Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda

NN 99/2007 (1.10.2007.), Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2944

Na temelju članka 35. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narod­ne novine« broj 41/07) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI GOVEDA

DIO I.

POGLAVLJE I.

Područje primjene

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se sustav za označavanje i registraciju goveda.
2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje posebne propise donesene radi iskorjenjivanja ili kontrole bolesti životinja te odredbe Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 147/04) i posebne propise donesene radi ostvarivanja državnih potpora u poljoprivredi.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:
1. Životinja – govedo, u skladu s pojmom definiranim člankom 2. stavkom 2. točkama (b) i (c) Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« broj 69/06);
2. Gospodarstvo – svaki objekt ili, u slučaju držanja životinja na otvorenom, svako mjesto smješteno unutar područja Republike Hrvatske na kojem životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju te drže;
3. Posjednik – bilo koja fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za životinju, stalno ili privremeno, uključujući i za vrijeme prijevoza ili na tržištu;
4. Uprava za veterinarstvo (u daljnjem tekstu: Uprava) – ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nadležna za provođenje veterinarskih kontrola i odredbi ovoga Pravilnika;
5. Nadležno tijelo – Ministarstvo.
6. Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: HSC) – pravna osoba ovlaštena za obavljanje određenih poslova u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu i ovoga Pravilnika.

Članak 3.

1) Sustav označavanja i registracije goveda mora sadržavati sljedeće elemente:
(a) ušne markice za pojedinačnu identifikaciju životinja;
(b) računalne baze podataka;
(c) Putni list za životinje;
(d) Registar goveda na gospodarstvu, koji se vodi na svakom gospodarstvu.
2) Pristup svim podacima iz ovoga Poglavlja mora biti omogućen zainteresiranim strankama, a nadležno tijelo mora poduzeti potrebne mjere za omogućavanje pristupa navedenim podacima za sve uključene stranke, uključujući zainteresirane udruge potrošača, u skladu s posebnim propisima o tajnosti i zaštiti osobnih podataka.
3) Europska komisija ima pristup podacima iz ovoga Poglavlja.

Članak 4.

1) Goveda se označavaju na sljedeći način:
– sve životinje na gospodarstvu moraju biti označene propisanom ušnom markicom koja se mora staviti u oba uha. Obje ušne markice nose isti jedinstveni životni broj po kojem je moguće identificirati svaku pojedinu životinju i povezati je s gospodarstvom na kojem je rođena.
– iznimno od alineje prve ovoga stavka, životinje koje su namijenjene za sudjelovanje na kulturnim ili sportskim događajima, osim sajmova i izložbi, mogu umjesto ušnom markicom biti označene na način, koji pruža jednaka jamstva, propisan od nadležnog tijela ili Europske komisije.
2) Goveda se označavaju u razdoblju kako slijedi:
– unutar 20 dana od rođenja i u svakom slučaju prije nego životinja napusti gospodarstvo na kojem je rođena;
– na zahtjev Uprave i u skladu s posebnim postupkom, Europska komisija može odrediti slučajeve u kojima se može produljiti najduže moguće razdoblje za označavanje određeno alinejom prvom ovoga stavka.
3) Označavanje se obavlja na sljedeći način:
– bilo koja uvezena životinja, osim u slučaju uvoza iz Europske unije, iz države koja je prošla kontrole utvrđene Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske i koja ostaje na području Republike Hrvatske mora biti označena ušnom markicom na odredišnom gospodarstvu u skladu sa zahtjevima iz ovoga članka, u roku koji ne smije biti dulji od 20 dana nakon navedenih kontrola, i u svakom slučaju prije napuštanja gospodarstva;
– nije potrebno označiti životinju ako je namijenjena klanju i provedene su veterinarske kontrole, a životinja se zakolje u roku od 20 dana od poduzetih kontrola;
– izvornu identifikaciju koju je provela država koja nije članica Europske unije mora se upisati u računalnu bazu podataka propisanu člankom 5. ovoga Pravilnika i u Registar goveda na gospodarstvu iz članka 3. stavka 1) točke (d) ovoga Pravilnika, zajedno s jedinstvenim životnim brojem dodijeljenim u Republici Hrvatskoj.
4) Svaka životinja uvezena iz država članica Europske unije zadržava svoju izvornu ušnu markicu.
5) Niti jedna ušna markica ne smije se uklanjati ili mijenjati protivno odredbama ovoga Pravilnika.
6) Ušne markice se dodjeljuju gospodarstvu, distribuiraju i stavljaju životinjama na propisani način.

