Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima

NN 112/2007 (31.10.2007.), Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3312

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst i 68/07.) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, donosi

PRAVILNIK

O TRADICIJSKIM, ODNOSNO UMJETNIČKIM OBRTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

II. POJMOVI I ZNAČENJE

Članak 2.

Tradicijski obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.
Umjetnički obrti su obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta –umjetnika.
Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.
Proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi kulturne baštine Hrvatske također se u smislu ovoga Pravilnika mogu smatrati tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.
Odbor za tradicijske, odnosno umjetničke obrte (u daljnjem tekstu: Odbor) je tijelo Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore koje na temelju mišljenja Komisije za tradicijske, odnosno umjetničke obrte (u daljnjem tekstu: Komisija) donosi Odluku o dodjeli Uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta (u daljnjem tekstu: Uvjerenje). Uvjerenje se dodjeljuje obrtu za proizvod, skupinu proizvoda, za jednu ili više usluga te za jednu ili više djelatnosti.
Komisija je stručno tijelo zaduženo za pregled i davanje mišljenja o proizvodu, skupini proizvoda, jednoj ili više usluga ili djelatnosti za koje se podnosi zahtjev za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.
Uvjerenje je akt koji Odbor izdaje vlasniku obrta za proizvod, skupinu proizvoda, jednu ili više usluga ili djelatnosti koje se obavljaju na tradicijski, odnosno umjetnički način. Uslužnim obrtima izdaje se samo Uvjerenje. Proizvodnim obrtima se uz Uvjerenje izdaje i Znak tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta za proizvod (u daljnjem tekstu: Znak).
Znak se dodjeljuje za proizvod ili skupinu proizvoda. Znak se stavlja na proizvod kao naljepnica ili privjesak.

III. ODBOR I KOMISIJE ZA TRADICIJSKE I UMJETNIČKE OBRTE

Članak 3.

Odbor za tradicijske i umjetničke obrte čini pet članova koje imenuje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore. Jednog člana Odbora Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore imenuje iz i na prijedlog ministarstva nadležnog za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.

Članak 4.

Listu članova komisija imenuje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na prijedlog Odbora te Ceha proizvodnog obrta, odnosno Ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera Hrvatske obrtničke komore.
Na Listu iz stavka 1. ovoga članka imenuju se predstavnici Hrvatske obrtničke komore i stručnjaci za područje tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta.
Pojedinu komisiju čini pet članova (predsjednik i četiri člana) koje imenuje Odbor s Liste članova komisija iz stavka 1. ovoga članka. U Komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici Hrvatske obrtničke komore te stručnjaci za djelatnost, odnosno proizvod ili uslugu za koje se podnosi zahtjev za stjecanje tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Članak 5.

Iznimno, u radu pojedinih komisija mogu sudjelovati i vanjski članovi, stručnjaci za odgovarajuća područja, ako je njihovo znanje potrebno za pregled obrta ili ocjenu proizvoda, skupine proizvoda, jedne ili više usluga ili djelatnosti.

Članak 6.

Članovi Komisije imaju pravo na naknadu.
Odluku o visini naknade članovima komisija donosi Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore.


IV. KRITERIJI ZA DODJELU UVJERENJA I ZNAKA TRADICIJSKOG, ODNOSNO UMJETNIČKOG OBRTA

Članak 7.

Uvjerenje mogu dobiti samo aktivni obrti koji imaju registriranu djelatnost u koju je razvrstan proizvod, skupina proizvoda, jedna ili više usluga za koje se podnosi zahtjev za stjecanje statusa tradicijskog ili umjetničkog obrta.
Uvjerenje za obrt izdaje se obrtniku vlasniku obrta za proizvod, skupinu proizvoda, jednu ili više usluga ili djelatnosti koje se obavljaju na tradicijski, odnosno na umjetnički način.
Uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka obrtnik može javno isticati.

Članak 8.

