Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

NN 118/2007 (15.11.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3435

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« br. 121/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (»Narodne novine« br. 26/07) u članku 5. stavku 2. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »1.«, a u stavku 3. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:
»Iznimno od odredbi članka 2. ovoga Pravilnika, ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove može se osnovati na području za koje nisu ispunjeni uvjeti iz toga članka ovoga Pravilnika:
1. ako je međusobna udaljenost zračnom linijom do najbliže ljekarne u općinama, gradovima, odnosno gradskoj četvrti Grada Zagreba veća od 3 kilometra,
2. ako se ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove osniva u građevini organiziranoj u složenoj građevini s više od 500 stanova ili s više od 1000 stanovnika prema pisanoj izjavi investitora ili vlasnika sukladno detaljnom planu uređenja prostora ili programu poticajne stanogradnje te ako je ispunjen uvjet međusobne udaljenosti zračnom linijom do najbliže postojeće ljekarne od najmanje 500 metara,
3. ako se ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove osniva u turističkom naselju u kojem se obavlja turistička djelatnost i u kojem postoji mogućnost smještaja od najmanje 1000 gostiju istodobno te ako je ispunjen uvjet međusobne udaljenosti zračnom linijom do najbliže postojeće ljekarne od najmanje 1000 metara.

Članak 3.

U članku 7. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
»Ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove osnovana sukladno odredbi članka 6. točke 1. ovoga Pravilnika nakon prestanka rada na određenoj lokaciji može nastaviti rad na drugoj lokaciji koja je do najbliže ljekarne zračnom linijom udaljena najmanje 3 kilometra.
Ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove osnovana sukladno odredbi članka 6. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika ne može nastaviti rad na drugoj lokaciji.«

Članak 4.

Postupci pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi koji su u tijeku u vrijeme stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/103
Urbroj: 534-07-07- 2
Zagreb, 9. studenoga 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.