Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi

NN 116/2007 (12.11.2007.), Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

3406

Na temelju članka 75. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/2005, 142/2006 i 77/2007) državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENIM STANDARDIMA I MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE NAZIVA I OPISA RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se jedinstveni standardi i mjerila za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi.

UTVRĐIVANJE RADNIH MJESTA U
DRŽAVNOM TIJELU

Članak 2.

Radna mjesta u državnom tijelu, potrebni broj izvršitelja na radnom mjestu i uvjeti za raspored utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem redu.

NAZIV RADNOG MJESTA

Članak 3.

Naziv radnog mjesta u pravilniku o unutarnjem redu mora sadržavati naziv radnog mjesta s Popisa radnih mjesta u državnoj služ­bi, koji je sastavni dio Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u držav­noj službi, a može sadržavati i naznaku poslova koji se obavljaju na radnom mjestu (npr. viši savjetnik – specijalist za imovinsko-pravne poslove, savjetnik za pravna pitanja službeničkog sustava, referent za uredsko poslovanje).

KORIŠTENJE NAZIVA RADNOG MJESTA

Članak 4.

Kod donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto i drugih rješenja o pravima i obvezama državnih službenika koristi se naziv radnog mjesta u muškom ili ženskom rodu (npr. načelnik odjela/načelnica odjela, savjetnik/savjetnica).

OPIS RADNOG MJESTA

Članak 5.

Opis radnog mjesta sadrži sljedeće elemente:
a) osnovne podatke o radnom mjestu,
b) opis glavne svrhe radnog mjesta,
c) opis poslova radnog mjesta,
d) opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta (potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim državnim tijelima i komunikacije sa strankama, stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka).

OBJAŠNJENJE ELEMENATA OPISA RADNOG MJESTA

Članak 6.

Osnovni podaci o radnom mjestu sadrže: naziv kategorije i pot­kategorije u koju se radno mjesto razvrstava, naziv radnog mjesta, broj radnog mjesta u pravilniku o unutarnjem redu, naziv ustrojstvene jedinice, naziv radnog mjesta neposredno nadređenog državnog službenika, nazive radnih mjesta podređenih državnih službenika i broj državnih službenika koji rade na tim radnim mjestima.
Glavna svrha radnog mjesta sadrži kratki opis najvažnije zadaće određenog radnog mjesta (npr. glavna svrha radnog mjesta savjetnika u Odjelu za pravna pitanja službeničkog sustava: izrada nacrta mišljenja o pravnim propisima iz područja službeničkih odnosa).
Opis poslova radnog mjesta sadrži opis poslova i zadataka koji se pretežno obavljaju na radnom mjestu i približan postotak vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno.
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sadrži opis razine odnosno opsega standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta koji se odnosi na većinu poslova iz opisa poslova radnog mjesta.
Pod većinom poslova iz stavka 4. ovoga članka podrazumijeva se većina opisanih poslova, čiji je približan postotak vremena koji se provede u njihovom obavljanju veći od 60%.

SASTAVLJANJE OPISA RADNOG MJESTA

Članak 7.

Opis radnog mjesta sastavlja se kod pripreme novog ili izmjene važećeg pravilnika o unutarnjem redu, kada se utvrđuje novo radno mjesto, spajaju pojedina radna mjesta ili se radnom mjestu mijenja utvrđena potkategorija.

ANALITIČAR RADNIH MJESTA

Članak 8.

Opis radnog mjesta sastavlja državni službenik ustrojstvene jedinice nadležne za razvoj i upravljanje kadrovima u državnom tijelu, koji je zadužen za analizu radnih mjesta (u daljnjem tekstu: analitičar radnih mjesta) i završio je izobrazbu za analitičara opisa poslova radnih mjesta u državnoj službi.

ODGOVORNOST ZA DAVANJE POTREBNIH PODATAKA

Članak 9.