Članak 5.

Uprava mora uspostaviti računalnu bazu podataka u skladu s člankom 14. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja.

Članak 6.

1) Putni list izdaje se u skladu sa sljedećim odredbama:
– HSC će za svaku životinju koja se mora označiti izdati Putni list u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti o njenom rođenju ili u slučaju uvoza životinja, osim onih iz Europske unije, u roku od 14 dana od primitka obavijesti o njihovom ponovnom označavanju u skladu s člankom 4. stavkom 3. ovoga Pravilnika. Životinjama koje dolaze iz država članica Europske unije može se izdati Putni list pod istim uvjetima. U takvim slučajevima, Putni list koji prati životinju po njenom dolasku predaje se ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, koja Putni list dostavlja HSC-u, koji ga mora vratiti državi članici Europske unije, koja je Putni list izdala.
– na zahtjev Uprave i u skladu s posebnim postupkom Europske komisije, navedeno razdoblje od 14 dana iz alineje prve ovoga stavka može se produljiti.
2) Svaki put kada se životinja premješta mora je pratiti Putni list.
3) Putni list:
– iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka mora se izdati samo u slučaju premještanja sa područja Republike Hrvatske na područje jedne od država članica Europske unije i mora sadržavati informacije temeljene na računalnoj bazi podataka, nakon što Europska komisija utvrdi da je računalna baza podataka u potpunosti u funkciji u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika.
– koji prati životinju uvezenu iz države članice Europske unije, mora biti predan službenom/ovlaštenom veterinaru po dolasku.
4) U slučaju uginuća životinje, posjednik mora Putni list predati ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja Putni list dostavlja HSC-u u roku od sedam dana nakon uginuća životinje. Ukoliko je životinja otpremljena u klaonicu, odgovorna osoba u klaonici nadležna je za dostavu Putnog lista HSC-u.
5) Kad se životinje izvoze u države koje nisu članice Europske unije, Putni list posljednji posjednik mora predati ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji na mjestu gdje je životinja otpremljena i koja Putni list mora dostaviti HSC-u.

Članak 7.

1) Uz iznimku prijevoznika, svaki posjednik životinja:
– mora voditi Registar goveda na gospodarstvu;
– mora izvjestiti Upravu o svim premještanjima na gospodarstvo i s gospodarstva, o svakom rođenju i uginuću životinje na gospodarstvu uključujući točne datume svih promjena, u roku od tri do sedam dana od njihovog nastanka;
– može zahtjevati produljenje navedenog roka, koji Uprava može produljiti u skladu s posebnim postupkom Europske komisije, a primjenjuje se u slučaju premještanja goveda na ljetnu ispašu na sezonski/zajednički pašnjak.
2) Kad je primjenjivo i u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika, svaki posjednik životinje dužan je ispuniti Putni list neposredno po dolasku i prije odlaska svake životinje s gospodarstva i osigurati da Putni list prati životinju.
3) Svaki posjednik je na zahtjev Uprave dužan dostaviti sve podatke koji se odnose na podrijetlo, označavanje i kad je potrebno odredištu životinja koje je posjedovao, držao, prevozio, prodavao ili zaklao.
4) Registar goveda na gospodarstvu mora biti u propisanom obliku, mora se voditi ili ručno ili računalno i mora biti dostupan u svakom trenutku na zahtjev Uprave, te se mora čuvati najmanje tri godine.

Članak 8.

Uprava će obavijestiti Europsku komisiju o tijelu odgovornom za označavanje i registraciju goveda na području Republike Hrvatske.

