Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3247

Na temelju članka 77.b stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/00., 51/00., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU EVIDENCIJE O FIZIČKIM OSOBAMA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja iz članka 77.a Zakona o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2.

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi i čuva evidenciju o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja.
Evidencija o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja vodi se na propisanom obrascu na koji se upisuju podaci o svakoj pojedinoj osobi i u elektronskom obliku (Obrazac 1).
Obrazac iz stavka 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Obrazac evidencije iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:
1. redni broj evidencije;
2. podatak o centru za socijalnu skrb nadležnom za utvrđivanje prava na status roditelja njegovatelja;
3. osobne podatke o roditelju koji je ostvario pravo na status roditelja njegovatelja:
– ime i prezime roditelja
– MBG odnosno porezni broj
– adresu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta;
4. osobne podatke o djetetu temeljem kojega je roditelj ostvario pravo na status roditelja njegovatelja:
– ime i prezime djeteta
– datum rođenja;
5. podatke o početku statusa roditelja njegovatelja odnosno prava korištenja:
– datum početka prava na status roditelja njegovatelja
– status u obveznom mirovinskom osiguranju za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)
– oznaku rješenja kojim je utvrđeno pravo na status roditelja njegovatelja (klasa, urbroj i datum rješenja);
6. podatke o prestanku statusa roditelja njegovatelja odnosno prava korištenja i to:
– datum prestanka prava na status roditelja njegovatelja
– oznaku rješenja kojim je utvrđen prestanak prava na status roditelja njegovatelja (klasa, urbroj i datum rješenja).

Članak 4.

Ministarstvo upisuje podatke u obrazac iz članka 3. ovoga Pravilnika na temelju obavijesti centra za socijalnu skrb nadležnog za utvrđivanje prava na status roditelja njegovatelja o početku prava odnosno prestanka toga prava.
Obavijest o početku prava na status roditelja njegovatelja centar za socijalnu skrb dostavlja nakon provedene revizije rješenja sukladno odredbama članaka 77.d i 77.e Zakona, a najkasnije u roku 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.
Obavijest o prestanku prava na status roditelja njegovatelja centar za socijalnu skrb dostavlja nakon pravomoćnosti rješenja kojim jer utvrđen prestanak prava, a najkasnije u roku 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.
Obavijest o početku odnosno o prestanku prava dostavlja se pojedinačno za svaku osobu – roditelja na propisanom obrascu (Obrazac 2).
Obrazac obavijesti iz stavka 4. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Obrazac obavijesti iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće pPodaci o centru za socijalnu skrb nadležnom za utvrđivanje prava na status roditelja njegovatelja;
2. osobne podatke o roditelju koji je ostvario pravo na status roditelja njegovatelja:
– ime i prezime roditelja
– MBG odnosno porezni broj
– adresu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta;
3. osobne podatke o djetetu temeljem kojega je roditelj ostvario pravo na status roditelja njegovatelja:
– ime i prezime djeteta
– datum rođenja;
4. podatke o početku statusa roditelja njegovatelja odnosno prava korištenja:
– datum početka prava na status roditelja njegovatelja
– status u obveznom mirovinskom osiguranju za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)
– oznaku rješenja kojim je utvrđeno pravo na status roditelja njegovatelja (klasa, urbroj i datum rješenja);
5. podatke o prestanku statusa roditelja njegovatelja odnosno prava korištenja:
– datum prestanka prava na status roditelja njegovatelja
– oznaku rješenja kojim je utvrđen prestanak prava na status roditelja njegovatelja (klasa, urbroj i datum rješenja).

Članak 6.

Nadležni centar za socijalnu skrb u ime Ministarstva podnosi prijavu i odjavu na obvezna osiguranja korisnika prava na status roditelja njegovatelja na način uređen propisima o obveznim osiguranjima.
U postupku prikupljanja podataka potrebnih za prijavu na osiguranje roditelj-njegovatelj, pored ostalih podataka, daje i pisanu izjavu o statusu u mirovinskom osiguranju odnosno podatak o tome da li je ili nije osiguranik mirovinskog osiguranik za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup).
Obrasce o prijavi na osiguranje i odjavi s osiguranja, te izjavu roditelja o statusu u mirovinskom osiguranju i primjerak Obrasca 2. dostavljenog Ministarstvu, centar za socijalnu skrb ulaže u zbirku isprava te na temelju njih upisuje podatke o početku i o prestanku osiguranja u radnu knjižicu roditelja njegovatelja.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01 /07-02/44
Urbroj: 534-09-01-02/1-07-4
Zagreb, 19. rujna 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

OBRAZAC 1.


EVIDENCIJA

fizičkih osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja
temeljem članka 77.a Zakona o socijalnoj skrbi

Redni broj

Nadležni centar za socijalnu skrb

OSOBNI PODACI O RODITELJIMA

OSOBNI PODACI O DJECI

PODACI O POČETKU
OSIGURANJA

PODACI O
PRESTANKU
OSIGURANJA

ime i prezime

MBG/porezni broj

adresa prebivališta

ime i prezime

datum rođenja

datum početka

osiguranik II. stupa1

rješenje

datum prestanka

rješenje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______
1 upisati DA ako je osiguranik mirovinskog osiguranja za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje odnosno NE ako nije osiguranik toga osiguranja
 

OBRAZAC 2.

Centar za socijalnu skrb
Klasa:
Urbroj :
U
Sukladno odredbi članka 4. Pravilnika o vođenju evidencije fizičkih osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja dostavljamo

OBAVIJEST

o početku2 – prestanku3 statusa roditelja njegovatelja

Red.

broj

OPIS

PODACI ZA

UPIS U EVIDENCIJU

NAPOMENE

1

2

3

4

I.

OSOBNI PODACI O RODITELJU

 

 

1.

ime i prezime

 

 

2.

MBG/ porezni broj

 

 

3.

adresa prebivališta

 

 

II.

OSOBNI PODACI O DJETETU

 

 

1.

ime i prezime

 

 

2.

datum rođenja

 

 

III.

PODACI O POČETKU OSIGURANJA

 

 

1.

datum početka osiguranja

 

 

2.

osiguranik II. stupa4

 

 

3.

klasa i urbroj rješenja

 

 

IV.

PODACI O PRESTANKU OSIGURANJA

 

 

1.

datum prestanka osiguranik

 

 

2.

klasa i urbroj rješenja

 

 

 M.P.

                                        ________________
                                         Potpis ovlaštene osobe
________
2 zaokružiti kada se popunjavaju podaci pod III.
3 zaokružiti kada se popunjavaju podaci pod IV.
4 upisati DA ako je osiguranik mirovinskog osiguranja za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje odnosno NE ako nije osiguranik toga osiguranja