Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije

NN 99/2007 (1.10.2007.), Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2949

Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 023-03/07-02/02, ur. broj: 5030114-07-8, od 20. rujna 2007. godine, »Narodne novine«, broj 97/07), predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije donio je

STATUT

HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom pobliže uređuje unutarnje ustrojstvo, predstavljanje i zastupanje, rad i poslovanje, nadzorna tijela, ovlasti i na­čin odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada, osnivanje i djelokrug rada savjetodavnih i stručnih tijela i druga pitanja od značaja za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje u tekstu: Agencija).

Članak 2.

(1) Agencija je samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova s javnim ovlastima, osnovana Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07, dalje u tekstu: Zakon), koja obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom.
(2) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.
(3) Za obavljanje poslova određenih Zakonom Agencija odgovara Hrvatskom saboru.

Naziv Agencije

Članak 3.

(1) Naziv Agencije glasi: Hrvatska energetska regulatorna agencija.
(2) Skraćeni naziv Agencije glasi: HERA.
(3) Naziv Agencije na engleskom jeziku glasi: Croatian Energy Regulatory Agency.
(4) Naziv Agencije na hrvatskom jeziku mora biti ispisan na ploči koja je istaknuta na pročelju zgrade sjedišta Agencije.

Sjedište Agencije

Članak 4.

(1) Sjedište Agencije je u Zagrebu. Koturaška cesta 51.
(2) Predsjednik Upravnog vijeća može donijeti odluku o promjeni adrese sjedišta u Zagrebu, o čemu je dužan izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Pečat, štambilj i zaštitni znak Agencije

Članak 5.

(1) Agencija u svom poslovanju upotrebljava sljedeće pečate i štambilje:
1. Pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je polukruž­no upisano: »REPUBLIKA HRVATSKA – HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA – ZAGREB«, a u sredini je grb Re­publike Hrvatske.
2. Pečat okruglog oblika, promjera 18 mm, na kojem su uz rub upisani naziv i sjedište Agencije, a u sredini pečata nalazi se zaštitni znak Agencije.
(2) Pečat s grbom Republike Hrvatske iz stavka 1. točke 1. ovoga članka stavlja se samo na akte koje Agencija donosi na temelju javnih ovlasti utvrđenih Zakonom, a u ostalim slučajevima rabi se pečat bez grba Republike Hrvatske.
(3) U uredskom poslovanju Agencija koristi prijamni štambilj pravokutnog oblika, promjera 40 × 65 mm, koji sadrži tekst: »HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA – ZAGREB« i prostor za upisivanje upisnog broja i datuma primitka pismena.

Članak 6.

(1) Svaki pečat i štambilj ima svoj redni broj koji se stavlja u pečat iznad grba odnosno zaštitnog znaka Agencije.
(2) Predsjednik Upravnog vijeća donosi odluku o izradi i broju pečata, štambilja i prijamnih štambilja, načinu njihove uporabe i zamjene.
(3) Evidenciju o pečatima vodi predsjednik Upravnog vijeća odnosno osoba koju predsjednik Upravnog vijeća za to ovlasti u pisanom obliku.

Članak 7.

(1) Agencija u svom poslovanju koristi i zaštitni znak.
(2) Sadržaj, oblik i korištenje zaštitnog znaka određuje predsjed­nik Upravnog vijeća svojom odlukom.

II. DJELOKRUG I NADLEŽNOST AGENCIJE

Članak 8.

(1) Agencija obavlja regulatorne i druge poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom.
(2) Poslovi Agencije od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku, a Agencija ih obavlja na temelju javnih ovlasti.

Djelatnost Agencije

Članak 9.

Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće poslove:
– donošenje metodologija za tarifne sustave, bez visine tarifnih stavaka,
– donošenje metodologija za utvrđivanje naknade za priključak na prijenosnu i distribucijsku mrežu, te povećanje priključne snage,
– donošenje metodologije za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu,
– donošenje metodologije za pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinovodnom sustavu,
– donošenje metodologije za pristup skladištenju prirodnog plina, količini plina u plinovodu i drugim pomoćnim uslugama u plinovodnom sustavu,
– donošenje tarifnog sustava za transport nafte naftovodom i transport naftnih derivata produktovodom,
– donošenje i drugih propisa u energetskom sektoru za koje je ovlaštena zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti,
– izdavanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, privremeno i trajno oduzimanje dozvola,
– izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, te privremeno i trajno oduzimanje rješenja,
– donošenje odluke o raspisivanju natječaja i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju proizvodnih objekata snage do 50 MW,
– davanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske o raspisivanju natječaja i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju proizvod­nih objekata snage 50 MW i veće,
– davanje mišljenja Ministarstvu na prijedlog visine tarifnih stavki,
– davanje prijedloga Ministarstvu za promjenu visine tarifnih stavki,
– davanje mišljenja Vladi Republike Hrvatske na prijedlog iznosa naknade za priključenje na mrežu i za povećanje priključne snage,
– davanje suglasnosti energetskom subjektu za izgradnju izravnog voda,
– odobrenje planova razvoja i izgradnje mreža,
– davanje mišljenja Ministarstvu o tarifnom sustavu za proizvod­nju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, naknadi za poticanje obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
– davanje mišljenja Ministarstvu na prijedlog iznosa naknade za naslijeđene troškove,
– davanje mišljenja Ministarstvu na prijedlog iznosa naknade za organiziranje tržišta električne energije,
– nadzor nad primjenom svih tarifnih sustava i propisanih naknada,
– davanje mišljenja Ministarstvu o općim uvjetima za opskrbu energijom,
– davanje mišljenja Ministarstvu na postupke i kriterije za odobrenje i izgradnju proizvodnih objekata,
– organizacija i provedba postupka natječaja za izgradnju proizvodnih objekata,
– davanje mišljenja ili suglasnosti na prijedloge propisa u energetskom sektoru za koje je ovlaštena Zakonom i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti,
– nadzor nad energetskim subjektima, sukladno odredbama Zakona o energiji i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti,
– nadzor kvalitete usluge energetskih subjekata,
– objavljivanje obavijesti i podataka o energetskoj učinkovitosti i korištenju energije,
– rješavanje sporova u vezi s obavljanjem reguliranih energetskih djelatnosti, a posebno u vezi s odbijanjem priključka na prijenosnu mrežu/transportni sustav, te s određivanjem naknade za priključak i za korištenje prijenosne mreže/transportnog sustava, u skladu s odredbama Zakona,
– donošenje odluka povodom prigovora podnesenih na rad operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, u skladu s odredbama Zakona,
– donošenje odluka povodom prigovora na metodologije za tarifne sustave, u skladu s odredbama Zakona,
– sudjelovanje u definiranju energetske politike,
– suradnja s ministarstvima i nadležnim inspekcijama suklad­no posebnim zakonima,
– pružanje tehničke pomoći u obliku stručnih mišljenja i analiza Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja,
– prikupljanje i obrada podataka u vezi s djelatnostima energetskih subjekata,
– podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka,
– obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, Zakonom o energiji, kao i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti.

Članak 10.

Agencija je samostalna u poduzimanju svih organizacijskih i drugih mjera potrebnih za nesmetano obavljanje funkcija i ispunjavanje obveza u skladu sa Zakonom, Zakonom o energiji, kao i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti i ovim Statutom.

Godišnje izvješće Agencije

Članak 11.

(1) Agencija je dužna jedanput godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu, a osobito o zapažanjima koja su značajna za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru, o analizi energetskog sektora, o rezultatima praćenja izvršenja obveza energetskih subjekata iz članka 10. stavka 2. Zakona i ostvarenju proračuna Agencije za prethodnu godinu.
(2) Na zahtjev Hrvatskog sabora ili Vlade Republike Hrvatske Agencija je dužna podnijeti izvješća i o svom stručnom i financijskom poslovanju te izvješća o pojedinim specifičnim pitanjima iz svoga djelokruga rada i za razdoblja kraća od godinu dana.
(3) Nakon prihvaćanja izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Agencija je dužna objaviti to izvješće u glasilu Agencije ili na internetskoj stranici Agencije na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i u prijevodu na engleski jezik.