Članak 9.

Posjednik je obvezan platiti troškove koji nastanu u provedbi sustava označavanja i registracije goveda iz članka 3. ovoga Pravilnika te troškove kontrola iz ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Označavanje goveđeg mesa i proizvoda od mesa utvrđuje se posebnim propisom.

POGLAVLJE II.

Opće odredbe

Članak 11.

1) U slučaju poduzimanje potrebnih mjera, primjenjuju se sljedeće odredbe:
– bez obzira na mjere kontrole koje poduzima nadležno tijelo u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, Europska komisija provodi vlastite kontrole u skladu s posebnim propisima;
– propisane mjere za posjednike životinja moraju biti primjerene težini prekršaja. Mjere koje se primjenjuju, kada je opravdano, mogu uključivati zabranu premještanja životinja s gospodarstva.
2) Stručnjaci Europske komisije, u suradnji s nadležnim tijelom, provjeravaju sukladnost sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom. Ovlašteni su obavljati provjere na licu mjesta radi osiguravanja provođenja kontrola propisanih ovim Pravilnikom.
3) Nadležno tijelo pruža stručnjacima Europske komisije svu potrebnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća.

DIO II.

POGLAVLJE I.

Ušne markice

Članak 12.

1) Ušna markica mora sadržavati skraćeni naziv, kod ili logotip nadležnog tijela koje je propisalo ušnu markicu i znakove određene stavkom 2. ovoga članka.
2) Znakovi koji tvore jedinstveni životni broj na ušnoj markici sastoje se od sljedećeg:
(a) prva dva znaka označavaju državu u kojoj je životinja prvi put označena, u ovu svrhu koristi se dvoslovna oznaka država, koje su navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika, a u slučaju Republike Hrvatske oznaka je HR;
(b) Znakovi, koji slijede nakon dvoslovne oznake države, moraju biti numerički i ne veći od 12 znamenki.
3) Uz određeno stavkom 1. i 2. ovoga članka, ušna markica sadrži i barkod koji je propisan od nadležnog tijela.
4) Posjednicima se odobrava nabava unaprijed određenih količina ušnih markica sukladno njihovim potrebama za razdoblje od najviše jedne godine, ukoliko to žele i u skladu s odredbama ovoga Pravnilnika. U slučaju da gospodarstvo ima manje od pet životinja takvo gospodarstvo ne može unaprijed naručiti više od pet pari ušnih markica.
5) U slučaju gubitka ušne markice, zamjenska ušna markica mora sadržavati uz oznake propisane ovim Pravilnikom i oznaku iskazanu rimskim brojem koji označava koliko je puta navedena markica naručena. U tom slučaju jedinstveni životni broj propisan stavkom 2. ovoga članka ostaje nepromijenjen. Zamjenske ušne markice za životinje rođene u državi članici Europske unije moraju nositi najmanje isti identifikacijski kod i skraćeni naziv nadležnog tijela.

Članak 13.

Ušne markice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
(a) biti izrađene od savitljivog plastičnog materijala;
(b) biti zaštićene od zlouporabe i lako čitljive tijekom čitavog životnog vijeka životinje;
(c) biti izrađene na način da se ne mogu ponovno koristiti;
(d) biti izrađene na način da ostaju pričvršćene na životinji bez štetnih utjecaja na nju;
(e) naziv na njima određen člankom 12. ovoga Pravilnika mora biti neizibrisiv.

Članak 14.

Model prve ušne markice mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima:
(a) sastojati se od dva dijela, muškog i ženskog dijela;
(b) svaki od dva dijela mora sadržavati podatke propisane člankom 12. ovoga Pravilnika;
(c) dužina svakog dijela mora biti najmanje 45 mm;
(d) širina svakog dijela mora biti najmanje 55 mm;
(e) visina znakova mora biti najmanje 5 mm.

Članak 15.

