Pravilnik o nepoželjnim i zabranjenim tvarima u hrani za životinje

NN 118/2007 (15.11.2007.), Pravilnik o nepoželjnim i zabranjenim tvarima u hrani za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3431

Na temelju članka 65. alineja 5. i 6. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NEPOŽELJNIM I ZABRANJENIM TVARIMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za higijenu hrane za životinje koji se odnose na prisutnost nepoželjnih i zabranjenih tvari.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:
a) Hrana za životinje – svaka tvar ili proizvod, uključujući i dodatke hrani za životinje, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, namijenjen hranidbi životinja;
b) Krmiva – proizvodi biljnog ili životinjskog podrijetla u izvornom obliku, svježi ili konzervirani, nusproizvodi industrijske prerade, te organske ili anorganske tvari koje sadrže ili ne sadrže dodatke hrani za životinje, a namijenjene su hranidbi životinja izravno ili nakon prerade u postupku proizvodnje krmnih smjesa ili kao nosači premiksa;
c) Dodaci hrani za životinje – u skladu s propisanim člankom 2. stavkom 1. točkom a) Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07);
d) Premiksi – mješavine dodataka hrani za životinje ili mješavine jednog ili više dodatka hrani za životinje s krmivima ili vodom kao nosačima, a nisu namijenjene izravnoj hranidbi životinja;
e) Krmna smjesa – mješavina krmiva sa ili bez dodataka hrani za životinje namijenjena hranidbi životinja u obliku potpune ili dopunske krmne smjese;
f) Dopunska krmna smjesa – mješavina hrane za životinje s visokim udjelom pojedinih sastojaka koja zbog svog sastava nije namijenjena za izravnu hranidbu životinja već se koristi isključivo s drugom hranom za životinje da bi zadovoljila dnevni obrok;
g) Potpuna krmna smjesa – mješavina hrane za životinje koja svojim sastavom zadovoljava dnevni obrok;
h) Proizvodi namijenjeni hranidbi životinja – krmiva, premiksi, dodaci hrani za životinje, ostala hrana za životinje i svi drugi proizvodi namijenjeni hranidbi životinja;
i) Dnevni obrok – količina hrane za životinje preračunata na 12% udjela vode koja zadovoljava ukupne dnevne hranidbene potrebe životinje s obzirom na njezinu vrstu, kategoriju i proizvodnost;
j) Životinje – životinjske vrste koje se uobičajeno drže ili uzgajaju za proizvodnju hrane, kao i one koje žive slobodno u divljini u slučajevima kada se dohranjuju;
k) Stavljanje na tržište – držanje hrane za životinje u svrhu prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li naplatan, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve;
l) Nepoželjne tvari – bilo koja tvar ili proizvod osim patogenih mikroorganizama, čija nazočnost na, i/ili u proizvodu namijenjenom hranidbi životinja predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje životinja, ljudi, potencijalnu opasnost za okoliš ili može negativno utjecati na stočarsku proizvodnju;
m) Zabranjene tvari u hrani za životinje – tvari i proizvodi navedeni u Prilogu 3. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: zabranjene tvari).
n) Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – Uprava za veterinarstvo.

Članak 3.

1) Proizvodi namijenjeni hranidbi životinja smiju se uvoziti, stavljati na tržište i koristiti ako su zdravstveno ispravni, propisane kakvoće, te ako pravilnim korištenjem ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i životinja, opasnost za okoliš i nemaju nikakav negativan utjecaj na stočarsku proizvodnju.
2) Proizvodi namijenjeni hranidbi životinja ne udovoljavaju zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka ako prisutnost nepoželjnih tvari u navedenim proizvodima prelazi najvišu dopuštenu količinu određenu u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

1) Dozvoljava se prisutnost nepoželjnih tvari navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika u proizvodima namijenjenim hranidbi životinja isključivo uz poštivanje najvećih dopuštenih količina i drugih uvjeta navedenih u navedenom Prilogu.
2) U svrhu smanjenja ili otklanjanja nepoželjnih tvari u proizvodima namijenjenim hranidbi životinja subjekti u poslovanju s hranom za životinje u suradnji s nadležnim tijelom utvrđuju izvor, podrijetlo i uzrok prisutnosti nepoželjnih tvari u hrani za životinje u slučajevima kada su dopuštene količine prekoračene i kada je to prekoračenje utvrđeno.
3) Za nepoželjne tvari u hrani za životinje, za koje je propisan prag naveden u Prilogu 2. stupcu (3) ovoga Pravilnika, njihov izvor, podrijetlo i uzrok prisutnosti u hrani za životinje, utvrđuje se u slučaju kada je taj prag prijeđen.

