Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

NN 117/2007 (14.11.2007.), Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3413

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005 i 129/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. studenoga 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005 i 129/2006) u Tarifnom broju 62. točka (1) briše se.
Dosadašnje točke (2) i (3) postaju točke (1) i (2).

Članak 2.

Tarifni broj 63. mijenja se i glasi:

»(1) Za izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
       rješenja o izmjenama i dopunama tog rješenja
       i rješenja o izvedenom stanju                                        800,00
(2) Za izdavanje potvrde glavnog projekta, potvrde
     izmjene i/ili dopune glavnog projekta, građevinske
     dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske
     dozvole i potvrde izvedenog stanja:
     1. za zgradu građevinske (bruto) površine manje ili
      jednake 1000 m2, od cijene građenja                            0,50 ‰
2.   za zgradu građevinske (bruto) površine veće od
      1000 m2 i manje ili jednake 5000 m2, od cijene
      građenja                                                                         0,35 ‰
3.   za zgradu građevinske (bruto) površine veće od
      5000 m2 od cijene građenja                                            0,25 ‰
4.   za sve ostale građevine koje nisu navedene u
      podtočkama 1., 2. i 3. ove točke od cijene građenja         0,25 ‰
(3) Za izdavanje akta o izmjeni rješenja o uvjetima
     građenja, potvrde glavnog projekta i građevinske
    dozvole u vezi s imenom ili tvrtkom investitora i s
    produženjem važenja                                                         200,00
(4) Za tehnički pregled izgrađene građevine (nove
     ili rekonstruirane) radi izdavanja uporabne dozvole
     plaća se pristojba u istom iznosu kao i za izdavanje
     potvrde glavnog projekta odnosno građevinske dozvole.
(5) Za izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine i
     uvjerenja za uporabu građevine:
    1. za zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća
     od 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih
     djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća
      od 600 m2                                                                      400,00
     2. za sve ostale građevine koje nisu navedene u podtočki
     1. ove točke                                                                     800,00
(6) Za izdavanje rješenja o uklanjanju građevine                     800,00
(7) Za izdavanje rješenja o izvedenom stanju i potvrde
     izvedenog stanja, uz pristojbu iz točke (1) odnosno (2)
    ovoga Tarifnog broja plaća se i posebna upravna pristojba
     u iznosu komunalnog doprinosa koji se plaća prema
     posebnom zakonu pomnoženom s 0,5.
(8) Za izdavanje rješenja o izvedenom stanju na području za
     koje nije donijeta odluka o komunalnom doprinosu,
     uz pristojbu iz točke (1) ovoga Tarifnog broja plaća se
     i posebna upravna pristojba u iznosu kao za izdavanje
     rješenja o uvjetima građenja pomnoženom s 25.
(9) Za izdavanje potvrde izvedenog stanja na području za
     koje nije donijeta odluka o komunalnom doprinosu,
     uz pristojbu iz točke (2) ovoga Tarifnog broja plaća se
     i posebna upravna pristojba u iznosu kao za izdavanje
     potvrde glavnog projekta pomnoženom s 50.

Napomena:

Cijena građenja iz točke (2) ovoga Tarifnog broja utvrđuje se prema troškovniku koji je sastavni dio glavnog projekta, a za potvrdu izvedenog stanja množenjem građevinske (bruto) površine građevine i iznosa etalonske cijene građenja objavljene na temelju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koja važi na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde izvedenog stanja.
Upravna pristojba za izdavanje rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o uvjetima građenja, građevinske dozvole te potvrde izmjene i dopune glavnog projekta, za radove kojima se mijenja veličina postojeće odnosno odobrene građevine plaća se na razliku građevinske (bruto) površine odobrene građevine i površine za koju se traži izmjena i dopuna navedenog rješenja, dozvole, odnosno potvrde.
Na području posebne državne skrbi pristojbe po ovom Tarifnom broju plaćaju se umanjene za 50%.
Pristojbu po ovom Tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena građevina u ratnim razaranjima. Pristojba se ne plaća za izdavanje mišljenja u svezi s provođenjem Zakona o prostornom uređenju i gradnji niti za potvrde koje prema tom Zakonu izdaje građevinska inspekcija.«.

Članak 2.

Za izdavanje potvrde glavnog projekta, potvrde izmjene i/ili dopune glavnog projekta, građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, načelne dozvole, rješenja o uklanjanju građevine i rješenja o tipskom projektu na temelju Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/2003 i 100/2004), plaća se upravna pristojba i dodatna pristojba prema Tarifi Zakona o upravnim pristojbama.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/07-01/01
Urbroj: 5030105-07-1
Zagreb, 8. studenoga 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.