Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 118/2007 (15.11.2007.), Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3434

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04 i 76/07) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti te oblik, sadržaj i način vođenja registra izdanih i oduzetih dozvola.
(2) Postupak izdavanja, produženja, prijenosa i prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti vodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija). Agencija vodi registar izdanih i oduzetih dozvola.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena i Zakonom o tržištu električne energije, Zakonom o tržištu plina, Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom te Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: drugi energetski zakoni).

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve energetske djelatnosti propisane Zakonom o energiji i drugim energetskim zakonima, osim na djelatnosti za koje je Zakonom o energiji i drugim energetskim zakonima propisano da nije potrebna dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti.

II. IZDAVANJE, PRODUŽENJE I PRIJENOS DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 4.

(1) Energetsku djelatnost može obavljati pravna ili fizička osoba koja je od Agencije ishodila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti.
(2) Agencija može dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti izdati pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj i koja ispunjava uvjete tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti propisane ovim Pravilnikom, te ako ne postoje zapreke propisane člankom 17. stavkom 1. točkom 5. i 6. Zakona o energiji.
(3) U svim pitanjima vezanim uz postupak izdavanja, produženja, prijenosa i prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, koja nisu uređena Zakonom o energiji, Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, drugim energetskim zakonima i ovim Pravilnikom, primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku.

Tehnička kvalificiranost za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 5.

(1) Tehnički kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti je pravna ili fizička osoba koja u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji ima građevinu i/ili opremu te potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost i/ili ima informacijsko-telekomunikacijsku i drugu opremu za obavljanje energetske djelatnosti.
(2) Tehnički kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti je i pravna ili fizička osoba koja ima cestovna vozila, željeznička vozila ili plovila te isprave prema posebnim propisima na temelju kojih može obavljati prijevoz tereta odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost.
(3) Pravna ili fizička osoba može građevinu i/ili opremu iz stavka 1. ovoga članka te cestovna vozila, željeznička vozila ili plovila iz stavka 2. ovoga članka imati u svom vlasništvu ili ih koristiti na temelju ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom.
(4) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji sve važeće ugovore s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost pravne ili fizičke osobe, ako su sklopljeni.

Stručna osposobljenost za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 6.

(1) Stručno je osposobljena za obavljanje energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba koja zapošljava dovoljan broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje energetske djelatnosti.
(2) Pod stručno osposobljenim radnicima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobe koje s pravnom ili fizičkom osobom koja je podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti imaju sklopljen ugovor o radu.
(3) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji sve važeće ugovore s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost pravne ili fizičke osobe za obavljanje energetske djelatnosti, ako su sklopljeni.

Financijska kvalificiranost za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 7.

Financijski je kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba koja raspolaže financijskim sredstvima (gotov novac na računu poslovne banke pravne ili fizičke osobe) propisanim u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 8.

(1) Pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti Agenciji na Obrascu ZDOED koji se nalazi u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
(2) Pravna ili fizička osoba koja namjerava obavljati više energetskih djelatnosti podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za svaku energetsku djelatnost posebno.

Članak 9.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba dužna je dostaviti Agenciji sljedeće:
– dokaz da je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
– dokaz da je tehnički kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,
– dokaz da je stručno osposobljena za obavljanje energetske djelatnosti,
– dokaz da je financijski kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,
– izjavu odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika, odnosno izjavu fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika,
– dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.
(2) Popis dokumentacije i dokaza za izdavanje dozvole po energetskim djelatnostima nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

(1) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji izvornike ili ovjerene preslike isprava nadležnih tijela kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje energetske djelatnosti.
(2) Dokazi iz članka 9. stavka 1. podstavka 1., 4. i 5. na dan zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvole ne smiju biti stariji od 60 dana.
(3) Ako pravna ili fizička osoba podnese više zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti, i ako zahtjevi budu zaprimljeni unutar roka od 30 dana od dana zaprimanja prvog zahtjeva, Agencija može kao dokaze uz naknadno podnesene zahtjeve prihvatiti preslike dostavljenih dokaza, pod uvjetom da energetski subjekt uz naknadno podnesene zahtjeve da pisanu izjavu da su izvornici ili ovjerene preslike zahtijevanih dokaza, priloženi uz prvi zahtjev.

Izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 11.

(1) Na temelju činjenica utvrđenih u postupku Agencija izdaje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ili odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.
(2) Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti uz obvezne sastavne dijelove rješenja sadrži i naziv energetske djelatnosti te razdoblje važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 12.

