Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

3258

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, br. 174/04 i 79/07), ravnatelj donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU, POPUNI I OPREMANJU POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBI ZA UZBUNJIVANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se osobni i materijalni ustroj postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veličini, način popune postrojbi te oblik i sadržaj službene iskaznice pripadnika civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojbe civilne zaštite osnivaju se prema namjeni kao:
– postrojbe interventne specijalističke namjene,
– postrojbe specijalističke namjene i
– postrojbe opće namjene.

Članak 3.

Postrojbe civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju se odlukom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju procjene ugroženosti, i to:
– na razini županije – postrojbe specijalističke namjene,
– na razini gradova – postrojbe specijalističke namjene i postrojbe opće namjene,
– na razini općina – postrojbe opće namjene.
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 4.

Postrojbe civilne zaštite na razini Republike Hrvatske jesu:
– interventne specijalističke postrojbe civilne zaštite i
– postrojbe za uzbunjivanje Državne uprave za zaštitu i spaša­vanje.
Postrojbe iz stavka 1. ovog članka osnivaju se odlukom ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Postrojbe iz stavka 1. ovog članka osnivaju se kao pričuvni kapaciteti za nadopunjavanje nedostajućih sposobnosti drugih operativnih snaga zaštite i spašavanja za interveniranje u katastrofama i velikim nesrećama na području Republike Hrvatske.
Popunu, raspoređivanje, uvježbavanje, opremanje i uporabu postrojbi iz stavka 1. ovog članka provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Članak 5.

Struktura postrojbi je sljedeća:
– ekipa se sastoji od 3 do 5 pripadnika;
– skupina se sastoji od 3 do 23 ekipe, zapovjednika skupine;
– tim se sastoji od 3 do 20 skupina, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.

Članak 6.

Timovi civilne zaštite prema kategorijama jesu:
1./ tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (USAR – Urban Search and Rescue),
2./ tim civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz vode,
3./ tim civilne zaštite za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu,
4./ tim civilne zaštite za logistiku,
5./ tim civilne zaštite za održavanje elemenata sustava za uzbunjivanje,
6./ tim civilne zaštite za opsluživanje sirena.

Članak 7.

1./ Tim za spašavanje iz ruševina (USAR – Urban Search and Rescue) je interventna specijalistička postrojba civilne zaštite Repub­like Hrvatske za spašavanje iz ruševina i klasificiran je u tri kategorije: laku, srednju i tešku kategoriju.
Tim lake kategorije ustrojava se za površinske pretrage i spašavanje odmah nakon nesreće. Namijenjena je pretraživanju i spašavanju u Republici Hrvatskoj i za pružanje pomoći susjednim državama. Osobni ustroj postrojbe lake kategorije veličine je: 20 pripadnika i 2 potražna psa.
Tim srednje kategorije ustrojava se za tehničko pretraživanje i operacije spašavanja u strukturalnim ruševinama. Osposobljava se za razbijanje, bušenje i rezanje betona od kakvog su uobičajeno napravljene stambene zgrade (ali ne i za rezanje, bušenje i razbijanje armiranog betona). Osobni ustroj postrojbe srednje kategorije veličine je: 30 pripadnika i 3 potražna psa (laka kategorija + 10 pripadnika i 1 pas).
Tim teške kategorije ustrojava se za najzahtjevnije tehničke pretrage i operacije spašavanja u strukturalnim ruševinama, posebno onima koje uključuju građevine izgrađene ili ojačane armiranim betonom. Namijenjena je za pružanje pomoći u Republici Hrvatskoj i izvan njenih granica u iznenadnim nesrećama, koje su rezultirale višestrukim kolapsom brojnih armiranih građevina, tipičnih u urbanim sredinama. Upotrebljava se kada su lokalni resursi ili resursi pogođene države nedostatni ili nemaju mogućnost obaviti najzahtjevnija pretraživanja i spašavanja. Osobni ustroj Osobni ustroj postrojbe teške kategorije veličine je: 55 pripadnika i 4 potražna psa (srednja kategorija + 25 pripadnika i 1 pas).
Osobni ustroj tima za spašavanje iz ruševina organiziran je kroz strukturu tima tako da sve kategorije (laka, srednja i teška) sadrže iste elemente tima: upravljačko osoblje, elemente za pretrage, elemente za spašavanje, elemente medicinske potpore, elemente psihološke potpore (samo kod kategorije teškog USAR tima) i logističke elemente.
Za pripadnike tima iz stavka 1. ovog članka, organizacijski i planski osigurava se usklađenost obuke i praktičnih priprema na način da svi članovi posjeduju operativnu sposobnost za angažiranje unutar sva tri klasifikacijska modula. Jezgru tima čine stalno angažirani stručnjaci koji rade na stručnim poslovima u okviru nadležnosti tima, uz pridodavanje drugih pripadnika.
2./ Tim za zaštitu i spašavanje iz vode sastavljen je od tri skupine. Svaka skupina sastoji se od zapovjednika skupine i dvije ekipe po pet pripadnika, a ukupna veličina tima je 36 pripadnika.
3./ Tim za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu (u daljnjem tekstu: RKBN) sastavljen je od dvije skupine i veličine je 29 pripadnika:
– 1. skupina za uzorkovanje RKBN kontaminacije koja se sastoji od zapovjednika skupine i četiri ekipe u sastavu od rukovatelja RKBN detektorima i dva pomoćnika;
– 2. skupina za dekontaminaciju koja se sastoji od zapovjednika skupine i tri ekipe dekontaminatora po četiri pripadnika.
4./ Tim za logistiku sastavljen je od četiri skupine i veličine je 99 pripadnika:
– 1. skupina za izuzimanje i prihvat materijalnih sredstava iz zonskih skladišta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koja se sastoji od zapovjednika skupine i četiri ekipe po 5 pripadnika;
– 2. skupina za organizaciju i sigurnost u prihvatnim kampovima u sastavu od zapovjednika skupine i četiri ekipe po četiri pripadnika;
– 3. skupina za pripravu hrane i pitke vode u sastavu od zapovjednika skupine te četiri ekipe za pripravu hrane po sedam pripadnika (dva kuhara i pet pomoćnika za rad u kuhinji) i četiri ekipe za osiguravanje i pripravu pitke vode u sastavu od tri pripadnika (jednog operatera – strojara na kolektivnom pročiščivaču vode i dva pomoćnika);
– 4. skupina za sanitaciju u sastavu od zapovjednika skupine i četiri ekipe po dva sanitarca).
5./ Tim za održavanje elemenata sustava za uzbunjivanje sastav­ljen je od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i četiri skupine pri ŽC 112 Zagreb (zapovjednik i pet ekipa), Rijeka (zapovjednik i tri ekipe), Split (zapovjednik i tri ekipe) i Osijek (zapovjednik i tri ekipe), a veličine je 48 pripadnika.
6./ Tim za opsluživanje sirena sastavljen je od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i dvadeset skupina pri ŽC 112 Zagreb (zapovjednik i 23 ekipe), Split (zapovjednik i 19 ekipa), Rijeka (zapovjed­nik i 18 ekipa), Osijek (zapovjednik i 15 ekipa), Pazin (zapovjednik i 11 ekipa), Sisak (zapovjednik i 11 ekipa), Zadar (zapovjednik i 10 ekipa), Karlovac (zapovjednik i 9 ekipa), Krapina (zapovjednik i 9 ekipa), Dubrovnik (zapovjednik i 9 ekipa), Gospić (zapovjednik i 8 ekipa), Bjelovar (zapovjednik i 8 ekipa), Šibenik (zapovjednik i 7 ekipa), Varaždin (zapovjednik i 7 ekipa), Vukovar (zapovjednik i 7 ekipa), Slavonski Brod (zapovjednik i 6 ekipa), Koprivnica (zapovjednik i 6 ekipa), Požega (zapovjednik i 6 ekipa), Čakovec (zapovjednik i 5 ekipa), Virovitica (zapovjednik i 5 ekipa), a veličine je 619 pripadnika.

