Pravilnik o dopunama Pravilnika o industrijskom dizajnu

NN 117/2007 (14.11.2007.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o industrijskom dizajnu

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3421

Na temelju članka 61. Zakona o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 173/2003 i 76/2007) ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Članak 1.

U Pravilniku o industrijskom dizajnu («Narodne novine«, broj 72/2004), u članku 5. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Ne dovodeći u pitanje odredbu iz stavka 2. ovoga članka, na prikazu dizajna mogu se nalaziti isprekidane linije, ako se takvim linijama označavaju vidljivi dijelovi dizajna za koje se ne traži zaštita u navedenom postupku.«

Članak 2.

U članku 14. iza točke 15. dodaju se točke 16. i 17. koje glase:
»16. datum donošenja zaključka o odbacivanju prijave industrijskoga dizajna odnosno datum donošenja rješenja o odbijanju registracije industrijskoga dizajna, ako su takve odluke donesene,
17. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena, i to:
– podaci o podnositelju žalbe; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podnositelja žalbe,
– broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi,
– datum zaprimanja žalbe,
– podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na zastupnike u postupku povodom žalbe,
– podatke o uplaćenim pristojbama i naknadama troškova postupka za podnošenje žalbe,
– datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe.«

Članak 3.

U članku 15. iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi:
»19. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena, i to:
– podaci o podnositelju žalbe; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podnositelja žalbe,
– broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi,
– datum zaprimanja žalbe,
– podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na zastupnike u postupku povodom žalbe,
– podatke o uplaćenim pristojbama i naknadama troškova postupka za podnošenje žalbe,
– datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe.«

Članak 4.

Iza članka 22. dodaje se novo poglavlje VIII. te naslov i članak 22.a koji glase:

»VIII. ŽALBA

Postupak povodom žalbe

Članak 22.a

(1) Postupak povodom žalbe pokreće se podnošenjem žalbe Žalbenom vijeću.
(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
1. izričitu naznaku da se podnosi žalba,
2. podatke o podnositelju žalbe (za fizičke osobe ime, prezime i adresu, a za pravne osobe tvrtku i sjedište),
3. klasifikacijsku oznaku rješenja protiv kojeg se podnosi žalba,
4. registarski broj prijave industrijskoga dizajna ili registarski broj industrijskoga dizajna,
5. navod o tome podnosi li se žalba na rješenje u cijelosti ili na pojedine njegove dijelove, te obrazložene razloge zbog kojih se podnosi žalba, s potrebnim dokazima.
(3) Uz žalbu se dostavlja dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.
(4) Žalba se u dva istovjetna primjerka predaje neposredno ili šalje poštom Zavodu, koji ju posredstvom Tajništva iz članka 91. stavka 5. Zakona o patentu (»Narodne novine« broj 173/2003, 87/2005i 76/2007) dostavlja Žalbenom vijeću.«
Dosadašnje poglavlje VIII. postaje poglavlje IX.

Članak 5.

Iza članka 23. dodaje se poglavlje X. te naslov i članak 23.a koji glase:

»X. PRIJAVA DIZAJNA ZAJEDNICE

Podnošenje prijave dizajna Zajednice putem Zavoda

Članak 23.a

(1) Ako se prijava za registraciju dizajna Zajednice (u daljnjem tekstu: »prijava dizajna Zajednice«) podnosi putem Zavoda, podnositelj je dužan uz prijavu dizajna Zajednice podnijeti i dokaz o uplati upravne pristojbe i naknade troškova za proslijeđivanje prijave dizajna Zajednice Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, u skladu s posebnim propisima.
(2) Ako pri podnošenju prijave dizajna Zajednice nisu uplaćene propisane upravne pristojbe i naknade troškova za proslijeđivanje prijave dizajna Zajednice, te ako iste ne budu uplaćene niti Zavodu bude podnesen dokaz o njihovoj uplati u roku od 14 dana od primitka prijave dizajna Zajednice u Zavodu, smatrat će se da je podnositelj odustao od prijave dizajna Zajednice.«
Dosadašnje poglavlje IX. postaje poglavlje XI.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. lipnja 2008. godine te članka 5. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: 023-03/07-01/00043
Urudžbeni broj: 533-01-07-1
Zagreb, 30. listopada 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.