III. USTROJSTVO I ORGANI AGENCIJE

Ustrojstvo Agencije

Članak 12.

Agencija ima Upravno vijeće sastavljeno od pet članova, od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, i stručne službe.

Upravno vijeće Agencije

Članak 13.

(1) Članovi Upravnog vijeća ostvaruju sva prava i dužnosti danom imenovanja.
(2) Materijalna prava članova Upravnog vijeća određuje Vlada Republike Hrvatske.
(3) Dužnost člana Upravnog vijeća ne mora se obavljati kao jedino zanimanje.
(4) Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa i vremenu na koje se zasniva radni odnos s imenovanim članom Upravnog vijeća donosi predsjednik Upravnog vijeća.
(5) Nakon donošenja odluke iz stavka 4. ovoga članka, član Upravnog vijeća zaključuje s Agencijom ugovor o radu na određeno vrijeme.
(6) Ugovor o radu iz stavka 5. ovoga članka sadrži plaću utvrđenu odlukom Vlade Republike Hrvatske, druga prava i obveze člana Upravnog vijeća za vrijeme obavljanja dužnosti u Upravnom vijeću, kratak popis ili opis poslova te prava i obveze koje član Upravnog vijeća ima iz radnog odnosa.

Članak 14.

Članu Upravnog vijeća koji dužnost člana Upravnog vijeća ne obavlja kao jedino zanimanje, Agencija će iz sredstava Agencije isplaćivati naknadu za rad utvrđenu odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 15.

(1) Predsjednika Upravnog vijeća i članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina, s mogućnošću još jednog imenovanja.
(2) Imenovanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na način da se svake godine imenuje po jedan član Upravnog vijeća na mjesto člana Upravnog vijeća kojemu ističe mandat.
(3) Vlada Republike Hrvatske dužna je najmanje 30 dana prije isteka mandata člana Upravnog vijeća, predložiti Hrvatskom saboru da razriješi s dužnosti člana Upravnog vijeća kojem ističe mandat i da imenuje novoga člana Upravnog vijeća.
(4) Na mjesto člana Upravnog vijeća kojemu prestaje mandat prije isteka roka, može se imenovati novi član Upravnog vijeća samo na preostalo vrijeme do isteka roka punog mandata člana Upravnog vijeća kojemu prestaje mandat.
(5) Članom Upravnog vijeća može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji ima najmanje visoku stručnu spremu tehničke, pravne ili ekonomske struke i radno iskustvo od najmanje deset godina na poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici ili iz područja tehničkih znanosti; polja elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo i strojarstvo te društvenih znanosti; polja ekonomija i pravo; znanje engleskog jezika, a u svojoj se struci istaknuo znanstvenim ili stručnim radom, svojim javnim djelovanjem, i dostojan je biti članom Upravnog vijeća.
(6) Pored uvjeta iz stavka 5. ovoga članka, predsjednik Uprav­nog vijeća mora imati najmanje četiri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici ili iz područja tehničkih znanosti; polja elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo i strojarstvo te društvenih znanosti; polja ekonomija i pravo.
(7) Članom Upravnog vijeća ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje je čini nedostojnom obavljanja dužnosti člana Upravnog vijeća, koja obavlja duž­nost zastupnika u Hrvatskom saboru ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave te tijelima izvršne vlasti i središnjim tijelima političkih stranaka, ili koja je u radnom odnosu u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe Zakona.

Članak 16.