Članak 8.

Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene županija i gradova te osobni i materijalni ustroj za timove za spašavanje iz ruševina, za spašavanje iz vode, za RKBN zaštitu i za logistiku, identični su strukturi interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske (prilozi br.: 1. – 4. ovog Pravilnika).
Postrojba civilne zaštite opće namjene sastoji se od jednog tima koji u svom sastavu ima do tri skupine, sukladno potrebama koje proizlaze iz procjene ugroženosti jedinice lokalne samouprave za koju se osnivaju.

Članak 9.

Popuna interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske, postrojbe za uzbunjivanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, kao i postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene županija i gradova provodi se prvenstveno članovima udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovitoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao i imateljima specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja.
Popuna postrojbi civilne zaštite opće namjene gradova i općina provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta u gradovima i općinama u koje se raspoređuju.
Popunu i raspoređivanje pripadnika interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske i pripadnika postrojbe za uzbunjivanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, provode nadležni područni uredi za zaštitu i spašavanje u suradnji s nadležnom upravom za obranu, na temelju zahtjeva Službe za civilnu zaštitu i Službe za sustav 112.
Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene županija i gradova i pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene, na temelju zahtjeva nadležnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju područni uredi za zaštitu i spašavanje u suradnji s područno nadležnom upravom za obranu.

Članak 10.

Za potrebe obavljanja složenijih poslova zaštite i spašavanja, kao i za sudjelovanje u međunarodnim operacijama, mogu se formirati kombinirani timovi sastavljeni od pripadnika različitih vrsta postrojbi civilne zaštite, sukladno konkretnim operativnim zahtjevima.

Članak 11.

Na zapovjedne i operativne dužnosti u interventnim specijalističkim i postrojbama civilne zaštite specijalističke namjene raspoređuju se osobe odgovarajućih stručnih znanja i zanimanja, u pravilu iz redova članova udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se zaštitom i spašavanjem bave kao osnovnom djelatnošću (Crveni križ, Hrvatska gorska služba spašavanja, vatrogasne zajednice i dobrovoljna vatrogasna društva, kinološke udruge, ronilački klubovi i sl.).

Članak 12.

Materijalni ustroj interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske i postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene utvrđuje se prema namjenskim zadaćama postrojbi te prema standardiziranoj opremi i materijalno tehničkim sredstvima za svaku od specijalnosti, koja je dostupna na tržištu i kompatibilna s opremom drugih operativnih snaga s kojima se planira zajedničko djelovanje u akcijama zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj kao i izvan njenih granica.
Osobni i materijalni ustroj postrojbi civilne zaštite može se mijenjati sukladno promjenama u procjenama ugroženosti, zbog utvrđivanja novih zahtjeva po pitanju njihovog angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja Republike Hrvatske kao i zbog uvođenja novih tehničkih standarda za opremu i materijalno tehnič­ka sredstava, poradi osiguravanja sigurnog i učinkovitog rada.

Članak 13.

Osobni i materijalni ustroj postrojbi iz članka 6. ovog Pravilnika po kategorijama, tiskan je u prilogu ovog Pravilnika (prilozi br.: 1 – 6) i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

Interventne specijalističke postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske logistički se oslanjaju na zonska skladišta Državne uprave za zaštitu i spašavanje (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split).
Materijalna popuna postrojbi iz stavka 1. ovog članka oslanja se na resurse udruga građana čijim članovima se popunjavaju prema odredbama posebnih propisa, te na resurse Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Materijalna popuna postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene i postrojbi civilne zaštite opće namjene iz članka 3. ovog Pravilnika oslanja se na resurse udruga građana čijim članovima se popunjavaju, te na resurse jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 15.

Osobama koje su raspoređene u postrojbe civilne zaštite izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite (u daljnjem tekstu: iskaznica).

Članak 16.

Iskaznica pripadnika civilne zaštite izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska na otpornom papiru bijele boje, dimenzija je 74 × 105 mm i zaštićuje se plastičnim prozirnim omotom, prema obrascu koji je tiskan u prilogu ovog Pravilnika (Prilog br.: 7) i čini njegov sastavni dio.
Obrazac iskaznice pripadnika civilne zaštite sadrži:
a) na prednjoj strani:
– natpis: »Republika Hrvatska«, nazive »Državna uprava za zaštitu i spašavanje« i »Civilna zaštita«, naziv »Službena iskaznica obveznika civilne zaštite«,
– međunarodni znak civilne zaštite otisnut u lijevom i desnom gornjem kutu,
– ime i prezime, datum rođenja i broj osobne iskaznice pripadnika civilne zaštite,
– tekst: »Nositelj ove iskaznice zaštićen je Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. godine i dopunskim protokolom uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine, koje se odnose na zaštitu žrtava međunarodnih oružanih sukoba (protokol I.) u svojstvu: (pripadnosti: _________ – navodi se naziv postrojbe civilne zaštite ili drugi raspored u civilnoj zaštiti)«.
b) na poleđini:
– grb Republike Hrvatske,
– datum izdavanja, broj iskaznice, datum isteka valjanosti,
– prostor za fotografiju pripadnika civilne zaštite veličine 28 × 32 mm unutar kojeg stoji natpis »SLIKA«, potpis pripadnika civilne zaštite, potpis ovlaštene osobe i MP.

Članak 17.

Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vode Služba za civilnu zaštitu i područni uredi za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Evidencija sadrži: redni broj, ime i prezime pripadnika civilne zaštite, datum rođenja, broj iskaznice, datum izdavanja, datum povratka iskaznice, potpis pripadnika civilne zaštite, rubriku za napomene.

Članak 18.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o iskaznici obveznika civilne zaštite («Narodne novine«, br. 70/94).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/19
Urbroj: 543-01-09-01-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Ravnatelj
Đuro Poldrugač, v. r.