Analitičaru radnih mjesta potrebne podatke za sastavljanje opisa radnog mjesta daje državni službenik čiji se opis radnog mjesta sastavlja ili mijenja. Podatke potvrđuje voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice državnog tijela ili drugi državni službenik kojeg odredi čelnik tijela.
Ako se sastavlja opis novog radnog mjesta, analitičaru radnih mjesta potrebne podatke za sastavljanje opisa radnog mjesta daje voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice državnog tijela ili drugi državni službenik kojeg odredi čelnik tijela.
Državni službenici iz stavka 1. i 2. ovoga članka odgovorni su za točnost podataka navedenih u obrascu za opis radnog mjesta i upitniku za opis radnog mjesta.
Obrazac opisa radnog mjesta i Upitnika za opis radnog mjesta nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

ANALIZA RADNIH MJESTA

Članak 10.

Analitičar radnih mjesta analizira dobivene podatke za opis radnog mjesta i prema potrebi traži dodatne podatke ili pojašnjenja.
Analitičar radnih mjesta analizira opis svakog posla posebno i provjerava da li je za svaki od njih pravilno određen postotak vremena koje se provede u njegovom obavljanju, da li su opisani poslovi u skladu sa glavnom svrhom radnog mjesta, unutarnjim ustrojstvom, djelokrugom i ciljevima državnog tijela i nakon toga utvrđuje da li su opisani poslovi bitni i međusobno usklađeni.

ODREĐIVANJE POTKATEGORIJE RADNOG MJESTA

Članak 11.

Nakon analize svih podataka potrebnih za sastavljanje opisa radnog mjesta analitičar radnih mjesta određuje kategoriju i pot­kategoriju radnog mjesta iz Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi, koja tom radnom mjestu najviše odgovara.
Kao potkategorija u koju se radno mjesto razvrstava određuje se potkategorija koja odgovara većini poslova iz opisa radnog mjesta, ako je približan postotak vremena koje se provede u njihovom obavljanju veći od 60%.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

Članak 12.

Opis radnog mjesta unosi se u prijedlog pravilnika o unutarnjem redu i dostavlja na prethodnu suglasnost središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose, odnosno središ­njem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa.

POVJERENSTVO ZA PREGLED I PROCJENU OPISA RADNIH MJESTA

Članak 13.

U središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose osniva se povjerenstvo za pregled i procjenu opisa radnih mjesta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koji su dio prijedloga pravilnika o unutarnjem redu tijela državne uprave, stručnih službi i ureda Vlade Republike Hrvatske.
Povjerenstvo procjenjuje pravilnost i opravdanost predloženih opisa radnih mjesta i u slučaju uočenih nepravilnosti vraća prijedlog pravilnika državnom tijelu, uz smjernice na koji način nepravilnosti treba ispraviti.
Povjerenstvo daje mišljenje o opisima radnih mjesta i predlaže središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose davanje prethodne suglasnosti na prijedlog pravilnika o unutarnjem redu u dijelu koji se odnosi na opise radnih mjesta.

SASTAV POVJERENSTVA

Članak 14.

Članove Povjerenstva imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose iz reda državnih službenika koji imaju odgovarajuće iskustvo u području službeničkih odnosa i završili su izobrazbu u području opisa poslova radnih mjesta u državnoj službi.
Sjednicama Povjerenstva obvezno prisustvuje predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose i državnog tijela o čijim se opisima radnih mjesta raspravlja.

USKRAĆIVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU

Članak 15.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose odnosno središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa, uskratit će suglasnost na pravilnik koji nije u skladu sa zakonom ili drugim propisima, a osobito:
a) ako prijedlog pravilnika nije u skladu s uredbom o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela i odobrenim okvirnim brojem držav­nih službenika i namještenika,
b) ako nije pravilno određena kategorija i potkategorija radnog mjesta
c) ako su jedinstveni standardi za klasifikaciju radnih mjesta pogrešno primijenjeni,
d) ako opis radnog mjesta ne sadrži sve elemente određene ovim pravilnikom,
e) ako je neki element opisa radnog mjesta nepravilno opisan,
f) ako su pojedina radna mjesta u potkategoriji glavnog savjetnika i višeg savjetnika – specijaliste utvrđena u suprotnosti s ograničenjima propisanim u odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-01/06-01/663
Urbroj: 515-05/1-07-44
Zagreb, 5. listopada 2007.

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.