Predsjednik Upravnog vijeća i član Upravnog vijeća i članovi njihove uže obitelji ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u energetskim subjektima više od 0,5 % temeljnoga dioničkog kapitala, članovi uprave ili nadzornih odbora ili bilo kojih drugih tijela u energetskim subjektima, te im nije dopušteno imati materijalni interes u području energetskih djelatnosti i nije im dopušteno obavljati druge poslove u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe Zakona, zbog čega bi moglo doći do sukoba interesa.

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije

Članak 17.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća upravlja Agencijom.
(2) Dužnost predsjednika Upravnog vijeća obavlja se kao jedino zanimanje.
(3) Predsjednik Upravnog vijeća ostvaruje sva prava i dužnosti danom imenovanja.
(4) Materijalna prava predsjednika Upravnog vijeća određuje Vlada Republike Hrvatske.
(5) Predsjednik Upravnog vijeća za vrijeme trajanja mandata zaključuje s Agencijom ugovor o radu na određeno vrijeme.
(6) Ugovor o radu iz stavka 5. ovoga članka sadrži plaću utvrđenu odlukom Vlade Republike Hrvatske, druga prava i obveze predsjednika Upravnog vijeća za vrijeme obavljanja dužnosti u Uprav­nom vijeću, kratak popis ili opis poslova te prava i obveze koje predsjednik Upravnog vijeća ima iz radnog odnosa.

Razrješenje Upravnog vijeća Agencije

Članak 18.

Upravno vijeće može biti razriješeno ako uzastopno i višekrat­no ne donosi odluke u vezi sa člankom 11. Zakona na način opisan u članku 19. stavku 4. Zakona.

Razrješenje predsjednika Upravnog vijeća Agencije i članova Upravnog vijeća Agencije

Članak 19.

(1) Hrvatski sabor će razriješiti dužnosti predsjednika Uprav­nog vijeća i člana Upravnog vijeća prije isteka razdoblja na koje je imenovan, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, u slučaju:
1. ako to sam zatraži,
2. teže povrede dužnosti utvrđene ovim Statutom,
3. nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mje­seci,
4. trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti,
5. pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti,
6. nastupa okolnosti iz članka 17. Zakona.
(2) O postojanju razloga za razrješenje predsjednika Upravnog vijeća i člana Upravnog vijeća prije isteka razdoblja na koje je imenovan, predsjednik Upravnog vijeća je dužan izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.
(3) Ako predsjednik Upravnog vijeća ili neki od članova Uprav­nog vijeća prestane obavljati dužnost prije isteka mandata, na njegovo mjesto imenuje se novi član na način i po postupku određenom Zakonom, a do isteka mandata predsjednika Upravnog vijeća ili člana kojega zamjenjuje.

Teže povrede dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Agencije i članova Upravnog vijeća Agencije

Članak 20.

Težu povredu dužnosti predsjednik Upravnog vijeća i člana Upravnog vijeća čini:
1. ako pri obavljanju svoje dužnosti dovede u pitanje samostalnost i neovisnost Agencije,
2. ako svojim radom ili ponašanjem krši odredbe ovoga Statuta i drugih općih akata Agencije,
3. ako tri puta uzastopno, bez opravdanog razloga, ne prisustvuje sjednicama Upravnog vijeća,
4. ako uzastopno i višekratno onemogućava Upravno vijeće u donošenju odluka,
5. ako oda tajni podatak Agencije.