PRILOG br. 1


1. INTERVENTNI SPECIJALISTIČKI TIM CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA

1.1. OSOBNI USTROJ LAKE KATEGORIJE USAR TIMA

ELEMENTI

ZADAĆE

MINIMUM OSOB­LJA

BROJ OSOBLJA

Upravljačko osoblje

Zapovjednik

Zapovjednik tima/zamjenik

1

Časnik za vezu/koordinaciju

Časnik za vezu/zamjenik

1

Planiranje

 

 

Mediji/Izvještavanje

 

 

Procjena/Analiza

 

 

Osiguranje i zaštita

 

 

Pretraga

 

Zapovjednik skupine

1

Tehničko pretraživanje

Tehničko pretraživanje

4

Pretraživanje s psima

Vodiči potražnih pasa

2

 

Potražni psi

2

Spašavanje

Razbijanje i drob­ljenje

Zapovjednik skupine

1

Rezanje

Spasioci

5

Dizanje i pomicanje

 

 

Podupiranje

 

 

Uporaba sajli

 

 

Medicinski dio

Briga o timu (o članovima tima i potražnim psima)

Liječnik

1

Briga o unesrećenima

Medicinski tehničar

1

Logistički dio

Smještajni kamp

Zapovjednik skupine

1

Opskrba hranom i vodom

Logističar

1

Koordinacija trans­porta

Koordinator

 

Opskrba gorivom

 

 

Sustav veza

Radiooperater

1

UKUPAN ZBROJ

 

 

20

 Laka kategorija USAR tim sastoji se od 20 pripadnika i 2 potražna psa.


1.2. OSOBNI USTROJ SREDNJE KATEGORIJE USAR TIMA

ELEMENTI

ZADAĆE

MINIMUM
OSOBLJA

BROJ OSOBLJA

Upravljačko osoblje

Zapovjednik

Zapovjednik tima/zamjenik

2

Časnik za vezu/koordinaciju

Časnik za vezu/zamjenik

1

Planiranje

Strukturalni inženjer

1

Mediji/Izvještavanje

 

 

Procjena/Analiza

 

 

Osiguranje i zaštita

 

 

Pretraga

 

Zapovjednik skupine

1

Tehničko pretraživanje

Tehničko pretraživanje

4

Pretraživanje s psima

Vodiči potražnih pasa

3

 

Potražni psi

3

Procjena opasnih supstanci

RKBN stručnjak

 

Spašavanje

Razbijanje i drob­ljenje

Zapovjednik skupine

2

Rezanje

Spasioci

10

Dizanje i pomicanje

 

 

Podupiranje

 

 

Uporaba sajli

 

 

Medicinski dio

Briga o timu (o članovima tima i potražnim psima)

Liječnik

1

Briga o unesrećenima

Med.tehničar/vet.tehničar

1

Logistički dio

Smještajni kamp

Zapovjednik skupine

1

Opskrba hranom i vodom

Logističar/kuhar

1

Koordinacija transporta

Koordinator

1

Opskrba gorivom

 

 

Sustav veza

Radiooperater

1

Izolacija opasnih tvari

RKBN stručnjak

 

UKUPAN ZBROJ

 

 

30

 Srednja kategorija USAR tima sastoji se od 30 pripadnika i 3 potražna psa,
(laka kategorija ojačana s dodatnih 10 pripadnika i 1 potražnim psom).
 

1.3. OSOBNI USTROJ TEŠKE KATEGORIJE USAR TIMA
 

ELEMENTI

ZADAĆE

MINIMUM
OSOBLJA

BROJ OSOBLJA

Upravlja­č­ko osoblje

Zapovjednik

Zapovjednik tima/zamjenik

2

Časnik za vezu/koordinaciju

Časnik za vezu/zamjenik

2

Planiranje

Strukturalni inženjer

1

Mediji/Izvještavanje

 

 

Procjena/Analiza

 

 

Osiguranje i zaštita

 

 

Pretraga

 

Zapovjednik skupine

2

Tehničko pretraživanje

Tehničko pretraživanje

8

Pretraživanje s psima

Vodiči potražnih pasa

4

 

 

Potražni psi

4

Procjena opasnih supstanci

RKBN stručnjak

 

Spašavanje

Razbijanje i drob­ljenje

Zapovjednik skupine

4

Rezanje

Spasioci

20

Dizanje i pomicanje

 

 

Podupiranje

 

 

Uporaba sajli

 

 

Medicinski dio

Briga o timu (o članovima tima i potražnim psima)

Liječnik

1

Briga o unesrećenima

Med.tehničar/vet.tehničar

2

Psihološka potpora

Psihološka priprema i potpora spasiocima

 

 

Psiholog

1

Pružanje prve psihološke pomoći unesrećenima

Psihotehničar

1

 

 

Logistički dio

Smještajni kamp

Zapovjednik skupine

1

Opskrba hranom i vodom

Logističar/kuhar

1

Koordinacija transporta

Koordinator

2

Opskrba gorivom

 

 

Sustav veza

Radiooperater

1

Izolacija opasnih tvari

RKBN stručnjak

1

UKUPAN ZBROJ

 

 

55

         

Teška kategorija USAR tima sastoji se od 55 pripadnika i 4 potražna psa, (srednja kategorija ojačana s 25 pripadnika i 1 potražnim psom).
 

1.4. MATERIJALNI USTROJ

1.4.1. OSOBNA OPREMA PO SVAKOM PRIPADNIKU

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Količina

Napomena

1.

Kombinezon

Kom.

1

 

2.

Remen

Kom.

1

 

3.

Kapa

Kom.

1

 

4.

Majica

Kom.

2

 

5.

Obuća

Par

1

 

6.

Rukavice

Kom.

1

 

7.

Čarape

Kom.

2

 

8.

Kišni ogrtač – pelerina

Kom.

1

 

9.

Zaštitni reflektirajući prsluk

Kom.

1

 

10.

Pododijelo

Kom.

1

 

11.

Zaštitna kaciga sa svjetiljkom

Kom.

1

 

12.

Štitnici za koljena i laktove

Par

1

 

13.

Respirator

Kom.

1

 

14.

Nož

Kom.

1

 

15.

Porcija s priborom za jelo

Kom.

1

 

16.

Pročiščivač za vodu osobni

Kom.

1

 

17.

Čuturica

Kom.

1

 

18.

Komplet za osobnu higijenu (sapun, pasta za zube, četkica, mali ručnik)

Kom.

1

 

19.

Naprtnjača

Kom.

1

 

20.

Vreća za spavanje

Kom.

1

 

21.

Podmetač

Kom.

1

 

22.

Radio uređaj /zapovjednik i zamjenik zapovjednika tima, zapovjednici skupina i vođe ekipa/

Kom.

1

 

23.

Komplet za osobnu RKBN zaštitu

Kom.

1

 

24.

Jakna – vodonepropusna

Kom.

1

 

25.

Ručna vodootporna svjetiljka

Kom.

1

 

Napomena: Zapovjednik tima i zapovjednici skupina kao osobnu opremu pored osobne opreme zadužuju i GPS i dalekozor.
 

1.4.2. SKUPNA OPREMA

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Količina

Napomena

1.

Terensko vozilo

Kom.

4

Prijevoz in­tervent­nog tima

2.

Kombi-vozilo

Kom.

3

Transporter – prijevoz osoba i osobne opreme

3.

Furgon-vozilo

Kom.

2

Dostavno vozilo – prijevoz skup­ne opreme

4.

Teretno vozilo

Kom.

1

Za prijevoz opreme

5.

Prikolica s boksevima za prijevoz pasa

Kom.