Agencija je dužna donijeti rješenje o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u roku od 30 dana od dana predaje Agenciji uredno ispunjenog zahtjeva i sve potrebne dokumentacije odnosno u roku od 60 dana od dana predaje Agenciji uredno ispunjenog zahtjeva i sve potrebne dokumentacije, ako je potrebno izvršiti provjeru podataka i pregled građevina i/ili opreme te cestovnih vozila, željezničkih vozila ili plovila, sukladno odredbi članka 20. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Po pravomoćnosti rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, Agencija energetskom subjektu izdaje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti na obrascu DOED (u daljnjem tekstu: dozvola) koji se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 14.

(1) Pravna ili fizička osoba može odustati od svojeg zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u toku cijelog postupka.
(2) Kada pravna ili fizička osoba odustane od svojeg zahtjeva, Agencija će donijeti zaključak kojim se postupak obustavlja.
(3) Pravna ili fizička osoba odustaje od svojeg zahtjeva izjavom koju daje Agenciji.
(4) Pravna ili fizička osoba koja je odustala od zahtjeva ima pravo na povrat uplaćenog iznosa naknade za izdavanje dozvole.

Članak 15.

(1) Energetski subjekt kojem je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti dužan je kontinuirano održavati potreban stupanj tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti te druge uvjete na temelju kojih je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti.
(2) Agencija je ovlaštena obavljati nadzor i provjeru uvjeta iz stavka 1. ovoga članka kroz razdoblje važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

Produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 16.

(1) Energetski subjekt kojem prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti radi isteka roka na koji je izdana, dužan je najmanje tri mjeseca prije isteka roka važenja dozvole podnijeti Agenciji zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.
(2) Zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji na obrascu ZPDOED koji se nalazi u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
(3) Energetski subjekt dužan je uz zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji dokaze iz članka 9. stavka 1. podstavka 1., 5. i 6. ovoga Pravilnika te dati pisanu izjavu odgovorne osobe s opisom svih promjena nastalih u razdoblju od izdavanja dozvole, a koje utječu na tehničku kvalificiranost, stručnu osposobljenost te financijsku kvalificiranost energetskog subjekta, a ako takvih promjena nema, dati pisanu izjavu odgovorne osobe da takvih promjena nema.
(4) Energetski subjekt dužan je uz izjavu iz stavka 3. ovoga članka dostaviti i dokumentaciju vezanu za promjenu uvjeta tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti.

Članak 17.

Agencija će dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti produžiti na razdoblje propisano Uredbom o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, a koje će odrediti na temelju podataka o obavljanju energetske djelatnosti energetskog subjekta u razdoblju trajanja dozvole koja prestaje važiti, a prema podacima koje je Agencija pribavila prilikom obavljanja nadzora i provjerom uvjeta iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Energetski subjekt kojem je prestala važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, a koji nije podnio zahtjev za produženje dozvole sukladno odredbi članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kao da se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti izdaje prvi puta.

Prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

Članak 19.

(1) U slučaju podjele energetskog subjekta pravne osobe koja se prema posebnim propisima provodi odvajanjem ili razdvajanjem, dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti samo na jednu pravnu osobu koja je sveopći pravni sljednik energetskog subjekta pod uvjetom da, u roku od 30 dana od dana registracije nove pravne osobe, energetski subjekt i nova pravna osoba u slučaju odvajanja, odnosno nova pravna osoba u slučaju razdvajanja, podnesu Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.
(2) Nakon smrti fizičke osobe dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti na njezinog nasljednika koji nastavi s vođenjem obrta i obavljanjem energetske djelatnosti pod uvjetom da u roku od 30 dana od dana dostave rješenja nadležnog županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba, o prijenosu obrtnice i nastavku vođenja obrta, nasljednik podnese Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.
(3) Agencija će rješenjem prenijeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako uz uvjete iz ovoga članka pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka i fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka ispunjava i uvjete za obavljanje energetske djelatnosti propisane ovim Pravilnikom.
(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 20.

U postupku utvrđivanja činjenica o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za izdavanje, produženje i prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, Agencija može izvršiti provjeru i zatražiti pojašnjenje svih podataka te izvršiti pregled svih građevina i/ili opreme te cestovnih vozila, željezničkih vozila ili plovila.

III. PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

Članak 21.

