Pravilnik o posebnim tehničkim, prostornim, financijskim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti radija i televizije

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o posebnim tehničkim, prostornim, financijskim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti radija i televizije

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

3259

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 122/03 i 97/07), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za telekomunikacije, Vijeće za elektroničke medije, donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM TEHNIČKIM, PROSTORNIM, FINANCIJSKIM I KADROVSKIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI RADIJA I TELEVIZIJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni tehnički, prostorni, financijski i kadrovski uvjeti za obavljanje djelatnosti radija i televizije, te način njihova utvrđivanja.

I. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI RADIJA

Minimalni tehnički uvjeti

Članak 2.

(1) Za obavljanje djelatnosti radija na području državne, regionalne, županijske, gradske, općinske ili druge razine koncesije utvrđene posebnim propisom, nakladnik radijske djelatnosti mora raspolagati opremom i drugim tehničkim sredstvima koja osiguravaju kvalitetnu proizvodnju, prijenos i emitiranje programa sukladno programskoj osnovi, kao i ispunjavanje općih i programskih uvjeta propisanih Zakonom o elektroničkim medijima.
(2) Oprema mora biti funkcionalna, redovito servisirana i održavana na način da u potpunosti radi u skladu s tehničkom podlogom utvrđenom u postupku dodjele koncesije, za što je odgovoran nakladnik radijske djelatnosti.
(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka, dokazuje se elaboratom koji je sastavni dio poslovnog plana nakladnika radijske djelatnosti, te tehničkim pregledom.

Minimalni prostorni uvjeti

Članak 3.

(1) Za obavljanje djelatnosti radija na području državne, regionalne, županijske, gradske, općinske ili druge razine koncesije utvrđene posebnim propisom, nakladnik radijske djelatnosti mora osigurati najmanje minimalne prostorne uvjete, i to:
a) prostor za rad radnika:
1. odvojeni prostor za upravu i/ili glavnog urednika,
2. odvojeni prostor za redakciju,
3. odvojeni prostor za marketing, ako nakladnik obavlja tu djelatnost,
4. odvojeni prostor za računovodstveno-knjigovodstvene poslove, ako ih nakladnik obavlja za svoje potrebe,
5. pomoćne prostorije.
Djelatnosti iz točke 3. i 4. nakladnici radijske djelatnosti koji imaju koncesiju do razine šireg područja grada, uključujući tu razinu, mogu obavljati u istoj prostoriji.
b) prostor za opremu:
1. prostor za studijsku tehniku:
– odvojeni prostor za studio 1 – režiju
– odvojeni prostor za režiju/montažu 1 i režiju/montažu 2.
Poseban prostor za režiju/montažu 2. nakladnici radijske djelatnosti koji imaju koncesiju do razine šireg područja grada, uključujući tu razinu, nisu dužni osigurati.
2. prostor za odašiljačku tehniku:
– odgovarajući prostor koji osigurava minimalne tehničke uvjete za optimalan rad odašiljačke tehnike koja je prema posebnom propisu postavljena na određenim lokacijama.
(2) Prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti radija ovise o razini koncesije za koju je raspisan natječaj, broju zaposlenika i tehnologiji koja se koristi pri proizvodnji i emitiranju programa.
(3) Minimalni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti radija:
– za razinu općine i grada: ukupna površina poslovnog prostora minimalno 25 m2;
– za razinu gradova središta županija i gradova koji imaju više od 30 tisuća stanovnika: ukupna površina poslovnog prostora minimalno 40 m2;
– za županijsku razinu i razinu Grada Zagreba: ukupna površina poslovnog prostora minimalno 70 m2;
– za regionalnu razinu: ukupna površina poslovnog prostora minimalno 80 m2,
– za državnu razinu: ukupna površina poslovnog prostora minimalno 90 m2.
– drugu razinu: ukupna površina prema posebnoj odluci Vijeća za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće).
(4) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 3. ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje djelatnosti radija, uključujući i raspolaganje na temelju ugovora o zakupu.

