Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdrav­lju i zaštiti životinja

NN 99/2007 (1.10.2007.), Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdrav­lju i zaštiti životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2945

Na temelju članka 85. podstavka prvog Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/2007) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi
 

PRAVILNIK

O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE RADI VERIFIKACIJE POSTUPANJA U SKLADU S ODREDBAMA PROPISA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE, TE PROPISA O ZDRAVLJU I ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Glava I.
PODRUČJE PRIMJENE I POJMOVI

Područje primjene

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se opća pravila provedbe službenih kontrola kojima se verificira udovoljavanje odredbama propisa koji uređuju:
(a) sprječavanje, uklanjanje ili smanjivanje, na prihvatljive razine, rizika za zdravlje ljudi i životinja, izravno ili putem okoliša; i
(b) osiguranje pravedne prakse u prometu hranom i hranom za životinje, te zaštite interesa potrošača, uključujući označavanje hrane i hrane za životinje i ostalih oblika informacija za potrošače.
2) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na službene kontrole za verifikaciju udovoljavanja odredbama propisa koji se odnose na organizaciju zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda.
3) Ovaj Pravilnik ne isključuje provedbu posebnih propisa iz područja službenih kontrola.
4) Provedba službenih kontrola u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ne isključuje primarnu odgovornost subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje kako bi se osigurala sigurnost hrane i hrane za životinje, u skladu s odredbama Zakona o hrani, i svaku građanskopravnu ili kaznenopravnu odgovornost koja proizlazi iz neispunjavanja njihovih obaveza.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz članka 2. i članka 3. točaka 1. – 17., te točaka 19. i 44. Zakona o hrani te sljedeći pojmovi:
1. »službena kontrola« znači svaki oblik kontrole koju nadležno tijelo, odnosno tijela nadležna za provođenje inspekcije provode sa ciljem verifikacije sukladnosti propisa o hrani i hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,
2. »verifikacija« znači provjeravanje, pregledom i razmatranjem objektivnih dokaza, jesu li zadovoljeni utvrđeni uvjeti,
3. »propisi o hrani za životinje« jesu propisi kojima se općenito regulira područje hrane za životinje i posebno zdravstvena isprav­nost hrane za životinje; njima su obuhvaćene sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane za životinje kao i uporaba hrane za životinje,
4. »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva koje je središnje tijelo državne uprave nad­ležno za zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema Europskoj komisiji. Određeni poslovi službene kontrole mogu se prenijeti na druga tijela,
5. »kontrolno tijelo« znači neovisnu treću stranu na koju je nad­ležno tijelo prenijelo određene kontrolne zadaće,
6. »revizija« (engl. audit) znači sustavno i neovisno preispitivanje kojim se treba ustanoviti je li djelovanje i uz to povezani rezultati u skladu s planovima, provode li se ti planovi učinkovito i jesu li prikladni za postizanje ciljeva,
7. »inspekcija« znači kontrolu hrane i hrane za životinje, zdrav­lja i dobrobiti životinja, kako bi se verificiralo da su zadovoljeni uvjeti propisa o hrani i hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,
8. »monitoring« znači sustavno provođenje niza planiranih promatranja ili mjerenja kako bi se dobio opći pregled stanja provedbi propisa o hrani i hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,
9. »nadziranje« znači sustavno promatranje jednog ili više sub­jekata u poslovanju s hranom ili hranom za životinje, ili njihovih aktivnosti,
10. »nesukladnost« znači neudovoljavanje propisima o hrani i hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,
11. »uzimanje uzoraka za analizu« znači uzimanje hrane ili hrane za životinje ili bilo kojih drugih tvari, uključujući one iz okoliša, koji su važni za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane ili hrane za životinje ili za zdravlje životinja, kako bi se analizom verificirala provedba propisa o hrani i hrani za životinje, te o zdravlju životinja,
12. »službeno certificiranje« znači postupak kojim nadležno tijelo ili kontrolno tijelo, ovlašteno za postupanje, izdaje pisanu, elektroničku ili istovrijednu potvrdu o udovoljavanju uvjetima,
13. »službeno zadržavanje« znači postupak kojim nadležno tijelo i tijela na koja su prenesene ovlasti osigurava da se hrana ili hrana za životinje ne premješta ili da se njome ne raspolaže, dok se ne donese odluka o njenoj namjeni; to obuhvaća skladištenje hrane ili hrane za životinje od strane subjekta u poslovanju s hranom u skladu s uputama nadležnog tijela,
14. »istovrijednost« znači sposobnost različitih sustava ili mjera da se postignu isti ciljevi; a »istovrijedan« označava različite sustave ili mjere koji omogućavaju postizanje istih ciljeva,
15. »uvoz« znači puštanje u slobodan promet hrane ili hrane za životinje, ili namjeru da se hrana ili hrana za životinje puste u slobodan promet, u skladu s carinskim propisima,
16. »unošenje« znači fizičko unošenje pošiljaka na područje Republike Hrvatske s namjenom uvoza, provoza ili skladištenja u slobodnim carinskim zonama, slobodnim skladištima, carinskim skladištima i kod registriranih opskrbljivača brodova,
17. »dokumentacijski pregled« znači pregled komercijalnih dokumenata, i kada je odgovarajuće, drugih dokumenata koji prate pošiljku kako je određeno propisima o hrani i hrani za životinje,
18. »identifikacijski pregled« znači vizualnu provjeru kojom se utvrđuje da certifikati ili drugi dokumenti koji prate pošiljku odgovaraju oznakama i sadržaju pošiljke,
19. »fizički pregled« znači provjeru same hrane ili hrane za životinje, što može uključivati provjere na prijevoznom sredstvu, provjeru pakiranja, označavanja i temperature, uzimanje uzoraka za analizu i laboratorijsko testiranje i ostale provjere potrebne da se verificira udovoljavanje propisima o hrani ili hrani za životinje,
20. »plan (program) kontrole« znači plan koji je izradilo nadležno tijelo, a koji sadrži opće informacije o ustrojstvu i organizaciji službenih sustava kontrole,
21. »treće zemlje« su zemlje koje nisu zemlje članice Europske unije, osim Republike Hrvatske,
22. »zemlje članice« su zemlje članice Europske unije.

Glava II.
SLUŽBENE KONTROLE

Poglavlje I.
OPĆE OBVEZE

Opće obveze u vezi s organizacijom službenih kontrola

Članak 3.

1) Službene kontrole moraju se provoditi redovito, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, kako bi se postigli ciljevi ovog Pravilnika, Zakona o hrani i Zakona o veterinarstvu (»Narod­ne novine«, broj 41/07), uzimajući u obzir sljedeće:
(a) utvrđene rizike povezane sa životinjama, hranom ili hranom za životinje, poslovanjem s hranom ili hranom za životinje, upotrebom hrane ili hrane za životinje ili bilo kojim procesom, materijalom, tvari, aktivnosti ili postupkom koji mogu utjecati na sigurnost hrane ili hrane za životinje, na zdravlje ili dobrobit životinja;
(b) dokumentaciju o ranijem postupanju subjekata u poslovanju s hranom ili hranom za životinje o udovoljavanju propisima o hrani ili hrani za životinje, o zdravlju i zaštiti životinja;
(c) pouzdanost vlastitih provjera/samokontrola koje su već provedene; i
(d) informacije koje bi mogle ukazivati na nesukladnost.
2) Službene kontrole moraju se provoditi bez prethodne najave, osim u slučajevima kad se provodi revizija, kad je potrebno prethod­no obavijestiti subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje. Službene se kontrole mogu provoditi i nasumično (ad hoc).
3) Službene kontrole moraju se provoditi u svim fazama proiz­vodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, i na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla. Službene kontrole u svrhu postizanja ciljeva ovoga Pravilnika, Zakona o hrani i Zakona o veterinarstvu moraju uključiti kontrolu poslovanja s hranom ili hranom za životinje, upotrebe i skladištenja hrane i hrane za životinje, bilo kojeg procesa, materijala, tvari, aktivnosti ili postupaka, uključujući i prijevoz koji se odnosi na hranu ili hranu za životinje i na žive životinje.
4) Službene kontrole moraju se s istom pozornošću primjenjivati, pri izvozu, stavljanju na tržište unutar zemlje, kao i pri unošenju iz drugih zemalja na područje Republike Hrvatske.
5) Proizvodi namijenjeni izvozu na područje zemalja članica moraju se kontrolirati s istom pozornošću kao oni koji se stavljaju na unutarnje tržište.
6) Nadležno tijelo i druga tijela nadležna za provođenje inspek­cije mogu putem nediskriminirajućih provjera provjeriti zadovoljavaju li hrana i hrana za životinje propise o hrani i hrani za životinje. U razmjerima u kojima je to strogo neophodno za organizaciju služ­benih kontrola, nadležno tijelo i druga tijela nadležna za provođenje inspekcije mogu zatražiti od poduzeća kojima se roba isporučuje iz države članice da obavijeste o dolasku takvih roba.
7) Ako za vrijeme provjere na odredištu ili za vrijeme skladištenja ili prijevoza, nadležno tijelo utvrdi nesukladnost, ono će poduzeti odgovarajuće mjere, koje mogu uključivati i vraćanje pošiljke u državu članicu podrijetla.

Poglavlje II.
NADLEŽNO TIJELO

Određivanje nadležnog tijela i operativni kriteriji

Članak 4.

1) Nadležno tijelo odgovorno za postizanje ciljeva i provođenje službenih kontrola propisanih ovim Pravilnikom je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
2) Obveze nadležnog tijela propisane su člankom 67. stavkom 1. Zakona o hrani.
3) U slučaju prenošenja ovlaštenja za obavljanje službenih kontrola na druga tijela, posebno na ona na regionalnoj ili lokalnoj razini, nadležno tijelo osigurava učinkovitu i djelotvornu koordinaciju između svih nadležnih tijela koja sudjeluju, uključujući prema potrebi i ona na području zaštite okoliša i zdravlja.
4) Nadležno tijelo osigurava nepristranost, kvalitetu i dosljed­nost službenih kontrola na svim razinama. Sva tijela na koja je prenesena nadležnost provođenja službenih kontrola moraju udovoljavati kriterijima iz stavka 2. ovoga članka.
5) Kad su u okviru nadležnog tijela više od jedne ustrojstvene jedinice nadležne za provođenje službenih kontrola, nadležno tijelo osigurava učinkovitu i djelotvornu koordinaciju i suradnju među jedinicama;
6) Nadležno tijelo provodi unutarnje revizije ili može drugome povjeriti obavljanje revizije, te poduzima odgovarajuće mjere s obzirom na rezultate kako bi osiguralo da se njima postižu ciljevi ovoga Pravilnika, Zakona o hrani i Zakona o veterinarstvu. Revizije se obavljaju nepristrano i na transparentan način.

Prijenos određenih zadaća u vezi sa službenim kontrolama

Članak 5.