Prilikom pregleda obrta i proizvoda te prilikom ocjene usluga ili djelatnosti i davanja mišljenja o proizvodu, skupini proizvoda, jednoj ili više usluga ili djelatnosti za koje se podnosi zahtjev za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta članovi Komisije dužni su razmotriti osobito:
1. razdoblje u kojem se obrt obavlja
2. obiteljsku tradiciju
3. broj proizvoda
4. autohtonost i tradiciju proizvoda, usluge ili djelatnosti
5. kvalitetu proizvoda ili usluga (ocjenjuje se cjelovita kvaliteta proizvoda, a ne samo tehnološka)
6. tehnološki proces izrade (prihvaćaju se različiti oblici ručne izrade, pa tako i upotreba suvremenih alata i naprava – ako je to nužno u procesu izrade)
7. korišteni materijal(i) (prednost se daje korištenju domaćih, lokalnih materijala s područja RH)
8. cjelovitost i opremljenost proizvoda
9. primjenjivost – funkcionalnu upotrebljivost proizvoda
10. marketinški plan (na koji se način pojedinac brine za plasman proizvoda na tržište), promidžbeni materijal (jesu li proizvod ili usluga uvršteni u promidžbeni materijal turističke zajednice i sl.)
11. tržišnu vrijednost
12. dizajn: likovno, estetsko i umjetničko oblikovanje proizvoda
13. preporuke, stručna mišljenja organizacija ili stručnih udruženja (ako obrtnik s njima surađuje)
14. ostalo, primjereno pojedinom proizvodu i usluzi.
Podnositelj zahtjeva dužan je Komisiji dati na uvid dokaze o ispunjavanju kriterija iz stavka 1. ovoga članka.

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PREGLED OBRTA I PROIZVODA

Članak 9.

Zahtjev za dodjelu Uvjerenja, odnosno za dodjelu Uvjerenja i Znaka za proizvod podnosi obrtnik koji u skladu s ovim Pravilnikom djelatnost obavlja na tradicijski, odnosno umjetnički način.
Obrazac Zahtjeva je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Popunjeni obrazac Zahtjeva i potrebne priloge podnositelj dostavlja Odboru za tradicijske, odnosno umjetničke obrte Hrvatske obrtničke komore.

Članak 11.

Uz obrazac Zahtjeva podnositelj je dužan dostaviti sljedeće priloge:
– presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
– preporuke, stručna mišljenja organizacija ili stručnih udruženja (ako obrtnik s njima surađuje),
– preslike (dokaze) o dobivenim nagradama i priznanjima,
– fotografiju proizvoda,
– popis oglednih proizvoda za pregled,
– dokaz o uplati troškova rada Komisije.

Članak 12.

Zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete iz članaka 7., 10. i 11. ovoga Pravilnika neće se razmatrati.
O zahtjevima koji ne udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovoga članka Komisija će donijeti Odluku kojom se Zahtjev odbacuje.

Članak 13.

Komisija će obaviti pregled obrta, odnosno proizvoda te ocijeniti usluge ili djelatnosti u roku od 90 dana od dana primitka Zahtjeva.
Komisija je dužna o datumu pregleda obrta, odnosno proizvoda te ocjenjivanju usluga ili djelatnosti obavijestiti podnositelja Zahtjeva najmanje sedam dana prije pregleda.

Članak 14.

Komisija se saziva, prema potrebi, na osnovi podnesenih zahtjeva. Komisiju saziva predsjednik Komisije.

Članak 15.

U svezi sa zahtjevom koji prema mišljenju Komisije udovoljava uvjetima i kriterijima iz članaka 7., 8. 10. i 11. ovoga Pravilnika, Odbor će donijeti Odluku o dodjeli Uvjerenja i Znaka.

Članak 16.

Promjenom vlasnika obrta prestaje vrijediti Odluka iz članka 15. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Ako Odbor odbije Zahtjev, podnositelj ima pravo u roku od osam dana od dana primitka Odluke kojom se Zahtjev odbija podnijeti prigovor Upravnom odboru Hrvatske obrtničke komore, na prijedlog Odbora.
Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore dostavlja prigovor na mišljenje proširenom sastavu Komisije (sa stručnjacima za određeno područje). Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore odlučuje o prigovoru u roku od 90 dana od dana primitka prigovora.

Članak 18.

Troškove postupka za izdavanje Uvjerenja i Znaka snosi podnositelj.
Odluku o visini naknade za izdavanje Uvjerenja i Znaka donosi Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore.

VI. RAD ODBORA I KOMISIJA ZA TRADICIJSKE, ODNOSNO UMJETNIČKE OBRTE

Članak 19.

Komisija iz članka 2. ovoga Pravilnika, prilikom pregleda obrta i proizvoda te prilikom ocjene usluga ili djelatnosti, posebno skrbi o tradicijskim i umjetničkim obrtima, posebice u onim zanimanjima koja s razvitkom industrijske proizvodnje postaju zanemarena ili postupno nestaju.
Na Zahtjev vlasnika obrta Komisija može istodobno pregledati proizvod ili skupinu proizvoda, ocijeniti jednu ili više usluga ili djelatnosti te donijeti mišljenje.