Nadležno tijelo može propisati drugi materijal ili model za drugu ušnu markicu i može propisati dodatne podatke, osim onih propisanih člankom 12. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Uprava mora Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije prijaviti izgled prve i druge ušne markice kako je propisano u člancima 14. i 15. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.

Putni list i registar goveda na gospodarstvu

Članak 17.

1) Putni list mora sadržavati:
(a) podatke propisane člankom 14. stavkom 3. točkom C podtočkom 1. alinejom prvom do sedmom Pravilnika o veterinarsko--zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;
(b) podatke propisane:
– člankom 14. stavkom 3. točkom C podtočkom 2. alinejom drugom Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;
– člankom 14. stavkom 3. točkom C podtočkom 2. alinejom prvom Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;
(c) potpis svih posjednika, osim prijevoznika, a nakon potvrđivanja potpune uspostave baze podataka od strane Europske komisije, samo potpis posljednjeg posjednika;
(d) naziv HSC-a, koji izdaje Putni list;
(e) datum izdavanja Putnog lista.
2) Privremeni Putni list izdaje se kako slijedi:
– ne dovodeći u pitanje odredbe Dodatka I. Poglavlja I. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine« broj 7/07) telad mlađa od četiri tjed­na može se premještati samo ukoliko im je zacijelio pupak. U tom slučaju izdaje se Privremeni putni list koji sadrži podatke iz stavka 1. ovoga članka u obliku propisanom od nadležnog tijela;
– Privremeni putni list ispunjava prvi posjednik teleta, a popunjava ga svaki sljedeći posjednik s izuzetkom prijevoznika. Posjednik predaje Privremeni putni list ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji i to prije nego što životinja bude stara četiri tjedna ili u roku od sedam dana, od dana nastalog događaja, ukoliko životinja ugine ili bude zaklana prije nego što napuni četiri tjedna starosti. Ukoliko je tele još uvijek živo izdaje se Putni list u skladu sa stavkom 1. ovoga članka unutar 14 dana od dana primitka Privremenog putnog lista. Putni list mora sadržavati podatke o ranijim premještanjima teleta zabilježenim na Privremenom putnom listu;
– tele s Privremenim putnim listom nije moguće premještati više od dva puta između gospodarstava. U skladu s ovim stavkom premještanje između dva gospodarstva preko mjesta registriranog za prodaju životinja ili sabirnog centra smatra se jednim premještanjem, pod uvjetima da navedeno mjesto odnosno sabirni centar može na zahtjev službenog/ovlaštenog veterinara predočiti dokumentaciju o obavljenim transakcijama.
3) Putni list za goveda rođena u Republici Hrvatskoj mora sadržavati podatke o majci.
4) O navedenom u stavku 3. ovoga članka nadležno tijelo obavještava države članice Europske unije i Europsku komisiju.

Članak 18.

Osim podataka iz članka 17. ovoga Pravilnika, u skladu s posebnim propisom o poticajima u poljoprivredi, na Putni list moraju se dodati podaci o premijskom statusu za muško govedo (prva i druga dobna kategorija).

Članak 19.

Registar goveda na gospodarstvu mora sadržavati sljedeće podatke:
(a) U skladu s člankom 14. stavkom 3. točkom C podtočkom 1. alinejom prvom do četvrtom Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja;
(b) Datum uginuća životinje na gospodarstvu;
(c) U slučaju odlaska životinje s gospodarstva, naziv i adresu posjednika kojem je, s izuzetkom prijevoznika, ili identifikacijsku oznaku gospodarstva na koje je životinja premještena, kao i datum odlaska;
(d) U slučaju dolaska životinja na gospodarstvo, naziv i adresu posjednika kojem je, s izuzetkom prijevoznika, ili identifikacijsku oznaku gospodarstva s kojeg je životinja premještena te datum dolaska;
(e) Ime i potpis ovlaštene osobe Uprave koja nadzire registar te datum kada je nadzor obavljen.

Članak 20.