1) Nadležno tijelo može prenijeti određene zadaće u vezi sa službenim kontrolama na jedno ili više kontrolnih tijela u skladu sa stavcima 2. do 4. ovoga članka, osim poslova iz članka 54. ovoga Pravilnika.
2) Nadležno tijelo može prenijeti određene poslove određenom kontrolnom tijelu samo ako:
(a) postoji točan opis poslova, koje kontrolno tijelo smije obav­ljati, i uvjeta pod kojima ih smije provoditi;
(b) postoji dokaz da kontrolno tijelo:
– raspolaže stručnošću, opremom i infrastrukturom neophod­nom za obavljanje poslova koji su mu preneseni,
– raspolaže dovoljnim brojem odgovarajuće kvalificiranog i iskusnog osoblja, i
– nepristrano je i ne postoji sukob interesa u odnosu na obav­ljanje poslova koji su mu preneseni;
(c) kontrolno tijelo obavlja poslove i akreditirano je u skladu s hrvatskom normom o općim zahtjevima za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju HRN EN ISO/IEC 17 020 i/ili u skladu s drugom odgovarajućom hrvatskom normom s obzirom na prenesene zadaće;
(d) laboratoriji posluju u skladu s normama navedenim u članku 12. stavku 2. ovoga Pravilnika;
(e) kontrolno tijelo obavještava nadležno tijelo o rezultatima provedenih kontrola redovito i kad god to nadležno tijelo zatraži. Ako rezultati kontrola ukazuju na nesukladnost ili upućuju na vjerojatnost nesukladnosti, kontrolno tijelo mora odmah obavijestiti nadležno tijelo;
(f) postoji učinkovita i djelotvorna koordinacija između nadlež­nog i kontrolnog tijela.
3) Nadležno tijelo organizira prema potrebi reviziju ili inspekciju kontrolnih tijela na koje je prenijelo određene poslove. Ako se na temelju revizije ili inspekcije pokaže da kontrolna tijela ne obavljaju u skladu s propisanim prenesene im zadaće, nadležno tijelo može oduzeti ovlaštenje. Ako kontrolno tijelo ne poduzme odgovarajuće i pravodobne mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, ovlaštenje se oduzima bez odlaganja.
4) Ukoliko nadležno tijelo prenosi neke određene poslove na kontrolno tijelo mora o tome obavijestiti Europsku komisiju. U toj obavijesti navodi se detaljan opis:
(a) nadležnog tijela koje će prenijeti poslove;
(b) poslova koji se prenose; i
(c) kontrolnog tijela na koje se poslovi prenose.

Osobe ovlaštene za obavljanje službenih kontrola

Članak 6.

Osobe koje obavljaju službene kontrole moraju:
(a) biti educirane u području njihove nadležnosti za stručno obavljanje zadataka i provođenje službenih kontrola na dosljedan način. Edukacija mora obuhvatiti područja navedena u Prilogu I. Poglavlju I. ovoga Pravilnika,
(b) biti sustavno dodatno educirane,
(c) multidisciplinarno surađivati.

Transparentnost i povjerljivost

Članak 7.

1) Osobe koje obavljaju službene kontrole obavljaju poslove služ­benih kontrola s visokom razinom transparentnosti. U tu svrhu, što je prije moguće nadležno tijelo objavljuje javnosti sve relevantne informacije koje posjeduje. Općenito, javnost mora imati pristup:
(a) informacijama o kontrolnim aktivnostima nadležnog tijela i njihovoj učinkovitosti, i
(b) informacijama u skladu s odredbama članka 10. Zakona o hrani.
2) Osobe koje obavljaju službene kontrole ne smiju otkrivati informacije, do kojih su došle u tijeku obavljanja službenih kontrola, a koje se po svojoj prirodi u određenim opravdanim slučajevima, smatraju službenom tajnom. Zaštita službene tajne ne sprječava nad­ležno tijelo da objavljuje informacije navedene u stavku 1. točki (b) ovoga članka, isključujući odredbe posebnih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.
3) Službenom tajnom smatraju se sljedeće informacije:
– povjerljivost preliminarnog istražnog postupka ili sudskog postupka u tijeku;
– osobni podaci;
– informacije zaštićene posebnim propisima u svezi s određenom profesionalnom tajnom, tajnosti donošenja odluka, međunarod­nim odnosima i obranom.

Postupci kontrole i verifikacije

Članak 8.

1) Službene kontrole provode se u skladu s dokumentiranim procedurama. Navedene procedure moraju sadržavati informacije i upute osobama koje obavljaju službene kontrole uključujući, između ostaloga, i područja navedena u Prilogu I. Poglavlju II. ovoga Pravilnika.
2) Subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje mora omogućiti osobi ovlaštenoj za službenu kontrolu učinkovito obavljanje službenih kontrola, a osobito:
– pristup zgradama, prostorima, uređajima ili drugoj infrastruk­turi,
– pristup svoj dokumentaciji koju čuva subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje.
3) U skladu s posebnim propisima provode se:
(a) verifikacije učinkovitosti službenih kontrola; i
(b) korektivne mjere kad je to potrebno, i prema potrebi ažuriranje dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
4) Europska komisija može donijeti smjernice za službene kontrole u skladu s posebnim postupkom.

Zapisnici

Članak 9.

1) O provedenim službenim kontrolama sastavljaju se zapisnici.
2) Zapisnici iz stavka 1. ovoga članka sadrže opis svrhe služ­benih kontrola, kontrolne metode koje su primijenjene, rezultate službenih kontrola i, kada je odgovarajuće, aktivnosti koje subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje treba poduzeti.
3) Primjerak zapisnika iz stavka 2. ovoga članka, najmanje u slučaju nesukladnosti, dostavlja se subjektu u poslovanju s hranom ili hranom za životinje.

Kontrolne aktivnosti, metode i tehnike

Članak 10.

1) Službene kontrole provode se uz korištenje prikladnih kontrolnih metoda i tehnika kao što su monitoring, nadziranje, verifikacija, revizija, inspekcija, uzimanje uzoraka i analiza.
2) Službene kontrole hrane i hrane za životinje moraju uključivati između ostaloga i sljedeće aktivnosti:
(a) pregled/ispitivanje bilo kojeg kontrolnog sustava, kojeg je uspostavio subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje, i dobivenih rezultata;
(b) inspekciju sljedećeg:
– postrojenja proizvođača primarnih proizvoda, poslovanja s hranom ili hranom za životinje, uključujući njihovo okruženje, objekte, prostorije, opremu, uređaje i strojeve, prijevoz, kao i samu hranu i hranu za životinje;
– sirovina, sastojaka, pomoćnih dodataka u proizvodnji te ostalih proizvoda koji se koriste u preradi i proizvodnji hrane i hrane za životinje;
– poluprerađenih proizvoda;
– materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom;
– proizvoda i postupaka za čišćenje i održavanje, kao i pesticida;
– označavanja, prezentiranja i reklamiranja;
(c) kontrolu higijenskih uvjeta u poslovanju s hranom ili hranom za životinje;
(d) procjenu postupaka dobre proizvođačke prakse (engl. good manufacturing practice GMP), dobre higijenske prakse (engl. good hygiene practice GHP), dobre uzgojne prakse i sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (u daljnjem tekstu: HACCP), pri čemu treba voditi računa o vodičima koji su izrađeni u skladu s propisima o hrani;
(e) pregled pisane dokumentacije i drugih oblika evidencija koje bi mogle biti od važnosti pri procjeni sukladnosti s propisima o hrani ili hrani za životinje;
(f) razgovore sa subjektima u poslovanju s hranom i hranom za životinje i njihovim osobljem;
(g) očitavanje zabilježenih vrijednosti na mjernim instrumentima subjekata u poslovanju s hranom ili hranom za životinje;
(h) kontrole koje provodi nadležno tijelo vlastitim instrumentima kako bi verificiralo mjerenja koja su obavili subjekti u poslovanju s hranom ili hranom za životinje;
(i) sve ostale aktivnosti potrebne za osiguranje postizanja ciljeva ovoga Pravilnika, Zakona o hrani, Zakona o veterinarstvu i Zakona o sanitarnoj inspekciji.

Poglavlje III.
UZIMANJE UZORAKA I ANALIZA

Metode uzimanja uzoraka i analitičke metode

Članak 11.

1) Način uzimanja uzoraka i analitičke metode koje se koriste kod službenih kontrola moraju udovoljavati odredbama posebnih propisa; ili
(a) biti u skladu s međunarodno priznatim pravilima ili protokolima, npr. onima koje je Europski odbor za normizaciju (CEN) prihvatio; ili
(b) biti u skladu s drugim metodama prikladnima za predviđenu svrhu ili razvijene u skladu sa znanstvenim protokolima.
2) U slučaju kada se ne primjenjuje stavak 1. ovoga članka, validacija analitičkih metoda može se provesti u pojedinom laboratoriju prema međunarodno priznatom protokolu.
3) Kad god je to moguće, analitičke metode moraju se opisati prema odgovarajućim kriterijima određenim u Prilogu II. ovoga Pravilnika.
4) U skladu s posebnim postupkom Europske komisije mogu se poduzimati sljedeće provedbene mjere:
(a) način uzimanja uzoraka i analitičke metode, uključujući potvrdne i referalne metode koje će se koristiti u slučaju spora;
(b) provedbeni kriteriji, parametri analize, pouzdanost mjerenja i postupci validacije metoda navedenih u točki (a) ovoga stavka; i
(c) pravila tumačenja rezultata.
5) Subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje, čiji su proizvodi predmet uzimanja uzoraka i analize, ima pravo zatražiti dodatno stručno mišljenje, bez dovođenja u pitanje obveze nadlež­nog tijela da poduzme hitne mjere u slučaju iznenadne opasnosti.
6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka mora se osigurati dovoljan broj uzoraka za dodatno stručno mišljenje, osim ako je to nemoguće u slučaju lako kvarljivih proizvoda ili vrlo malih količina raspoloživih tvari.
7) S uzorcima se mora postupati i mora ih se označavati na propisani način, tako da je osigurana njihova cjelovitost, pravna valjanost i podobnost za predviđene analize.

Službeni laboratoriji

Članak 12.

Analize za potrebe službenih kontrola propisanih ovim Pravilnikom obavljaju laboratoriji ovlašteni u skladu s odredbama članka 81. Zakona o hrani.

Poglavlje IV.
UPRAVLJANJE KRIZOM

Krizni planovi za hranu i hranu za životinje

Članak 13.

1) U skladu s odredbama članka 49. Zakona o hrani nadležno tijelo izrađuje operativne krizne planove.
2) Operativni krizni planovi moraju odrediti:
(a) tijela koja će biti uključena;
(b) njihova ovlaštenja i dužnosti; i
(c) načine i postupke razmjene informacija između relevantnih strana.
3) Nadležno tijelo revidira operativne krizne planove prema potrebi, posebno s obzirom na promjene u organizaciji nadležnog tijela i iskustva, uključujući iskustva stečena vježbama simulacije.
4) U slučaju kada je to potrebno, provedbene mjere mogu se usvojiti u skladu s posebnim postupkom Europske komisije, u svrhu usklađivanja nacionalnih operativnih kriznih planova s općim kriznim planom Europske komisije.

Poglavlje V.
SLUŽBENE KONTROLE PRI UNOŠENJU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA

Službene kontrole hrane i hrane za životinje životinjskoga podrijetla

Članak 14.

1) Ovaj Pravilnik ne utječe na zahtjeve za veterinarske preglede hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje propisane Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) Nadležno tijelo određeno Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske dodatno provodi službene kontrole kako bi utvrdilo usklađenost s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje koje navedeni Pravilnik ne propisuje, prema potrebi, uključujući i one određene u Glavi VI. Poglavlju II. ovoga Pravilnika.
2) Opće odredbe članaka 18. do 25. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na službene kontrole hrane i hrane za životinje, uključujući hranu i hranu za životinje životinjskoga podrijetla.
3) Zadovoljavajući rezultati kontrole roba koje su podvrgnute:
(a) propisanim postupcima carinjenja; ili
(b) propisanim postupcima koji se provode u slobodnim zonama ili slobodnim carinskim skladištima, ne isključuje obveze subjekta u poslovanju s hranom i hranom za životinje, da osigura da hrana i hrana za životinje udovoljavaju odredbama propisa o hrani i hrani za životinje od trenutka puštanja u slobodni promet, niti isključuje provođenje daljnjih službenih kontrola hrane ili hrane za životinje.