Članak 5.

Proizvode namijenjene hranidbi životinja, koji sadrže nepoželjne tvari u količini većoj od najveće dopuštene količine propisane u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, zabranjeno je miješati u svrhu njihovog razrjeđenja s istim ili drugim proizvodima namijenjenim hranidbi životinja.

Članak 6.

U dopunskim krmnim smjesama najviša dopuštena količina nepoželjnih tvari izračunava se na temelju postotnog udjela dopunskih krmnih smjesa u potpunoj krmnoj smjesi i ne smije prijeći najviše dopuštene količine propisane u Prilogu 1. ovoga Pravilnika za potpune krmne smjese.

Članak 7.

Na temelju novih znanstveno stručnih spoznaja ili u slučaju novih saznanja o negativnom djelovanju nepoželjnih tvari na okoliš, zdravlje ljudi i životinja, nadležno tijelo propisuje druge najviše dopuštene količine nepoželjnih tvari i novih nepoželjnih tvari u proizvodima namijenjenim hranidbi životinja, izmjenama i dopunama Priloga 1. i 2. ovoga Pravilnika

Članak 8.

1) Nadležno tijelo, u skladu s posebnim postupkom, određuje kriterije za detoksikacijske postupke proizvoda namijenjenih hranidbi životinja.
2) Nadležno tijelo provodi mjere nadzora i kontrole nad provedenim postupkom detoksikacije iz stavka 1. ovog članka i kontrole najviše dopuštene količine nepoželjnih tvari u detoksiciranim proizvodima namijenjenim hranidbi životinja.

Članak 9.

Prilozi 1 – 3. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 69., 72. i 73. Pravilnika o kakvoći stočne hrane (»Narodne novine«, broj 26/98, 120/98, 55/99, 76/03 i 22/06).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/108
Urbroj: 525-1-07-02
Zagreb, 5. studenoga 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


PRILOG 1.

NAJVEĆE DOPUŠTENE KOLIČINE NEPOŽELJNIH TVARI U HRANI ZA ŽIVOTINJE

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni hranidbi životinja

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm), kada je udio vode u hrani za životinje, preračunat na 12%

(1)

(2)

(3)

1.   Arsen (5)

Krmiva, osim:

2

–   brašna dobivenog od trava, sušene lucerke ili djeteline te sušeni repini rezanci i sušeni melasirani repini rezanci

4

–   pogače od palminih koštica

4(6)

–   fosfata i kalcificiranih morskih algi

10

–   kalcijevog karbonata

15

–   magnezijevog oksida

20

–   hrane za životinje dobivene preradom ribe ili drugih morskih životinja

15(6)

 

–   brašna morskih algi i krmiva dobivenih preradom morskih algi

40(6)

Potpune krmne smjese, osim:

2

–   potpunih krmnih smjesa za hranidbu riba i potpunih krmnih smjesa za hranid­bu krznaša

6(6)

Dopunske krmne smjese, osim:

4

–   mineralnih krmnih smjesa

12

2.   Olovo(8)

Krmiva, osim:

10

–   zelene krme(7)

30(9)

–   fosfata i kalcificiranih morskih algi

15

–   kalcijevog karbonat

20

–   kvasaca

5

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mineralnih elemenata u tragovima, osim:

100

–   cinkovog oksida

400(9)

–   manganovog oksida, željezo karbonata, bakar karbonata

200(9)

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprječavanje stvaranja gruda, osim:

30(9)

–   klinoptiolita vulkanskog podrijetla

60(9)

Premiksi

200(9)

Dopunske krmne smjese, osim:

10

–   mineralnih krmnih smjesa

15

Potpune krmne smjese

5

3.   Fluor(10)

Krmiva, osim:

