Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore

NN 114/2007 (6.11.2007.), Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3347

Na temelju članka 46. stavka 4. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« broj 64/06), ministar zdravstva i socijalne skrbi, uz suglasnost ministra nadležnog za financije i ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU NADZORA PRILIKOM UVOZA ILI IZVOZA MATERIJALA ZA KOJI POSTOJI OPRAVDANA SUMNJA DA JE ONEČIŠĆEN RADIONUKLIDIMA ILI SADRŽI RADIOAKTIVNE IZVORE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i postupak nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
Materijali jesu sve domaće i strane robe koje se uvoze, izvoze ili provoze preko granice.
Domaća roba jest:
– roba koja je u cijelosti dobivena ili proizvedena u carinskom području Republike Hrvatske, te koja ne sadrži robu uvezenu iz drugih zemalja,
– roba uvezena iz drugih zemalja, a koja je bila puštena u slobodni promet.
Strana roba u smislu ovoga Pravilnika jest roba koja nije domaća roba.
Radionuklid jest atom s karakterističnim brojem protona i neutrona i energijskim stanjem jezgre koja ima svojstvo radioaktivnosti, tj. nije stabilna.
Radioaktivna tvar jest tvar koja sadrži, osim ostalih, i atome s nestabilnim jezgrama koje svojim raspadom proizvode ionizirajuće zračenje.
Onečišćenje radionuklidima ili radioaktivno onečišćenje jest onečišćenje bilo kojeg materijala, površine, okoliša ili pojedinog stanovnika radioaktivnim tvarima. Ako se radi o organizmu, radioaktivno onečišćenje uključuje i vanjsko onečišćenje kože i unutarnje onečišćenje bez obzira na način unošenja radionuklida.
Promet jest poslovni postupak u sklopu kojeg se izvršavaju poslovi proizvodnje, prerade, skladištenja, uvoza, izvoza, prijevoza ili provoza izvora ionizirajućeg zračenja.
Službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja jesu osobe koje su u radnom odnosu u Državnom zavodu za zaštitu od zračenja ili obavljaju poslove na temelju ugovora o djelu. Državni zavod za zaštitu od zračenja izdaje službenicima i/ili suradnicima iskaznice radi nesmetanog kretanja i zadržavanja na području graničnoga prijelaza.
Nuklearni materijal jest izvorni materijal ili posebni fisibilni materijal koji je obuhvaćen sustavom kontrole i mjerama zaštite.
Izvorni materijal uključuje:
a) uranij koji sadrži mješavinu izotopa koja se pojavljuje u prirodi,
(b) uranij osiromašen u izotopu 235,
(c) torij,
(d) bilo koji od navedenih materijala u obliku metala, legure, kemijskog spoja ili koncentrata,
(e) bilo koji drugi materijal koji sadrži jedan ili više od navedenih elemenata u koncentraciji koju određuje Državni zavod za nuklearnu sigurnost.
Izvorni materijal ne odnosi se na rude i rudne ostatke.
Posebni fisibilni materijal jest materijal kod kojeg se može izazvati fisija, a uključuje:
(a) plutonij-239,
(b) uranij-233,
(c) uranij obogaćen izotopom 235 ili 233,
(d) bilo koji materijal koji sadrži jedan ili više od navedenih,
(e) drugi fisibilni materijali koje određuje Državni zavod za nuklearnu sigurnost.

Članak 3.

Opravdana sumnja da je pojedini materijal onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore utvrđuje se na temelju uvida u prateću dokumentaciju i/ili na temelju rezultata mjerenja radioaktivnosti.

Članak 4.