Minimalni financijski uvjeti

Članak 4.

(1) Za obavljanje djelatnosti radija na području državne, regionalne, županijske, gradske, općinske ili druge razine koncesije utvrđene posebnim propisom, moraju se osigurati početna financijska sredstva za rad u visini potrebnih sredstava dovoljnih za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja nakladnika, ovisno o razini koncesije i drugim uvjetima, sukladno poslovnom planu nakladnika.
(2) Ispunjavanje financijskih uvjeta utvrđuje se na temelju poslovnog plana nakladnika radijske djelatnosti, koji obvezno sadrži izvore financiranja potrebne za puštanje u rad radijske postaje i za obavljanje djelatnosti kroz cijelo koncesijsko razdoblje, a posebno:
– detaljan financijski plan koji se odnosi na opis ključnih marketinških, tehničkih, operativnih i drugih pretpostavki na kojima se temelji poslovni plan za koncesijsko razdoblje;
– za svaku poslovnu godinu koncesijskog razdoblja račun dobiti i gubitka;
– predviđenu bilancu stanja za svaku poslovnu godinu unutar koncesijskog razdoblja;
– predviđena kapitalna ulaganja za svaku poslovnu godinu u koncesijskom razdoblju;
– predviđanja sljedećih financijskih pokazatelja:
– omjer vlastitog kapitala i ukupne aktive,
– omjer ukupnih dugovanja i ukupne aktive,
– dobit prije obračuna kamata, poreza i amortizacije/ukupni prihod.
(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju ili osiguranju sredstava iz stavka 1. ovoga članka, te vjerodostojnom ispravom o bonitetu i solventnosti, a kod obnove koncesije vjerodostojnom ispravom o bonitetu i solventnosti.

Minimalni kadrovski uvjeti

Članak 5.

(1) Nakladnik mora imati glavnog urednika.
(2) Direktor/predsjednik uprave/ravnatelj nakladnika radijske djelatnosti i glavni urednik nakladnika radijske djelatnosti mogu biti ista osoba.
(3) Nakladnik radijske djelatnosti mora imati novinare u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prema razini koncesije:
a) Državna razina, regionalna razina, županijska razina i gradska razina:
– glavni urednik,
– urednik informativnog programa/novinar,
– najmanje jedan novinar,
– jedan snimatelj/montažer/tehničar.
b) Općinska razina i druga razina prema posebnom propisu:
– jedan novinar,
– jedan snimatelj/montažer/tehničar.
(4) Ispunjavanje minimalnih kadrovskih uvjeta dokazuje se vjerodostojnom ispravom o potrebnom broju radnika s odgovarajućom stručnom spremom ili ovjerenom izjavom o ispunjavanju tog uvjeta u za to određenom roku.

Članak 6.

Za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija odgovarajuće se primjenjuju minimalni uvjeti propisani za općinsku razinu koncesije, osim ako se ova djelatnost obavlja na višoj razini koncesije ili drugoj razini utvrđenoj posebnim propisom.

Članak 7.

(1) Posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti radija propisani člancima 2. do 6. ovoga Pravilnika predstavljaju minimalnu obvezu svakog podnositelja ponude u natječajnom postupku za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija.
(2) Ako su ponudom u natječajnom postupku ponuđeni uvjeti koji su iznad uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, a temeljem istih je dodijeljena koncesija za obavljanje djelatnosti radija, koncesionar je dužan osigurati ispunjavanje ponuđenih uvjeta za cijelo vrijeme trajanja koncesije.

II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI TELEVIZIJE

Minimalni tehnički uvjeti

Članak 8.