150

–   krmiva životinjskog podrijetla osim morskih rakova poput krila

500

–   morskih rakova poput krila

3000

–   fosfata

2000

–   kalcijevog karbonata

350

–   magnezijevog oksida

600

–   kalcificiranih morskih alge

1000

Vermikulit (E 561)

3000(9)

Dopunske krmne smjese

 

–   koje sadrže ≤ 4% fosfora

500

–   koje sadrže > 4% fosfora

125 za svakih 1% fosfora

Potpune krmne smjese, osim:

150

–   potpunih krmnih smjesa za goveda, ovce i koze

 

     – u laktaciji

30

     – ostale

50

–   potpunih krmnih smjesa za svinje

100

–   potpunih krmnih smjesa za perad

350

–   potpunih krmnih smjesa za piliće

250

4.   Živa

Krmiva, osim:

0,1

–   hrana za životinje proizvedene preradom ribe ili drugih morskih životinja

0,5

–   kalcijevog karbonata

0,3

Potpune krmne smjese, osim:

0,1

–   potpune hrane za pse i mačke

0,4

Dopunske krmne smjese, osim:

0,2

–   dopunske hrane za pse i mačke

 

5.   Nitriti

Riblje brašno

60 (izraženo kao natrijev nitrit)

Potpune krmne smjese, osim:

15 (izraženo kao natrijev nitrit)

–   hrane za kućne ljubimce s iznimkom hrane za ptice i akvarijske ribice

 

6.   Kadmij(11)

Krmiva biljnog podrijetla

1

Krmiva životinjskog podrijetla

2

Krmiva mineralnog podrijetla, osim:

2

–   fosfata

10

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mineralnih elemenata u tragovima, osim:

10

 

–   bakar oksida, manganovog oksida, cinkovog oksida i manganovog sulfat monohidrata

30(9)

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprječavanje stvaranja gruda

2

Premiksi

15(9)

Mineralne mješavine

 

–   koje sadrže < 7% fosfora

5

–   koje sadrže ≥ 7% fosfora

0,75 za svakih 1% fosfora, s time da je najviša dopuštena količina kadmija 7,5

Dopunska hrana za kućne ljubimce

2

Ostale dopunske krmne smjese

0,5

Potpune krmne smjese za goveda, ovce i koze te hrana za ribe, osim:

1

–   potpune hrane za kućne ljubimce

2

–   potpunih krmnih smjesa za telad, janjad i jarad te ostalih potpunih krmnih smjesa

0,5

7.   Aflatoksin B1

Krmiva

0,02

Potpune krmne smjese za goveda, ovce i koze, osim:

0,02

–   potpunih krmnih smjesa za životinje za proizvodnju mlijeka

0,005

–   potpunih krmnih smjesa za telad i janjad

0,01

Potpune krmne smjese za svinje i perad (osim mladih životinja)

0,02

Ostale potpune krmne smjese

0,01

Dopunske krmne smjese za goveda, ovce i koze (osim dopunskih krmnih smjesa za životinje za proizvodnju mlijeka, telad i janjad)

0,02

Dopunske krmne smjese za svinje i perad (osim mladih životinja)

0,02

Ostale dopunske krmne smjese

0,005

8.   Deoxynivalenol

Krmiva

 

–   žitarice i proizvodi od žitarica(*), osim nusproizvoda kukuruza

5

–   nusproizvodi kukuruza

5

Dopunske i potpune krmne smjese, osim

2

–   Dopunskih i potpunih krmnih smjesa za svinje

0,5

–   Dopunskih i potpunih krmnih smjesa za telad (< 4 mjeseca), janjad i jarad

1

9.   Zearalenon

Krmiva

 

–   žitarice i proizvodi od žitarica(*), osim nusproizvoda kukuruza

2

–   nusproizvodi kukuruza

3

Dopunske i potpune krmne smjese

 

–   Dopunskih i potpunih krmnih smjesa za prasad i prvopraskinja

0,1

–   Dopunske i potpune krmne smjese za krmače i tovljenike

0,25

–   Dopunske i potpune krmne smjese za telad, mliječne krave, ovce (uključujući janjad), koze (uključujući jarad)

0,5

10. Ohratoksin A

Krmiva

 

–   Žitarice i proizvodi od žitarica(*)

0,25

Dopunske i potpune krmne smjese

 

