Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivred­nih i prehrambenih proizvoda

NN 112/2007 (31.10.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivred­nih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3318

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 12/01 i 79/07), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 13/02), članak 2. mijenja se i glasi:
»Upisnici iz članka 1. ovog Pravilnika vode se elektroničkim putem i sadrže podatke propisane ovim Pravilnikom.«

Članak 2.

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi: »Imenik upisanih pravnih i fizičkih osoba vodi se elektroničkim putem.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:
»U Upisnik proizvođača upisuju se sljedeći podaci:
1. naziv, sjedište i matični broj pravne osobe;
2. ime i prezime, prebivalište (mjesto, ulica i broj) odnosno matični broj obrta fizičke osobe proizvođača;
3. ime i prezime, prebivalište (mjesto, ulica i broj) proizvođa­ča i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);
4. upisni broj proizvođača;
5. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;
6. datum objave u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

U članku 10. točki 3. brišu se riječi: »ili voditelj proizvodnje«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:
»Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se sljedeći prilozi:
1. rješenje o upisu u registar za pravnu osobu, obrtnica ili rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
2. izvadak iz zemljišne knjige i/ili ugovor o korištenju zemljišta i/ili izjava vlasnika zemlje o ustupanju zemljišta na korištenje kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja zemljišta, a za prerađivače ugovor o korištenju preradbenih kapaciteta;
3. potvrdu pravne osobe ili izjavu proizvođača da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje, kao oblik posebnog povjerenja između proizvođača i potrošača.
Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili preslici.«

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:
»U Upisnik uvoznika upisuju se sljedeći podaci:
1. naziv, sjedište i matični broj pravne osobe,
2. ime i prezime, prebivalište (mjesto, ulica i broj) fizičke osobe i matični broj obrta;
3. upisni broj uvoznika;
4. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenja o brisanju iz Upisnika;
5. datum objave u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

U članku 14. riječ »pregledu« zamjenjuje se riječju: »nadzoru«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 2. riječ: »ovjerenoj« briše se«.

Članak 9.

U članku 18. točke 2. i 3. se brišu.
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 2. i 3.
Stavak 2. se briše.

Članak 10.

U članku 19. stavku 2. riječ: »ovjerenoj« briše se«.

Članak 11.

U članku 21. točka 2. se briše.
Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 2., 3. i 4.
Stavak 2. se briše.

Članak 12.

U članku 22. stavku 2. riječ: »ovjerenoj« briše se.

Članak 13.

Ovaj Pravlinik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/100
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 19. listopada 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.