Članak 20.

Komisija donosi mišljenje većinom glasova svih članova, koje mora biti obrazloženo. Mišljenje se donosi o proizvodu, skupini proizvoda, jednoj ili više usluga ili djelatnosti za koje se podnosi zahtjev za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.
Članovi komisija se obvezuju na tajnost podataka o tehnologiji izrade, materijalu i dizajnu proizvoda te o usluzi i djelatnosti.
Na osnovi mišljenja Komisije Odbor donosi Odluku o izdavanju Uvjerenja i Znaka, čime podnositelj zahtjeva stječe pravo na njihovo isticanje.
Svako Uvjerenje dobiva evidencijski broj. Broj Uvjerenja za proizvod isti je i za Znak.

Članak 21.

Hrvatska obrtnička komora vodi evidenciju o uvjerenjima izdanim sukladno s ovim Pravilnikom.
Oblik i sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisuje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore, na prijedlog Odbora.

Članak 22.

Vlasnik obrta može tražiti Uvjerenje za nove proizvode, usluge i djelatnosti.
Odbor za tradicijske i umjetničke obrte dodijelit će obrtu sa statusom tradicijskog, odnosnog umjetničkog obrta Uvjerenje na temelju mišljenja Komisije o novom proizvodu, usluzi ili djelatnosti.
Kada vlasnik obrta kojemu je dodijeljen status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta zatraži Uvjerenje za novi proizvod, Komisija može proizvod pregledati i u Hrvatskoj obrtničkoj komori.
Ako je prikladno, podnositelj Zahtjeva može proizvod dostaviti poštom na pregled Komisiji. Troškove donošenja, odnosno slanja proizvoda snosi podnositelj Zahtjeva.
Kada proizvode nije moguće dostaviti poštom ili na drugi način u Hrvatsku obrtničku komoru, Komisija pregled proizvoda obavlja kod podnositelja Zahtjeva.

VII. OBVEZE NOSITELJA UVJERENJA ILI ZNAKA I ODRŽAVANJE KVALITETE

Članak 23.

Vlasnik obrta sa statusom tradicijskog ili umjetničkog obrta dužan je o svakoj promjeni na proizvodu, usluzi ili u svezi s djelatnosti kojima je dodijeljeno Uvjerenje, odnosno Znak tradicijskog ili umjetničkog obrta (kao što su promjena kvalitete, dorada, prestanak proizvodnje ili davanja usluge i sl.) pisanim putem obavijestiti Hrvatsku obrtničku komoru, odnosno Odbor.

Članak 24.

Komisija može povremeno i nenajavljeno provjeriti kvalitetu proizvoda, usluge ili djelatnosti za koje su prethodno dodijeljeni Uvjerenje i Znak.
Vlasnik obrta sa statusom tradicijskog ili umjetničkog obrta du­žan je Komisiji, u svakom trenutku, omogućiti pregled obrta i proizvoda.

Članak 25.

Ako proizvod, usluga ili djelatnost više ne odgovaraju kriterijima za izdavanje Uvjerenja i Znaka, Komisija će predložiti Odboru oduzimanje i zabranu korištenja Uvjerenja i Znaka.

Članak 26.

Odluku o oduzimanju Uvjerenja i Znaka donosi Odbor za tradicijske, odnosno umjetničke obrte.

VIII. ZNAK TRADICIJSKOG, ODNOSNO UMJETNIČKOG OBRTA

Članak 27.

Tradicijski, odnosno umjetnički proizvodi mogu biti označeni Znakom u obliku naljepnice ili privjeska s naznakom: proizvod tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.
Na Znaku mora biti upisan broj izdanog Uvjerenja za proizvod.
Naljepnice, odnosno privjeske iz stavka 1. ovoga članka izdaje Hrvatska obrtnička komora.
Troškove izrade većeg broja naljepnica ili privjeska, do određenog iznosa, snosi podnositelj Zahtjeva. Odluku o iznosu troškova koje, po pojedinom zahtjevu, snosi Hrvatska obrtnička komora donosi Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore.

Članak 28.

Znak tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta daje Komisija trajno, uz mogućnost provjere proizvoda ili usluge, odnosno obrta, sukladno s člancima 23. – 26. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Odluku o obliku i sadržaju Uvjerenja i Znaka donosi Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore, na prijedlog Odbora.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Pravilnik mijenja se i dopunjuje na način i prema postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/208
Urbroj: 526-12-03/01-07-3
Zagreb, 25. listopada 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.