Uredba o osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

NN 116/2007 (12.11.2007.), Uredba o osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3382

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 49. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004 i 46/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2007. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU MEĐIMURSKOG VELEUČILIŠTA U ČAKOVCU

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Međimursko veleučilište u Čakovcu (u daljnjem tekstu: Veleučilište).
Sjedište Veleučilišta je u Čakovcu, Ante Starčevića 55.

Članak 2.

Osnivač Veleučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje.

Članak 3.

Djelatnost Veleučilišta je:
– ustrojavanje i izvođenje stručnih studija sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutu Veleučilišta;
– obavljanje visokostručnoga razvojnog i istraživačkog rada te znanstvenog rada, uz uvjete prema posebnim propisima;
– ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja;
– izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost.

Članak 4.

Veleučilište se ustrojava s veleučilišnim odjelima u svom sastavu. Statutom Veleučilišta pobliže se određuje broj i ustroj odjela, te druga važna pitanja za njihovo djelovanje.
Veleučilište može imati i druge ustrojbene jedinice sukladno Zakonu i Statutu.

Članak 5.

Tijela Veleučilišta su dekan, Stručno vijeće i Upravno vijeće.
Veleučilište može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čije se osnivanje, sastav i nadležnost uređuje Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 6.

Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće:
– donosi program rada i razvoja Veleučilišta i nadzire njihovo izvršavanje;
– brine se o zakonitosti rada Veleučilišta, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa, te provođenju odluka Stručnog vijeća;
– odlučuje o načinu raspodjele rezultata poslovanja Veleučilišta;
– donosi odluke u drugom stupnju o ostvarivanju pojedinačnih prava radnika;
– donosi godišnji obračun;
– na prijedlog Stručnog vijeća donosi Statut uz suglasnost osnivača;
– predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti;
– daje suglasnost na pojedine odluke dekana i Stručnog vijeća sukladno Statutu;
– daje osnivaču i dekanu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima;
– obavlja druge poslove predviđene Statutom.
Prije donošenja odluka koje utječu na povećanje troškova rada, Upravno vijeće dužno je zatražiti prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove visokog obrazovanja.

Članak 7.

Upravno vijeće ima pet članova od kojih tri imenuje osnivač, a dva bira Stručno vijeće Veleučilišta na vrijeme od četiri godine. Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi između sebe. U radu Upravnog vijeća bez prava glasovanja sudjeluje dekan Veleučilišta.
Osnivač i Stručno vijeće mogu razriješiti članove koje imenuju, odnosno biraju u Upravno vijeće i prije isteka vremena na koje su imenovani, odnosno izabrani.
Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća utvrđuje se Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Veleučilišta.

Članak 8.

Čelnik i voditelj Veleučilišta je dekan.
Za dekana, javnim natječajem, može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju, nastavnom zvanju profesora visoke škole ili višeg predavača, a bira ga i razrješava Stručno vijeće s mandatom, na način i u postupku utvrđenim Statutom Veleučilišta. Izbor dekana potvrđuje Upravno vijeće.
U slučaju da Upravno vijeće ne potvrdi izbor dekana kojeg predlaže Stručno vijeće, smatra se da dekan nije izabran. U tom slučaju natječaj će se ponoviti, a Upravno vijeće, do izbora dekana na temelju ponovljenog natječaja, imenuje vršitelja dužnosti dekana najdulje do godinu dana. U tom razdoblju Veleučilište će provesti izbor za novog dekana.
Dekan obavlja sljedeće poslove:
– organizira i vodi Veleučilište;
– predstavlja i zastupa Veleučilište;
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Veleučilišta;
– zastupa Veleučilište u svim postupcima pred sudovima, uprav­nim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;
– predlaže Stručnom vijeću i Upravnom vijeću mjere za unaprjeđenje rada Veleučilišta;
– daje pismenu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, za zastupanje Veleučilišta u pravnom prometu;
– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
– predsjedava Stručnim vijećem;
– donosi opće akte u skladu sa Statutom;
– provodi odluke Upravnog vijeća i Stručnog vijeća;
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Veleučilišta.

Članak 9.

Dekan ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina, ako vrijednost pravnog posla iznosi više od 100.000,00 kuna.
Veleučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od 1.000.000,00 kuna.

Članak 10.

Stručno vijeće Veleučilišta odlučuje o stručnim i nastavnim pitanjima, sukladno Zakonu i Statutu Veleučilišta.
Stručno vijeće Veleučilišta čine nastavnici, suradnici i studenti. Broj, sastav, način izbora i mandat članova Stručnog vijeća iz redova nastavnika i suradnika pobliže se određuje Statutom Veleučilišta.
Studenti čine najmanje 15% ukupnog broja članova Stručnog vijeća. Studente – članove Stručnog vijeća, biraju studenti sukladno Statutu Veleučilišta.

Članak 11.

Sredstva za osnivanje i početak rada Veleučilišta osigurana su u proračunu Međimurske županije, a sredstva za redovnu djelatnost Veleučilišta osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna, iz sredstava Međimurske županije, iz vlastitih prihoda i donacija.

Članak 12.

Za gubitke nastale poslovanjem, kao i za svoje druge obveze, Veleučilište odgovara cijelom svojom imovinom.
Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Veleučilišta.

Članak 13.

Ministar nadležan za visoko obrazovanje imenovat će privremenog dekana Veleučilišta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Privremeni dekan obavit će pripreme za početak rada Veleučilišta, a osobito podnijeti zahtjev za upis u Upisnik visokih učilišta, odnosno pribaviti dopusnicu ministra nadležnog za visoko obrazovanje kojom se utvrđuje da visoko učilište ispunjava uvjete za početak obavljanja djelatnosti, poduzeti mjere za konstituiranje Stručnog vijeća Veleučilišta, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
Privremeni dekan donijet će privremeni Statut Veleučilišta, uz suglasnost osnivača.
Veleučilište može započeti obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar i Upisnik visokih učilišta.

Članak 14.

Nakon konstituiranja Stručnog vijeća Veleučilišta, konstituirat će se Upravno vijeće Veleučilišta, sukladno Zakonu, koje će u roku od 30 dana od dana imenovanja donijeti Statut Veleučilišta na prijedlog Stručnog vijeća.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/05-02/18
Urbroj: 5030108-07-3
Zagreb, 2. studenoga 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.