Djelokrug poslova Upravnog vijeća Agencije

Članak 21.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:
– poslove iz članka 10. Zakona,
– donosi metodologije za: tarifne sustave, bez visine tarifnih stavaka, utvrđivanje naknade za priključak na prijenosnu i distribucijsku mrežu, te povećanje priključne snage, pružanje usluga urav­noteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu, pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinovodnom sustavu, pristup skladištenju prirodnog plina, količini plina u plinovodu i drugim pomoćnim uslugama u plinovodnom sustavu,
– donosi tarifni sustav za transport nafte naftovodom i transport naftnih derivata produktovodom,
– izdaje dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti, te privremeno i trajno oduzima dozvole,
– izdaje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, te privremeno i trajno oduzima rješenja,
– donosi odluku o raspisivanju natječaja i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju proizvodnih objekata snage do 50 MW, sukladno odredbi članka 10. Zakona o tržištu električne energije,
– daje prijedlog Vladi Republike Hrvatske o raspisivanju natječaja i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju proizvodnih objekata snage 50 MW i veće, sukladno odredbi članka 10. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije,
– daje mišljenje Ministarstvu na prijedlog visine tarifnih stavki i Vladi Republike Hrvatske na prijedlog iznosa naknade za priključenje na mrežu i za povećanje priključne snage,
– daje prijedlog Ministarstvu za promjenu visine tarifnih stavki,
– daje mišljenje Ministarstvu na prijedlog iznosa naknade za naslijeđene troškove,
– daje suglasnost energetskom subjektu za izgradnju izravnog voda,
– daje odobrenje planova razvoja i izgradnje mreža,
– pruža tehničku pomoć u obliku stručnih mišljenja i analiza Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja,
– provodi postupak izvršenja konačnih odluka Upravnog vijeća, posredstvom druge osobe ili prisilno, ili pokreće prekršajni postupak,
– donosi i druge propise u energetskom sektoru sukladno Zakonu o energiji i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti,
– daje mišljenja i donosi sve odluke koje se odnose na primjenu i provedbu propisa donijetih na temelju odredbi članka 11. Zakona te daje vjerodostojno tumačenje propisa koje donosi,
– donosi programe rada i razvoja Agencije te nadzire njihovo izvršavanje,
– donosi Pravilnik o radu savjeta,
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Način odlučivanja Upravnog vijeća Agencije

Članak 22.

(1) Upravno vijeće odlučuje na sjednicama.
(2) Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća.
(3) Sjednice Upravnog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
(4) Svaki član Upravnog vijeća ima pravo predložiti predsjedniku Upravnog vijeća sazivanje sjednice.
(5) Dnevni red sjednice utvrđuje predsjednik Upravnog vijeća.
(6) Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik Upravnog vijeća.
(7) Predsjednika Upravnog vijeća u radu Upravnog vijeća zamjenjuje član Upravnog vijeća kojega predsjednik Upravnog vijeća imenuje za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.
(8) Sjednica Upravnog vijeća može se održati ako su prisutna najmanje tri člana Upravnog vijeća.
(9) Sjednice Upravnog vijeća su javne. Iznimno, Upravno vijeće može odlučiti da će sjednica ili rasprava o pojedinoj točki biti zatvorena za javnost ako je to u interesu čuvanja tajnih podatak, i ako bi javnost sjednice bila u suprotnosti sa zakonom zaštićenim interesima građana i pravnih osoba.
(10) Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik.
(11) Svaki član Upravnog vijeća ima jedan glas.
(12) Upravno vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Upravnog vijeća, a član Upravnog vijeća ne može biti suzdržan od glasovanja.
(13) Odluke Upravnog vijeća izrađuju se u pisanom obliku.
(14) Postupak sazivanja, održavanja sjednica, kao i druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća, pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Dužnosti članova Upravnog vijeća Agencije

Članak 23.

Članovi Upravnog vijeća dužni su:
– obavljati dužnost tako da ne dovedu u pitanje samostalnost i neovisnost Agencije,
– osigurati primjenu načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti u obavljanju poslova,
– primjenjivati pravila i sustav mjera za zaštitu tržišnog natjecanja,
– sudjelovati u postupku davanja prijedloga za usklađivanje prijedloga proračuna s programima rada i razvoja Agencije,
– prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća,
– glasovati na sjednicama Upravnog vijeća,
– čuvati tajne podatke Agencije,
– poštivati odredbe općih akata Agencije.