–   Dopunske i potpune krmne smjese za svinje

0,05

–   Dopunske i potpune krmne smjese za perad

0,1

11. Fumonisin B1 + B2

Krmiva

 

–   Kukuruz i proizvodi od kukuruza(**)

 

Dopunske i potpune krmne smjese za:

 

–   Svinje, konje (Equidae), kuniće i kućne ljubimce

5

–   Ribe

10

–   Perad, telad (< 4 mjeseca), janjad i jarad

20

–   Goveda (> 4 mjeseca) i krznaše

50

12. T-2 toksin (izraženo kao t-2 toksin + HT-2 toksin)

Potpune i dopunske krmne smjese za:

– svinje, perad i telad

0.5

13. Cijanovodična kiselina

Krmiva, osim:

50

–   sjemenki lana

250

–   pogača od lanenog sjemena

350

–   proizvoda od tapioke te bademove pogače

100

Potpune krmne smjese, osim:

50

–   potpunih krmnih smjesa za piliće

10

14. Slobodni gosipol

Krmiva, osim:

20

–   sjemenki pamuka

5000

–   brašna i pogače od sjemenki pamuka

1200

Potpune krmne smjese, osim:

20

–   potpunih krmnih smjesa za goveda, ovce i koze

500

–   potpunih krmnih smjesa za perad (osim nesilica) i telad

100

–   potpunih krmnih smjesa za kuniće i svinje (osim prasadi)

60

15. Teobromin

Potpune krmne smjese, osim:

300

–   potpunih krmnih smjesa za odrasla goveda

700

16. Eterično ulje gorušice

Krmiva, osim:

100

–   pogača uljane repice

4000 (izraženo kao alil izotiocijanat)

Potpune krmne smjese, osim:

150 (izraženo kao alil izotiocijanat)

–   potpunih krmnih smjesa za goveda, ovce i koze (osim mladih životinja)

1000 (izraženo kao alil izotiocijanat)

–   potpunih krmnih smjesa za svinje (osim prasadi) i perad

500 (izraženo kao alil izotiocijanat)

17. Viniltiooksazolidon

Potpune krmne smjese za perad, osim:

1000

–   potpunih krmnih smjesa za nesilice

500

18. Ražena snijet (Claviceps purpurea)

Hrana za životinje koja sadrži nemljevene žitarice

1000

19.Sjeme korova i nemljeveno ili cijelo voće koje sadrži alkaloide, glukozide ili druge otrovne tvari, pojedinačno ili u kombinaciji uključujući

Hrana za životinje

3000

a)   Lolium temulentum L.

Hrana za životinje

1000

b)  Lolium remotum Schrank

Hrana za životinje

1000

c)   Dantura stramonium L.

Hrana za životinje

1000

20. Sjeme ricinusa – Ricinus communis

Hrana za životinje

10 (izraženo u broju ljuski sjemena ricinusa)

21. Crotalaria spp.

Hrana za životinje

100

22. Aldrin(12)

23. Dieldrin(12)

 

Hrana za životinje, osim:

0,01(13)

–   masti i ulja

0,1(13)

–   hrana za ribe

0,02 (13)

24. Kamfeklor (toksafen) – sum of indicator congeners CHB 26, 50 i 62(14)

–   ribe, druge vodene životinje, njihovi proizvodi i nusproizvodi, osim ribljeg ulja

0,02

–   Riblje ulje(15)

0,2

–   Hrana za ribe(15)

0,05

25. Klordan (zbroj cis- i trans- izomera te oksiklordana, izraženi kao klordan)

Hrana za životinje, osim:

0,02

–   masti i ulja

0,05

26. DDT (zbroj DDT-, TDE- i DDE-izomera, izražen kao DDT)

Hrana za životinje, osim:

0,05

–   masti i ulja

0,5

27. Endosulfan (zbroj alfa- i beta-izomera i endosulfansulfata, izražen kao endosulfan)

Hrana za životinje, osim:

0,1

–   kukuruza i proizvoda podrijetlom od kukuruza

0,2

–   uljarica i proizvoda podrijetlom od uljarica, osim sirovog ulja

0,5

–   sirovo biljno ulje

1

–   Potpune krmne smjese za ribe

0.005

28. Endrin (zbroj endrina i delta-ketoendrina, izražen kao endrin)

Hrana za životinje, osim:

