Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3248

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 1. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 111/06), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 23/07) u članku 8. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
– u pravilu, mora biti zatvoreno i natkriveno.
Alineja 2. mijenja se i glasi:
– mora se izgraditi od čvrstog materijala, ograditi i osigurati od dotoka oborinskih voda

Članak 2.

U članku 18. stavku 3. iza riječi »toni« dodaju se riječi »ili kad su u pitanju otpadna vozila, električni i elektronički otpad, otpadne baterije, akumulatori i otpadni kondenzatori kojima nije moguće uzeti prosječan uzorak u svrhu ispitivanja fizikalnih i kemijskih svojstava otpada«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-04/9
Urbroj: 531-08-07-2
Zagreb, 23. listopada 2007.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.