1

 

6.

Komplet ljestvi na rastezanje

Kom.

2

 

7.

Nosila trodijelna sklopiva

Kom.

6

 

8.

Uprtača za izvlačenje povrijeđenih

Kom.

5

 

9.

Komplet električarskog alata

Kom.

2

 

10.

Komplet vodoinstalaterskog alata

Kom.

2

 

11

Koloture

Kom.

5

 

12.

Zračni jastuci za podizanje tereta 10 t

Kom.

3

10t, 20t, 30t

13.

Ručna dizalica 5t

Par

3

 

14.

Vibrafon – Geofon elektronski/akustički

Kom.

3

 

15.

Vibraskop

Kom.

3

 

16.

Kamera – termovizijska

Kom.

1

 

17.

Reflektorska svjetiljka ručna

Kom.

4

 

18.

Elektroagregat 3 kW

Kom.

2

 

19.

Elektroagregat 5 kW

Kom

2

 

20.

Pripadajuće gorivo za elektroagregate

Litara

 

 

21.

Sredstva za nužno terensko održavanje elektroagregata

Kom.

1

 

22.

Deke

Kom.

10

 

23.

Reflektorska svjetiljka na stalku

Kom.

10

 

24.

Torba prve pomoći

Kom.

4

 

25.

Megafon

Kom.

1

 

26.

Pribor za reanimaciju (spremnik s kisikom i maska)

Kom.

1

 

27.

Cjelodnevni suhi obrok

Kom.

258

 

28.

Dehidrirana hrana za pse

Kg

20

 

29.

Posude za hranjenje pasa

Kom.

5

 

30.

Šator za 10 osoba

Kom.

7

 

31.

Spremnik za vodu 200 lit

Kom.

2

 

32.

Voda u bocama za prvu upotrebu

Litara

100

 

33.

Termos posuda za hranu

Kom.

2

 

34.

Stol poljski sklopivi

Kom.

2

 

35.

Stolica poljska sklopiva

Kom.

10

 

36.

Motorna pila Stihl

Kom.

2

 

37.

Sancov okovratnik

Kom.

10

 

38.

Označavajuće oprsnice za potražne pse s oznakom CZ RH

Kom.

6

 

39.

Prva pomoć za pse

Kom.

2

 

40.

Torba/pojas za spuštanje/podizanje pasa

Kom.

2

 

41.

Boksovi za transport pasa avionom/kamionom

Kom.

5

 

42.

Povodnik

Kom.

6

 

43.

Ogrlica za potražne pse sa značkom CZ RH

Kom.

6

 

44.

Plinsko kuhala

Kom.

20

 

45.

Satelitski telefon

Kom.

1

 

46.

Aluminijske kutije za opremu (veće)

Kom.

15 – 20

 

 

1.4.3. MATERIJALNI USTROJ INTERVENTNOG SPECIJALISTIČKOG TIMA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA – LAKA KATEGORIJA USAR TIMA

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Kol.

Napomena

1.

Čekići razni

Kom.

4

Do 2 kg težine

2.

Čekići razni

Kom.

2

Sa mogućnošću vađenja čavala – 0.7 kg

3.

Čekići razni

Kom.

2

Od 2 kg do 4 kg težine

4.

Dlijeto

Kom.

2

25mm × 197 mm

5.

Poluge za podizanje tereta

Kom.

4

1500 mm

6.

Kutna brusilica za rezanje metala i betona – flekserica

Kom.

2

Za robusne prepreke

7.

Paket raznih reznih ploča za metal i beton

Kom.

3

 

8.

Ručna pila za rezanje željeza

Kom.

2

650 mm

9.

Motorna pila za rezanje željeza

Kom.

2

Benzinska ili električna pila, sa rezervnim lancem za rezanje.

Za benzinsku – 10 L goriva

Za električnu – izvor el.energije i 30 metara produž­nog kabla

10.

Komplet podupirača

Komplet

1

24 podupirača – 10×10×45 cm

24 podupirača – 5×10×45 cm

12 klinova – 10×10×45 cm

12 klinova – 5×10×30 cm

11.

Torba prve pomoći

Komplet

1

 

12.

Pribor za pružanje pomoći kod traume

Komplet

1

 

13.

Deka

Kom.

2

 

14.

Škare za rezanje žice

Kom.

1

 

15.

Lopata

Kom.

3

Raznih oblika i dužina

16.

Pribor za označavanje zgrada

Komplet

1

2 bočice narančastog spreja,

Raznobojne krede,

Raznobojni markeri (žuti, crveni)

17.

Sjekire

Kom.

2

S plosnatom glavom,

Sa šiljatom glavom

18.

Penjačko statičko uže

Kom.

2

45 m × 13 mm

19.

Penjačka osmica

Kom.

2

 

20.

Karabineri

Kom.

12

Sa maticom

21.

Penjački friendovi

Komplet

1

S dvostrukom sajlom u deset različitih veličina

22.

Kolotura

Kom.

3

50 mm ili 100 mm

23.

Mariner nosiljka

Kom.

1

S mogućnošću helikopterskog prijevoza unesrećenog

24.

Rastezljivi konopci za kvačenje stvari

Komplet

1

6 – 2.5 cm × 1.6 m

6 – 2.5 cm × 4 m

6 – 2.5 cm × 4.8 m

6 – 2.5 cm × 6 m

Svaka dužina mora biti u drugačijoj boji

25.

Štitnici od oštrih rubova

Komplet

2

Mehanički prijenosnici, platnene podloške, razne cijevi, te razne druge kombinacije

26.

Višenamjenska gurtna

Kom.

2

S metalnim kopčama – zatezačima

27.

Penjački pojas

Kom.

2

 

28.

Metalni klinovi

Kom.

6

25 mm × 1.3 m

29.

Metar za mjerenje

Kom.

2

Kolotura – 8 m dužine

30.

Geometrijski trokutovi

Kom.

2

Za crtanje i označavanje

31.

Tesarski pojas

Kom.

2

 

32.

Čavli

Komplet

1

30 kg raznih oblika i dimenzija

33.

Hidraulična dizalica

Kom.

2

Minimum 5 tona nosivosti

34.

Ljepljiva traka

Kom.

2

Izrazite čvrstoće

35.

Metanometar

Kom.

1

 

 

1.4.4. MATERIJALNI USTROJ INTERVENTNOG SPECIJALISTIČKOG TIMA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA – SREDNJA KATEGORIJA USAR TIMA

Napomena: MATERIJALNI USTROJ SREDNJE KATEGORIJE USAR TIMA ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA SADRŽI SVE ŠTO SADRŽI MATERIJALNI USTROJ LAKE KATEGORIJE USAR TIMA UVEĆANO ZA SLJEDEĆE:

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Kol.

Napomena

1.

Komplet zračnih jastuka

Kom.

3

50 tona

Plus rezervni zračni cilindri

2.

Škare za žicu

Kom.

1

Za teže zadatke (50 mm)

3.

Agregat – 5 kW

Kom.

1

 

4.

Rasvjetna tijela – 500 W

Kom.

4

 

5.

Produžni kablovi

Kom.

6

Raznih dužina

6.

Razvodna kutija

Kom.