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti prestaje važiti istekom posljednjeg dana roka na koji je izdana, prestankom energetskog subjekta danom pravomoćnosti rješenja o brisanju iz odgovarajućeg registra, na vlastiti zahtjev energetskog subjekta i danom pravomoćnosti rješenja Agencije o trajnom oduzimanju dozvole.

Članak 22.

(1) Agencija može privremeno oduzeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako energetski subjekt prestane ispunjavati uvjet tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti, financijske kvalificiranosti ili druge uvjete na temelju kojih je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti ili ako energetski subjekt koji cijenu utvrđuje primjenom tarifnih sustava, ne utvrdi cijenu na propisani način.
(2) Ukoliko Agencija utvrdi postojanje nedostataka iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem će privremeno oduzeti energetskom subjektu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti i odrediti rok za otklanjanje nedostataka.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 23.

(1) Agencija može trajno rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako energetski subjekt ne postupi po rješenju Agencije iz članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika ili ne otkloni nedostatke u radu u roku određenom rješenjem nadležnog inspektora.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

IV. REGISTAR DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Oblik, sadržaj i način vođenja registra

Članak 24.

(1) Registar dozvola vodi Agencija.
(2) Registar dozvola sastoji se od registarskih spisa za svaki pojedini predmet.
(3) Registarski spis sadrži:
– zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,
– dokumente koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,
– rješenje Agencije kojim se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti,
– presliku obrasca DOED izdane dozvole,
– rješenje Agencije o oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, ako je isto izdano,
– rješenje Agencije o prestanku važenja dozvole zbog prestanka energetskog subjekta, odnosno rješenje Agencije o prestanku važenja dozvole na vlastiti zahtjev energetskog subjekta, ako je isto izdano,
-odluke nadležnog drugostupanjskog tijela povodom žalbe, ako je žalba izjavljena.
(4) Kod produženja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u registarski spis se osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka ulaže i:
– zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,
– izjava energetskog subjekta iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika,
– rješenje Agencije kojim se produžuje dozvola ili se odbija zahtjev za produženje dozvole.
(5) Kod prijenosa dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u registarski spis se osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka ulaže i:
– zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,
– rješenje Agencije kojim se prenosi dozvola ili se odbija zahtjev za prijenos dozvole.

Članak 25.

(1) Zbirni pregled registra dozvola (u daljnjem tekstu: zbirni pregled) vodi se u elektroničkom obliku.
(2) Zbirni pregled sadrži:
– registarski broj dozvole,
– datum upisa u registar dozvola,
– puni naziv energetskog subjekta,
– sjedište i adresu energetskog subjekta,
– matični broj upisa u odgovarajući registar energetskog subjekta,
– naziv energetske djelatnosti,
– razdoblje na koje se izdaje dozvola,
– datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole,
– datum izdavanja rješenja kojim se dozvoljava obavljanje energetske djelatnosti prema članku 16. stavku 2. Zakona o energiji.
(3) Ukoliko se u razdoblju važenja dozvole izmijene podaci koji se upisuju u zbirni pregled, energetski subjekt kojem je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti je dužan u roku od 30 dana od dana promjene podataka o tome pisanim putem obavijestiti Agenciju.

Registarski broj dozvole

Članak 26.

(1) Registarski broj dozvole je broj koji se svakoj dozvoli dodjeljuje pri upisu u registar.
(2) Registarskim brojem dozvole obilježava se svaki registarski spis.
(3) Jednom dodijeljeni registarski broj neće se mijenjati niti će se nakon prestanka važenja dozvole dodjeljivati drugoj dozvoli.

Članak 27.

(1) Registarski broj dozvole sastoji se od:
– matičnog broja upisa u odgovarajući registar,
– četveroznamenkastog rednog broja koji određuje Agencija po redoslijedu otvaranja registarskog spisa počevši od 0001,
– broja godine upisa počevši s 02.
(2) Između matičnog broja i rednog broja iz stavka 1. ovoga članka stavlja se crtica (-), a između rednog broja i broja godine upisa iz stavka 1. ovoga članka stavlja se kosa crta (/).

Članak 28.

(1) Za dozvole kojima je produženo vrijeme važenja, postojećem registarskom broju dozvole iz članka 27. ovoga Pravilnika dodaje se crtica (-) i redni broj kojim se označava dozvola kojoj je produženo vrijeme važenja, počevši od rimskog broja I, iza kojega se stavlja kosa crta (/) te se upisuju zadnje dvije znamenke godine upisa.
(2) Dozvole iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u zbirni pregled na mjesto upisa dozvole koja je produžena.

