Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu

NN 116/2007 (12.11.2007.), Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3381

Na temelju članka 105. stavka 2., a u svezi s člankom 212. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2007. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU I GRAĐEVINA ZA KOJE MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA IZDAJE LOKACIJSKU I/ILI GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju zahvati u prostoru i građevine za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu.

Članak 2.

Ministarstvo izdaje lokacijsku i građevinsku dozvolu za:

1. Prometne građevine

– autocestu, osim za rekonstrukciju objekata za naplatu cestarine, pratećeg uslužnog objekta, centara za praćenje i kontrolu prometa, te izvođenje radova kojima se gradi ili postavlja građevina i oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša, stajanka za vatrogasnu postaju i parkiralište za vozila koja prevoze opasni teret,
– državnu cestu, osim za rekonstrukciju kojom se ne mijenja trasa ceste,
– cestovni granični prijelaz, osim za rekonstrukciju,
– željezničku prugu od značaja za međunarodni promet, osim za rekonstrukciju na postojećim pravcima križanja željezničke pruge i ceste, željezničko-cestovnog i pješačkog prijelaza u istoj razini, svodnog puta, konstruktorske građevine, opreme za zaštitne konstrukcije, odvodne konstrukcije, ukrcajno-iskrcajne rampe, perona, kolodvorske i druge uređene površine, manevarske staze, pristupne ceste, požarne ceste, konstruktorske konstrukcije, opreme pružnog donjeg ustroja, pružnog gornjeg ustroja, elektroenergetskog infrastrukturnog sustava, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog i infrastrukturnog podsustava i ostalih funkcionalnih dijelova i opreme željezničke infrastrukture,
– željeznički granični prijelaz, osim za rekonstrukciju,
– aerodrom, osim za rekonstrukciju kojom se ne povećava zgrada za prihvat i otpremu putnika i stvari, te poletno-sletna staza ili stajanka,
– morsku luku otvorenu za javni promet osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i morsku luku posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku prema posebnom propisu,
– luku na unutarnjem plovnom putu i
– vodnu građevinu za plovidbu (plovni put s pripadajućim objektima i vodne građevine), osim plutajućih objekata povezanih s obalom u funkciji uslužnih djelatnosti;

2. Energetske građevine

– elektranu instalirane snage 20 MW i veću s pripadajućim građevinama,
– dalekovod 220 kV i više s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu,
– međunarodni i magistralni cjevovod koji služi za transport nafte, plina ili naftnih derivata uključivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom,
– podzemno skladište prirodnog plina,
– skladište nafte ili njezinih tekućih derivata koji je samostalni objekt kapaciteta 50.000 tona i više, i
– skladište ukapljenog naftnog plina koje je samostalni objekt kapaciteta 10.000 tona i više;

3. Vodne građevine

– regulacijsku i zaštitnu vodnu građevinu na vodama I. reda,
– branu s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterije velikih brana,
– vodnu građevinu za melioracijsku odvodnju površine 10.000 ha i više,
– vodnu građevinu za vodoopskrbu kapaciteta zahvata 500 l/s i više,
– građevinu za melioracijsko navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda kapaciteta 500 l/s i više, i
– vodnu građevinu za zaštitu voda kapaciteta 100.000 ekvivalentnih stanovnika i više;

4. Proizvodne građevine

– građevinu za proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja,
– građevinu za proizvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda,
– građevinu za proizvodnju metala,
– građevinu za proizvodnju nemetala, koksa, cementa, stakla i celuloze,
– rafineriju nafte, i
– brodogradilište brodova 1.000 GT i više;

5. Ostale građevine

– vojnu građevinu i građevinu od posebnog značenja za obranu države određenu posebnim propisom,
– županijski i regionalni centar za gospodarenjem otpadom,
– građevinu za proizvodnju i skladištenje eksploziva i minsko-eksplozivnih sredstava za gospodarsku uporabu,
– skladište opasnog otpada, i
– građevinu za koju je izdavanje građevinske dozvole uređeno međudržavnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

Članak 3.

Osim za zahvate u prostoru i građevine iz članka 2. ove Uredbe, Ministarstvo izdaje lokacijsku i građevinsku dozvolu i za zahvate u prostoru i građevine za koje je posebnim propisom određena obveza utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Članak 4.

Zahvati u prostoru i građevine za koje lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo, a za koje se građevinska dozvola izdaje na temelju Zakona o rudarstvu su:
– eksploatacijsko polje mineralnih sirovina,
– građevinu za eksploataciju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina, i
– podzemno skladište prirodnog plina u geološkim strukturama.

Članak 5.

Iznimno od odredbi članka 2. točke 2. alineje 1., točke 4. i točke 5. alineje 2. i članka 3. ove Uredbe, Ministarstvo ne izdaje lokacijsku i građevinsku dozvolu za rekonstrukciju složene građevine koja nije u funkciji tehnološkog procesa građevine iz navedenih odredbi.

Članak 6.

Postupak izdavanja lokacijske dozvole, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, građevinske dozvole, potvrde glavnog projekta i uporabne dozvole, započet do stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će tijelo koje taj postupak vodi.
Postupak iz stavka 1. ovoga članka kojeg vodi ured državne uprave u županiji, a koji ne bude dovršen do 1. siječnja 2008. godine, dovršit će nadležno upravno tijelo županije, odnosno velikog grada.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (»Narod­ne novine«, br. 6/2000 i 68/2003).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/07-01/02
Urbroj: 5030105-07-1
Zagreb, 2. studenoga 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.