1

Sa 4 izlaza

7.

Električni adapter

Kom.

1

 

8.

Flekserica

Kom.

1

300 mm – rezna ploča

9.

Rezne ploče za fleksericu,

300 mm

Komplet

1

2 rezne ploče – karbidne
12 rezni ploča – za metal
2 rezne ploče – dijamantne

10.

Posuda za vodu pod pritiskom

Kom.

1

Brizgalica

11.

Električna bušilica

Kom.

1

Hilti (38 mm)

12.

Set svrdla za električnu bušilicu

Komplet

1

Svih većih dostupnih dimenzija, dužina i promjera

13.

Set tipli i vijaka

Komplet

1

1 kutija – 9 mm × 125 mm vijaka za metal + tiple,
25 kom. – metalnih podložaka (9 mm),
25 kom. – metalnih obujmica (9 mm)

14.

Električna pila – kružnog hoda

Kom.

1

Za rezanje metala – 256 mm

15.

Ubodna električna pila

Kom.

1

5 pila za rezanje drva,
18 pila za rezanje metala

16.

Statičko penjačko uže

Kom.

2

90 metara × 13 mm

17.

Statičko penjačko uže

Kom.

2

6 metara × 13 mm

18.

Koloture

Kom.

3

50 mm ili 100 mm

19.

Penjačka osmica

Kom.

2

 

20.

Penjački karabineri

Kom.

12

 

21.

Rastezljivi konopci za kvačenje stvari

Komplet

1

6 – 2.5 cm × 1.6 m
6 – 2.5 cm × 4 m
6 – 2.5 cm × 4.8 m
6 – 2.5 cm × 6 m
Svaka dužina mora biti u drugačijoj boji

22.

Alpinističke ljestve/višenamjenska gurtna

Kom.

1

 

23.

Penjački pojas

Kom.

2

 

24.

Lopate

Kom.

2

Kratke, pregibne

25.

Kanta za prenošenje stvari/tereta

Kom.

4

Metalna ili plastična

26.

Drvena greda

Kom.

8

100 mm × 100 mm × 2.5 metara

27.

Podupirači

Kom.

6

Metalni, osovina od vijka s maticom

28.

Rezač cijevi

Kom.

1

 

29.

Cijev

Kom.

6

2 metra × 38 mm

30.

Dizalica

Kom.

2

Sa dodatnim produžecima

31.

Komplet podupirača

Komplet

1

24 podupirača – 10×10×45 cm
24 podupirača – 5×10×45 cm
12 klinova – 10×10×45 cm
12 klinova – 5×10×30 cm

32.

Set za samostalno podizanje tereta

Komplet

1

Mehanizam koji uključuje koloturu koja se fiksira te se pomoću gurtne podiže teret

33.

Set lanaca

Komplet

1

Svi lanci su 9 mm, jakosti 7 ili snažniji:
1 – 2 m s premjestivom kukom sa svake strane,
2 – 3 m s premjestivom kukom sa svake strane,
1 – 6 m s premjestivom kukom sa svake strane.

34.

Kutija s alatom

Komplet

1

1 – francuski ključ – 20 dm
1 – francuski ključ – 30 cm
1 – kombinirke
1 – papagajke
1 – kliješta za rezanje žice
1 – komplet gedora
1 – čekić s okruglom glavom
1 – set križnih odvijača
1 – set odvijača s plosnatim završetkom
Drugi alat potreban za obavljanje radova

35.

Strojni čekić za razbijanje, manji

Kom.

1

Električni, pneumatski ili benzinski
2 svrdla – špice
2 svrdla – dijetlo

36.

Strojni čekić za razbijanje, veliki

Kom.

1

Električni, pneumatski ili benzinski
2 svrdla – špice
2 svrdla – dijetlo

37.

Voltmetar

Kom.

1

 

38.

Ventilator

Kom.

1

Električni ili benzinski, sa dodatnom cijevi – u svrhu regulacije smjera zračne struje

39.

Uređaj za regulaciju zraka

Kom.

1

 

 

1.4.5. MATERIJALNI USTROJ INTERVENTNOG SPECIJALISTIČKOG TIMA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA – TEŠKA KATEGORIJA USAR TIMA

Napomena: MATERIJALNI USTROJ TEŠKE KATEGORIJE USAR TIMA ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA SADRŽI SVE ŠTO SADRŽI MATERIJALNI USTROJ SREDNJE KATEGORIJE USAR TIMA (KOJI SADRŽI I MATERIJALNI USTROJ LAKE KATEGORIJE) UVEĆANO ZA SLJEDEĆE:

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Kol.

Napomena

1.

Izolacijski aparat

Kom.

9

S dodatnim mogućnostima (dodatan priključak maske na drugom stupnju za žrtve), s alarmom, …

2.

Uređaj za kontrolu zraka

Kom.

1

Postotak kisika u zraku

3.

Tronožac

Kom.

1

Do metra visine – rasklopivi, za podizanje tereta

4.

Penjački pojas za cijelo tijelo

Kom.

2

 

5.

Ventilator

Kom.

1

Električni ili benzinski, s dodatnom cijevi – u svrhu regulacije smjera zračne struje

6.

Flekserica

Kom.

1

400 mm – rezna ploča

Plus 10L goriva za fleksericu

7.

Rezne ploče za fleksericu, 400 mm

Komplet

1

2 rezne ploče – karbidne
2 rezne ploče – za metal
2 rezne ploče – dijamantne

8.

Posuda za vodu pod pritiskom

Kom.

1

Brizgalica

9.

Zaštitna maska

Kom.

6

 

10.

Rezervna cijedila za zaštitnu masku

Kom.

24

 

11.

Agregat – 5 kW

Kom.

1

 

12.

Rasvjetna tijela – 500 W

Kom.

4

 

13.

Produžni kablovi

Kom.

6

15 metara dužine

14.

Razvodna kutija

Kom.

1

Sa 4 izlaza

15.

Električni adapter

Kom.

1

 

16.

Električna bušilica

Kom.

1

Hilti (38 mm)

17.

Set svrdla za električnu bušilicu

Komplet

1

Svih većih dostupnih dimenzija, dužina i promjera

18.

Ubodna električna pila

Kom.

1

5 pila za rezanje drva,

18 pila za rezanje metala

19.

Ručna bušilica – višebrzinska

Kom.

1

38 mm

20.

Set svrdla za ručnu bušilicu

Komplet

1

Svih dostupnih dimenzija

21.

Prijenosni stroj za rezanje žica

Kom.

1

Sposobnosti rezanja 25 mm

22.

Plinski brener

Komplet

1

S pripadajućom opremom; za potrebe presijecanja određenih dijelova prepreka

23.

Set za samostalno podizanje tereta (od 2 tone do 4 tone)

Komplet

1

Mehanizam koji uključuje koloturu koja se fiksira te se pomoću gurtne podiže teret

24.

Strojni čekić za razbijanje, manji

Kom.

1

Električni, pneumatski ili benzinski
2 svrdla – špice
2 svrdla – dijetlo

25.

Strojni čekić za razbijanje, veliki

Kom.

1

Električni, pneumatski ili benzinski
2 svrdla – špice
2 svrdla – dijetlo

26.