0,01

–   masti i ulja

0,05

29.Heptaklor (zbroj heptakolra i heptaklorepoksida, izražen kao hep­taklor)

Hrana za životinje, osim:

0,01

–   masti i ulja

0,2

30. Heksaklorbenzen (HCB)

Hrana za životinje, osim:

0,01

–   masti i ulja

0,2

31. Heksaklorcikloheksani (HCH)

 

 

31.1. Alfa-izomeri

Hrana za životinje, osim:

0,02

–   masti i ulja

0,2

31.2. Beta-izomeri

Krmiva, osim:

0,01

–   masti i ulja

0,1

Krmne smjese, osim:

0,01

–   krmnih smjesa za krave

0,005

31.3. Gama-izomeri

Hrana za životinje, osim:

0,2

–   masti i ulja

2

32a. Dioksini (zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDDa) i polikloriranih dibenzo-furana (PCDFa) izražen u toksičnim ekvivalentima koristeći faktore iz tablice Svjetske zdravstvene organizacije (1)

a)  krmiva biljnog podrijetla, osim biljnog ulja i njegovih nusproizvoda

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

b)  biljno ulje i njegovi sporedni proizvodi

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

c)  mineralna krmiva

1 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

d)  životinjska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja

2 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

e)  ostali proizvodi podrijetlom od kopnenih životinja, uključujući mlijeko i proizvode od mlijeka te jaja i proizvode od jaja

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

f)   riblje ulje

6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

g)  ribe, druge vodene životinje, njihovi proizvodi i nusproizvodi, osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti(4)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

h)  hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

i) dodaci hrani za životinje: kaolin, kalcijev sulfat dihidrat, vermikulit, natrolit-fonolit, sintetski kalcijevi aluminati i klinoptioliti sedimentnog podrijetla koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprečavanje stvaranja gruda

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

j)  dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mineralnih elemenata u tragovima

1 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

k)  premiksi

1 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

l)   krmne smjese, osim krmnih smjesa za hranidbu krznaša, hrane za ribe i hrane za kućne ljubimce

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

m) hrana za ribe, hrana za kućne ljubimce

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

32.b. Zbroj dioksina i dioksinu sličnih PCBa (zbroj polikloriranih dibenzo-paradioksina (PCDDa), polikloriranih dibenzo-furana (PCDFa) i polikloriranih bifenila (PCBa)) izražen u toksičnim ekvivalentima koristeći faktore iz tablice Svjetske zdravstvene organizacije (1)

a) krmiva biljnog podrijetla, osim biljnog ulja i njegovih nusproizvoda

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

b)  biljno ulje i njegovi nusproizvodi

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

c)  mineralna krmiva

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

d)  životinjska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja

3 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

e)  ostali proizvodi podrijetlom od kopnenih životinja, uključujući mlijeko i proizvode od mlijeka te jaja i proizvode od jaja

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

f)   riblje ulje

24 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

g) ribe, druge vodene životinje, njihovi proizvodi i sporedni proizvodi, osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti(4)

4,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

h)  hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti

11 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

i) dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprječavanje stvaranja gruda

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

j) dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mineralnih elemenata u tragovima

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

k)  premiksi

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

l)   krmne smjese, osim krmnih smjesa za hranidbu krznaša, hrane za ribe i hrane za kućne ljubimce

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

m) hrana za ribe, hrana za kućne ljubimce

7 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg(2)

33. Marelica Prunus armeniaca L.

Hrana za životinje

Sjemenje i plodovi biljnih vrsta navedenih nasuprot te njihovi proizvodi, mogu biti prisutni samo u tragovima koje nije moguće količinski utvrditi

34. Gorki badem Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke

 

35.Neoljušteni žir bukve Fagus silvatica L.

 

 

36. Lanak zubasti Camelina sativa (L.) Crantz

37.Mowrah, Bassia, Madhuca Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Eng.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)

38.Purghera - Jatropha curcas L.

39. Croton - Croton tiglium L.

40.Indijska gorušica – Brassica juncea (L.) Czern. and Coss. spp. Intergrifolia (West.) Thell.