Članak 29.

Dozvole koje su prenijete s jednog energetskog subjekta na novi energetski subjekt upisuju se u zbirni pregled pod istim registarskim brojem.

Članak 30.

Ukoliko je jednom energetskom subjektu zbog prestanka dozvole izdano više dozvola za obavljanje iste energetske djelatnosti, u zbirni pregled upisuje se samo zadnje izdana dozvola.

Javnost registra

Članak 31.

(1) Zbirni pregled je javan.
(2) Zbirni pregled dostupan je na internetskoj stranici Agencije, a uvid se može obaviti i u prostorima Agencije.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Iznimno od odredbe članka 16. ovoga Pravilnika, energetskim subjektima kojima je prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika istekla dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, a koji su kontinuirano održavali potreban stupanj tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti na temelju kojih je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti koja je prestala važiti, dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti Agenciji zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 33.

Iznimno od odredbe članka 19. ovoga Pravilnika energetski subjekt kojem je izdana dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije – vjetroelektrane i nova pravna osoba, mogu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti na novu pravnu osobu.

Članak 34.

Na sve zahtjeve za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koji su zaprimljeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 6/03 i 94/05).

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 6/03 i 94/05).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/229
Urbroj: 526-04-03-02/2-07-1
Zagreb, 29. listopada 2007.

Ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
Branko Vukelić, v. r.


PRILOG I.

POPIS DOKUMENTACIJE I DOKAZA ZA IZDAVANJE DOZVOLE PO ENERGETSKIM DJELATNOSTIMA

1. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE


DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti
a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti odnosno, ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis proizvodnih objekata s opisom korištenja primarnog energenta i osnovnim tehničkim podacima o dijelovima proizvodnog objekta, kao što su: generatori, rasklopna postrojenja (s jednopolnim shemama), prateći sustavi i objekti i dr.; opis mjesta razgraničenja i pripadajuće mjerne opreme, te opis mjesta predaje električne energije;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
d) Za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije – vjetroelektrane najmanje jedna zaposlena osoba visoke stručne spreme
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

2. ENERGETSKA DJELATNOST PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti
a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Popis uporabnih dozvola ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis prijenosnog sustava s osnovnim tehničkim podacima o elektroenergetskoj mreži i pratećim objektima, kao što su: vodovi i transformatorske stanice po naponskim razinama i dr.; opis razgraničenja s drugim operatorima prijenosne mreže; opis sustava za vođenje;
f) Tehnički uvjeti i cjenici koje donosi operator prijenosnog sustava prema Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava i Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom važni za korisnike prijenosne mreže;
g) Tipski ugovori s korisnicima mreže;
h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

3. ENERGETSKA DJELATNOST DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Popis uporabnih dozvola ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni,
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis distribucijskog sustava s osnovnim tehničkim podacima o elektroenergetskoj mreži i pratećim objektima, kao što su: vodovi i transformatorske stanice po naponskim razinama, broj kupaca i dr., opis sustava za vođenje;
f) Tehnički uvjeti i cjenici koje donosi operator distribucijskog sustava prema Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava i Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom važni za korisnike distribucijske mreže;
g) Tipski ugovori s korisnicima distribucijske mreže;
h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

4. ENERGETSKA DJELATNOST OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti
a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;
b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za obračun;
c) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Tipski ugovori s kupcima;
e) Obrasci računa za isporučenu električnu energiju kupcu;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

5. ENERGETSKA DJELATNOST ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;
b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za praćenje tržišnih sudionika;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
d) Tipski ugovori s tržišnim sudionicima;
e) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

6. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis sustava za proizvodnju plina s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis upravljačkog centra za vođenje proizvodnog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina, s priloženom proizvođačkom specifikacijom i sigurnosno-tehničkim listom za plin;
f) Plan za krizna stanja;
g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

7. ENERGETSKA DJELATNOST ISPORUKE I PRODAJE PRIRODNOG PLINA IZ VLASTITE PROIZVODNJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti
a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis sustava za isporuku i prodaju prirodnog plina iz vlastite proizvodnje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis upravljačkog centra za vođenje proizvodnog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina, s priloženom proizvođačkom specifikacijom i sigurnosno-tehničkim listom za plin;
f) Popis rudarskih koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj;
g) Plan za krizna stanja;
h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