Službene kontrole hrane i hrane za životinje koja nije životinjskoga podrijetla

Članak 15.

1) Nadležno tijelo i tijela na koja su prenesene ovlasti provode redovite službene kontrole uvezene hrane i hrane za životinje, koja nije životinjskoga podrijetla a na koju se ne primjenjuje Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske. Kontrole se provode u skladu s višegodišnjim nacionalnim planom kontrole koji je izrađen u skladu s odredbama članaka 41. do 43. ovoga Pravilnika i uzimajući u obzir moguće rizike. Kontrole obuhvaćaju sva područja primjene propisa o hrani i hrani za životinje.
2) Kontrole iz stavka 1. ovoga članka provode se na odgovarajućem mjestu, uključujući mjesto ulaska roba na područje Republike Hrvatske, na mjestu puštanja u slobodni promet, skladištima, u objektima uvoznika – subjekata u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili drugim mjestima proizvodnog lanca hrane i hrane za životinje.
3) Navedene kontrole mogu provoditi i na robama koje su pod­vrgnute:
(a) propisanim postupcima carinjenja; ili
(b) propisanim postupcima koji se provode u slobodnim zonama ili slobodnim carinskim skladištima.
4) Zadovoljavajući rezultati kontrole iz stavka 3. ovoga članka ne isključuju obveze subjekta u poslovanju s hranom i hranom za životinje, da osigura da hrana i hrana za životinje udovoljava odred­bama propisa o hrani i hrani za životinje od trenutka puštanja u slobodni promet, niti isključuju provođenje daljnjih službenih kontrola hrane ili hrane za životinje.
5) Hrana koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja se uvozi, podliježe kontroli prije carinjenja na najbližoj carinskoj ispostavi u odnosu na ulazno mjesto.
Lista hrane i hrane za životinje koja nije životinjskog podrijetla a koja je zbog poznate ili prijeteće opasnosti predmet povećanih službenih kontrola na mjestu ulaska u zemlju, sastavlja se i ažurira u skladu s odredbama članka 84. Zakona o hrani.

Vrste kontrola hrane i hrane za životinje koja nije životinjskoga porijekla

Članak 16.

1) Službene kontrole iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika uključuju najmanje potpuni dokumentacijski pregled, nasumični identifikacijski pregled i, ukoliko je potrebno, fizički pregled.
2) Fizički pregled provodi se s učestalošću uzimajući u obzir:
(a) rizike povezane s različitim vrstama hrane i hrane za živo­tinje;
(b) prethodno udovoljavanje uvjetima za odnosne proizvode od strane zemlje i objekta podrijetla i, subjekta u poslovanju s hranom i hranom za životinje, koji uvozi i/ili izvozi proizvod;
(c) kontrole koje je proveo subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje koji uvozi proizvod;
(d) garancije koje je izdalo nadležno tijelo zemlje podrijetla.
3) Fizički pregled se provodi pod odgovarajućim uvjetima i na mjestu, s mogućnošću pristupa odgovarajućoj kontrolnoj opremi, koja omogućuje da se pregled provede na odgovarajući način, s mogućnošću uzimanja primjerenog broja uzoraka prilagođenih mjerama uklanjanja opasnosti koje će se poduzeti, i da se sa hranom i hranom za životinje postupa na higijenski način. S uzorcima se mora rukovati na takav način da se osigura njihova pravna i analitička valjanost. Oprema i metodologija za mjerenje graničnih vrijednosti mora biti u skladu s odredbama posebnih propisa.

Ulazna mjesta i prethodna najava

Članak 17.

1) Nadležno tijelo za organizaciju službenih kontrola iz članka 15. stavka 5. ovog Pravilnika:
– određuje mjesta na području Republike Hrvatske na kojima se obavljaju službene kontrole u skladu s posebnim propisom, i
– obvezuje subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za životinje odgovornog za pošiljku, da prethodno obavijesti o prispijeću i prirodi pošiljke u skladu s posebnim propisom.
2) Pregled hrane za životinje neživotinjskog podrijetla obavlja se u skladu s posebnim propisima.
3) Nadležno tijelo će obavijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o svim mjerama koje su poduzete u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Postupak u slučaju sumnje

Članak 18.

U slučaju postojanja sumnje o neudovoljavanju uvjetima ili sumnje o identitetu ili stvarnom odredištu pošiljke, ili nepodudarnosti između pošiljke i ovjerenih garancija, nadležno tijelo i druga tijela nadležna za provođenje inspekcije provode službene kontrole u svrhu potvrđivanja ili otklanjanja sumnje. Nadležno tijelo i druga tijela nadležna za provođenje inspekcije stavljaju predmetnu pošiljku pod službeni nadzor do dobivanja rezultata službenih kontrola.

Postupak nakon provedenih službenih kontrola hrane i hrane za životinje

Članak 19.

1) Osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole sukladno odredbama Zakona o hrani službeno zadržavaju uvezenu hranu i hranu za životinje koja ne udovoljava odredbama propisa o hrani i hrani za životinje i nakon što sasluša subjekt u poslovanju s hranom odgovoran za pošiljku, naređuje sljedeće mjere u vezi s tom hranom ili hranom za životinje:
(a) uništenje takve hrane ili hrane za životinje, podvrgavanje posebnom tretmanu u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika ili povrat/preusmjeravanje hrane ili hrane za životinje izvan područja Republike Hrvatske u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika i druge odgovarajuće mjere kao što je korištenje hrane ili hrane za životinje u druge svrhe od onih za koje je prvobitno bila namijenjena;
(b) u slučaju kad je hrana ili hrana za životinje već stavljena u promet, nalaže praćenje ili ukoliko je potrebno, naređuje njihov povrat ili povlačenje, prije nego poduzme neke od gore navedenih mjera;
(c) verificiranje da hrana i hrana za životinje ne može štetno utjecati na zdravlje ljudi ili životinja, bilo izravno ili putem okoliša, za vrijeme ili do primjene mjera navedenih u točkama (a) i (b) ovoga stavka.
2) Ukoliko:
(a) službene kontrole iz članka 14. i 15. ovoga Pravilnika upućuju na štetnost pošiljke ili opasnost po zdravlje ljudi ili životinja, osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole sukladno odredbama Zakona o hrani, stavljaju predmetnu pošiljku pod službeni nadzor u očekivanju njezina uništenja ili provedbe neke druge odgovarajuće mjere potrebne za zaštitu zdravlja ljudi i životinja;
(b) hrana ili hrana za životinje, koja nije životinjskoga podrijetla, za koju je propisana povećana učestalost kontrola u skladu s odredbom članka 15. stavkom 5. ovoga Pravilnika, nije dostavljena na službenu kontrolu ili nije dostavljena u skladu s posebnim zahtjevima utvrđenima u skladu s odredbama članka 17. ovoga Pravilnika, osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole sukladno odredbama Zakona o hrani naređuju povrat hrane ili hrane za životinje i služ­beno zadržavanje bez odlaganja te uništavanje ili preusmjeravanje u skladu s odredbama članka 21. ovoga Pravilnika.
3) Ukoliko unošenje hrane ili hrane za životinje na područje Republike Hrvatske nije dozvoljeno, nadležno tijelo će Europsku komisiju i zemlje članice Europske unije obavijestiti o nalazima i identitetu predmetnih proizvoda u skladu s postupkom propisanim u članku 47. stavku 3. Zakona o hrani i obavijestiti o svojoj odluci carinske službe, zajedno s informacijama u vezi s krajnjim odredištem pošiljke.
4) Mogućnost korištenja pravnog lijeka na odluke o pošiljkama propisana je odredbama Zakona o hrani i posebnim propisima.

Posebno postupanje

Članak 20.

1) Posebno postupanje navedeno u članku 19. ovoga Pravilnika može obuhvaćati:
(a) obradu ili preradu kako bi se hrana ili hrana za životinje prilagodili zahtjevima zemlje u koju se vraćaju ili preusmjeravaju, uključujući prema potrebi i dekontaminaciju, ali isključujući razrjeđivanje;
(b) preradu na bilo koji drugi prikladan način za druge svrhe osim za prehranu ljudi i hranidbu životinja.
2) Posebno postupanje obavlja se u:
– objektima pod nadzorom nadležnog tijela i provodi se u skladu s posebnim propisima;
– objektima u zemljama članicama u skladu s posebnim postup­kom Europske komisije.

Vraćanje i preusmjeravanje pošiljke

Članak 21.

1) Pošiljka se može vratiti ili preusmjeriti samo:
(a) ako je odredište dogovoreno s subjektom u poslovanju s hranom ili hranom za životinje, koji je odgovoran za pošiljku; i
(b) ako je subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje prethodno obavijestio nadležno tijelo zemlje podrijetla ili zemlju odredišta, ukoliko su različite, o razlozima i okolnostima koje sprečavaju stavljanje na tržište odnosne hrane ili hrane za životinje; i
(c) nakon što nadležno tijelo zemlje odredišta – u slučaju ako zemlja podrijetla nije zemlja odredišta – obavijesti nadležno tijelo da je spremno prihvatiti pošiljku.
2) U skladu s odredbama posebnih propisa koji se primjenjuju u vezi s vremenskim rokovima za traženje dodatnog stručnog miš­ljenja, i ako to rezultati službenih kontrola ne isključuju, pošiljka će se vratiti najkasnije 60 dana poslije dana kad je nadležno tijelo odlučilo o odredištu pošiljke, osim ako nije pokrenut sudski ili upravni postupak. Ako poslije isteka roka od 60 dana pošiljka nije vraćena ili preusmjerena, ona će biti uništena, osim ako za kašnjenje ne postoji valjano opravdanje.
3) Do vraćanja ili preusmjeravanja pošiljke ili potvrde razloga odbijanja, nadležno tijelo stavlja pošiljku pod službeni nadzor.
4) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i države članice u skladu s postupkom propisanim u skladu s člankom 47. stavkom 3. Zakona o hrani, a o svojoj odluci obavještava i nadležnu carinsku službu. Nadležno tijelo surađuje u skladu s odredbama Glave IV. ovoga Pravilnika u slučaju poduzimanja daljnjih mjera, kako bi onemogućilo ponovno unošenje odbijene pošiljke.

Troškovi

Članak 22.

Subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje odgovoran za pošiljku, ili njegov zastupnik, dužni su podmiriti troškove nadlež­nog tijela i drugih tijela nadležnih za provođenje inspekcije nastale postupanjem iz članaka 18 – 21. ovoga Pravilnika.

Odobravanje kontrola koje zemlje izvoznice provode prije izvoza

Članak 23.

