavlja se svakih 12 mjeseci od prethodnog pregleda.
Izvanredni zdravstveni pregled obavlja se:
– kod osoba koji su primili dozu veću od doze propisane Zakonom o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja,
– na osnovi prijedloga doktora medicine specijalista medicine rada koji provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu ili izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Članak 10.

Prethodni zdravstveni pregled obuhvaća:
a) anamnestičke podatke: uzimanje anamneze (osobne i radne), podatke o sadašnjem stanju,
b) opći klinički pregled i pretrage:
– fizikalni pregled organa i organskih sustava (s posebnim osvrtom na status kože),
– laboratorijske pretrage, SE, KKS, trombociti, GUK, urin sa sedimentom,
c) ciljani oftalmološki pregled: biomikroskopski pregled leće,
d) psihologijsku obradu:
– utvrđivanje općih i posebnih (poglavito perceptivnih) kognitivnih sposobnosti ciljanim psihologijskim mjernim instrumentima (npr. PNT, TN, RSB, RPM i sl.),
– procjenu osobina ličnosti s posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost ciljanim psihodijagnostičkim sredstvima (npr. standardizirani psihologijski intervju, EPQ, MMPI, Cornell indeks i sl.),
– procjenu motivacije standardiziranim psihologijskim intervjuom,
e) dodatne pretrage i preglede prema indikaciji specijalista medicine rada s obrazloženjem.

Članak 11.

Redovni zdravstveni pregled obuhvaća:
a) uzimanje novih anamnestičkih podataka,
b) uvid u dozimetrijske podatke za ocjenjivano razdoblje,
c) opći klinički pregled i pretrage kao kod prethodnog zdravstvenog pregleda,
d) ciljani oftalmološki pregled prema indikaciji doktora medicine specijalista medicine rada,
e) psihologijska obrada: prema indikaciji doktora medicine specijalista medicine rada,
f) dodatne pretrage, analize i preglede prema indikaciji doktora medicine specijalista medicine rada s obrazloženjem.

Članak 12.

Opseg izvanrednoga zdravstvenog pregleda određuje doktor medicine specijalist medicine rada koji provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu u ovisnosti o razlogu upućivanja na izvanredni zdravstveni pregled.
Doktor medicine specijalist medicine rada koji provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu može zahtjevati izvanredni zdravstveni pregled osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika i nakon prestanka rada u području izloženosti.

Članak 13.

Osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene posebnim propisom i posebne uvjete zdravstvene sposobnosti za radno mjesto.
Posebni uvjeti zdravstvene sposobnosti za radno mjesto jesu:
1. Vrijednosti hematoloških testova u prethodnom zdravstvenom pregledu, koje odstupaju do 5% normalnih vrijednosti laboratorija ne čine ispitanika nesposobnim za taj posao, nego zahtijevaju ponavljanje pretrage u roku od 30 dana ili prema indikaciji specijalista medicine rada.
2. Nalaz biomikroskopskog pregleda leće u skladu s dobi ispitanika.
3. Nalaz psihologijskog pregleda:
a) opće intelektualne sposobnosti iznad donje granice prosjeka,
b) emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka,
c) perceptivne i psihomotorne sposobnosti u granicama prosjeka.

Članak 14.

U području izloženosti ne smiju raditi osobe koje boluju od bolesti za koje se prema suvremenim medicinskim spoznajama zna da predstavljaju zapreku za rad u području izloženosti, a posebno:
a) bolesti krvotvornih organa: refrakterna anemija, neutropenija, trombocitopenija (sama ili kombinirana),
b) malignih bolesti, čiju povećanu učestalost se povezuje s izloženosti ionizirajućem zračenju, a za koje ne postoje klinički i drugi dokazi da je u potpunosti izliječena te za vrijeme terapijskog postupka,
c) bolesti ovisnosti (alkoholizam, tabletomanija, narkomanija), osim medicinski kontroliranih slučajeva, koji apstiniraju najmanje 6 mjeseci,
d) duševnih i živčanih bolesti: psihoze i granični slučajevi, posttraumatski stresni poremećaji, teži oblici neuroza, osim medicinski kontroliranih slučajeva u dobroj kliničkoj remisiji, ispod prosječne kognitivne sposobnosti, poremećaji osobnosti s izraženim asocijalnim ili antisocijalnim ponašanjem, akutne ili teže bolesti, ozljede i anomalije središnjeg ili perifernog živčanog sustava i drugi poremećaji svijesti.

Članak 15.

Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti donosi se u roku od 10 dana od početka zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku od 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.
Ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti donosi doktor medicine specijalist medicine rada na osnovi obavljenog pregleda te predočene medicinske dokumentacije iz prethodnog pregleda i redovnih pregleda.