Prijenosno nosilo

Kom.

1

Sklopivo – za terenske uvijete za u skučenom prostoru

27.

Lopate

Kom.

2

Kratke, pregibne

28.

Nadogradivi kapaciteti za zračne jastuke pod pritiskom

Komplet

1

Do sveukupno 245 tona

29.

Zračne pumpe

Kom.

2

 

30.

Pribor za označavanje zgrada

Komplet

1

2 bočice narančastog spreja,
Raznobojne krede,
Raznobojni markeri (žuti, crveni)

31.

Komplet podupirača

Komplet

1

24 podupirača – 10×10×45 cm
24 podupirača – 5×10×45 cm
12 klinova – 10×10×45 cm
12 klinova – 5×10×30 cm

32.

Strojni pištolj za zakucavanje čavala

Kom.

2

Na baterijsko punjenje,
Pneumatski

33.

Set čavala za strojni pištolj

Komplet

4

Čavli raznih dimenzija i dužina

34.

Set čavala za pneumatski pištolj

Komplet

2

Jedan set čavala – 65 mm,
Jedan set čavala – 90 mm

35.

Brus za oštrenje alata

Kom.

1

 

36.

Čavli

Komplet

1

30 kg raznih oblika i dimenzija

37.

Geometrijski trokutovi

Kom.

2

Za crtanje i označavanje

38.

Čekići

Kom.

2

Sa mogućnošću vađenja čavala – 0.7 kg

39.

Tesarski pojas

Kom.

2

 

40.

Libela (vaservaga)

Kom.

2

1 metar i 1.5 metara

41.

Podupirači

Kom.

20

Metalni, osovina od vijka s maticom, razni dimenzija i dužina

42.

Cijev

Kom.

6

2 metra × 38 mm

43.

Metalni klinovi

Kom.

6

25 mm × 1.3 m

44.

Kutija sprejeva narančaste boje

Kom.

1

 

45.

Kutija ljepljivih traka

Kom.

1

Izrazite čvrstoće

46.

Uređaji za tehničko pretraživanje

Kom.

2

Jedan vibraskop,
Jeadn vibrafon

 

PRILOG br. 2

2. INTERVENTNI SPECIJALISTIČKI TIM CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SPAŠAVANJE IZ VODE

2.1. OSOBNI USTROJ

Red. br.

Sastav tima

Broj pripadnika

Potrebno zvanje – zanimanje

Napomena

1.

Zapovjednik tima

1

VSS, VŠS

 

2.

Zamjenik zapovjednika

1

VSS, VŠS

 

3.

Bolničar

1

Med. tehničar

 

 

I. SKUPINA

4.

Zapovjednik skupine

1

Voditelj ronjenja – instruktor

 

5.

Vođa 1. ekipe

1

Voditelj ronjenja – instruktor

 

6.

Član ekipe

1

Ronitelj – spasilac

 

7.

Član ekipe

1

Ronitelj – spasilac

 

8.

Član ekipe

1

Spasilac

Pomoćni ronitelj

9.

Član ekipe

1

Med. tehničar

Bolničar

10.

Vođa 2. ekipe

1

Voditelj ronjenja – instruktor

 

11.

Član ekipe

1

Ronitelj – spasilac

 

12.

Član ekipe

1

Ronitelj – spasilac

 

13.

Član ekipe

1

Spasilac

Pomoćni ronitelj

14.

Član ekipe

1

Med. tehničar

Bolničar

 

II. SKUPINA

15.

Zapovjednik skupine

1

Voditelj ronjenja – instruktor

 

16.

Vođa 1. ekipe

1

Voditelj ronjenja – instruktor

 

17.

Član ekipe

1

Ronitelj – spasilac

 

18.

Član ekipe

1

Ronitelj – spasilac

 

19.

Član ekipe

1

Spasilac

Pomoćni ronitelj

20.

Član ekipe

1

Med. tehničar

Bolničar

21.

Vođa 2. ekipe

1

Voditelj ronjenja – instruktor

 

22.

Član ekipe

1

Ronitelj – spasilac

 

23.

Član ekipe

1

Ronitelj – spasilac

 

24.

Član ekipe

1

Spasilac

Pomoćni ronitelj

25.

Član ekipe

1

Med. tehničar

Bolničar

Napomena: Interventni specijalistički tim civilne zaštite RH za spašavanje iz vode može brojati 2 ili 3 skupine;
Sastav tima s dvije skupine:         25 pripadnika,
Sastav tima s tri skupine:             36 pripadnika.

2.2. SHEMATSKI PRIKAZ OSOBNOG USTROJA INTERVENTNOG SPECIJALISTIČKOG TIMA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SPAŠAVANJE IZ VODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. MATERIJALNI USTROJ

2.3.1. OSOBNA OPREMA PO SVAKOM PRIPADNIKU

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Količina

Napomena

1.

Kombinezon

Kom.

1

 

2.

Remen

Kom.

1

 

3.

Kapa

Kom.

1

 

4.

Majica

Kom.

2

 

5.

Obuća

Par

1

 

6.

Rukavice

Par

1

 

7.

Čarape

Par

2

 

8.

Kišni ogrtač – pelerina

Kom.

1

 

9.

Zaštitni reflektirajući prsluk

Kom.

1

 

10.

PododijPododijan>

Kom.

1

 

11.

Zaštitne rukavice gumene

Par

1

 

12.

Respirator

Kom.

1

 

13.

Nož

Kom.

1

 

14.

Porcija s priborom za jelo

Kom.

1

 

15.

Pročiščivač za vodu osobni

Kom.

1

 

16.

Čuturica

Kom.

1

 

17.

Komplet za osobnu higijenu (sapun, pasta za zube, četkica, mali ručnik)

Kom.

1

 

18.18.

Ruksak

Kom.

1

 

19.

Vreća za spavanje

Kom.

1

 

20.

Podmetač

Kom.

1

 

21.

Radiouređaj (zapovjednik i zam. zapovjednika tima, zapovjednici skupina i vođe timova)

Kom.

1

 

22.

Kaciga zaštitna sa svjetiljkom

Kom.

1

 

23.

Komplet za osobnu RKBN zaštitu

Kom.

1

 

24.

Jakna – vodonepropusna

Kom.

1

 

25.

Ručna vodootporna svjetiljka

Kom.

1

 

Napomena: Zapovjednik tima i zapovjednici skupina pored osobne opreme zadužuju i GPS i dalekozor.
 

2.3.2. OSOBNA SPECIJALISTIČKA OPREMA

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Količina

Napomena

1.

Maska za ronjenje

Kom.

1

 

2.

Disalica

Kom.

1

 

3.

Pojas s utezima

Kom.

2

 

4.

Odijelo mokro

Kom.

2

 

5.

Suho odijelo s pododijelom

Kom.

1

 

6.

Čizmice roniteljske neoprenske

Kom.

1

 

7.

Rukavice neoprenske

Kom.

1

 

8.

Boca sa zrakom – 2X15 l

Kom.

4

 

9.

Kompenzator plovnosti

Kom.

1

 

10.

Respirator regulator za disanje

Kpl.

1

 

11.