U slučaju rođenja, kada je utvrđeno razdoblje između tri i sedam dana za prijavu događaja od strane posjednika, kako je određe­no člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika, kao polazna točka koristi se datum kada je životinja označena umjesto datuma rođenja, pod uvjetom da ne postoji mogućnost zabune u odnosu na upisane datume.

Članak 21.

Nadležno tijelo mora obavještavati države članice Europske unije te Europsku komisiju o modelu Putnog lista i Registra goveda na gospodarstvu.

DIO III.

POSEBAN SUSTAV OZNAČAVANJA GOVEDA KOJA SE DRŽE U KULTURNE I POVIJESNE SVRHE U ODOBRENIM OBJEKTIMA

Članak 22.

Ovaj Dio određuje pravila za poseban sustav označavanja za goveda koja se drže u kulturne i povijesne svrhe u objektima koji su u tu svrhu odobreni.

Uklanjanje i stavljanje ušnih markica u skladu s člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika

Članak 23.

1) Posjednik životinja u svako doba mora posjedovati dvije ušne markice propisane od nadležnog tijela u skladu s člankom 4. stavkom 1. alinejom prvom ovoga Pravilnika.
2) Iznimno od članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, kada se životinje premještaju u objekte, propisane se ušne markice mogu skinuti sa životinja pod nadzorom Uprave, pod uvjetom da se najkasnije kada se propisane ušne markice skinu, životinje označe kako je propisano člankom 24. stavkom 1. ovoga Pravilnika.
3) Iznimno od članka 4. stavka 2. alineje prve ovoga Pravilnika, životinjama koje su oteljene u objektima koje je nadležno tijelo registriralo za držanje životinja u kulturne i povijesne svrhe nije potrebno staviti propisane ušne markice na oba uha, već se iste označavaju do 20 dana starosti, načinom označavanja koji odabere nadležno tijelo, u skladu s člankom 24. stavkom 1. ovoga Pravilnika.
4) Prije nego što životinje koje su namijenjene u kulturne i povijesne svrhe napuste objekt u kojem se drže, moraju se označiti ušnim markicama propisanim ovim Pravilnikom. Iznimno, ako se životinje premještaju izravno u druge objekte navedene u članku 24. stavku 1. ovoga Pravilnika na području Republike Hrvatske, dovoljno je da budu označene u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika, a propisana ušna markica dodijeljena životinji mora pratiti životinju kod premještanja.

Način označavanja

Članak 24.

1) Životinje se označavaju jedinstvenim životnim brojem propisanim člankom 4. stavkom 1. alinejom prvom ovoga Pravilnika. Ta oznaka mora biti sadržana u jednom od sljedećih načina označavanja koje može propisati nadležno tijelo:
(a) dvije plastične ili metalne ušne markice;
(b) jedna plastična ili metalna ušna markica zajedno s označavanjem žigom;
(c) tetovaža; ili
(d) elektronsko označavanje putem bolusa u buragu.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo može propisati da se životinje mogu označiti elektronskim znakom prepoznavanja u obliku injekcijskog odašiljača pod uvjetom da životinje koje su tako označene ne ulaze u prehrambeni lanac.

Posebna registracijska oznaka

Članak 25.

1) Nadležno tijelo za svaki objekt u kojem se drže životinje u kulturne i povijesne svrhe određuje posebnu registracijsku oznaku.
2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka evidentira se u računalnoj bazi podataka za goveda određenoj člankom 5. ovoga Pravilnika.

DIO IV.

MINIMALNE KONTROLE KOJE SE MORAJU PROVESTI U OKVIRU SUSTAVA OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE GOVEDA

Članak 26.

