Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom

NN 116/2007 (12.11.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom

MINISTARSTVO UNUTARNIH POSLOVA

3396

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95) i članka 22. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/2007), ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTAJAMA ZA OPSKRBU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GORIVOM

Članak 1.

U Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (»Narodne novine« broj 93/98), u članku 9. stavku 1. točki 3. riječi: »20 cm« zamjenjuju se riječima: »20 m«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. točki 1. iza riječi: »(primjer slika 2) stavlja se točka, a riječi: »i prostor unutar spremnika za smještaj UNP-a«, brišu se.
U točki 2.g. riječi: »2.h.« zamjenjuju se riječima: »2.f.«.
Točka 3.g. mijenja se i glasi:
»g. prostor oko palete s bocama UNP-a ili od krajnjih boca UNP-a pod nadstrešnicom vodoravno do udaljenosti 2 m i visine do 0,5 m iznad usadnika ventila boce, kao i 0,5 m u ostalim smjerovima od krajnjih boca,«.

Članak 3.

U članku 24. stavku 1. riječ: »moru« zamjenjuje se riječju: »mogu«.

Članak 4.

U članku 29. stavku 1. točki 4. iza riječi: »vlaknima« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.
U točki 5. iza riječi: »UNP« umjesto točke stavlja se zarez.
Iza točke 5. dodaju se točke 6., 7., 8. i 9. koje glase:
»6. na postaji može biti postavljena jedna »skid« jedinica na koju se mogu vezati do dva nadzemna spremnika za opskrbu vozila UNP-om,
7. na postaji mogu biti postavljena najviše tri nadzemna sprem­nika za UNP pojedinačne zapremnine do 6,4 m3 na međusobnoj udaljenosti najmanje 0,6 m, uključujući spremnik »skid« jedinice i spremnik za energetske potrebe postaje,
8. na postaji mogu biti postavljeni spremnici za UNP prekriveni zemljom do 60 m3 i
9. ukupna količina UNP-a u nadzemnim spremnicima na postaji je maksimalno 15 m3.«.

Članak 5.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Članak 32.

1) Nadzemni spremnici za UNP do 6,4 m3 i »skid« jedinice UNP za opskrbu vozila UNP-om na postaji mogu se postaviti:
1. ako su udaljeni najmanje 15 m od drugih prostora i građevina utvrđenih u članku 4. odnosno članku 5. ovoga Pravilnika, kao i od međe susjednog zemljišta (primjer: slika 4.) i
2. ako su spremnici, uključujući i njihovu opremu zaštićeni zaštitnim zidom vatrootpornosti od najmanje F 90 prema HRN DIN 4102 koji visinom i širinom nadilaze konture spremnika za 0,5 m udaljenosti iz točke 1. ovoga stavka može se smanjiti na 5 m.
2) Spremnici za UNP prekriveni zemljom s najmanjim zemljanim pokrovom od 0,8 m na postaji za opskrbu vozila tekućim gorivima mogu se postaviti:
1. ako je pročelje spremnika prekrivenog zemljom udaljeno najmanje 15 m od drugih prostora postaje i građevina utvrđenim u članku 4. odnosno u članku 5. ovoga Pravilnika, kao i od međe susjednog zemljišta i
2. ako pročelje leži na suprotnoj strani od drugih prostora postaje ili od susjednih objekata ili se za pročelje poduzmu mjere iz stavka 1. točke 2. ovoga članka udaljenost spremnika može se smanjiti na 5 m.
3) Spremnik, odnosno »skid« jedinica se štite sa najviše dva zida iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, a samo iznimno s više razdvojenih zidova da se osigura djelotvorno provjetravanje.
4) Sve udaljenosti iz ovoga članka mogu se smanjiti na polovicu ako postoji stabilni sustav s raspršenom vodom kapaciteta 101/m2 tlocrtne površine u trajanju od 2 sata ili vanjska hidrantna mreža za hlađenje spremnika UNP-om odnosno »skid« jedinice.
5) Prometna površina namijenjena za dolazak i odlazak vozila koja se opskrbljuju UNP-om iz »skid« jedinice ne spada u prometne površine iz članka 4. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika u smislu određivanja udaljenosti iz ovoga članka.«.

Članak 6.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Članak 33.

1) Pristup oknima podzemnih spremnika, poluukopanim i nadzemnim spremnicima za tekuća goriva i UNP ne smije biti dozvoljen neovlaštenim osobama.
2) Okna spremnika iz stavka 1. ovoga članka moraju biti zatvorena poklopcem i zaključana, a s donje strane označena trajnom oznakom vrste goriva.«.

Članak 7.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:
»1) Oko nadzemnog spremnika za UNP i »skid« jedinice na udaljenosti od najmanje 2 m mora postojati ograda visine 2 m i izvan nje uočljivi natpisi o zabrani pristupa neovlaštenim osobama.«.

Članak 8.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:
»1) Skladištenje boca s UNP-om u paletama može se obavljati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. paleta mora biti izvedena od čeličnog materijala, konstruirana tako da je onemogućeno oštećenje boca prilikom prijevoza i postavljanja, kao i otuđenje boca,
2. može se postaviti najviše 7 paleta na posebnu uređenu površinu, sukladno članku 21. stavku 2. ovoga Pravilnika, koja je izvan drugih prometnih površina postaje, tako da je udaljenost krajnje boce od građevina, građevinskih dijelova i prostora iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika najmanje 5 m, izuzev prometne površine namijenjene za dolazak vozila koja se opskrbljuju bocama s UNP-om,
3. palete moraju biti uzemljene,
4. u paletama ukupno može biti najviše 140 boca punjenja do 10 kg.«.
U stavku 2. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: 4.«.

Članak 9.

U članku 53. stavak 3. mijenja se i glasi:
»3) Opskrba vozila UNP-om i prodaja izvan postaje dozvoljena je i na mjestima sukladnim posebnom propisu.«.
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
»6) Prodaja tekućih goriva za plovila i motorna vozila u marinama i uz prometnice dozvoljena je i u tipskim postajama s nadzemnim spremnicima ukupne zapremnine do 40 m3 za koje je Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo pozitivno mišljenje i koje se postavljene na mjestima i na način sukladan propisima o prostornom uređenju i gradnji.«.

Članak 10.

Poglavlje: »VIII. KAZNENE ODREDBE« i članci 54. i 55.. brišu se.

Članak 11.

Postojeće postaje dužne su uskladiti svoj rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-55595-2007.
Zagreb, 2. studenoga 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.