8. ENERGETSKA DJELATNOST DOBAVE PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;
b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za obračun;
c) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Tipski ugovor o dobavi plina;
f) Opis načina praćenja kvalitete plina;
g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

9. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA PRIRODNOG PLINA


DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis upravljačkog centra za operativno vođenje sustava skladišta plina i sustava mjerenja ulaznih i izlaznih tokova, te parametara kvalitete plina;
f) Popis korisnika sustava s podacima o skladištenim količinama prirodnog plina u zadnje dvije godine, te plan za godinu u kojoj se podnosi zahtjev;
g) Tipski ugovor o skladištenju plina;
h) Plan za krizna stanja;
i) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

10. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA PRIRODNOG PLINA


DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis transportnog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis dispečerskog centra za vođenje transportnog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina;
f) Popis korisnika transportnog sustava s podacima o transportiranim količinama prirodnog plina u zadnje dvije godine, te o rezerviranim najvećim dnevnim opterećenjima za godinu u kojoj se podnosi zahtjev;
g) Tipski ugovor o transportu plina;
h) Tipski ugovor o priključenju na transportni plinski sustav;
i) Plan za krizna stanja;
j) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

11. ENERGETSKA DJELATNOST DISTRIBUCIJE PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis distribucijskog sustava s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis dispečerskog centra za vođenje distribucijskog sustava, sustava mjerenja i sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina i uređaja za odorizaciju plina;
f) Podaci o broju korisnika i distribuiranim količinama plina po kategorijama korisnika u zadnje dvije godine, te plan za godinu u kojoj se podnosi zahtjev;
g) Tipski ugovor o distribuciji plina;
h) Tipski ugovor o priključenju na distribucijski plinski sustav;
i) Plan za krizna stanja;
j) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti:
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

12. ENERGETSKA DJELATNOST UPRAVLJANJA TERMINALOM ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN (UPP)

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP) s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis centra za operativno vođenje terminala za UPP i sustava mjerenja ulaznih i izlaznih tokova, te parametara kvalitete plina;
f) Popis korisnika terminala s podacima o korištenju kapaciteta terminala u zadnje dvije godine, te plan za godinu u kojoj se podnosi zahtjev;
g) Tipski ugovor o korištenju terminala za UPP;
h) Plan za krizna stanja;
i) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

13. ENERGETSKA DJELATNOST OPSKRBE PLINOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti
a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;
b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za obračun;
c) Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis načina praćenje kvalitete plina;
f) Prikaz načina informiranja kupaca o značajkama korištenja i mjerama za učinkovito i sigurno korištenje plina;
g) Ugovorni uvjeti za opskrbu plinom povlaštenog kupca;
h) Tipski ugovor o opskrbi plinom tarifnog kupca;
i) Tipski ugovor o opskrbi plinom povlaštenog kupca;
j) Obrazac računa za isporučeni plin kupcu;
k) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

14. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti
a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Osnovni tehnički i tehnološki podaci za svaku proizvodnu jedinicu i cjelokupni toplinski sustav po lokacijama: opis i tehnički podaci generatora topline odnosno kogeneracijske jedinice; popis i tehnički podaci ostale opreme i uređaja na proizvodnoj lokaciji (opreme za regulaciju i/ili cirkulaciju nosioca topline, mjerno-regulacijske opreme, nadzorne i upravljačke opreme, itd.); opis tehnološkog procesa proizvodnje pojedinog toplinskog sustava od pripreme goriva do isporuke toplinske energije; ostvarena (ili planirana) godišnja proizvodnja toplinske energije i potrošnja goriva;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
d) Dokaze o stručnoj osposobljenosti radnika za upravljanje kotlovskim postrojenjima.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

15. ENERGETSKA DJELATNOST DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokazi o vlasništvu ili pravu korištenja sredstava za distribuciju toplinske energije temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom sredstava za distribuciju toplinske energije;
b) Važeći ugovor o koncesiji za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije ili važeći ugovor o obavljanju energetske djelatnosti distribucije toplinske energije;
c) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
d) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
e) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
f) Osnovni tehnički podaci o distributivnoj mreži svakog pojedinog toplinskog sustava uključujući i tehničke podatke o ostalim objektima i uređajima za distribuciju toplinske energije (oprema za regulaciju i/ili cirkulaciju nosioca topline, toplinske stanice, oprema na obračunskim mjernim mjestima, itd.);
g) Tipski ugovori s korisnicima mreže;
h) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