Djelokrug poslova predsjednika Upravnog vijeća Agencije

Članak 24.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća organizira, vodi i odgovara za stručni rad i poslovanje Agencije i odgovoran je za zakonitost rada Agencije.
(2) Predsjednik Upravnog vijeća obavlja sljedeće poslove:
– predstavlja i zastupa Agenciju,
– može, u granicama svojih ovlasti, dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu,
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije,
– donosi odluke iz članka 9. stavka 1. Zakona,
– rješava sporove u vezi s obavljanjem reguliranih energetskih djelatnosti iz članka 9. stavka 5. Zakona,
– donosi odluke povodom prigovora iz članka 12. stavka 2. Zakona,
– donosi odluku o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine ili o sklapanju pravnog posla do iznosa polovice proračuna Agencije,
– donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odluku o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine ili o sklapanju pravnog posla u vrijednosti većoj od polovice proračuna Agencije,
– donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Statut Agencije,
– donosi opće akte Agencije,
– donosi, uz prethodno mišljenje Vlade Republike Hrvatske, proračun Agencije za narednu godinu,
– odlučuje o ostvarenju proračuna Agencije,
– predlaže Upravnom vijeću programe rada i razvoja Agencije,
– rukovodi radom Upravnog vijeća,
– donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
– potpisuje odluke Upravnog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka prisilnog izvršenja konačnih odluka Upravnog vijeća,
– imenuje i razrješava stručne voditelje stručnih službi Agencije,
– odlučuje o svim pitanjima u svezi s radom i radnim odnosima te ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa stručnih voditelja i ostalih radnika Agencije,
– odlučuje u drugom stupnju o svim pitanjima u svezi s radom i radnim odnosom te ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa stručnih voditelja i ostalih radnika Agencije,
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Agencije.

Stručne službe Agencije

Članak 25.

(1) Agencija ima stručne službe koje obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Agencije.
(2) Unutarnje ustrojstvo Agencije, organizacija rada, djelokrug rada organizacijskih jedinica stručnih službi te broj i naziv organizacijskih jedinica, sistematizacija radnih mjesta s brojem radnih mjesta i potrebnim brojem radnika, s opisom poslova i uvjeta za njihovo obavljanje, te druga pitanja koja se odnose na organizaciju i sistematizaciju, uređuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
(3) Osnovne organizacijske jedinice stručnih službi su: Sektor za električnu energiju, Sektor za plin i naftu, Sektor za toplinsku energiju, Sektor za pravne poslove i zaštitu kupaca te Sektor za zajedničke poslove.

Stručni voditelji stručnih službi Agencije, uvjeti za imenovanje, trajanje mandata i sukob interesa

Članak 26.

(1) Stručni voditelji rukovode stručnim službama.
(2) Stručni voditelji stručnih službi, svaki u dijelu svoga procesa rada, vode stručni rad Agencije, a naročito:
– pripremaju Upravnom vijeću prijedloge odluka iz članka 21. ovoga Statuta
– pripremaju predsjedniku Upravnog vijeća prijedloge odluka iz članka 24. ovoga Statuta,
– pripremaju godišnje izvješće Agencije,
– predlažu proračun koji se odnosi na stručne službe te daju prijedloge proračuna Agencije,
– daju prijedloge za davanje mišljenja Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu,
– daju prijedloge općih akata Agencije,
– nazoče sjednicama Upravnog vijeća na poziv predsjednika Upravnog vijeća, bez prava glasa,
– predlažu mjere za poboljšanje rada,
– brinu o stručnom osposobljavanju radnika stručne službe,
– brinu o urednom i zakonitom korištenju imovine i sredstava za rad,
– poduzimaju mjere za utvrđivanje odgovornosti radnika struč­ne službe, u skladu sa zakonom i općim aktima Agencije,
– obavljaju i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Agencije.

Članak 27.

(1) Stručni voditelji stručnih službi su direktori osnovnih organizacijskih jedinica Agencije iz članka 25. stavka 3. ovoga Statuta.
(2) Direktori sektora za svoj rad odgovaraju predsjedniku Uprav­nog vijeća.
(3) Direktore sektora imenuje predsjednik Upravnog vijeća na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
(4) Za direktora sektora može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima najmanje visoku stručnu spremu tehničke ili ekonomske struke, ili pravnik s položenim pravosudnim ispitom, te najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima s područja energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici, uz znanje engleskog jezika, te koji nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti direktora sektora.