41.Sareptian mustard – Brassica juncea (L.) Czern. and Coss. spp. juncea

42.Chinese mustard – Brassica juncea (L.) Czern. and Coss. spp. Juncea var. lutea Batalin

43. Brassica nigra (L.) Koch

44.Ethiopian mustard – Brassica carinata A. Braun

(1) Toksično ekvivalentni faktori (World Health Organization - Toxic Equivalency Factors, WHO-TEF) za procjenu rizika od polikloriranih bifenila (PCB), polikloriranih dibenzo-paradioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzofurana (PCDF) za zdravlje ljudi i okoliša utemeljeni na sjednici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Stockholmu, Švedska, od 15. do 18. lipnja 1997. (Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs and PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).
 

Srodnici

TEF vrijednosti

Srodnici

TEF vrijednosti

Dibenzo paradioksini (PCDD)

 

Dioksinima slični poliklorirani bifenili

 

2,3,7,8 TCDD

1

Ne orto PCBi + Mono orto PCBi

 

1,2,3,7,8 PeCDD

1

Ne orto PCBi

 

1,2,3,4,7,8 HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8 HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9 HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD

0,001

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

 

 

Dibenzofurani (PCDF)

 

Mono orto PCBi

 

2,3,7,8 TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8 PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8 PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8 HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8 HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9 HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8 HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9 HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0001

 

 

Kratice »T« tetra, »Pe« penta, »Hx« heksa, »Hp« hepta, »O« okta, »CDD« klordibenzodioksin, »CDF« klordibenzofuran, »CB« klorbifenil

(2) Gornje količine - izračunate su pod pretpostavkom da su sve vrijednosti različitih spojeva (srodnika) ispod razine detekcije jednake razini detekcije.
(3) Pojedinačna najviša dopuštena količina dioksina (PCDD/F) ostaje važeća privremeno. Njihova količina u proizvodima namijenjenim hranidbi životinja navedenim u točki 32a mora biti niža od najveće dopuštene za dioksine i zbroja dioksina i dioksinu srodnih PCBa tijekom tog privremenog perioda.
(4) Svježa, neprerađena riba koja se koristi za hranidbu krznaša nije predmet ograničenja količina dioksina i srodnika. Za hranidbu kućnih ljubimaca, životinja u zoološkim vrtovima i životinja u cirkusu dopuštena razina je 4,0ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda i 8,0ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda. Proteini životinjskog podrijetla proizvedeni od ovih životinja (krznaši, kućni ljubimci, životinje u zoološkim vrtovima i životinje u cirkusu) ne smiju se koristiti u hranidbenom lancu niti se smiju koristiti za hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane.
(5) Najveća dopuštena količina odnosi se na ukupni arsen.
(6) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje na zahtjev nadležnog tijela dužan je priložiti rezultate analiza kojima dokazuje da je količina anorganskog arsena manja od 2ppm. Ova analiza posebno je značajna kod morske alge vrste Hizikia fusiforme.
(7) Zelena krma uključuje sijeno, silažu, svježu travu, itd.
(8) Količina olova određuje se nakon 30 minuta ekstrakcije nitritnom kiselinom (5% w/w) na temperaturi vrenja. Drugi postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati samo onda kada je utvrđeno da imaju isti ekstrakcijski učinak.
(9) Najveće dopuštene količine će se mijenjati u skladu s znanstveno-tehnološkim spoznajama s ciljem smanjivanja njihove količine.
(10) Količina fluora određuje se nakon 20 minuta ekstrakcije kloridnom kiselinom 1N na sobnoj temperaturi. Drugi postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati samo onda kada je utvrđeno da imaju isti ekstrakcijski učinak.
(11) Količina kadmija određuje se nakon 30 minuta ekstrakcije nitritnom kiselinom (5% w/w) na temperaturi vrenja. Drugi postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati samo onda kada je utvrđeno da imaju isti ekstrakcijski učinak.
(12) Pojedinačno ili skupno kao dieldrin.
(13) Najveća dopuštena količina aldrina ili dieldrina, pojedinačno ili skupno kao dieldrin.
(14) Sustav brojčanog označavanja po Parlaru
– CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane,
– CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane,
– CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.
(15) Najveće dopuštene količine će se mijenjati u skladu s znanstveno-tehnološkim spoznajama u svrhu smanjivanja njihove količine.
(*) Pojam »žitarice i proizvodi od žitarica« uključuje zrna žitarica, proizvode i nusproizvode od zrna žitarica, voluminozna krmiva i ostala krmiva podrijetlom od žitarica.
(**) Pojam »kukuruz i proizvodi od kukuruza« uključuje zrna kukuruza, proizvode i nusproizvode od zrna kukuruza, voluminozna krmiva i ostala krmiva podrijetlom od kukuruza.