16. ENERGETSKA DJELATNOST OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
b) Opis toplinskog konzuma (broj i vrsta potrošača na pojedinom obračunskom mjernom mjestu/toplinskoj stanici, grijana površina i broj potrošača usluge grijanja i usluge opskrbe potrošnom toplom vodom na pojedinom obračunskom mjernom mjestu/toplinskoj stanici, itd.);
c) Opis sustava za očitanje i obračun potrošnje;
d) Obrasci računa za opskrbu toplinskom energijom;
e) Tipski ugovori s kupcima;
f) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
g) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

17. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE BIOGORIVA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis sustava za proizvodnju biogoriva s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava za praćenje parametara kvalitete biogoriva s priloženom proizvođačkom specifikacijom, preslikom izvješća o analizi i sigurnosno tehničkim listom;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

18. ENERGETSKA DJELATNOST PROIZVODNJE NAFTNIH DERIVATA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis sustava za proizvodnju naftnih derivata s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava za praćenje parametara kvalitete naftnih derivata s priloženom proizvođačkom specifikacijom, preslikom izvješća o analizi i sigurnosno tehničkim listom za sve naftne derivate;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

19. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA NAFTE, NAFTOVODIMA I DRUGIM NESPOMENUTIM OBLICIMA TRANSPORTA IZ TOČKE 21., STAVKA 1., ČLANKA 15. ZAKONA O ENERGIJI

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme, željezničkih vozila ili plovila potrebnih za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema, željeznička vozila ili plovila mogu koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis transportnog sustava s osnovnim tehničkim podacima uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kvalitete i količine nafte i/ili popis željezničkih vozila s osnovnim tehničkim podacima i/ili popis plovila s osnovnim tehničkim podacima;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

20. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA NAFTNIH DERIVATA PRODUKTOVODIMA I DRUGIM NESPOMENUTIM OBLICIMA TRANSPORTA IZ TOČKE 21., STAVKA 1., ČLANKA 15. ZAKONA O ENERGIJI

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme, željezničkih vozila ili plovila potrebnih za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema, željeznička vozila ili plovila mogu koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis transportnog sustava s osnovnim tehničkim podacima uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kvalitete i količine naftnih derivata i/ili popis željezničkih vozila s osnovnim tehničkim podacima i/ili popis plovila s osnovnim tehničkim podacima;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

21. ENERGETSKA DJELATNOST TRANSPORTA NAFTE, NAFTNIH DERIVATA I BIOGORIVA CESTOVNIM VOZILOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom cestovnog vozila potrebnog za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Licencija za obavljanje unutarnjeg ili međunarodnog javnog cestovnog prijevoza;
c) Popis cestovnih vozila s priloženim izvodima licencije za svako cestovno vozilo potrebno za obavljanje energetske djelatnosti;
d) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
e) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

22. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM DERIVATIMA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;
b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
c) Opis načina praćenja kvalitete naftnih derivata;
d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

23. ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;
c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kvalitete i količine nafte i naftnih derivata;
f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

24. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE NA VELIKO UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;
b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
c) Opis načina praćenja kvalitete ukapljenog naftnog plina;
d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

25. ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVANJA, POSREDOVANJA I ZASTUPANJA NA TRŽIŠTU ENERGIJE

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE
1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;
b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;
c) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.
4. Dokazi stručne osposobljenosti
a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;
b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;
c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.
d) Najmanje jedna zaposlena osoba visoke stručne spreme.
5. Dokazi financijske kvalificiranosti
a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;
b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke solventnosti pravne ili fizičke osobe;
c) Izjava poslovne banke pravne ili fizičke osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne raspolaže potrebnim financijskim sredstvima;
6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

PRILOG II.