1) Posebne kontrole hrane i hrane za životinje, koje zemlje provode neposredno prije izvoza s namjerom verifikacije da proizvodi namijenjeni izvozu zadovoljavaju zahtjeve za uvoz, nadležno tijelo može odobriti u skladu s posebnim postupkom. Odobrenje se može odnositi samo na hranu i hranu za životinje podrijetlom iz zemlje izvoza i može se izdati za jedan ili više proizvoda.
2) U slučaju izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, može se smanjiti učestalost uvoznih kontrola hrane i hrane za životinje. Službena kontrola hrane i hrane za životinje provodi se u skladu s izdanim odobrenjem, kako bi se osiguralo da provjere u zemlji izvoza i dalje ostaju učinkovite.
3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati zemlji izvoznici samo ako:
(a) je revizija stanja od Europske zajednice ili nadležnog tijela Republike Hrvatske pokazala da hrana i hrana za životinje koja se izvozi zadovoljava propisane ili istovrijedne zahtjeve;
(b) se smatra da su kontrole provedene u zemlji izvoza prije isporuke zadovoljavajuće, djelotvorne i učinkovite, te mogu zamijeniti dokumentacijski, identifikacijski i fizički pregled ili smanjiti njihovu učestalost.
4) U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka mora se navesti nad­ležno tijelo zemlje izvoza odgovorno za provedene kontrole koje su prethodile izvozu i kontrolno tijelo na koje je to nadležno tijelo prenijelo određene ovlasti. Navedeno ovlašćivanje može se odobriti samo ako zadovoljava kriterije iz članka 5. ovoga Pravilnika ili istovrijedne uvjete.
5) Nadležno tijelo i ovlašteno kontrolno tijelo navedeni u odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odgovorni su za kontakte s nadlež­nim tijelom Republike Hrvatske.
6) Nadležno tijelo ili kontrolno tijelo zemlje izvoza mora osigurati službeno certificiranje svake pošiljke prije njezina ulaska na područje Republike Hrvatske, izdavanjem certifikata u skladu s modelom određenim u odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.
7) U skladu s odredbama članka 47. Zakona o hrani, kad služ­bene kontrole uvezenih pošiljaka iz stavka 2. ovoga članka, utvrde postupanje protivno propisanim odredbama, nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i države članice, kao i uključene subjekte u poslovanju s hranom i hranom za životinje u skladu s postupkom iz Glave IV. ovoga Pravilnika; nadležno tijelo povećava broj pošiljaka koje provjerava i ukoliko je potrebno, zadržava odgovarajući broj uzoraka u primjerenim uvjetima skladištenja za odgovarajuće analitičko ispitivanje.
8) Ako se utvrdi da u značajnom broju pošiljaka roba ne odgovara podacima na certifikatima koje je izdalo nadležno tijelo ili kontrolno tijelo zemlje izvoza, više se ne primjenjuje smanjena učestalost iz stavka 2. ovoga članka.

Nadležno tijelo i carinske službe

Članak 24.

1) Za organizaciju službenih kontrola navedenih u ovom Poglavlju nadležno tijelo i druga tijela nadležna za provođenje inspekcije surađuju s carinskom službom.
2) U slučaju pošiljaka hrane i hrane za životinje životinjskoga podrijetla, kao i hrane i hrane za životinje iz članka 15. stavka 5. ovoga Pravilnika, carinske službe neće dopustiti njihov ulazak ili držanje u slobodnim zonama ili carinskim skladištima bez odobrenja nadležnog tijela.
3) Kad se uzmu uzorci, nadležno tijelo i druga tijela nadležna za provođenje inspekcije obavještavaju carinske službe i uključene subjekte u poslovanju s hranom i hranom za životinje, te određuje može li se roba staviti u promet prije nego budu dostupni rezultati analize uzoraka, pod uvjetom da se osigura sljedivost pošiljke.
4) U slučaju stavljanja u promet, nadležno tijelo i carinske služ­be surađuju u skladu sa posebnim propisom o provjerama sukladnosti s pravilima o sigurnosti proizvoda.

Provedbene mjere

Članak 25.

1) Mjere potrebne za osiguranje jedinstvene provedbe službenih kontrola pri unošenju hrane i hrane za životinje, utvrđuju se u skladu s
– posebnim propisom,
– posebnim postupkom Europske komisije.
2) Odredbama posebnih propisa uređeno je sljedeće:
(a) uvoz ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka navedenih u članku 4. stavku 1. točki 23. podtočkama 2. do 6. Carinskog zakona, ili postupanje s hranom i hranom za životinje u slobodnim zonama ili carinskim skladištima, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 22. podtočki 2. Carinskog zakona;
(b) opskrba posade i putnika hranom na međunarodnim prijevoznim sredstvima;
(c) naručivanje poštom, telefonski ili putem interneta i isporuku potrošaču hrane i hrane za životinje;
(d) hrana za životinje namijenjena kućnim ljubimcima ili konjima i hrana koju nose putnici i posada međunarodnih prijevoznih sredstava;
(e) posebni uvjeti ili izuzeća u vezi s određenim dijelovima carinskog područja iz članka 3. Carinskog zakona, uzimajući u obzir prirodna ograničenja specifična za ta područja;
(f) osiguranje dosljednosti odluka nadležnog tijela u vezi s hranom i hranom za životinje iz uvoza u skladu s odredbama članka 19. ovoga Pravilnika;
(g) vraćanje izvezenih pošiljaka;
(h) dokumenti o uzorkovanju koji moraju pratiti pošiljke.

Poglavlje VI.
FINANCIRANJE SLUŽBENIH KONTROLA

Opća načela

Članak 26.

Financiranje službenih kontrola provodi se u skladu s odredbama članka 78. Zakona o hrani.

Pristojbe ili naknade

Članak 27.

1) Za financiranje troškova nastalih službenim kontrolama prikupljaju se pristojbe ili naknade.
2) Nadležno tijelo će osigurati prikupljanje pristojbi s obzirom na aktivnosti navedene u Prilogu III. Odjeljku A i u Prilogu IV. Odjeljku A ovoga Pravilnika.
3) Ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 6. ovoga članka, pristojbe naplaćene u vezi sa specifičnim aktivnostima navedenima u Prilogu III. Odjeljku A i Prilogu IV. Odjeljku A ovoga Pravilnika ne smiju biti ispod najnižih iznosa navedenih u Prilogu III. Odjeljku B i Prilogu IV. Odjeljku B ovoga Pravilnika. Iznosi naknada iz Priloga III. Odjeljka B i Priloga IV. Odjeljka B ovoga Pravilnika ažuriraju se najmanje svake dvije godine, u skladu s posebnim postupkom Europske komisije, naročito kako bi se uzela u obzir inflacija.
4) Pristojbe koje se naplaćuju za potrebe službenih kontrola u skladu sa stavkom 1. ili 2. ovoga članka:
(a) ne smiju biti više od iznosa troškova nadležnog tijela koje ono ima u odnosu na kriterije navedene u Prilogu V. ovoga Pravilnika; i
(b) mogu biti utvrđene paušalno na temelju troškova koje je nadležno tijelo imalo u određenom vremenskom razdoblju ili, gdje je to primjenjivo, na iznose koji su navedeni u Prilogu III. Odjeljku B ili u Prilogu IV. Odjeljku B ovoga Pravilnika.
5) Prilikom određivanja pristojbi nadležno tijelo uzima u obzir:
(a) vrstu poslovanja/djelatnosti i relevantne faktore rizika;
(b) interese poslovanja/djelatnosti s niskim opsegom poslovanja;
(c) tradicionalne metode koje se koriste u proizvodnji, preradi i distribuciji;
(d) potrebe subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje koji se nalaze u regijama u kojima postoje posebna zemljopisna ograničenja.
6) U slučaju kada se, s obzirom na sustave samokontrole i sljedivosti koje primjenjuju subjekti u poslovanju s hranom ili hranom za životinje, kao i na razinu postupanja u skladu s odredbama propisa, koja je utvrđena tijekom službenih kontrola, za određenu vrstu hrane ili hrane za životinje, službene kontrole provode uz smanjenu učestalost ili uzimaju u obzir kriteriji navedene u stavku 5. točkama (b) do (d) ovoga članka, nadležno tijelo može utvrditi pristojbu službene kontrole i ispod najnižih stopa navedenih u stavku 4. točki (b) ovoga članka pod uvjetom da dostavi Europskoj komisiji izvješće u kojem navodi:
(a) vrstu hrane ili hrane za životinje ili odnosne djelatnosti;
(b) obavljene kontrole u poslovanju s hranom ili hranom za životinje; i
(c) metodu izračunavanja sniženja pristojbe.
7) U slučaju kada nadležno tijelo u isto vrijeme provodi više službenih kontrola u jednom objektu, te kontrole smatraju se kao jedna jedina radnja i zaračunava se jednokratna pristojba.
8) Pristojbe u vezi s kontrolom uvoza plaća subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njegov zastupnik i prihod su državnog proračuna.
9) Pristojbe se ne refundiraju, izravno ili neizravno, osim ako su nepravilno naplaćene.
10) Ne dovodeći u pitanje troškove koji proizlaze iz troškova navedenih u članku 28. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo neće naplaćivati druge pristojbe osim onih navedenih u ovom članku za provedbu ovog Pravilnika.
11) Subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njegov zastupnik dobiva potvrdu o uplaćenoj pristojbi.
12) Nadležno tijelo osigurava da je metoda izračunavanja pristojbi dostupna javnosti i o istoj obavještava Europsku komisiju.

Troškovi koji proizlaze iz dodatnih službenih kontrola

Članak 28.

Kada utvrđivanje nesukladnosti s odredbama propisa o hrani ili hrani za životinje uzrokuje službene kontrole koje izlaze iz okvira uobičajene kontrolne aktivnosti nadležnog tijela i drugih tijela nadležnih za provođenje inspekcije, nadležno tijelo i druga tijela nadležna za provođenje inspekcije će teretiti subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje koji je odgovoran za nesukladnost, ili smije teretiti osobu koja je vlasnik odnosno posjednik robe, za dodat­ne troškove nastale zbog dodatnih službenih kontrola. Uobičajene kontrolne aktivnosti su rutinske kontrolne aktivnosti u skladu s posebnim propisima, a posebno one opisane u programu iz članka 41. ovoga Pravilnika. Aktivnosti koje izlaze iz okvira uobičajenih kontrolnih aktivnosti uključuju uzimanje i analizu uzoraka kao i ostale kontrole koje su potrebne da bi se provjerio opseg nepravilnosti, verificiralo jesu li poduzete korektivne mjere, ili da bi se ustanovila ili dokazala nesukladnost s odredbama propisa.

Visina troškova

Članak 29.

Pri određivanju visine troškova navedenih u članku 28. ovoga članka moraju se uzimati u obzir načela određena u članku 27. ovoga Pravilnika.

Poglavlje VIII.
OSTALI UVJETI

Službeno certificiranje

Članak 30.

1) Ne dovodeći u pitanje zahtjeve za službeno certificiranje propisano za zaštitu zdravlja ili dobrobiti životinja, posebnim propisom određeno je:
(a) okolnosti, u kojima se zahtijeva službeno certificiranje;
(b) modeli certifikata;
(c) stručnost osoblja koje izdaje certifikate;
(d) načela koja se moraju poštivati kako bi se osiguralo pouzdano certificiranje, uključujući elektroničko certificiranje;
(e) procedure koji se poduzimaju u slučaju povlačenja certifikata i izdavanja zamjenskih certifikata;
(f) pošiljke koje su podijeljene u više manjih pošiljaka ili koje se otpremaju zajedno s drugim pošiljkama;
(g) dokumenti koji moraju pratiti robu nakon obavljenih služ­benih kontrola.
2) U slučaju kada se zahtijeva službeni certifikat, mora se osigurati da:
(a) postoji povezanost između certifikata i pošiljke;
(b) su podaci u certifikatu točni i vjerodostojni.
3) Pojedinačni model certifikata će, kad je prikladno, objediniti zahtjeve u svezi sa službenim certificiranjem hrane i hrane za životinje i druge zahtjeve za službeno certificiranje.