(1) Za obavljanje djelatnosti televizije na području državne, regionalne, županijske, gradske, općinske ili druge razine koncesije utvrđene posebnim propisom, nakladnik televizijske djelatnosti mora raspolagati opremom i drugim tehničkim sredstvima koja osiguravaju kvalitetnu proizvodnju, prijenos i emitiranje programa sukladno programskoj osnovi, kao i ispunjavanje općih i programskih uvjeta propisanih Zakonom o elektroničkim medijima.
(2) Oprema mora biti funkcionalna, redovito servisirana i održavana na način da u potpunosti radi u skladu s tehničkom podlogom utvrđenom u postupku dodjele koncesije, za što je odgovoran nakladnik televizijske djelatnosti.
(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka dokazuje se elaboratom koji je sastavni dio poslovnog plana nakladnika televizijske djelatnosti, te tehničkim pregledom.

Minimalni prostorni uvjeti

Članak 9.

(1) Za obavljanje djelatnosti televizije na području državne, regionalne, županijske, gradske, općinske ili druge razine koncesije utvrđene posebnim propisom, nakladnik televizijske djelatnosti mora osigurati najmanje minimalne prostorne uvjete, i to:
– odvojeni prostor za upravu i/ili glavnog urednika,
– odvojeni prostor za režiju,
– odvojeni prostor za studio,
– odvojeni prostor za rad novinara,
– odvojeni prostor za marketing, ako nakladnik obavlja tu djelatnost,
– odvojeni prostor za računovodstveno-knjigovodstvene poslove, ako ih nakladnik obavlja za svoje potrebe,
– pomoćne prostorije.
(2) Prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti televizije ovise o razini koncesije za koju je raspisan natječaj, broju zaposlenika i tehnologiji koja se koristi pri proizvodnji i emitiranju programa.
(3) Minimalni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti televizije:
– za razinu općine i grada: ukupna površina poslovnog prostora minimalno 50 m2;
– za županijsku razinu i razinu Grada Zagreba: ukupna površina poslovnog prostora minimalno 80 m2;
– za regionalnu razinu: ukupna površina poslovnog prostora minimalno 90 m2;
– za državnu razinu: ukupna površina poslovnog prostora minimalno 100 m2;
– za drugu razinu: ukupna površina prema posebnoj odluci Vijeća.
(4) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 3. ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje djelatnosti televizije, uključujući i raspolaganje na temelju ugovora o zakupu.

Minimalni financijski uvjeti

Članak 10.

(1) Za obavljanje djelatnosti televizije na području državne, regionalne, županijske, gradske, općinske ili druge razine koncesije utvrđene posebnim propisom, mora se osigurati početna financijska sredstva za rad u visini potrebnih sredstava dovoljnih za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja nakladnika televizijske djelatnosti, ovisno o razini koncesije i drugim uvjetima, sukladno poslovnom planu nakladnika televizijske djelatnosti.
(2) Ispunjavanje financijskih uvjeta utvrđuje se na temelju poslovnog plana nakladnika televizijske djelatnosti, koji obvezno sadrži izvore financiranja potrebne za puštanje u rad televizijske postaje i za obavljanje djelatnosti kroz cijelo koncesijsko razdoblje, a posebno:
– detaljan financijski plan koji se odnosi na opis ključnih marketinških, tehničkih, operativnih i drugih pretpostavki na kojima se temelji poslovni plan za koncesijsko razdoblje;
– za svaku poslovnu godinu koncesijskog razdoblja račun dobiti i gubitka;
– predviđenu bilancu stanja za svaku poslovnu godinu unutar koncesijskog razdoblja;
– predviđena kapitalna ulaganja za svaku poslovnu godinu u koncesijskom razdoblju;
– predviđanja sljedećih financijskih pokazatelja:
– omjer vlastitog kapitala i ukupne aktive,
– omjer ukupnih dugovanja i ukupne aktive,
– dobit prije obračuna kamata, poreza i amortizacije/ukupni prihod.
(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju ili osiguranju sredstava iz stavka 1. ovoga članka, te vjerodostojnom ispravom o bonitetu i solventnosti, a kod obnove koncesije vjerodostojnom ispravom o bonitetu i solventnosti.

Minimalni kadrovski uvjeti

Članak 11.