PRILOG 2.

PRAG ZA POKRETANJE POSTUPKA UTVRĐIVANJA IZVORA, PODRIJETLA I UZROKA PRISUTNOSTI NEPOŽELJNIH TVARI U HRANI ZA ŽIVOTINJE

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni hranidbi životinja

Prag za pokretanje postupka, kada je udio vode u hrani za životinje preračunat na 12%

Komentar i dodatne informacije (npr. oblik postupka koji treba poduzeti)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.  Zbroj dioksina i dioksinu sličnih PCBa (zbroj polikloriranih dibenzo-paradioksina (PCDDa), polikloriranih dibenzo-furana (PCDFa) izražen u toksičnim ekvivalentima koristeći faktore iz tablice Svjetske zdravstvene organizacije(1)

(a) Krmiva biljnog podrijetla, osim biljnih ulja i njihovih nusproizvoda

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(b) Biljna ulja i njihovi nuspro­izvodi

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(c) Krmiva mineralnog podrijetla

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(d) Životinjska mast uključujući mliječnu mast i mast iz jaja

1 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(e) Drugi proizvodi od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(f)  Riblje ulje

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

U mnogim slučajevima nije potrebno pronaći uzrok kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari jed­naka ili veća od praga za pokretanje postupka svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja poduzimanja mjera i postupaka koji će se poduzeti kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(g) Ribe, drugi vodene životinje, njihovi proizvodi i sporedni proizvodi, osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti

1 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

U mnogim slučajevima nije potrebno pronaći uzrok kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari jed­naka ili veća od praga za pokretanje postupka svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja poduzimanja mjera i postupaka koji će se poduzeti kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(h) Hidroliziranje riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

U mnogim slučajevima nije potrebno pronaći uzrok kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari jed­naka ili veća od praga za pokretanje postupka svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja poduzimanja mjera i postupaka koji će se poduzeti kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(i)    Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprječavanje stvaranja gruda

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(j)    Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mineralnih elemenata u tragovima

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(k)   Premiksi

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije

 

(l)    Krmne smjese, osim krmnih smjesa za hranidbu krznaša, hrane za ribe i hrane za kućne ljubimce

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije

 

(m)  Hrana za ribe i hrana za kuć­ne ljubimce

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(2)(3)

U mnogim slučajevima nije potrebno pronaći uzrok kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari jed­naka ili veća od praga za pokretanje postupka svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja poduzimanja mjera i postupaka koji će se poduzeti kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

2.  Dioksinu slični PCBi (zbroj polikloriranih bifenila (PCBa) izražen u toksičnim ekvivalentima koristeći faktore iz tablice Svjetske zdravstvene organizacije(1)

(a)   Krmiva biljnog podrijetla, osim biljnih ulja i njihovih nusproizvoda

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(b)   Biljna ulja i njihovi nusproizvodi

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(c)   Krmiva mineralnog podrijetla

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(d)   Životinjska mast uključujući mliječnu mast i mast iz jaja

0,75 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(e)   Drugi proizvodi od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postupke s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(f)    Riblje ulje

14 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

U mnogim slučajevima nije potrebno pronaći uzrok kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari jed­naka ili veća od praga za pokretanje postupka svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja poduzimanja mjera i postupaka kojie će se poduzeti kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(g)   Ribe, druge vodene životinje, njihovi proizvodi i nusproizvodi, osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti

2,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

U mnogim slučajevima nije potrebno pronaći uzrok kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari jed­naka ili veća od praga za pokretanje postupka svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja poduzimanja mjera i postupaka koji će se poduzeti kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(h)   Hidroliziranje riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti

7 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

U mnogim slučajevima nije potrebno pronaći uzrok kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim, u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari jed­naka ili veća od praga za pokretanje postupka svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja poduzimanja mjera i postupaka koji će se poduzeti kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

 

(i)    Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i sredstava za sprečavanje stvaranja gruda

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postupci, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(j)    Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mineralnih elemenata u tragovima

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(k)   Premiksi

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(l)    Krmne smjese, osim krmnih smjesa za hranidbu krznaša, hrane za ribe i hrane za kućne ljubimce

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

Pronaći izvor kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, poduzeti odgovarajuće mjere i postup­ke, s ciljem smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

 

(m)  Hrana za ribe i hrana za kućne ljubimce

3,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg(2)(3)

U mnogim slučajevima nije potrebno pronaći uzrok kontaminacije jer su prirodne količine u nekim područjima jednake ili više od praga za pokretanje postupka. Međutim u slučajevima kada je pronađena količina nepoželjnih tvari jed­naka ili veća od praga za pokretanje postupka svi podaci, kao npr. vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrsta ribe itd., moraju biti evidentirani s ciljem omogućavanja poduzimanja mjera i postupaka koji će se poduzeti kako bi se smanjila količina dioksina i dioksinu srodnih spojeva u hrani za životinje.

(1) Toksično ekvivalentni faktori (World Health Organization - Toxic Equivalency Factors, WHO-TEF) za procjenu rizika od polikloriranih bifenila (PCB), polikloriranih dibenzo-paradioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzofurana (PCDF) za zdravlje ljudi i okoliša utemeljeni na sjednici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Stockholmu, Švedska, od 15. do 18. lipnja 1997. (Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs and PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

Srodnici

TEF vrijednosti

Srodnici

TEF vrijednosti

Dibenzo paradioksini (PCDD)

 

Dioksinima slični poliklorirani bifenili

 

2,3,7,8 TCDD

1

Ne orto PCBi + Mono orto PCBi

 

1,2,3,7,8 PeCDD

1

Ne orto PCBi

 

1,2,3,4,7,8 HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8 HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9 HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD

0,001

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

 

 

Dibenzofurani (PCDF)

 

Mono orto PCBi

 

2,3,7,8 TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8 PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8 PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8 HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8 HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9 HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8 HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9 HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0001

 

 

Kratice »T« tetra, »Pe« penta, »Hx« heksa, »Hp« hepta, »O« okta, »CDD« klordibenzodioksin, »CDF« klordibenzofuran, »CB« klorbifenil

(2) Gornje količine – izračunate su pod pretpostavkom da su sve vrijednosti različitih spojeva (srodnika) ispod razine detekcije jednake razini detekcije.
(3) Najveće dopuštene količine će se mijenjati u skladu s znanstveno-tehnološkim spoznajama u svrhu smanjivanja njihove količine.


PRILOG 3.

POPIS ZABRANJENIH TVARI U HRANI ZA ŽIVOTINJE

1. Izmet, mokraća, sadržaj očišćenog probavnog trakta nakon čišćenja ili uklanjanja probavnog trakta bez obzira na način obrade ili primjesu.
2. Koža obrađivana sredstvima za štavljenje, uključujući njezin otpad.
3. Sjemenski i sadni materijal koji je nakon žetve tretiran sredstvima za zaštitu bilja i dobiveni nusproizvodi.
4. Drvo, piljevina i drugi materijali podrijetlom od drva koje je obrađivano sredstvima za zaštitu drveta.
5. Sav otpad dobiven u različitim fazama pročišćavanja gradskih, industrijskih otpadnih voda i otpadnih voda iz domaćinstva bez obzira na daljnju preradu tog otpada i podrijetlo tih otpadnih voda.
6. Kruti gradski otpad, neobrađeni otpad iz domaćinstva i neobrađeni ugostiteljski otpad.
7. Pakiranja i dijelovi ambalaže korišteni za prehrambene proizvode.
8. Bjelančevine podrijetlom od životinja u skladu s posebnim propisima koji uređuju ovo područje.
9. Hormoni, umirujuća sredstva, tireostatici i slične tvari, stanice kvasca iz roda Candida uzgojene na n-alkalima, rižina pljeva.