Pravilnik o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije

NN 112/2007 (31.10.2007.), Pravilnik o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3320

Temeljem članka 65. stavak 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/04, 100/04 i 141/06) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA PRODUŽENJE ROKA TRAJANJA KONCESIJE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za produženje roka trajanja koncesije u lukama otvorenim za javni promet od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Za vrijeme trajanja koncesije, ovlaštenik koncesije može radi ostvarenja novih investicija u svrhu unapređenja poslovanja i povećanja prometa zaštite okoliša i sigurnosti plovidbe, a koja investicija nije gospodarski opravdana u dodijeljenom koncesijskom razdoblju, podnijeti zahtjev za produženje koncesijskog razdoblja.
Zahtjev za produženjem koncesijskog razdoblja ne može se podnijeti ukoliko je investicija suprotna ciljevima u godišnjim, dvogodišnji i desetogodišnjim planovima razvoja luke.

Članak 3.

Zahtjevu za produženje koncesijskog razdoblja prilaže se:
1. izjava o ispunjenju svih obveza iz postojećeg ugovora (financijskih i činidbenih)
2. studija gospodarske opravdanosti produženja koja obuhvaća:
– plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;
– iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;
– iznos planirane ukupne investicije s operativnim planom;
– izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);
– procjenu rentabilnosti projekta (prihodi – rashodi);
– izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;
– utjecaj investicije na rast prometa u luci;
– utjecaj investicije na sigurnost plovidbe, zaštitu okoliša i sigurnosnu zaštitu na lučkom području
Pod novim investicijama ne podrazumijeva se redovno održavanje dodijeljenih objekata, već stvaranje nove vrijednosti objekata suprastrukture, infrastrukture i opreme i koje nije bilo uključeno u raniju koncesiju.

Članak 4.

Lučka uprava je dužna razmotriti potpuni zahtjev u roku od 90 dana od dana podnošenja.
Pri odlučivanju o zahtjevu za produženju koncesije uzima se u obzir osobito:
– visinu ukupnih ulaganja i to razvrstano prema objektima infrastrukture, suprastrukture i opreme
– utjecaj investicija na povećanje prometa u luci, sigurnost plovidbe, sigurnosnu zaštitu i zaštitu okoliša, te utjecaj investicije na ostale djelatnosti u luci
– sukladnost investicije s ciljevima razvoja luke
–vrednovanje dosadašnjeg rada i ulaganja ovlaštenika koncesije na lučkom području
– ponuđena visina koncesijske naknade
Lučka uprava prilikom razmatranja zahtjeva za produženje koncesijskog razdoblja može uzeti u obzir i već obavljena ulaganja od dodjele koncesije, ukoliko su ista sukladna planovima razvoja luke, te doprinose razvoju prometnog pravca, sigurnosti plovidbe, sigurnosnoj zaštiti i zaštiti okoliša.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-03/90
Urbroj: 530-04-07-8 ncp
Zagreb, 16. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.