Registracija i odobravanje objekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje

Članak 31.

1) Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje:
a) podnose zahtjeve za registraciju objekata u skladu s propisima o hrani i hrani za životinje;
b) upisuju se u upisnik registriranih objekata u skladu s propisima o hrani i hrani za životinje.
2) Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje pod­nose zahtjeve za odobravanje svojih objekata u skladu s propisima o hrani i hrani za životinje.
3) Nadležno tijelo po podnesenom zahtjevu subjekta u poslovanju s hranom i hranom za životinje za odobrenje objekta obavlja pregled objekta na licu mjesta.
4) Nadležno tijelo odobrava objekt ako je podnositelj zahtjeva dokazao da je udovoljeno zahtjevima odredbama propisa o hrani i hrani za životinje.
5) Nadležno tijelo:
a) izdaje uvjetno odobrenje ako utvrdi da su u objektu ispunjeni propisani zahtjevi koji se odnose na infrastrukturu i opremu,
b) izdaje odobrenje ako na temelju nove službene kontrole u objektu, provedene u roku od tri mjeseca od izdavanja uvjetnog odobrenja, utvrdi da su ispunjeni ostali zahtjevi određeni propisima o hrani i hrani za životinje,
c) ako još nisu u potpunosti ispunjeni svi propisani zahtjevi, može produljiti izdano uvjetno odobrenje koje može vrijediti najduže šest mjeseci.
6) Nadležno tijelo:
a) službenim kontrolama provjerava stanje odobrenih objekata,
b) ukoliko utvrdi značajne nedostatke ili u više navrata zabranjuje rad u nekom objektu, a subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ne može dati primjerene garancije u vezi s nastavkom poslovanja, pokreće postupak ukidanja odobrenja toga objekta,
c) može privremeno staviti izvan snage izdano odobrenje, ako subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje zajamči da će riješiti nedostatke u razumnom roku.
7) Nadležno tijelo ažurira popis odobrenih objekata i osigurava njegovu dostupnost nadležnim tijelima zemalja članica i javnosti.

Glava III.
REFERENTNI LABORATORIJI

Referentni laboratoriji Europske zajednice

Članak 32.

Referentni laboratoriji Europske zajednice za hranu i hranu za životinje navedeni su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

Nacionalni referentni laboratoriji

Članak 33.

1) Nacionalne referentne laboratorije ovlašćuje čelnik nadlež­nog tijela u skladu s odredbama članka 82. Zakona o hrani.
2) Nacionalni referentni laboratoriji:
(a) surađuju s referentnim laboratorijem Europske zajednice u svom području nadležnosti;
(b) koordiniraju, za svoje područje nadležnosti, aktivnosti služ­benih laboratorija odgovornih za analizu uzoraka u skladu s odred­bama članka 11. ovoga Pravilnika;
(c) prema potrebi, provode međulaboratorijska testiranja između službenih nacionalnih laboratorija i osiguravaju potrebne daljnje aktivnosti poslije takvih testiranja;
(d) odgovorni su za dostavljanje informacija referentnog laboratorija Europske zajednice nadležnom tijelu i službenim nacionalnim laboratorijima;
(e) pružaju znanstvenu i tehničku pomoć nadležnom tijelu u primjeni programa koordinirane kontrole usvojenog u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.;
(f) odgovorni su za obavljanje ostalih posebnih zadaća u skladu s posebnim postupkom Europske komisije, u skladu s drugim poslovima određenima posebnim propisima.
3) Na referentne laboratorije primjenjuju se odredbe članka 12. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.
4) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju, odgovarajuće referentne laboratorije Europske zajednice i države članice o nazivu i adresi svih nacionalnih referentnih laboratorija,
5) Ukoliko je ovlašten više od jednog referentnog laboratorija za jedan referentni laboratorij Europske zajednice, laboratoriji moraju, kako bi se osigurala učinkovita koordinacija među njima, surađivati s ostalim nacionalnim laboratorijima i s referentnim laboratorijem Europske zajednice.
6) Dodatne odgovornosti i poslovi nacionalnih referentnih laboratorija mogu se odrediti u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.
7) Stavci 1. do 5. ovoga članka primjenjuju se ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa o transmisivnim spongiformnim encefalopatijama i propisa o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla.

Glava IV.
POMOĆ U POSTUPANJU I SURADNJA NA PODRUČJU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Opća načela

Članak 34.

1) U slučaju kada rezultati službenih kontrola hrane i hrane za životinje osim na području Republike Hrvatske zahtijevaju poduzimanje mjera i na području neke od zemalja članica, nadležno tijelo pruža nadležnim tijelima drugih zemalja pomoć u postupanju.
2) Nadležno tijelo pruža pomoć u postupanju na zahtjev, ili ako to zahtijeva tijek istrage. Pomoć može obuhvatiti prema potrebi, sudjelovanje u kontrolama na licu mjesta, koje provodi nadležno tijelo zemlje članice.
3) Članci 35. – 40. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se ako postoje posebni propisi koji se primjenjuju na postupanje s dokumentacijom koja je predmet, ili je povezana sa sudskim postupkom, ili propisi koji uređuju zaštitu komercijalnih interesa fizičkih ili prav­nih subjekata.

Tijela za suradnju

Članak 35.

1) Nadležno tijelo određuje jedno ili više tijela za suradnju, koja održavaju veze s tijelima za suradnju zemalja članica. Tijelo za suradnju pomaže i koordinira komunikaciju između nadležnih tijela, a posebno prenosi i prima zahtjeve za pomoć.
2) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i zemlje članice o svim relevantnim podacima određenih tijela za suradnju, kao i o svakoj promjeni tih podataka.
3) Ne dovodeći u pitanje provođenje stavka 1. ovoga članka, određivanje tijela za suradnju ne sprječava izravne kontakte, razmjenu informacija i suradnju između osoblja nadležnih tijela zemalja članica i Republike Hrvatske.
4) Nadležno tijelo surađuje, prema potrebi, s tijelima određenim ovom Glavom u skladu s posebnim propisom o uzajamnoj pomoći radi osiguranja ispravne primjene zakonodavstva u području veterinarstva i zootehnike.

Pomoć na zahtjev

Članak 36.

1) Nakon što je primilo obrazloženi zahtjev, nadležno tijelo od kojeg je zatražena pomoć treba osigurati da nadležno tijelo koje je pomoć zatražilo dobije sve potrebne informacije i dokumentaciju koja će mu omogućiti da verificira usklađenost s propisima o hrani i hrani za životinje u njegovom području nadležnosti. U tu svrhu nad­ležno tijelo od kojeg je zatražena pomoć organizira provođenje postupaka potrebnih za dobivanje takvih informacija i dokumenata.
2) Informacije i dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka dostav­ljaju se bez odlaganja. Dokumenti se mogu proslijediti u izvorniku ili preslici.
3) U skladu sa sporazumom između tijela koje je zatražilo pomoć i tijela od kojega je pomoć zatražena, službenici tijela koje je pomoć zatražilo mogu prisustvovati provođenju istražnih postupaka, a provode ih službenici tijela od kojega je zatražena pomoć. Službenici tijela koje je zatražilo pomoć, ne mogu na svoju vlastitu inicijativu koristiti ovlasti koje su povjerene službenicima tijela od kojeg je pomoć zatražena, ali imaju pristup istim poslovnim prostorima i dokumentaciji, njihovim posredovanjem, i to jedino u svrhu navedenih postupaka.
4) Službenici tijela koje je zatražilo pomoć i koje je nazočno u drugoj državi u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, u bilo koje vrijeme moraju biti u mogućnosti pokazati pisano ovlaštenje kojim dokazuju svoj identitet i svoju službenu nadležnost.

Pomoć bez zahtjeva

Članak 37.

1) U slučaju kad nadležno tijelo utvrdi postupanje protivno propisima koje može imati posljedice za neku drugu ili više zemalja članica, ono će bez odgode proslijediti takvu informaciju drugoj državi ili zemljama članicama, bez prethodnog zahtjeva.
2) Ukoliko nadležno tijelo primi informaciju iz stavka 1. ovoga članka, provodi istražni postupak i izvješćuje zemlju članicu koja je dostavila informaciju o rezultatima provedenog postupka i, ako je prikladno, o poduzetim mjerama.

Pomoć u slučaju nesukladnosti

Članak 38.

1) Ako prilikom obavljanja službene kontrole na mjestu odredišta, ili tijekom prijevoza, nadležno tijelo ustanovi da roba ne udovoljava zahtjevima propisa o hrani i hrani za životinje do te mjere da predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životinja, ili da utvrdi postupanje protivno propisima o hrani i hrani za životinje, ono će bez odlaganja kontaktirati nadležno tijelo zemlje članice sa čijeg je područja otpremljena pošiljka.
2) Nadležno tijelo zemlje koja otprema pošiljku utvrđuje činjenice, poduzima sve potrebne mjere i obavještava nadležno tijelo zemlje članice odredišta o provedenim postupcima i službenim kontrolama, o donesenim odlukama i razlozima zbog kojih su donesene.
3) Ako nadležno tijelo zemlje odredišta ima razloga vjerovati da provedene mjere ne zadovoljavaju, nadležna tijela dviju zemalja će predložiti odgovarajuće načine i sredstva za rješavanje problema, te prema potrebi, obaviti inspekciju na licu mjesta u skladu s člankom 36. stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika. Ukoliko se nadležna tijela ne usuglase o poduzimanju potrebnih mjera, obavještavaju Europsku komisiju.

Postupanje u odnosu na treće zemlje

Članak 39.

1) Ako nadležno tijelo primi obavijest od treće zemlje kojom se ukazuje na postupanje protivno propisima i/ili opasnost po zdravlje ljudi ili životinja, tijelo će proslijediti tu obavijest nadležnim tijelima zemalja članica, ako bude smatralo da za to postoji interes navedenih zemalja, ili ako to one zatraže. Ono će također dostaviti takvu obavijest i Europskoj komisiji ukoliko je ona od značaja na razini Europske zajednice.
2) Ako je treća zemlja preuzela zakonsku obavezu pružanja potrebne pomoći prikupljanjem dokaza o postupanju protivnom propisima, koje je, ili može biti, u suprotnosti s propisima o hrani i hrani za životinje, informacije dobivene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika mogu se dostaviti odnosnoj trećoj zemlji, uz odobrenje nadležnog tijela koje je dalo informaciju, u skladu s odredbama propisa koji se odnose na postupanje s osobnim podacima.

Koordinirana pomoć i daljnje postupanje Europske komisije

Članak 40.

1) Mjere koje poduzimaju zemlje članice u skladu s odredbama ovoga Poglavlja u skladu s propisanom nadležnosti koordinira Europska komisija.
2) Kada službene kontrole na mjestu odredišta utvrde ponavljanje postupanja protivno propisima ili postojanje rizika za zdravlje ljudi, bilja ili životinja uzrokovanog hranom ili hranom za životinje, bilo izravno ili putem okoliša, nadležno tijelo ukoliko je Republika Hrvatska zemlja odredišta bez odlaganja obavještava Europsku komisiju i nadležna tijela zemalja članica.
3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, Europska komisija postupa u skladu s propisanom nadležnošću.
4) Kad su mjere određene u stavcima 2. i 3. ovoga članka poduzete u slučaju ponovljenog postupanja protivnom propisima od strane subjekta u poslovanju s hranom i hranom za životinje, troškove nastale navedenim postupanjem snosi navedeni subjekt.