Članak 16.

Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti može biti:
1. sposoban,
2. privremeno nesposoban (uz navod najmanjeg trajanja nesposobnosti i obrazloženje),
3. nesposoban (uz obrazloženje),
4. ocjena nije dana (uz navod razloga).
Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti upisuje se u svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti.
O ocjeni zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti izvješćuje se:
1. pregledana osoba,
2. poslodavac koji je pregledanog uputio na pregled,
3. Hrvatski zavod za medicinu rada,
4. Državni zavod za zaštitu od zračenja.
Ako je zdravstvena sposobnost za rad u području izloženosti pregledane osobe ocijenjena s »Privremeno nesposoban« ili »Nesposoban«, ocjena zdravstvene sposobnosti mora se dostaviti i Sanitarnoj inspekciji Ministarstva.

Članak 17.

Na ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti iz članka 16. ovoga Pravilnika može se uložiti pisani prigovor Drugostupanjskom povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu za medicinu rada (u daljnjem tekstu: Drugostupanjsko povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana uručenja ocjene zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti.
Prigovor iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti: pregledana osoba i osoba koja je pregledanog uputila na pregled ili kod koje je pregledani zaposlen.
Prigovor razmatra i ponovnu ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti donosi Drugostupanjsko povjerenstvo.

Članak 18.

Drugostupanjsko povjerenstvo čine doktori medicine specijalisti medicine rada Hrvatskog zavoda za medicinu rada, a sastoji se od predsjednika i dva člana, koje za svaki pojedini slučaj imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za medicinu rada.
Iznimno, ravnatelj Hrvatskog zavoda za medicinu rada može imenovati jednog vanjskog člana Drugostupanjskog povjerenstva koji ne mora biti doktor medicine specijalist medicine rada.
U radu Drugostupanjskog povjerenstva ne mogu sudjelovati doktori medicine specijalisti medicine rada koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu i ocjeni zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti u određenom slučaju.
Odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova Drugostupanjskog povjerenstva donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za medicinu rada.

Članak 19.

Drugostupanjsko povjerenstvo zasjeda u Hrvatskom zavodu za medicinu rada i dužno je započeti s radom u roku od 30 dana od primitka prigovora.
Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti koju donese Drugostupanjsko povjerenstvo je konačna.
O ocjeni zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti Drugostupanjskog povjerenstva izvješćuje se:
a) pregledana osoba,
b) poslodavac koji je pregledanu osobu uputio na pregled,
c) Hrvatski zavod za medicinu rada,
d) Državni zavod za zaštitu od zračenja,
e) Sanitarna inspekcija Ministarstva,
f) specijalist medicine rada, na čiju ocjenu je upućen prigovor.

Članak 20.

Drugostupanjsko povjerenstvo može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti bez ponovnoga zdravstvenog pregleda, samo na osnovi medicinske dokumentacije i to u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

Članak 21.

Drugostupanjskom povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima, dozimetrijski podaci, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite osobe koja je pozvana na pregled.

Članak 22.

Medicinsku dokumentaciju na osnovi koje je donesena ocjena sukladno članku 16. ovoga Pravilnika, zdravstvena ustanova koje obavlja djelatnost medicine rada, trgovačko društvo koja obavlja djelatnost medicine rada i privatna ordinacija medicine rada koja ima odobrenje za obavljanje pregleda osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezna je čuvati sve dok pregledana osoba ne bude u starosnoj dobi od 75 godina, ali nikako ne kraće od 30 godina od prestanka rada u području izloženosti.
Ako je zdravstvenoj ustanovi koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkom društvu koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatnoj ordinaciji medicine rada u skladu s člankom 2. ovoga Pravilnika oduzeto ovlaštenje za obavljanje tih pregleda ili prestane s radom, ista je obvezna svu medicinsku dokumentaciju o obavljenim pregledima dostaviti zdravstvenoj ustanovi koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkom društvu koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatnoj ordinaciji medicine rada koja će preuzeti njihove poslove, odnosno Hrvatskom zavodu za medicinu rada na čuvanje.

Članak 23.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada koje imaju odobrenje za obavljanje pregleda osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezne su jednom godišnje dostaviti podatke o obavljenim zdravstvenim pregledima osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika Hrvatskom zavodu za medicinu rada, na način na koji to određuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za medicinu rada.

Članak 24.

Zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada koje imaju odobrenje za obavljanje pregleda osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika, moraju svoj rad uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za rad s izvorima ionizirajućih zračenja, te mjerilima, sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o zdravstvenim pregledima osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, br. 1/05.)

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/12
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 20. rujna 2007.

Ministar
zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.