Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dozvoli za miniranje

NN 119/2007 (19.11.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dozvoli za miniranje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3443

Na temelju članka 39. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narod­ne novine« broj: 178/2004), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA MINIRANJE

Članak 1.

U Pravilniku o dozvoli za miniranje (»Narodne novine« broj: 57/2006 i 21/2007), članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za nadzemna i podzemna miniranja prilaže se:
– svjedodžba ili diploma srednje, više ili visoke stručne spreme rudarske struke,
– dokaz o položenom stručnom ispitu pred povjerenstvom tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva,
– radna knjižica ili drugi dokaz o radnom stažu na poslovima pripreme miniranja ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje četiri godine za osobu koja ima srednju stručnu spremu ili dvije godine radnog staža na istim poslovima za osobu koja ima višu ili visoku stručnu spremu,
– neovjerena preslika osobne iskaznice kao dokaz da osoba ima navršenih 18 godina života,
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima,
– fotografija veličine 22mm x 28 mm,
– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi za obrazac dozvole za miniranje.
Službena osoba koja vodi postupak izdavanja dozvole za miniranje će po službenoj dužnosti izvršiti uvid i pribaviti dokaz da se protiv osobe za koju se traži dozvola za miniranje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. Kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. Kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. Kaznena djela protiv imovine, glave XX. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa i glave XXIV. Kaznena djela protiv javnog reda Kaznenog zakona.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za specijalna miniranja prilaže se:
– dokumentacija iz članka 4. stavka 1. podstavka 2., 4., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika,
– diploma više ili visoke stručne spreme rudarske struke,
– izjava prijašnjeg poslodavca ili drugi dokaz o radnom stažu na poslovima pripreme miniranja ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje pet godina za osobu koja ima višu stručnu spremu ili četiri godine radnog staža na istim poslovima za osobu koja ima visoku stručnu spremu.
Službena osoba koja vodi postupak izdavanja dozvole za miniranje će po službenoj dužnosti izvršiti uvid i pribaviti dokaz da se protiv osobe za koju se traži dozvola za miniranje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. Kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. Kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. Kaznena djela protiv imovine, glave XX. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa i glave XXIV. Kaznena djela protiv javnog reda Kaznenog zakona.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-82232-2007.
Zagreb, 8. studenoga 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.