Kontrole propisane u okviru sustava za označavanje i registraciju goveda moraju udovoljavati barem minimalnim zahtjevima propisanim člancima 27. do 30. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

1) Uprava provodi nadzor na licu mjesta, koji se može provoditi zajedno s drugim kontrolama koje su određene u skladu s posebnim propisima. Navedeni nadzor svake godine obuhvaća minimalno 10% gospodarstava koja se nalaze na području Republike Hrvatske. Minimalna razina kontrola odmah se povećava ako se utvrdi nesukladnost s propisima o označavanju.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je uspostavljena operativna baza podataka u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, moguće je odrediti da kontrole obuhvaćaju 5 % gospodarstava.
3) Odabir gospodarstva koje nadzire Uprava provodi se na temelju analize rizika.
4) Analiza rizika za svako gospodarstvo uzima posebice u obzir sljedeće:
(a) broj životinja na gospodarstvu, uključujući detalje o svim životinjama koje se nalaze na gospodarstvu i o životinjama koje su označene na gospodarstvu;
(b) aspekte javnoga zdravstva i zdravlja životinja, a osobito prethodne slučajeve izbijanja bolesti;
(c) iznos godišnjih poticaja za goveda koji je zatražen i/ili isplaćen gospodarstvu, u usporedbi s iznosom koji je isplaćen za prethodnu godinu;
(d) značajne promjene u odnosu na stanje prethodnih godina;
(e) rezultate kontrola provedenih u ranijim godinama, osobito:
– pravilno vođenje Registra goveda na gospodarstvu, kako je propisano ovim Pravilnikom i Pravilnikom o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda.
– pravilno čuvanje putnih listova za životinje koje se nalaze na gospodarstvu, kako je propisano Pravilnikom o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda.
– pravilno dostavljanje podataka Upravi;
(f) ostale propisane kriterije.
5) Nakon svake provjere podnosi se standardizirano izvješće iz Priloga VIII. Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, u kojem se utvrđuju rezultati nadzora i svi nepovoljni nalazi, razlog za nadzor i prisutne osobe. Posjednik ili njegov predstavnik potpisuju izvješće i mogu dati primjedbe na njegov sadržaj.
6) Ako se utvrdi postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika, kopije izvješća iz stavka 5. ovoga članka bez odgađanja se dostavljaju nadležnim tijelima koja su odgovorna za primjenu odredaba posebnih propisa donesenih radi ostvarivanja državnih potpora u poljoprivredi.

Članak 28.

1) Nadzor obuhvaća sve životinje na gospodarstvu za koje je propisano označavanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako iz praktičnih razloga nije moguće u roku od 48 sati okupiti sve životinje na gospodarstvu, Uprava može odrediti sustav uzorkovanja pod uvjetom da je osiguran pouzdan stupanj kontrole.

Članak 29.

Kontrole na licu mjesta u pravilu su nenajavljene. Ako se unaprijed najavljuju, najava se obavlja u razdoblju ne duljem od 48 sati prije kontrole.

Članak 30.

1) Nadležno tijelo 31. kolovoza svake godine dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće u kojem detaljno navodi sljedeće:
(a) broj gospodarstava;
(b) broj inspekcijskih nadzora provedenih u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika;
(c) broj životinja koje su obuhvaćene nadzorom;
(d) utvrđene nesukladnosti;
(e) sve mjere propisane u skladu s člankom 11. stavkom 1. alinejom drugom ovoga Pravilnika.
2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Europskoj komisiji u skladu s obrascem iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

DIO V.

MINIMALNE ADMINISTRATIVNE MJERE U OKVIRU SUSTAVA OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE GOVEDA

Članak 31.

1) Ukoliko se utvrdi nesukladnost s člankom 3. ovoga Pravilnika zabranjuje se promet životinja na gospodarstvu.
2) Ukoliko posjednik životinje ne može u roku od dva radna dana dokazati podrijetlo životinje, ona se u skladu s posebnim propisima usmrćuje i neškodljivo uništava bez odgode pod nadzorom veterinarskog inspektora i bez naknade.

Članak 32.