Financijska sredstva (gotov novac na računu poslovne banke energetskog subjekta) potrebna za obavljanje energetske djelatnosti odnosno izjava poslovne banke energetskog subjekta ili druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava:
1. proizvodnja električne energije:                     50.000,00 kuna
2. prijenos električne energije:                         100.000,00 kuna
3. distribucija električne energije:                     300.000,00 kuna
4. opskrba električnom energijom:                     30.000,00 kuna
5. organiziranje tržišta električnom energijom:     50.000,00 kuna
6. proizvodnja plina:                                          50.000,00 kuna
7. isporuka i prodaja prirodnog
    plina iz vlastite proizvodnje:                            50.000,00 kuna
8. dobava plina:                                                 50.000,00 kuna
9. skladištenje prirodnog plina:                           50.000,00 kuna
10. transport prirodnog plina:                           100.000,00 kuna
11. distribucija plina:                                          50.000,00 kuna
12. upravljanje terminalom za ukapljeni
      prirodni plin (UPP)                                      50.000,00 kuna
13. opskrba plinom:                                           30.000,00 kuna
14. proizvodnja toplinske energije:                     15.000,00 kuna
15. distribucija toplinske energije:                       15.000,00 kuna
16. opskrba toplinskom energijom:                     10.000,00 kuna
17. proizvodnja biogoriva:                                  10.000,00 kuna
18. proizvodnja naftnih derivata:                       300.000,00 kuna
19. transport nafte naftovodima i drugim
      oblicima transporta:                                    100.000,00 kuna
20. transport naftnih derivata produktovodima
      i drugim oblicima transporta:                          70.000,00 kuna
21. transporta nafte, naftnih derivata i
      biogoriva cestovnim vozilom:                         10.000,00 kuna
22. trgovina na veliko naftnim derivatima:             40.000,00 kuna
23. skladištenje nafte i naftnih derivata:                 50.000,00 kuna
24. trgovina na veliko ukapljenim naftnim
      plinom (UNP)                                               30.000,00 kuna
25. trgovanje, posredovanje i zastupanje na
      tržištu energije:                                              20.000,00 kuna

 

PRILOG III.

OBRAZAC ZDOED

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Naziv pravne osobe

 

Ime i prezime fizičke osobe

Sjedište

 

Adresa

 

Matični broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E-mail

 

Odgovorna osoba

Ime

 

Prezime

 

Adresa

 

Funkcija

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

U skladu s odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, podnosim zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje sljedeće energetske djelatnosti:

_______________________________________________________________
(upisuje se samo jedna energetska djelatnost)

Sukladno odredbama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, Priloga I., uz ovaj zahtjev dostavljam (označite križićem):

1.

dokaz o registraciji za obavljanje energetske djelatnosti

 

2.

dokaze o tehničkoj kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti

 

3.

dokaze o stručnoj osposobljenosti za obavljanje energetske djelatnosti

 

4.

dokaze o financijskoj kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti

 

5.

izjavu o neosuđivanosti podnositelja zahtjeva za kazneno djelo protiv gospodarstva sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

 

6.

dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

 

Dokumentaciju i dokaze navedene pod rednim brojem 2., 3. i 4. potrebno je popisati i priložiti uz ovaj Zahtjev.

             

 _______________________                             _________________________
Mjesto i datum                                                     Ime i prezime odgovorne osobe
                                                                            _________________________
                                                        M.P.             Potpis
 


PRILOG IV.
 

OBRAZAC ZPDOED

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Naziv pravne osobe

 

Ime i prezime fizičke osobe

Sjedište

 

Adresa

 

Matični broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E-mail

 

Odgovorna osoba

Ime

 

Prezime

 

Adresa

 

Funkcija

 

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE DOZVOLE

U skladu s odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, podnosim zahtjev za produženje dozvole za obavljanje sljedeće energetske djelatnosti:

_______________________________________________________________
(upisuje se samo jedna energetska djelatnost)

Sukladno odredbama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, Priloga I., uz ovaj zahtjev dostavljam (označite križićem):

1.

dokaz o registraciji za obavljanje energetske djelatnosti

 

2.

pisanu izjavu odgovorne osobe s opisom svih promjena nastalih u razdoblju od izdavanja dozvole, a koje utječu na tehničku kvalificiranost, stručnu osposobljenost te financijsku kvalificiranost, s dokazima o nastaloj promjeni koje se tiču: 

 

 

tehničke kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti      

 

 

stručne osposobljenosti za obavljanje energetske djelatnosti

 

 

financijske kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti

 

 

ili

 

 

pisanu izjavu odgovorne osobe da takvih promjena nema

 

3.

izjavu o neosuđivanosti podnositelja zahtjeva za kazneno djelo protiv gospodarstva sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

 

4.

dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

 

Dokumentaciju i dokaze navedene pod rednim brojem 2.,3. i 4. potrebno je popisati i priložiti uz ovaj Zahtjev.

             

 _______________________                                 _________________________
       Mjesto i datum                                                  Ime i prezime odgovorne osobe
                                                                                _________________________
                                                            M.P.            Potpis
 

 

PRILOG V.

OBRAZAC DOED