Članak 28.

(1) Direktori sektora i članovi njihove uže obitelji ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u energetskim subjektima više od 0,5 % temeljnoga dioničkog kapitala, članovi uprave ili nadzornih odbora ili bilo kojih drugih tijela u energetskim subjektima, te im nije dopušteno imati materijalni interes u području energetskih djelatnosti i nije im dopušteno obavljati druge poslove u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe Zakona, zbog čega bi moglo doći do sukoba interesa.
(2) Direktori sektora ne mogu obavljati dužnost zastupnika Hrvatskoga sabora ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave i izvršne vlasti te središnjim tijelima političkih stranaka.

Članak 29.

Direktora sektora predsjednik Upravnog vijeća će razriješiti dužnosti prije isteka razdoblja na koje je imenovan, u slučaju:
1. ako to sam zatraži,
2. ako počini težu povredu dužnosti opisanu u općim aktima Agencije,
3. ako postupa suprotno propisima iz materijalno–financijskog poslovanja,
4. trajnog gubitka sposobnosti obavljanja dužnosti,
5. pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti,
6. ako nastupe okolnosti iz članka 28. ovoga Statuta.

IV. OPĆI AKTI AGENCIJE

Članak 30.

(1) Agencija ima sljedeće opće akte:
– Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
– Pravilnik o radu,
– Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika,
– Pravilnik o tajnosti podataka,
– Pravilnik o obrazovanju, stručnom usavršavanju i javnom istupanju,
– Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva,
– druge opće akte potrebne za rad Agencije.
(2) Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

V. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA AGENCIJE

Članak 31.

(1) Agencija ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.
(2) Agencija odgovara za vlastite obveze cjelokupnom svojom imovinom, a Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.
(3) Obveze Agencije u prvom se redu podmiruju iz njezine imovine, a tek onda iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Proračun Agencije

Članak 32.

(1) Proračunom se utvrđuje visina prihoda i rashoda Agencije za jednu poslovnu godinu.
(2) Upravno vijeće, u postupku utvrđivanja prijedloga proračuna, daje prijedloge za usklađivanje prijedloga proračuna s programima rada i razvoja Agencije.
(3) Predsjednik Upravnog vijeća podnosi prijedlog proračuna na prethodno mišljenje Vladi Republike Hrvatske.
(4) Predsjednik Upravnog vijeća donosi proračun nakon pribav­ljenog pozitivnog mišljenja Vlade Republike Hrvatske.
(5) Proračun za sljedeću poslovnu godinu donosi se do kraja tekuće proračunske godine.
(6) Proračun se može tijekom godine mijenjati po postupku koji je propisan za njegovo donošenje.
(7) Nalogodavac za izvršenje proračuna je predsjednik Uprav­nog vijeća.

Članak 33.

Novčana sredstva Agencije vode se na žiro računu Agencije u skladu s propisima o platnom prometu.

Vođenje poslovnih knjiga Agencije

Članak 34.

(1) Agencija vodi poslovne knjige u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.
(2) Za materijalno-financijsko poslovanje odgovoran je predsjednik Upravnog vijeća.
(3) Revizija poslovanja za proteklu poslovnu godinu obavlja se u skladu s posebnim propisima.

VI. TAJNOST PODATAKA AGENCIJE

Članak 35.

(1) Tajnost podataka, stupanj tajnosti, pristup tajnim podacima, njihova zaštita i druga pitanja od značaja za tajnost podataka Agencije, uređuju se Pravilnikom o tajnosti podataka.
(2) Predsjednik Upravnog vijeća, članovi Upravnog vijeća, direktori sektora, radnici stručnih službi Agencije i druge pravne ili fizičke osobe kojima je Agencija povjerila obavljanje određenih poslova, dužni su čuvati tajni podatak, bez obzira na način na koji su za njega saznali, a obveza čuvanja prestaje istekom roka propisanog Pravilnikom o tajnosti podataka.