1) U slučaju kada životinja ne udovoljavaju zahtjevima propisanim člankom 3. ovoga Pravilnika, dok se zahtjevi ne ispune ograničenje se primjenjuje odmah na premještanje te životinje.
2) Ukoliko na jednom gospodarstvu broj životinja za koje nije u potpunosti udovoljeno zahtjevima za označavanje i registraciju propisanih člankom 3. ovoga Pravilnika prelazi 20%, određuje se odmah ograničenje kretanja svih životinja prisutnih na tom gospodarstvu. Iznimno, kada se na gospodarstvu drži više od 10 životinja, ova se mjera primjenjuje samo ako više od dvije životinje u potpunosti ne udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Ukoliko posjednik ne ispuni obvezu iz članka 9. ovoga Pravilnika HSC je ovlašten odbiti izdavanje Putnog lista. U slučaju višekratne nesukladnosti može se ograničiti kretanje životinja na i s gospodarstva.

Članak 34.

1) Ukoliko posjednik propusti prijaviti premještanje na i s gospodarstva, u skladu s propisanim, ograničava se kretanje životinja na i s toga gospodarstva.
2) Ukoliko posjednik propusti prijaviti rođenje ili uginuće životinje u skladu s propisanim, ograničava se premještanje životinja na i s toga gospodarstva.

DIO VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Prilozi I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 36.

Svi subjekti uključeni u sustav označavanja i registracije goveda moraju udovoljiti zahtjevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. srpnja 2008. godine.

Članak 37.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 2. alineja druga, članka 6. stavka 1. alineja druga i stavka 3. alineja prva, članka 7. stavka 1. alineja treća, članka 8., članka 11., članka 16., članka 17. stavka 4., članka 18., članka 21., članka 27. stavka 5., članka 30. i Priloga II. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/07-01/79
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 19. rujna 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.
 

PRILOG I.

Znakovi na ušnoj markici za goveda moraju započinjati s oznakom države članice Europske unije podrijetla, kako slijedi:
 

Država članica EU podrijetla

ISO-oznaka

Austrija

Belgija

Bugarska

Češka Republika

Cipar

Danska

Estonia

Finska

Francuska

Njemačka

Grčka

Mađarska

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Nizozemska

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Španjolska

Švedska

Velika Britanija

AT

BE

BG

CZ

CY

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

ES

SE

UK

 

PRILOG II.

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA NADZORA PROVEDENIH U SKLADU S PROPISANIM ODREDBAMA O OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI GOVEDA

1. Osnovni podaci o životinjama i nadzoru

Ukupan broj gospodarstava(1) na području država članica Europske unije registriranih na početku razdoblja izvještavanja/nadzora

 

Ukupan broj gospodarstava na kojima je proveden nadzor

 

Ukupan broj provedenih nadzora

 

Ukupan broj goveda koji je registriran na početku razdoblja izvještavanja/nadzora

 

Ukupan broj goveda na gospodarstvima na kojima je proveden nadzor

 

(1) kako je određeno u članku 2. točki 2. ovoga Pravilnika


2. Utvrđeni prekršaji po kategorijama
 

 

Broj životinja u prekršaju

Broj gospodarstava u prekršaju

1. Nepravilnosti u označavanju životinja

 

 

2. Nepravilnosti u Registru goveda na gospodarstvu

 

 

3. Nepravilnosti kod prijave rođenja, uginuća i premještanja

 

 

4. Nepravilnosti u odnosu na Putni list(2)

 

 

5. Životinje/gospodarstva sa samo jednim prekršajem navedenim u podtočkama 1. do 4. ove točke

 

 

6. Životinje/gospodarstva s više od jednog prekršaja navedenog u podtočkama 1. do 4. ove točke

 

 

7. Ukupan broj prekršaja po životinji/gospodarstvu iz podtočke 5. i 6. ove točke

 

 

(2) nije primjenjivo za države članice u kojima se Putni list izdaje samo za životinje koje se premještaju unutar država članica Europske unije u skladu s člankom 6. stavkom 3. ovoga Pravilnika

 

3. Mjere određene u Dijelu V. ovoga Pravilnika

 

Broj životinja u prekršaju

Broj gospodarstava u prekršaju

1. Ograničenja kretanja pojedinačnih goveda

 

 

2. Ograničenja kretanja svih goveda s gosodarstva

 

 

3. Neškodljivo uništavanje životinja

 

 

Ukupno