(1) Nakladnik televizijske djelatnosti mora imati glavnog urednika.
(2) Direktor/predsjednik uprave/ravnatelj i glavni urednik nakladnika mogu biti ista osoba.
(3) Nakladnik televizijske djelatnosti mora imati novinare u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prema razini koncesije:
a) Državna razina, regionalna razina:
– glavni urednik
– urednik informativnog programa
– najmanje dva novinara
– najmanje dva snimatelja/montažera/tehničara
b) Županijska razina:
– glavni urednik
– urednik informativnog programa
– najmanje jedan novinar
– najmanje jedan snimatelj/montažer/tehničar
c) Gradska razina:
– glavni urednik
– urednik informativnog programa/novinar
– najmanje jedan novinar
– jedan snimatelj/montažer/tehničar.
d) Općinska razina i druga razina prema posebnom propisu:
– jedan novinar
– jedan snimatelj/montažer/tehničar.
(4) Ispunjavanje minimalnih kadrovskih uvjeta dokazuje se vjerodostojnom ispravom o potrebnom broju radnika s odgovarajućom stručnom spremom, ili ovjerenom izjavom o ispunjavanju tog uvjeta u za to određenom roku.

Članak 12.

Za obavljanje djelatnosti neprofitne televizije odgovarajuće se primjenjuju minimalni uvjeti propisani za općinsku razinu koncesije, osim ako se ova djelatnost obavlja na višoj razini koncesije ili drugoj razini utvrđenoj posebnim propisom.

Članak 13.

(1) Posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti televizije propisani člancima 8. do 12. ovoga Pravilnika predstavljaju minimalnu obvezu svakog podnositelja ponude u natječajnom postupku za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti televizije.
(2) Ako su ponudom u natječajnom postupku ponuđeni uvjeti koji su iznad uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, a temeljem kojih je dodijeljena koncesija za obavljanje djelatnosti televizije, koncesionar je dužan osigurati ispunjavanje ponuđenih uvjeta za cijelo vrijeme trajanja koncesije.

III. UTVRĐIVANJE UVJETA

Članak 14.

(1) Podnositelj ponude na javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije dužan je podnijeti Vijeću za elektroničke medije dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije, propisanih ovim Pravilnikom.
(2) Vijeće u postupku dodjele koncesije utvrđuje ispunjava li podnositelj ponude iz stavka 1. ovoga članka uvjete propisane ovim Pravilnikom. Vijeće utvrđuje prostorne i tehničke uvjete na temelju elaborata i izjave o tehničkoj opremljenosti.
(3) Vijeće može prema potrebi osnovati povjerenstvo radi provjere dokaza o ispunjenju potrebnih uvjeta.

Članak 15.

Ako nakladnik obavlja radijsku i televizijsku djelatnost, na temelju odobrenja Vijeća za elektroničke medije, dužan je ispuniti posebne uvjete za obavljanje djelatnosti radija i posebne uvjete za obavljanje djelatnosti televizije.

Članak 16.

Ako Vijeće utvrdi da nakladnik, koji ima koncesiju za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije, više ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti propisane ovim Pravilnikom, odlukom će utvrditi primjereni roku u kojem je nakladnik obavezan uskladiti obavljanje svoje djelatnosti s propisanim uvjetima. Ako nakladnik ne postupi prema odluci Vijeća u utvrđenom roku, Vijeće će donijeti odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije”.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Postojeći koncesionari radija i televizije dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) Uvjeti propisani ovim Pravilnikom ne primjenjuju se na postojeće koncesionare radija i televizije koji obavljaju djelatnost radija i/ili televizije pretežito na područjima od posebne državne skrbi.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika predstaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti radija i televizije (»Narodne novine« broj 141/04).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/07-01-80
Urbroj: 567-01/07-02
Zagreb, 17. listopad 2007.

Predsjednik
Vijeća za elektroničke medije
mr. sc. Denis Peričić, v. r.