Konzola sa mjernim uređajima

Kom.

1

 

12.

Peraje

Par

1

 

13.

Podvodni nož

Kom.

1

 

14.

Signalna bova s automatskom rolom

Kom.

1

 

15.

Ronilačka torba

Kom.

1

 

16.

Podvodna svjetiljka

Kom.

1

 

17,

Samonapuhujući prsluk za spašavanje (s hidrostatskim ventilom)

Kom.

10

 

 

2.3.3. SKUPNA OPREMA

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Količina

Napomena

1.

Terensko vozilo

Kom.

2

Prijevoz interventnog tima

2.

Kombi vozilo

Kom.

2

Transporter – prijevoz osoba i osobne opreme

3.

Furgon vozilo

Kom.

2

Dostavno vozilo – prijevoz skupne opreme

4.

Prikolica za prijevoz čamaca

Kom.

4

 

5.

Čamac s tvrdim dnom

Kom.

4

 

6.

Motor za čamac

Kom.

4

 

7.

Kompresor za punjenje ronilačkih boca – s benzinskim motorom (140 l/min)

Kom.

2

 

8.

Gorivo za kompresore i čamce

Litara

 

 

9.

Komplet ljestvi na rastezanje

Kom.

2

 

10.

Nosila trodijelna sklopiva

Kom.

6

 

11.

Koloture

Kom.

5

 

12.

Reflektorska svjetiljka ručna

Kom.

4

 

13.

Elektroagregat 3 kW

Kom.

2

 

14.

Elektroagregat 5 kW

Kom

2

 

15.

Pripadajuće gorivo za elektroagregate

Litara

 

 

16.

Reflektorska svjetiljka na stalku

Kom.

10

 

17.

Torba prve pomoći s kompletnom opremom

Kom.

4

 

18.

Megafon

Kom.

2

 

19.

Pribor za reanimaciju (spremnik s kisikom i maska), automatski defibrilator

Kom.

1

 

20.

Imobilizacijska daska s opremom

Kom.

6

 

20.

Stol poljski sklopivi

Kom.

2

 

21.

Stolica poljska sklopiva

Kom.

10

 

22.

Šator za 10 osoba

Kom.

3

 

23.

Spremnik za vodu 200 l

Kom.

2

 

24.

Voda u bocama za prvu upotrebu

Litara

100

 

25.

Cjelodnevni suhi obrok

Kom.

175-258

 

26.

Termos-posuda za hranu

Kom.

2

 

27.

Deke

Kom.

10

 

28.

Plinska kuhala

Kom.

20

 

29.

Satelitski telefon

Kom.

1

 

30.

Aluminijske kutije za opremu (veće)

Kom.

15 – 20

 

 

PRILOG br. 3

3. INTERVENTNI SPECIJALISTIČKI TIM CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RKBN ZAŠTITU

3.1. OSOBNI USTROJ
 

n>

Red. br.

Sastav tima

Broj pripadnika

Potrebno zvanje-zanimanje

Napomena

1.

Zapovjednik tima

1

VSS ili VŠS – kemija, biologija, fizika ili medicina

 

2.

Zamjenik zapovjednika

1

VSS ili VŠS – kemija, biologija, fizika ili medicina

 

3.

Liječnik

1

Eventualno med. tehničar

 

 

I. SKUPINA Uzorkovanje RKBN kontaminacije

4.

Zapovjednik skupine

1

VSS – kemija, biologija, fizika ili medicina

SVI PRIPADNICI MORAJU BITI VOZAČI

5.

Vođa 1. ekipe

1

Rukovatelj RKBN detektorima

6.

Član ekipe

1

Pomoćnik

7.

Član ekipe

1

Pomoćnik

8.

Vođa 2. ekipe

1

Rukovatelj RKBN detektorima

9.

Član ekipe

1

Pomoćnik

10.

Član ekipe

1

Pomoćnik

11.

Vođa 3. ekipe

1

Rukovatelj RKBN detektorima

12.

Član ekipe

1

Pomoćnik

13.

Član ekipe

1

Pomoćnik

14.

Vođa 4. ekipe

1

Rukovatelj RKBN detektorima

15.

Član ekipe

1

Pomoćnik

16.

Član ekipe

1

Pomoćnik

 

II. SKUPINA Skupina za dekontaminaciju

17.

Zapovjednik skupine

1

Zapovjednik dekontaminacijske stanice, VSS – kemija, biologija, fizika ili medicina

SVI PRIPADNICI MORAJU BITI VOZAČI

18.

Vođa 1. ekipe

Dekontaminator

19.

Član ekipe

1

Dekontaminator

20.

Član ekipe

1

Dekontaminator

21.

Član ekipe

1

Dekontaminator

22.

Vođa 2. ekipe

1

Dekontaminator

23.

Član ekipe

1

Dekontaminator

24.

Član ekipe

1

Dekontaminator

25.

Član ekipe

1

Dekontaminator

26.

Vođa 3. ekipe

1

Dekontaminator

27.

Član ekipe

1

Dekontaminator

28.

Član ekipe

1

Dekontaminator

29.

Član ekipe

1

Dekontaminator

 

3.2. SHEMATSKI PRIKAZ OSOBNOG USTROJA INTERVENTNOG SPECIJALISTIČKOG TIMA CIVILNE ZAŠTITE RH ZA RKBN ZAŠTITU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. MATERIJALNI USTROJ

3.3.1. OSOBNA OPREMA PO SVAKOM PRIPADNIKU

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Količina

Napomena

1.

Kombinezon

Kpl.

1

 

2.

Remen

Kom.

1

 

3.

Kapa

Kom.

1

 

4.

Majica

Kom.

2

 

5.

Obuća

Par

1

 

6.

Rukavice

Par

1

 

7.

Čarape

Par

1

 

8.

Kišni ogrtač – pelerina

Kom.

1

 

9.

Zaštitni reflektirajući prsluk

Kom.

1

 

10.

Pododijelo

Kom.

1

 

11.

Pročiščivač za vodu osobni

Kom.

1

 

12.

Porcija s priborom za jelo

Kom.

1

 

13.

Čuturica

Kom.

1

 

14.

Komplet za osobnu higijenu (sapun, pasta za zube, četkica, mali ručnik)

Kom.

1

 

15.

Ruksak

Kom.

1

 

16.

Vreća za spavanje

Kom.

1

 

17.

Podmetač

Kom.

1

 

18.

Radiouređaj (za zapovjednika i zamj. zap. tima, zapovjednike skupina i vođe timova)

Kom.

1

 

19.

Svjetiljka

Kom.

1

 

20.

Jakna – vodonepropusna

Kom.

1

 

Napomena: Zapovjednik tima i zapovjednici skupina pored osobne opreme zadužuju i GPS i dalekozor.
 

3.3.2. SKUPNA OPREMA

Red. br.

Naziv opreme – sredstva

Jed. mjere

Količina

Napomena

1.

Terensko vozilo

Kom.

4

Prijevoz interventnog tima

2.

Kombi-vozilo

Kom.

2

Transporter – prijevoz osoba i osobne opreme

3.

Furgon-vozilo

Kom.

3

Dostavno vozilo – prijevoz skupne opreme

4.

