Pravilnik o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

NN 114/2007 (6.11.2007.), Pravilnik o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3344

Na temelju članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 6. i članka 25. stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UZGOJNOJ POTVRDI O PODRIJETLU UZGOJNO VALJANIH GOVEDA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način izdavanja uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka.
(2) Uzgojna potvrda o podrijetlu (u daljnjem tekstu: uzgojna potvrda) je isprava kojom se potvrđuje podrijetlo matičnih uzgojno valjanih grla, sjemena, jajnih stanica i zametaka (rodovnik) i podrijetlo upisanih uzgojno valjanih grla (potvrda o podrijetlu).

Članak 2.

(1) Uzgojnu potvrdu izdaje ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača (u daljnjem tekstu: izdavatelj) za onu pasminu za koju je ovlašten provoditi uzgojni program.
(2) Uzgojnu potvrdu za sjeme, jajne stanice i zametke može izdati i centar za umjetno osjemenjivanje, odnosno stanica za prijenos jajnih stanica i zametaka upisana u Upisnik odobrenih objekata pri Upravi za veterinarstvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva pod uvjetom da isti potvrdi izdavatelj.

Članak 3.

Uzgojna potvrda ne izdaje se za sjeme koje centar za umjetno osjemenjivanje prodaje u Republici Hrvatskoj.

II. UZGOJNA POTVRDA ZA UZGOJNO VALJANA GOVEDA

Članak 4.

(1) Uzgojna potvrda za uzgojno valjana goveda sadrži sljedeće podatke:
– naziv izdavatelja,
– oznaku matične knjige,
– pasminu,
– spol,
– evidencijski broj u matičnoj knjizi,
– datum izdavanja uzgojne potvrde,
– način označavanja životinje,
– identifikacijsku oznaku životinje,
– datum rođenja životinje,
– ime i adresu uzgajivača,
– ime i adresu vlasnika,
– podrijetlo s identifikacijskom oznakom roditelja i njihovih roditelja,
– podatke o performance testu ako postoje, najnovije podatke o rezultatima progenih testova, te druge rezultate genetske ocjene, uključujući degenerativne mane na životinji, njenim roditeljima, te njihovim roditeljima,
– za oplođena ženska grla, datum osjemenjivanja ili pripusta, te podatke o biku kojim je grlo oplođeno,
– datum i mjesto izdavanja uzgojne potvrde, te ime, prezime i titulu osobe ovlaštene od izdavatelja za njezin potpis.
(2) Kod izdavanja potvrde o podrijetlu upisuju se raspoloživi podaci iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Podaci iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu biti dani:
1. u obliku posebne uzgojne potvrde,
2. u dokumentaciji koja prati uzgojno valjana goveda. U tom slučaju izdavatelj mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 4. Pravilnika o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka.«.

III. UZGOJNA POTVRDA ZA SJEME UZGOJNO VALJANIH GOVEDA

Članak 6.

Uzgojna potvrda za sjeme uzgojno valjanih goveda sadrži podatke o:
– biku od kojeg sjeme potječe navedene u članku 4. ovoga Pravilnika,
– krvnoj grupi ili drugim testovima kojima se potvrđuje podrijetlo bika.

Članak 7.

Uzgojna potvrda za sjeme uzgojno valjanih goveda mora, uz podatke iz članka 6. ovoga Pravilnika, sadržavati i:
– podatke koji omogućuju identifikaciju sjemena, datum njegova uzimanja, naziv i adresu centra za umjetno osjemenjivanje koji je uzeo sjeme ili centra za umjetno osjemenjivanje gdje se sjeme nalazi, te adresu kupca sjemena,
– ime, prezime i titulu potpisnika, datum i mjesto predaje potvrde i potpis osobe ovlaštene za njeno izdavanje.

Članak 8.

Podaci iz članaka 6. i 7. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku posebne uzgojne potvrde,
2. u dokumentaciji koja prati sjeme uzgojno valjanih bikova. U tom slučaju izdavatelj mora potvrditi navode iz dokumenata slijedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u člancima 6. i 7. Pravilnika o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka.«.

IV. UZGOJNA POTVRDA ZA JAJNE STANICE UZGOJNO VALJANIH GOVEDA

Članak 9.

Uzgojna potvrda za jajne stanice uzgojno valjanih goveda sadrži podatke:
– navedene u članku 4. ovoga Pravilnika koji se odnose na žensko grlo davatelja jajne stanice
– o krvnoj grupi ili drugim testovima kojima se potvrđuje podrijetlo jajne stanice.

Članak 10.

Uzgojna potvrda za jajne stanice uzgojno valjanih goveda mora, uz podatke iz članka 9. ovoga Pravilnika, sadržavati i:
– podatke koji omogućuju identifikaciju jajnih stanica, datum njihova uzimanja, naziv i adresu stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka koja ih je uzela, te adresu kupca jajne stanice,
– broj jajnih stanica, ako je u jednoj pajeti više od jedne, uz naznaku da sve potječu od iste majke,
– ime, prezime i titulu potpisnika, datum i mjesto predaje potvrde i potpis osobe ovlaštene za njeno izdavanje.

Članak 11.

Podaci iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku posebne uzgojne potvrde,
2. u dokumentaciji koja prati jajne stanice. U tom slučaju izdavatelj mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 9. i 10. Pravilnika o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka.«.

V. UZGOJNA POTVRDA ZA ZAMETKE UZGOJNO VALJANIH GOVEDA

Članak 12.

Uzgojna potvrda za zametke uzgojno valjanih goveda sadrži podatke:
– navedene u članku 4. ovoga Pravilnika uključujući majku davateljicu zametka te rasplodnog bika koji se koristio za oplodnju
– o krvnoj grupi ili drugim testovima kojima se potvrđuje podrijetla zametka.

Članak 13.

Uzgojna potvrda za zametke uzgojno valjanih goveda mora uz podatke iz članka 12. ovoga Pravilnika sadržavati i:
– podatke koji omogućuju identifikaciju zametaka, datum njihova uzimanja, naziv i adresu stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka koja ih je uzela, te adresu kupca zametka,
– broj zametaka, ako je u jednoj pajeti više od jednog, uz naznaku da svi potječu od istih roditelja,
– ime, prezime i titulu potpisnika, datum i mjesto predaje potvrde i potpis osobe ovlaštene za njezino izdavanje.

Članak 14.

Podaci iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku posebne uzgojne potvrde,
2. u dokumentaciji koja prati zametke. U tom slučaju izdavatelj mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u člancima 12. i 13. Pravilnika o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka.«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 080-01/07-01/14
Urbroj: 525-2-07-8
Zagreb, 26. listopada 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.