Glava V.
PROGRAMI KONTROLE

Višegodišnji nacionalni plan kontrole

Članak 41.

Kako bi se osigurala učinkovita primjena članka 19. stavka 2. Zakona o hrani, propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i članka 45. ovog Pravilnika, nadležno tijelo izrađuje jedinstveni integralni višegodišnji nacionalni plan kontrole.

Smjernice za izradu višegodišnjeg nacionalnog plana kontrole

Članak 42.

1) Nadležno tijelo:
(a) počinje primjenjivati plan iz članka 41. ovoga Pravilnika 1. siječnja 2009. godine;
(b) redovito ažurira plan iz članka 41. ovoga Pravilnika; i
(c) na zahtjev, dostavlja Europskoj komisiji ažurirani plan iz članka 41. ovoga Pravilnika.
2) Višegodišnji nacionalni plan kontrole sadržava opće informacije o strukturi i organizaciji sustava kontrole hrane i hrane za životinje, kao i zdravlja i dobrobiti životinja, a posebno o:
(a) strateškim ciljevima plana kontrole i utjecaju dodjeljivanja prioriteta pojedinim kontrolama i rasporeda sredstava na strateške ciljeve;
(b) kategorizaciji rizika u odnosu na planirane aktivnosti kontrole;
(c) određivanju poslova nadležnog tijela i drugih tijela nadležnih za provođenje inspekcije na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini, i o sredstvima na raspolaganju nadležnom tijelu;
(d) općoj organizaciji i upravljanju službenim kontrolama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući i službene kontrole u pojedinim objektima;
(e) sustavima kontrole koji se primjenjuju u različitim područ­jima i koordinaciji između različitih službi nadležnog tijela odgovornih za službene kontrole u tim područjima;
(f) prema potrebi, povjeravanju poslova na kontrolna tijela;
(g) metodama za osiguravanje sukladnosti sa operativnim kriterijima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika;
(h) stručnoj edukaciji osoba koje obavljaju službene kontrole u skladu s odredbom članka 6. ovoga Pravilnika;
(i) dokumentiranim procedurama iz članaka 8. i 9. ovoga Pravilnika;
(j) organizaciji i provođenju kriznih planova za hitne slučajeve opasnosti uzrokovane bolestima koje se prenose životinjama ili hranom, kontaminacijom hrane i hrane za životinje, kao i ostalim rizicima po zdravlje ljudi;
(k) organizaciji suradnje i pružanja uzajamne pomoći.
3) Višegodišnji nacionalni plan kontrole može se prilagođavati za vrijeme primjene. Izmjene i dopune mogu se donositi uzimanjem u obzir određenih čimbenika, uključujući:
(a) nove propise;
(b) pojavu novih bolesti ili ostalih opasnosti po zdravlje;
(c) značajnije promjene u strukturi, upravljanju ili poslovanju nadležnog tijela;
(d) rezultate službenih kontrola;
(e) rezultate kontrola Europske zajednice koje se provode u skladu s odredbama članka 45. ovoga Pravilnika;
(f) izmjene i dopune smjernica iz članka 43. ovoga Pravilnika;
(g) znanstvena dostignuća;
(h) rezultate revizije koju provodi neka treća zemlja.

Smjernice za višegodišnji nacionalni plan kontrole

Članak 43.

Višegodišnji nacionalni plan kontrole iz članka 41. ovoga Pravilnika uzima u obzir smjernice koje je Europska komisija izradila u skladu s posebnim postupkom.

Godišnji izvještaji

Članak 44.

1) Godinu dana od početka primjene višegodišnjeg nacionalnog plana kontrole i potom svake godine, nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji izvještaj koji sadrži:
(a) izmjene i dopune donesene u skladu s odredbom članka 42. stavka 3. ovoga Pravilnika;
(b) rezultate kontrola i revizije provedenih prethodne godine prema odredbama višegodišnjeg nacionalnog plana kontrole;
(c) vrstu i broj utvrđenih slučajeva nesukladnosti;
(d) mjere kojima se osigurava učinkovita provedba višegodiš­njeg nacionalnog plana kontrole, uključujući i provedene mjere i njihove rezultate.
2) U svrhu dosljednog prikaza izvještaja iz stavka 1. ovog članka, a posebno rezultata službenih kontrola, uzimaju se u obzir smjernice koje je izradila Europska komisija u skladu s posebnim postupkom.
3) Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji izvještaj u roku od šest mjeseci po svršetku godine na koju se izvještaj odnosi.
4) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključen je u godišnje izvješće Europske komisije o provedenim službenim kontrolama u zemljama članicama.
5) Višegodišnji nacionalni plan kontrole usklađuje se, prema potrebi, na temelju zaključaka i preporuka koje sadrži izvješće Europske komisije.

Glava VI.
AKTIVNOSTI EUROPSKE ZAJEDNICE

Poglavlje I.
KONTROLE EUROPSKE ZAJEDNICE

Kontrole Europske zajednice u državama članicama

Članak 45.

1) Stručnjaci Europske komisije ovlašteni su za provođenje revizije na području Republike Hrvatske koje se organiziraju u suradnji s nadležnim tijelom.
2) Europska komisija izrađuje izvještaj o rezultatima svake kontrole koju obavi.
3) Nadležno tijelo:
(a) poduzima odgovarajuće daljnje akcije s obzirom na preporuke koje proizlaze iz kontrola Europske komisije;
(b) daje svu potrebnu pomoć i priprema svu dokumentaciju, te daje i drugu stručnu podršku koju stručnjaci Europske komisije zatraže, kako bi mogli učinkovito i djelotvorno obavljati kontrole;
(c) osigurava da stručnjaci Europske komisije imaju pristup svim poslovnim prostorima, informacijama, uključujući i računalne sustave, koji su relevantni za obavljanje njihovih zadaća.

Kontrole Europske komisije u trećim zemljama

Članak 46.

Stručnjaci Europske komisije ovlašteni su obavljati službene kontrole u trećim zemljama u svrhu verifikacije sukladnosti i jednakovrijednosti propisa treće zemlje sa propisima Europske zajednice o hrani i hrani za životinje i o zdravlju životinja.

Poglavlje II.
UVJETI UVOZA

Opći uvjeti uvoza

Članak 47.

1) Europska komisija je nadležna zatražiti od trećih zemalja koje namjeravaju izvoziti robu u Europsku zajednicu da dostave točne i najnovije informacije o općoj organizaciji i upravljanju sustavima kontrole.
2) U slučaju kada treća zemlja ne dostavi informacije iz stavka 1. ovoga članka ili kad su takve informacije neodgovarajuće, mogu se nakon savjetovanja s odnosnom trećom zemljom utvrditi posebni uvjeti uvoza u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.

Posebni uvjeti uvoza

Članak 48.

U dijelu u kojem uvjeti i detaljni postupci za uvoz iz trećih zemalja ili njihovih regija nisu uređeni posebnim propisom, a posebno Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla, oni se određuju u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.

Istovrijednost

Članak 49.

U skladu s posebnim postupkom Europske komisije, a na temelju primjene sporazuma o istovrijednosti, ili revizije sa zadovoljavajućim rezultatom, može se donijeti odluka o istovrijednosti mjera koje provode treće zemlje ili njihove regije s onima koje se primjenjuju u Europskoj zajednici, uz uvjet da treće zemlje o tome dostave odgovarajuće dokaze.

Potpora zemljama u razvoju

Članak 50.

U skladu s posebnim postupkom Europske komisije mogu se usvojiti i provoditi mjere potpore zemljama u razvoju.

Poglavlje III.
EDUKACIJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU KONTROLU

Edukacija osoba koje obavljaju kontrolu

Članak 51.

Europska komisija nadležna je za organizaciju edukacije osoba koje obavljaju kontrolu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Poglavlje IV.
OSTALE AKTIVNOSTI EUROPSKE ZAJEDNICE

Kontrole trećih zemalja u državama članicama

Članak 52.

1) Stručnjaci Europske komisije mogu na zahtjev i u suradnji s nadležnim tijelom davati potporu tijekom provođenja kontrola koje provode treće zemlje na području Republike Hrvatske.
2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o programu, opsegu, dokumentaciji i ostalim relevantnim aspektima kontrole, kako bi Europska komisija mogla u njoj učinkovito sudjelovati.

Koordinirani programi kontrole

Članak 53.

Europska komisija može preporučiti koordinirane planove u skladu s posebnim postupkom.

Glava VII.
PROVEDBENE MJERE

Poglavlje I.
NACIONALNE PROVEDBENE MJERE

Mjere u slučaju nesukladnosti

Članak 54.

1) Kad nadležno tijelo ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu utvrdi nesukladnost, ono poduzima mjere u skladu s odredbama članka 74. Zakona o hrani.
2) Nadležno tijelo ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu dostavlja nadziranom subjektu u poslovanju s hranom i hranom za životinje, ili njegovom zastupniku:
(a) odluku u pisanom obliku u vezi s mjerama koje se poduzimaju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kao i o razlozima svoje odluke;
(b) pouka o pravnom lijeku.

Sankcije

Članak 55.

U slučaju utvrđivanja nesukladnosti primjenjuju se kaznene odredbe određene Zakonom o hrani i posebnim propisima.

Poglavlje II.
PROVEDBENE MJERE EUROPSKE ZAJEDNICE

Sigurnosne mjere

Članak 56.

Mjere Europske zajednice provode se u skladu s posebnim postupkom.

Glava VIII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Prilozi I. – VI. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 58.

1) Do uspostave službenih kontrola u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu poslove službenih veterinara iz ovoga Pravilnika obavljaju nadležni veterinarski inspektori, ukoliko isti nisu povjereni ovlaštenim veterinarskim organizacijama.
2) Osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika obav­ljale službene kontrole hrane i hrane za životinje moraju ispuniti uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika u roku od 18 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
3) Potpuna implementacija sustava službenih kontrola iz ovoga Pravilnika uspostavit će se u roku od godine dana od njegovog stupanja na snagu.

Članak 59.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka:
– članak 5. stavak 4.;
– članak 8. stavak 4.;
– članak 11. stavak 4.;
– članak 13. stavak 4.;
– članak 14.;
– članak 17. stavak 3.;
– članak 19. stavak 3.;
– članak 20. stavak 2. podstavak drugi;
– članak 21. stavak 4. u dijelu koji se odnosi na obavještavanje Europske komisije i država članica;
– članak 23. stavak 7. u dijelu koji se odnosi na obavještavanje Europske komisije i država članica;
– članak 25. stavak 1. podstavak drugi;
– članak 27. stavci 2., 3., 4., 6., 10. i 12.;
– članak 29.;
– članak 33. stavak 2. točke (e) i (f) i stavak 6.;
– Glava IV.;
– članak 42. stavak 1. točka (c);
– članak 44.;
– Glava VI.;
– članak 56.;
– Prilog I. Poglavlje I. točka 10. u dijelu koji se odnosi na komunikaciju u Europskoj uniji te Poglavlje II. točka 7.;
– Prilog III.;
– Prilog IV.; te
– Prilog V. ovoga Pravilnika;
stupaju na snagu pristupanjem Republike Hrvatske u članstvo Europske unije;
– članak 8. stavak 1. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. srpnja 2008. godine.