Cisterna za vodu

Kom.

2

Eventualno opremljena mogućnošću zagrijavanja vode na 37°C tijekom transporta

5.

Olovni sanduci za zbrinjavanje kontaminiranih uzoraka

Kom.

10

Mogućnost hermetičkog zatvaranja

6.

Zaštitne maske

Kom.

58

 

7.

Zaštitne rukavice

Par

58

Plus pričuvni filter

8.

Zaštitni kombinezon

Kom.

58

 

9.

Zaštitne gumene čizme

Par

58

 

11.

Dozimetri osobni

Kom.

29

 

12.

Dozimetar zapovjedni

Kom.

2

 

13.

Izolacijski aparat

Kom.

10

 

14.

Radiološki detektor

Kom.

6

 

15.

Kemijski detektori + KIT

Kom.

6

 

16.

Auto-injektor sa PAM atropin-sulfatom

Kom.

29

Plus auto-injektori za unesrećene – 50 kom.

17.

Motorna pumpa za vodu

Kom.

2

 

18.

Uređaj za raspršivanje tekućine (atomizer)

Kom.

2

 

19.

Leđna prskalica – ručna

Kom.

6

 

20.

Reflektorska svjetiljka ručna

Kom.

5

 

21.

Elektroagregat 3 kW

Kom.

2

 

22.

Elektroagregat 6 kW

Kom.

2

 

23.

Pripadajuće gorivo za elektroagregate

Litara

 

 

24.

Spremnik za vodu 2000 lit.

Kom.

2

 

25.

Komplet za obilježavanje kontaminiranog područja

Kom.

4

 

26.

Reflektorska svjetiljka na stalku

Kom.

1

 

27.

Torba prve pomoći

Kom.

4

 

28.

Megafon

Kom.

1

Plus mora biti ugrađen u svako vozilo

29.

Spremnici za kont. tekućinu i dr. – razni

Kom.

10

Plus pumpe za pretakanje ručne i elek. za sredstva koja se nađu na terenu recimo u bačvama

30.

Cjelodnevni suhi obrok

Kom.

203

 

31.

Kalcijum hipoklorit (kaporit)

Punjenje

 

 

32.

Deterdžent

 

 

 

33.

Benzin za dekontaminaciju

Litara

n style="font-size:11.0pt">10

 

34.

Alkohol za dekontaminaciju

Litara

10

 

35.

Komplet alata (lopata, kramp)

Kpl.

3

 

36.

Šator za dekontaminaciju

Kom.

2

Namjena za mokru dekontaminaciju,
Mogućnost napuhavanja i prenošenja

37.

Unutarnja oprema šatora za mokru dekontaminaciju

Kom.

1

Tuševi, vodovodne fleksibilne instalacije, odvodi,…

38.

Elektroagregat za zagrijavanje vode

Kom.

1

Za potrebe šatora za mokru dekontaminaciju

39.

Diesel-motor za zagrijavanje vode

Kom.

1

Za potrebe šatora za mokru dekontaminaciju

40.

Rezervoar za gorivo diesel – 40L

Kom.

1

 

41.

Pumpa za vodu

style="font-size:11.0pt">Kom.

1

Za potrebe šatora za mokru dekontaminaciju

42.

Sustav za upuhivanje zraka u šator za dekontaminaciju

Kom

2

Omogućuje regulaciju i održavanje potrebite temperature unutar šatora za dekontaminaciju

43.

Zračna pumpa

Kom.

2

Za upuhivanje zraka u dekontaminacijski šator,
Prvenstveno namijenjena zagrijavanju šatora

44.

Rashladni sustav (klimatski uređaj)

Kom.

2

Za potrebe šatora za dekontaminaciju

45.

Rasvjetni uređaji visoke učinkovitosti

Kom.

4

Za potrebe šatora za dekontaminaciju

46.

Multifunkcionalna procesorski uređaj

Kom.

1

Za uvezivanje i nadzor svih procesa dekontaminacije
EVENTUALNO

47.

Radni stol u obliku nosila na stalcima (mogućnost manevra)

Kom.

4

Za obradu kontaminiranih osoba unutar šatora, jednostavne konstrukcije

48.

Komplet raznog medicinskog pribora

Kom.

4

Za uklanjanje odjeće s kontaminiranih osoba unutar šatora

49.

Fleksibilno gumeno crijevo visokog pritiska

Metara

40

Na koloturi radi lakšeg manevriranja

50.

Fleksibilno gumeno crijevo niskog pritiska za potrebe tuševa unutar dekont.šatora

Metara

40

Na koloturi radi lakšeg manevriranja

51.

Tablete za dezinfekciju

Kom.

 

 

52.

Miniwash – uređaj

Kom.

1

Za upotrebu u bazi

53.

Miniwash – crijevo za priključak na cisternu

Kom.

1

Za upotrebu na terenu

54.

Uređaj za ispitivanje količine plinova u prostoriji (kisika, CO2 i drugih)

Kom.

2

Zaštitne maske u udio ispod 16% kisika u mješavini atmosferskog zraka su nefunkcionalne te se prelazi na rad s izolacijskim aparatima

55.

Dodatni broj zaštitnih maski

Kom.

50

Za potrebe zbrinjavanja osoba u širem području zahvaćenog određenim agensom

56.

Kante za odlaganje dekontaminirane odjeće

Kom.

10

Kompaktne, plastične, jednostavne konstrukcije, s mogućnošću umetanja jedne u drugu radi lakšeg transporta

57.

Vreće za odlaganje kontaminirane odjeće

Kom.

500

Čvrste konstrukcije

58.

Stalci za odlaganje vreća

Kom.

20

 

59.

Aparat za grupnu dekontaminaciju

Kom.

5

AGD 1N

60.

Postrojenje za dekontaminaciju opreme

Kom.

1

Nalazi se u bazi i služi dekontaminaciji opreme s kojom se radilo na terenu

61.

Plinska kuhala

Kom.

20

 

62.

Satelitski telefon

Kom.

1

 

63.

Aluminijske kutije za opremu (veće)

Kom.

15 – 20

 

 

PRILOG br. 4

4. INTERVENTNI SPECIJALISTIČKI TIM CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA LOGISTIKU

4.1. OSOBNI USTROJ
 

Red. br.

Sastav tima

Broj pripad­nika

Potrebno zvanje – zanimanje

Napomena

1.

Zapovjednik tima

1

VSS, VŠS

 

2.

Zamjenik zapovjednika

1

VSS, VŠS

 

3.

Bolničar

1

Med. tehničar

Bolničar

 

I. SKUPINA Za izuzimanje i prihvat materijalnih sredstava iz zonskih skladišta

4.

Zapovjednik skupine

1

SSS, skladištar

 

5.

Vođa 1. ekipe

1

SSS

 

6.–10.

Član ekipe

5

skladišni radnik

 

11.

Vođa 2. ekipe

1

SSS

 

12.–16.

član ekipe

5

skladišni radnik

 

17.

Vođa 3. ekipe

1

SSS

 

18.–22.

Član ekipe

5

skladišni radnik

 

23.

Vođe 4. ekipe

1

SSS

 

24.–28.

Član ekipe

5

skladišni radnik