VII. OBRAZOVANJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I JAVNO ISTUPANJE

Članak 36.

(1) Radnici Agencije imaju pravo na obrazovanje i stručno usavršavanje sukladno odredbama Pravilnika o obrazovanju, stručnom usavršavanju i javnom istupanju.
(2) Članovi Upravnog vijeća i radnici Agencije ne mogu, bez odobrenja predsjednika Upravnog vijeća ili po njemu imenovanog stručnog tijela Agencije, javno istupati i objavljivati stručne, znanstvene i ostale radove iz područja djelatnosti Agencije ili iz područja u vezi s djelatnošću Agencije.
(3) Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ciljevi, načela, uvjeti, financiranje, prava i obveze između radnika Agencije i Agencije te druga pitanja koja se odnose na obrazovanje i stručno usavršavanje, kao i javno istupanje i objavljivanje stručnih, znanstvenih i ostalih radova iz stavka 2. ovoga članka.

VIII. JAVNOST RADA AGENCIJE

Članak 37.

(1) Rad Agencije je javan.
(2) Javnost rada osigurava se suradnjom Agencije s medijima i izvješćivanjem drugih institucija o radu i poslovanju Agencije.
(3) Službena priopćenja medijima daje predsjednik Upravnog vijeća odnosno radnik kojega za to ovlasti predsjednik Upravnog vijeća.
(4) Agencija ima svoje internet-stranice na kojima objavljuje osnovne podatke o radu i ustrojstvu Agencije, sjednicama Upravnog vijeća, pojedinačne odluke koje Upravno vijeće donosi u obavljanju javnih ovlasti, kao i sve druge odluke od interesa za javnost.

Članak 38.

U cilju informiranja kupaca energije i energetskih subjekata, Agencija jednom godišnje izdaje publikaciju za javnost o Agenciji i djelovanju Agencije.

IX. OSNIVANJE I DJELOKRUG SAVJETODAVNIH TIJELA AGENCIJE

Članak 39.

(2) Agencija osniva savjetodavna i stručna tijela (savjete) koja sudjeluju u radu Agencije u pojedinim područjima djelovanja Agencije.
(2) Agencija osniva sljedeće savjete:
– Savjet za regulatorne poslove i
– Savjet za zaštitu potrošača.
(3) Upravno vijeće određuje broj članova savjeta.
(4) Uvjeti i način izbora članova savjeta, način rada savjeta i druga pitanja vezana uz rad savjeta uređuju se Pravilnikom o radu savjeta.

X. NADZOR

Članak 40.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Agencije i općih akata obavlja Ministarstvo.
(2) Na nadzor nad općim i pojedinačnim aktima te drugim poslovima koji se u Agenciji obavljaju na temelju javne ovlasti primjenjuju se propisi kojima se uređuje sustav državne uprave.
(3) Nad financijskim poslovanjem Agencije nadzor obavlja nadležno središnje tijelo državne uprave, odnosno pravna osoba koja ima za to javnu ovlast.

XI. IZMJENE, DOPUNE I TUMAČENJE STATUTA AGENCIJE

Izmjene i dopune Statuta

Članak 41.

Izmjene i dopune Statuta donosi predsjednik Upravnog vijeća na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Tumačenje Statuta

Članak 42.

U slučaju nejasnoća i nesuglasnosti u primjeni odredaba ovoga Statuta, za njegovo tumačenje mjerodavan je predsjednik Upravnog vijeća.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Predsjednik Upravnog vijeća će donijeti odnosno uskladiti opće akte Agencije iz članka 30. stavka 1. ovoga Statuta s odredbama ovoga Statuta u roku četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Agencije (»Narodne novine«, broj 86/05).

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/14
Urbroj: 371-01/07-02
Zagreb, 25. rujna 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.