Pravilnik o dopunama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvrsnosti proizvoda i usluga

NN 117/2007 (14.11.2007.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvrsnosti proizvoda i usluga

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3422

Na temelju članka 57. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 173/2003, 186/03 i 76/2007), ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 72/2004), u članku 8. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:
»10. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena (podaci o podnositelju žalbe, broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi, datum zaprimanja žalbe, podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima, te datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe).«

Članak 2.

U članku 9. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:
»10. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena (podaci o podnositelju žalbe, broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi, datum zaprimanja žalbe, podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima, te datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe).«

Članak 3.

U članku 10., iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:
»11. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena (podaci o podnositelju žalbe, broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi, datum zaprimanja žalbe, podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima, te datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe).»

Članak 4.

U članku 11. iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:
»11. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena (podaci o podnositelju žalbe, broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi, datum zaprimanja žalbe, podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima, te datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe).«

Članak 5.

Iza članka 25. dodaje se podnaslov i članak 25.a koji glase:

»Postupak povodom žalbe

Članak 25.a

(1) Postupak povodom žalbe pokreće se podnošenjem žalbe Žalbenom vijeću.
(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
1. izričitu naznaku da se podnosi žalba,
2. tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime i sjedište odnosno adresu podnositelja žalbe,
3. klasifikacijsku oznaku rješenja na koje se podnosi žalba,
4. zaštićeni naziv i registarski broj oznake,
5. registarski broj ovlaštenog korisnika,
6. navod o tome podnosi li žalbu na rješenje u cijelosti ili na pojedine njegove dijelove, obrazložene razloge zbog kojih se podnosi žalba, s potrebnim dokazima,
7. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.
(3) Žalba se u dva istovjetna primjerka predaje neposredno ili šalje poštom Zavodu, koji ju posredstvom Tajništva iz članka 91. stavka 5. Zakona o patentu («Narodne novine» broj 173/2003, 87/2005i 76/2007) dostavlja Žalbenom vijeću.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2008. godine.

Klasa: 023-03/07-01/00041
Urudžbeni broj: 533-01-07-1
Zagreb, 30. listopada 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.