Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

NN 117/2007 (14.11.2007.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3424

Na osnovi odredbi članka 44. stavka 4., članka 139. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03.,48/05. i 85/06.), i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 50. sjednici održanoj 24. listopada 2007. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine« broj 94/05.,136/06. i 80/07. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 3. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/308
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 24. listopada 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.