Carinski službenik, službenik granične policije ili granični sanitarni inspektor u slučaju opravdane sumnje iz članka 3. ovoga Pravilnika, obvezan je prije poduzimanja drugih radnji, izdvojiti prijevozno sredstvo, osobu, odnosno pošiljku i neovlaštenim osobama spriječiti pristup na udaljenost na kojoj razina zračenja ne prelazi 10 Sv/h.
Ako granični prijelaz nije opremljen mjernom opremom, a opravdana sumnja je utvrđena na drugi način, službenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je prijevozno sredstvo, odnosno osobu izdvojiti i neovlaštenim osobama spriječiti pristup na udaljenost od najmanje 10 metara, odnosno pošiljku smjestiti u prostor namijenjen čuvanju opasnih tvari.
Službenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je bez odlaganja putem službe 112 obavijestiti Državni zavod za zaštitu od zračenja o utvrđenoj sumnji i poduzetim mjerama.

Članak 5.

Službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja odazvat će se pozivu u najkraćem mogućem roku i postupiti prema pravilima struke kako bi potvrdili ili otklonili sumnju da je materijal onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore.
Prilikom obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka, službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja, smiju se bez ograničenja kretati i zadržavati na području svih graničnih prijelaza, a iskaznicu sa imenom i prezimenom, fotografijom i podacima o nazivu državnog tijela koje je iskaznicu izdalo moraju nositi na vidljivom mjestu.

Članak 6.

Ako službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja utvrde da je materijal koji je u statusu strane robe (uvoz) onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore, obavijestit će graničnog sanitarnog inspektora, koji će rješenjem narediti povrat pošiljke pošiljatelju u inozemstvo, te na teretni list ili carinsku deklaraciju staviti oznaku: »Zabranjuje se uvoz«.
Ako službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja utvrde da je materijal koji se provozi preko teritorija Republike Hrvatske onečišćen radionuklidima, ili sadrži radioaktivne izvore, obavijestit će graničnog sanitarnog inspektora, koji će rješenjem zabraniti provoz preko teritorija Republike Hrvatske, te na teretni list ili carinsku deklaraciju staviti oznaku: »Zabranjuje se provoz«.
Rješenje o povratu robe pošiljatelju, odnosno o zabrani provoza, dostavlja se carini, graničnoj policiji, ministarstvu nadležnom za zdravstvo i Državnom zavodu za zaštitu od zračenja.

Članak 7.

Ako službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja utvrde da je materijal koji je u statusu domaće robe (izvoz) onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore, prijevozno sredstvo ili pošiljku vratit će u mjesto utovara i obavijestiti graničnog sanitarnog inspektora.
Na mjestu utovara službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja poduzet će radnje potrebne za otkrivanje, lociranje, identifikaciju te zbrinjavanje radioaktivne tvari.
Izvješće o poduzetim mjerama i postupcima službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja dostavljaju graničnoj policiji i ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

Članak 8.

Ako službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja utvrde da je materijal u statusu robe uvezene iz drugih zemalja, a koja je bila puštena u slobodni promet sukladno carinskim propisima onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore, obavijestit će graničnog sanitarnog inspektora, koji će rješenjem narediti povrat pošiljke pošiljatelju u inozemstvo.

Članak 9.

U slučaju povrata iz susjednih zemalja u Republiku Hrvatsku materijala onečišćenih radionuklidima, odnosno materijala koji sadržavaju radioaktivne izvore, a koji su bili prethodno izvezeni iz Republike Hrvatske, carinski službenik o pošiljci koja je vraćena obavještava Državni zavod za zaštitu od zračenja putem službe 112.
Državni zavod za zaštitu od zračenja procijenit će je li potrebno provesti dodatne mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja i odrediti iste.
Ako nije potrebno provoditi dodatne mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja, postupak s materijalima provodi se sukladno odredbama članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ako službenici i/ili suradnici Državnog zavoda za zaštitu od zračenja utvrde da materijal za koji je utvrđena sumnja da je onečišćen radionuklidima, ili sadrži radioaktivne izvore, sadrži nuklearni materijal o tome će bez odlaganja obavijestiti Državni zavod za nuklearnu sigurnost.
Državni zavod za nuklearnu sigurnosti, ako je potrebno, odredit će i provesti zakonom propisane mjere.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/22
Urbroj: 534-08-02/4-07-2
Zagreb, 30. listopada 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.