Klasa: 011-02/07-01/84
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 21. rujna 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

NADLEŽNO TIJELO

Poglavlje I.
SADRŽAJ STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE SLUŽBENE KONTROLE

1. Različite tehnike nadzora, kao revizija, uzimanje uzoraka i inspekcija.
2. Postupci kontrole.
3. Propisi o hrani i hrani za životinje.
4. Različite faze proizvodnje, prerade i distribucije, kao i mogući rizici po zdravlje ljudi, i prema potrebi, zdravlje životinja i biljaka, te za okoliš.
5. Procjena nesukladnosti s propisima o hrani i hrani za životinje.
6. Opasnosti pri proizvodnji hrane i hrane za životinja.
7. Procjena primjene postupka HACCP-a.
8. Sustavi upravljanja poput programa osiguranja kvalitete sub­jekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje i njihova procjena, ukoliko su važni za ispunjavanje zahtjeva propisa za hranu i hranu za životinje.
9. Sustavi službenog certificiranja.
10. Krizni planovi za slučajeve iznenadne opasnosti, uključujući komunikaciju između zemalja članica i Europske zajednice.
11. Propisani postupci i provedba službenih kontrola.
12. Pregled pisanih, dokumentarnih materijala ili drugih evidencija, uključujući i onih u vezi s međulaboratorijskim poredbenim testiranjem, akreditacije i procjene rizika, koji bi mogli biti važni prilikom procjene sukladnosti s propisima o hrani i hrani za životinje; time se mogu obuhvatiti i financijski i komercijalni aspekti.
13. Sva ostala područja, uključujući zdravlje i dobrobit životinja, koja su potrebna da bi se osigurala provedba službenih kontrola u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Poglavlje II.
PODRUČJA PODLOŽNA POSTUPKU KONTROLE

1. Organizacija nadležnog tijela i odnos između središnjeg nadležnog tijela i tijela na koje su prenesene ovlasti za obavljanje službenih kontrola.
2. Odnos između nadležnog tijela i kontrolnih tijela kojima su prenesene ovlasti za obavljanje službenih kontrola.
3. Ciljevi.
4. Zadaće, odgovornosti i dužnosti osoba koje provode službene kontrole.
5. Postupak uzorkovanja, metode i tehnike kontrole, tumačenje rezultata i odluke koje iz njih proizlaze.
6. Programi monitoringa i nadziranja.
7. Međusobna suradnja u slučaju da je za službene kontrole potrebna akcija više od jedne države članice.
8. Mjere koje treba poduzeti po provedenim službenim kontrolama.
9. Suradnja s drugim službama ili jedinicama koje imaju relevantne odgovornosti.
10. Verifikacija prikladnosti metoda uzorkovanja, načina analize i testova otkrivanja.
11. Ostale aktivnosti ili informacije potrebne za učinkovito provođenje službenih kontrola.

PRILOG II.

KARAKTERIZACIJA ANALITIČKIH METODA

1. Analitičke metode moraju zadovoljavati sljedeće kriterije učinkovitosti:
(a) točnost;
(b) primjenjivost (vrsta uzorka i raspon koncentracije);
(c) granica otkrivanja;
(d) granica određivanja;
(e) preciznost;
(f) ponovljivost;
(g) obnovljivost;
(h) stupanj iskorištenja;
(i) selektivnost;
(j) osjetljivost;
(k) linearnost;
(l) mjerna nesigurnost:
(m) ostali kriteriji odabrani prema potrebi.
2. Vrijednost preciznosti iz točke 1. podtočke (e) ovoga Priloga dobivat će se na temelju međulaboratorijskih ispitivanja koja se provode u skladu s međunarodno priznatim protokolom o međulaboratorijskim ispitivanjima (npr. HRN ISO 5725 ili IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry – Međunarodno usklađeni protokol), ili, ako su utvrđeni kriteriji učinkovitosti analitičkih metoda, temeljit će se na ispitivanju podudarnosti kriterija. Vrijednosti dobivene u uvjetima ponovljivosti i obnovljivosti izražavaju se u međunarodno priznatom obliku (npr. 95% intervala pouzdanosti, kako je utvrđeno u HRN ISO 5725 ili IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry). Rezultati međulaboratorijskih ispitivanja se objavljuju ili moraju biti dostupni.
3. Treba davati prednost analitičkim metodama koje se mogu ujednačeno primjenjivati na različite skupine proizvoda nasuprot metodama koje se mogu primijeniti samo na pojedine proizvode.
4. Kada se analitička metoda može vrednovati samo unutar jednog laboratorija, validacija analitičke metode mora biti provedena prema IUPAC– International Union of Pure and Applied Chemistry Harmonised Guidelines (usklađenim smjernicama), ili ukoliko su utvrđeni kriteriji učinkovitosti za analitičke metode, na temelju ispitivanja podudarnosti kriterija.
5. Analitičke metode usvojene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika moraju biti uređene prema protokolu za analitičke metode koje preporuča ISO-Međunarodna organizacija za standardizaciju.

PRILOG III.

AKTIVNOSTI I MINIMALNE PRISTOJBE ILI NAKNADE U VEZI SA SLUŽBENIM KONTROLAMA U ODNOSU NA OBJEKTE

Odjeljak A
AKTIVNOSTI

1. Aktivnosti koje su uređene:
– Direktivom Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u prometu među zemljama članicama u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta,
– Direktivom Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta,
– Direktivom Vijeća 93/119/EC od 22. prosinca 1993. o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju,
– Direktivom Vijeća 96/23/EC od 29. travnja 1996. o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla za koje se u zemljama članicama naplaćuju pristojbe u skladu s Direktivom Vijeća 85/73/EEC od 29. siječnja 1985. o financiranju veterinarske inspekcije i službenih kontrola.
2. Odobravanje objekata u poslovanju s hranom za životinje.

Odjeljak B
MINIMALNI IZNOSI

Za kontrole u vezi sa sljedećim popisom proizvoda, pristojbe ili naknade koje se prikupljaju ne smiju biti niže od sljedećih iznosa.

Poglavlje I.

Najniži iznosi pristojbi ili naknada koji se primjenjuju u vezi s inspekcijom kod klanja/
(a) meso goveda
– govedo:                                                                5 €/životinji
– tele:                                                                      2 €/životinji
(b) meso kopitara                                                    3 €/životinji
(c) meso svinja: po težini zaklane životinje
– do 25 kg:                                                            0,5 €/životinji
– 25 kg ili više:                                                          1 €/životinji
(d) meso ovaca i koza: po težini zaklane životinje
– do 12 kg:                                                           0,15 €/životinji
– 12 kg ili više:                                                      0,25 €/životinji
(e) meso peradi i kunića
– perad roda Gallus i biserka:                                0,005 €/životinji
– patke i guske:                                                       0,01 €/životinji
– purani:                                                                0,025 €/životinji
– meso kunića iz uzgoja:                                         0,005 €/životinji
 

Poglavlje II.

Minimalni iznosi pristojbi ili naknada koji se primjenjuju u vezi s kontrolama u objektima za rasijecanje
Po toni mesa:
– goveda, teladi, svinja, kopitara, ovaca i koza:                         €2
– peradi i kunića iz uzgoja:                                                     €1,5
– uzgojene i slobodnoživuće divljači:
• male pernate divljači i dlakave divljači:                                 €1,5
• bezgrebenki (noj, emu, nandu):                                               €3
• divljih svinja i preživača:                                                         €2
 

Poglavlje III.

Minimalni iznosi pristojbi ili naknada koji se primjenjuju u vezi s objektima za preradu mesa divljači i uzgojene divljači
(a) mala pernata divljač:                                         0,005 €/životinji
(b) mala dlakava divljač:                                          0,01 €/životinji
(c) bezgrebenke:                                                        0,5 €/životinji
(d) kopneni sisavci:
• divlja svinja:                                                             1,5 €/životinji
• divlji preživači:                                                         0,5 €/životinji
 

Poglavlje IV.

Minimalni iznosi pristojbi ili naknada koji se primjenjuju u vezi s proizvodnjom mlijeka
• 1 € do 30 tona i
• 0,5 € za svaku sljedeću tonu.
 

Poglavlje V.

Minimalni iznosi pristojbi ili naknada koji se primjenjuju u vezi s proizvodnjom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
(a) prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture:
• 1 €/toni za prvih 50 tona u mjesecu;
• potom 0,5 €/toni.
(b) prva prodaja na veletržnici riba:
• 0,5 €/toni za prvih 50 tona u mjesecu;
• potom 0,25 €/toni.
(c) prva prodaja u slučaju nedostatne gradacije prema stupnju svježine i/ili veličini u skladu s posebnim propisima koji uređuju zajedničke tržišne standarde za proizvode ribarstva:
• 1 €/toni za prvih 50 tona u mjesecu;
• potom 0,5 €/toni.
Pristojbe za vrste navedene u Prilogu II. Uredbe Komisije (EEC) br. 3703/85 ne smiju biti iznad 50 € po pošiljci.
Prikuplja se 0,5 €/toni za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

PRILOG IV.

AKTIVNOSTI I MINIMALNI IZNOSI PRISTOJBI ILI NAKNADA U VEZI SA SLUŽBENIM KONTROLAMA ROBA I ŽIVIH ŽIVOTINJA KOJE SE UNOSE

Odjeljak A
AKTIVNOSTI ILI KONTROLE

Aktivnosti koje su obuhvaćene Direktivom Vijeća 97/78/EC od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuju načela organizacije veterinarske kontrole proizvoda koji se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i Direktivom Vijeća 91/496/EEC od 15. srpnja 1991. kojom se utvrđuju načela organizacije veterinarske kontrole životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja za koje države članice trenutačno naplaćuju pristojbe prema Direktivi Vijeća 85/73/EEC od 29. siječnja 1985. o financiranju veterinarske inspekcije i službenih kontrola.
 

Odjeljak B
PRISTOJBE ILI NAKNADE

Poglavlje I.
Pristojbe koje se primjenjuju na uvezeno meso

Minimalni iznosi za službene kontrole uvoza pošiljki mesa iznose:
– 55 € po pošiljci, do 6 tona, i
– 9 € po toni za svaku sljedeću tonu, do 46 tona, ili
– 420 € po pošiljci, za pošiljke teže od 46 tona.

Poglavlje II.
Pristojbe koje se primjenjuju na uvezene proizvode ribarstva

1. Minimalne pristojbe za službene kontrole pri uvozu pošiljaka proizvoda ribarstva iznose:
– 55 € po pošiljci, do 6 tona, i
– 9 € po toni, za svaku sljedeću tonu, do 46 tona, ili
– 420 € po pošiljci, za pošiljke teže od 46 tona.
2. Iznos iz točke 1. ovoga Poglavlja za službene kontrole uvezenih pošiljaka proizvoda ribarstva, koje se prevoze kao rasuti teret, utvrđuje se:
– 600 € po brodu, s teretom proizvoda od ribarstva do 500 tona,
– 1.200 € po brodu, s teretom proizvoda ribarstva do 1000 tona,
– 2.400 € po brodu, s teretom proizvoda ribarstva do 2000 tona,
– 3.600 € po brodu, s teretom proizvoda ribarstva iznad 2000 tona.
3. U slučaju kad su proizvodi ribarstva ulovljeni u njihovu prirodnom staništu i izravno dovezeni ribarskim brodom koji plovi pod zastavom druge zemlje, primjenjuju se uvjeti predviđeni u Prilogu III. Odjeljku B Poglavlju V. točki (a) ovoga Pravilnika.

