Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-II-2536/2005 od 17. listopada 2007.

NN 114/2007 (6.11.2007.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-II-2536/2005 od 17. listopada 2007.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

3356

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Davor Krapac, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Vice Vukojević, odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj 17. listopada 2007. godine, donio je

ODLUKU

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (»Narodne novine«, broj 42/05.).
II. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (»Narodne novine«, broj 42/05.) prestaje važiti 31. ožujka 2008. godine.
III. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Petar Marija Radelj iz Zagreba podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (»Narodne novine«, broj 42/05., u daljnjem tekstu: Pravilnik).
U prijedlogu predlagatelj ističe da osporeni Pravilnik nije u suglasnosti s odredbama članaka 3., 5. i 14. stavka 2. Ustava. Ujedno navodi da osporeni Pravilnik nije u suglasnosti s odredbama sadržanim u članku 12. i članku 113. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96., 94/96. i 114/03.), te članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 59/01. i 199/03.).
Obrazlažući svoj prijedlog predlagatelj, između ostaloga, navodi da ministar nadležan za rad nije bio ovlašten na donošenje osporenog Pravilnika, već je sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o zaštiti na radu bio ovlašten isključivo na donošenje novih propisa za provedbu tog Zakona.
Predlagatelj predlaže Sudu pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom osporenog Pravilnika te njegovo ukidanje.

Prijedlog je osnovan.

2. Članak 3. Ustava glasi:
Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Članak 5. stavak 1. Ustava glasi:
U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Članak 12. stavak 1. i članak 113. stavci 1. i 2. Zakona o zaštiti na radu glase:
Članak 12. stavak 1.
(1) Ministar nadležan za rad propisuje podzakonskim propisima osnovna i posebna pravila zaštite na radu.
Članak 113. stavak 1. i 2.
(1) Ako ovaj Zakon ovlašćuje ministra za donošenje propisa za provedbu ovog Zakona, ministar će donijeti te propise u roku od godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.
(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 1. ovoga članka primjenjivat će se provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 19/83., 17/86., 46/92., 26/93. i 29/94.) koji nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

3. Pozivom na odredbu članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je osporeni Pravilnik, koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 42 od 1. travnja 2005. godine, a koji je stupio na snagu osmog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.
4. Iz navedenih odredaba Zakona o zaštiti na radu nedvojbeno proizlazi obveza ministra nadležnog za rad na donošenje novih propisa za provedbu tog Zakona. Zakon o zaštiti na radu ne poznaje mogućnost uređivanja pitanja vezanih za njegovu provedbu na način da se donose izmjene i dopune provedbenih propisa donesenih na temelju pravnih osnova sadržanih u drugim zakonima.
5. U konkretnom slučaju, donoseći osporeni Pravilnik, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva postupao je na način suprotan odredbama sadržanim u članku 113. stavku 1. i stavku 2. Zakona o zaštiti na radu.
Donošenje izmjena i dopuna propisa donesenog na temelju drugog zakona (koji je u međuvremenu prestao važiti), suprotno izričitoj odredbi Zakona koja nadležno tijelo obvezuje na donošenje novih provedbenih propisa, nije u suglasju s vladavinom prava, kao jednom od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske sadržanom u članku 3. Ustava. Također, donošenje izmjena i dopuna drugih propisa na način suprotan zakonu, nije u suglasnosti niti s načelom ustavnosti i zakonitosti sadržanom u članku 5. Ustava.
Slijedom svega iznesenog, Ustavni sud utvrđuje nema pravne osnove za izmjenu i dopunu drugog (podzakonskog) propisa donesenog na temelju zakona koji je prestao važiti.
Takvo stajalište zauzeo je Ustavni sud u odluci broj: U-II-3144/2005 (»Narodne novine«, broj 113/05.) i odluci broj: U-II-4001/2005 (»Narodne novine«, broj 76/06.).
6. Utvrdivši nesuglasnost osporenog Pravilnika s naznačenim odredbama Ustava i Zakona, ostale osporavajuće razloge predlagatelja Sud nije razmatrao.
7. Slijedom svega iznijetog, na temelju članka 55. stavka 1. i stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), odlučeno je kao u točki I. izreke.
Točka II. izreke utemeljena je na odredbama članka 55. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Točka III. izreke utemeljena je na odredbi članka 29. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-II-2536/2005
Zagreb, 17. listopada 2007.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Petar Klarić, v. r.