Poglavlje III.
Pristojbe ili naknade koje se primjenjuju na proizvode od mesa, meso peradi, meso divljači, meso kunića, meso divljači iz uzgoja, nusproizvoda i hrane za životinje životinjskoga podrijetla

1. Minimalne pristojbe za službenu kontrolu pri uvozu pošiljke proizvoda životinjskoga podrijetla osim onih navedenih u Poglav­ljima I. i II. ovoga Priloga ili pošiljke nusproizvoda životinjskoga podrijetla ili pošiljke hrane za životinje, iznose:
– 55 € po pošiljci, do 6 tona, i
– 9 € po toni, za svaku sljedeću tonu, za pošiljke do 46 tona, ili
– 420 € po pošiljci, za pošiljke teže od 46 tona.
2. Iznos iz točke 1. ovoga Poglavlja za službene kontrole uvezenih pošiljki proizvoda životinjskoga podrijetla, osim onih navedenih u Poglavljima I. i II. ovoga Priloga, pošiljke nusproizvoda životinjskoga podrijetla ili pošiljke hrane za životinje, koji se prevozi kao rasuti teret, utvrđuje se:
– 600 € po brodu, s teretom proizvoda do 500 tona,
– 1.200 € po brodu, s teretom proizvoda do 1000 tona,
– 2.400 € po brodu, s teretom proizvoda do 2000 tona,
– 3.600 € po brodu, s teretom proizvoda iznad 2000 tona.
 

Poglavlje IV.
Pristojbe koje se primjenjuju na provoz proizvoda i živih životinja

Iznos pristojbi ili naknada za službene kontrole pri provozu proizvoda i živih životinja utvrđuje se na najmanje 30 €, uvećano za 20 € za svaku započetu četvrtinu sata i po svakoj osobi koja obavlja kontrole.

Poglavlje V.
Pristojbe koje se primjenjuju na uvoz živih životinja

1. Pristojba za službenu kontrolu pri uvozu pošiljke živih životinja iznosi:
(a) za goveda, konje, svinje, ovce, koze, perad, kuniće i sitnu pernatu divljač ili sitnu dlakavu divljač, kao sljedeće kopnene sisavce: divlje svinje i preživače:
– 55 € po pošiljci, do 6 tona, i
– 9 € po toni, za svaku započetu tonu, do 46 tona, ili
– 420 € po pošiljci, za pošiljke teže od 46 tona,
(b) za ostale vrste životinja stvarno nastali troškovi inspekcije izraženi ili po životinji ili po uvezenoj toni:
– 55 € po pošiljci, do 46 tona, ili
– 420 € po pošiljci, za pošiljke teže od 46 tona,
pod uvjetom da se ti najniži iznosi ne primjenjuju na uvoz vrsta životinja navedenih u Pravilniku o detaljnom načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 2/2007).
2. Na zahtjev nadležnog tijela, kojem su priloženi odgovarajući prateći dokumenti i u skladu s posebnim postupkom, može se primijeniti niža stopa pristojbi na uvoz iz određenih trećih zemalja.

PRILOG V.

KRITERIJI KOJI SE UZIMAJU U OBZIR PRI IZRAČUNAVANJU PRISTOJBI

1. Plaće osoba koje sudjeluju u službenim kontrolama;
2. Troškovi osoba koje sudjeluje u službenim kontrolama, uključujući prostor, alat, opremu, izobrazbu, putne i slične troškove;
3. Troškovi laboratorijske analize i uzorkovanja.
 

PRILOG VI.

REFERENTNI LABORATORIJI EUROPSKE ZAJEDNICE

I. Referentni laboratoriji Europske zajednice za hranu i hranu za životinje

1. Referentni laboratoriji Zajednice za mlijeko i mliječne proizvode
AFSSA– Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
94700 Maisons-Alfort
Francuska

2. Referentni laboratoriji Zajednice za analizu i testiranje zoonoza (salmonela)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven,
Nizozemska

3. Referentni laboratoriji Zajednice za praćenje morskih biotoksina
Agencia Espańola de Seguridad Alimentaria (AESA)
E-36200 Vigo
Španjolska

4. Referentni laboratorij Zajednice za monitoring virusnih i bakterioloških zagađenja školjkaša
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Ujedinjeno Kraljevstvo

5. Referentni laboratoriji Zajednice za Listeriu monocytogenes
AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francuska

6. Referentni laboratoriji Zajednice za koagulaza pozitivne stafilokoke, uključujući Staphylococccus aureus
AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francuska

7. Referentni laboratoriji Zajednice za vrstu Escherichia coli, uključujući verotoksigene sojeve vrste E. coli (VTEC)
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italija

8. Referentni laboratoriji Zajednice za rod Campylobacter
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
S-751 89 Uppsala
Švedska

9. Referentni laboratoriji Zajednice za parazite (a osobito za rodove Trichinella, Echinococcus i Anisakis)
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italija

10. Referentni laboratoriji Zajednice za antimikrobnu rezistenciju
Danmarks FØdevareforskning (DFVF)
DK-1790 KØbenhavn V
Danska

11. Referentni laboratoriji Zajednice za proteine životinjskog podrijetla u hrani za životinje
Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)
B-5030 Gembloux
Belgija

12. Referentni laboratoriji Zajednice za rezidue veterinarskih lijekova i kontaminante u hrani životinjskog podrijetla

(a) Za rezidue navedene u Dodatku I, Grupa A 1, 2, 3, 4, Grupa B 2 (d) i Group B 3(d) Direktive 96/23/EC o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Nizozemska

(b) Za rezidue navedene u Dodatku I, Grupa B 1 i B 3(e) Direk­tive 96/23/EC o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i za carbadox i olaquindox
Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants
AFSSA — site de Fougčres
BP 90203
Francuska

(c) Za rezidue navedene u Dodatku I, Grupa A 5 i Grupa B 2(a), (b), (e) Direktive 96/23/EC o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
D-12277 Berlin
Njemačka

(d) Za rezidue navedene u Dodatku I, Grupa B 3(c) Direktive 96/23/EC o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
Instituto Superiore di Sanitŕ
I-00161 Roma
Italija

13. Referentni laboratoriji Zajednice za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSEs)
Laboratorij naveden u Dodatku X, Poglavlje B Uredbe (EC) br. 999/2001
The Veterinary Laboratories Agency
Woodham Lane
New Haw
Addlestone
Surrey KT15 3NB
Ujedinjeno Kraljevstvo

14. Referentni laboratoriji Zajednice za dodatke hrani za životinje
Laboratorij naveden u Dodatku II of Uredbe (EC) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje
The Joint Research Centre of the European Commission
Geel
Belgija

15. Referentni laboratoriji Zajednice za genetski modificirane organizme (GMOs)
Laboratorij naveden u Dodatku Uredbe (EC) br. 1829/2003 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje
The Joint Research Centre of the European Commission
Ispra
Italija

16. Referentni laboratoriji Zajednice za predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom
The Joint Research Centre of the European Commission
Ispra
Italija

17. Referentni laboratoriji Zajednice za rezidue pesticida

(a) Žitarice i hrana za životinje
Danmarks FØdevareforskning (DFVF)
DK-1790 KØbenhavn V
Danska

(b) hrana životinjskog podrijetla i namirnice s visokim sadržajem masnoća
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg
Postfach 100462
D-79123 Freiburg
Njemačka

(c) Voće i povrće, ukljućujući ono s visokim sadržajem vode i kiselina
Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)
Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)
LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia
PRRG: E-04120 Almería
Španjolska

(d) Određivanje grupe rezidua jednom metodom
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart
Postfach 1206
D-70702 Fellbach
Njemačka

18. Referentni laboratoriji Zajednice za teške metale u hrani i hrani za životinje
The Joint Research Centre of the European Commission
Geel
Belgija

19. Referentni laboratoriji Zajednice za mikotoksine
The Joint Research Centre of the European Commission
Geel
Belgija

20. Referentni laboratoriji Zajednice za policikličke aromatske ugljikovodike –(PAH)
The Joint Research Centre of the European Commission
Geel
Belgija

21. Referentni laboratoriji Zajednice za dioksine i poliklorirane bifenile (PCB) u hrani i hrani za životinje
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg
Postfach 100462
D-79123 Freiburg
Njemačka
II. Referentni laboratoriji Zajednice za zdravlje životinja i žive životinje

1. Referentni laboratorij Zajednice za klasičnu svinjsku kugu
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 2001/89/EC od 23. listopada 2001. o mjerama Europske zajednice za kontrolasične svinjske kuge

2. Referentni laboratorij Zajednice za konjsku kugu
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 92/35/EEC od 29. travnja 1992. o mjerama za suzbijanje konjske kuge

3. Referentni laboratorij Zajednice za influencu ptica
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 2005/94/EC od 20. pro­sin­ca 2005. o mjerama Europske zajednice za kontrolu influence ptica

4. Referentni laboratorij Zajednice za Newcastlesku bolest
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 92/66/EEC od 14. srp­nja 1992. o mjerama Europske zajednice za kontrolu Newcastleske bolesti

5. Referentni laboratorij Zajednice za Vezikularnu enterovirusnu bolest svinja
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 92/119/EEC od 17. prosinca 1992. o mjerama Europske zajednice za kontrolu određenih bolesti životinja i specifičnim mjerama vezano uz Vezikularnu enterovirusnu bolest svinja

6. Referentni laboratorij Zajednice za bolesti riba
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 93/53/EEC od 24. lipnja 1993. o mjerama Europske zajednice za kontrolu određenih bolesti riba

7. Referentni laboratorij Zajednice za bolesti školjkaša
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 95/70/EC od 22. prosinca 1995. o mjerama Europske zajednice za kontrolu određenih bolesti školjkaša

8. Referentni laboratorij Zajednice za praćenje učinkovitosti cijepljenja protiv bjesnoće
Laboratorij naveden u Odluci Vijeća 2000/258/EC od 20. ožujka 2000. kojom se određuje institut odgovoran za uvođenje kriterija potrebnih za standardizaciju seroloških ispitivanja za praćenje učinkovitosti cijepljenja protiv bjesnoće

9. Referentni laboratorij Zajednice za bolest plavog jezika
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 2000/75/EC od 20. studenoga 2000. o mjerama za kontrolu i suzbijanje bolesti plavog jezika

10. Referentni laboratorij Zajednice za Afričku svinjsku kugu
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 2002/60/EC od 27. lipnja 2002. o mjerama za kontrolu Afričke svinjske kuge

11. Referentni laboratorij Zajednice za zootehniku
Laboratorij naveden u Odluci Vijeća 96/463/EC od 23. srpnja 1996. kojom se određuje odgovorno tijelo zaduženo za koordinaciju provođenja jedinstvenih metoda testiranja i procjenu rezultata kod čistokrvnih pasmina goveda

12. Referentni laboratorij Zajednice za slinavku i šap
Laboratorij naveden u Direktivi Vijeća 2003/85/EC od 29. rujna 2003. o mjerama Europske zajednice za kontrolu slinavke i šapa

13. Referentni laboratorij Zajednice za brucelozu
AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses
F-94700 Maisons-Alfort
Francuska