Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje

NN 119/2007 (19.11.2007.), Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3444

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 67. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se maksimalne razine ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik ne odnosi se na proizvode za koje se može dokazati da su namijenjeni za:
a) proizvodnju proizvoda koji nisu hrana ili hrana za životinje,
b) sjetvu i sadnju,
c) testiranje aktivnih tvari u skladu s važećim propisima.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Pesticidi su konačni oblici aktivnih tvari, njihovih metabolita ili produkata razgradnje ili produkata reakcije koji se u proizvodnji i prometu upotrebljavaju:
– za suzbijanje uzročnika biljnih bolesti, štetnih insekata, grinja, stonoga, puževa, nematoda, glodavaca i ptica, za suzbijanje korova ili za reguliranje rasta biljaka.
– za uništavanje insekata i drugih organizama koji prenose uzročnike zaraznih bolesti na ljude i životinje i raznih molestanata i parazita kod ljudi i životinja.
2. Ostaci pesticida su ostaci aktivnih tvari, njihovih metabolita i/ili produkata razgradnje ili produkata reakcije aktivnih tvari koja se koriste u sredstvima za zaštitu bilja, a prisutni su u ili na hrani i hrani za životinje, uključujući ostatke koji se pojavljuju kao rezultat uporabe prilikom zaštite bilja protiv štetnih organizama, u veterinarskoj medicini i/ili kao biocidi.
3. Maksimalna razina ostataka pesticida (MDK) je najviša dopuštena koncentracija ostataka pesticida, izražena u mg/kg uzorka u svježem stanju, u ili na hrani i hrani za životinje uspostavljena na temelju dobre poljoprivredne prakse i najmanje potrebne izloženosti potrošača u svrhu zaštite osjetljive populacije potrošača.
4. Hrana je svaka tvar ili proizvod prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je konzumaciji ili se može oprav­dano očekivati da će ga ljudi konzumirati.
5. Hrana za životinje je svaka tvar ili proizvod, uključujući i dodatke hrani za životinje, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je hranidbi životinja.
6. Granica određivanja je najniža koncentracija ostataka pesticida koja se može odrediti s prihvatljivom točnošću i preciznošću.

Članak 4.

Maksimalne razine ostataka aktivnih tvari pesticida u ili na hrani i hrani za životinje navedene su u prilogu ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Kad ovim Pravilnikom nije obuhvaćena neka aktivna tvar, mak­simalna razina ostataka pesticida za tu aktivnu tvar ne smije biti veća od propisane u Europskoj uniji, a ako ne postoje propisi Europske unije, maksimalna razina ostataka pesticida ne smije biti veća od granice određivanja.

Članak 6.

Kad za pojedinu vrstu hrane ili hrane za životinje nije navedena maksimalna razina ostataka pesticida za određenu aktivnu tvar, maksimalna razina ostataka pesticida ne smije biti veća od propisane u Europskoj uniji, a ako ne postoje propisi Europske unije, maksimalna razina ostataka pesticida ne smije biti veća od granice određivanja.

Članak 7.

(1) Ostaci pesticida u kravljem mlijeku izražavaju se na ukupnu masu mlijeka. Kod mlijeka drugih životinja ostaci se izražavaju na osnovi sadržaja masti. U proizvodima od mlijeka sa sadržajem masti većim od 2%, ostaci pesticida se izražavaju na sadržaj masti, a maksimalna razina ostataka pesticida 25 puta je veća od navedenih u prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) U proizvodima od mlijeka iz stavka 1. ovoga članka sa sadržajem masti manjim od 2%, ostaci pesticida se izražavaju na ukupnu masu proizvoda.

Članak 8.

Ostaci pesticida u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti većim od 10% izražavaju se na sadržaj masti. Ostaci pesticida u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti manjim od 10% izražavaju se na ukupnu masu (bez kostiju), a maksimalna razina ostataka pesticida 10 je puta manja od navedenih u prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine«, broj 46/94, 45/98, 11/01 i 39/03).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/110
Urbroj: 525-01-07-1
Zagreb, 8. studenoga 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

MAKSIMALNE RAZINE OSTATAKA AKTIVNIH TVARI PESTICIDA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE

Red. br.

AKTIVNA TVAR

MDK (mg/kg)

HRANA

1.

1,2-DIBROMETAN

0,01

sve

2.

1,1-DIKLOR-2,2-BIS
(4-ETILFENIL)ETAN

(PERTAN)

0,01

sve

3.

2,4,5-T

0,05

sve

4.

ABAMEKTIN

0,05

hmelj

0,02

limun, patliđan, rajčica, jetra

0,01

kruška, meso, jaja, krastavci, jabuke, čaj, mast

0,005

biljna ulja, mlijeko

5.

ACEFAT

0,02

sve

6.

ACETAMIPRID

1

agrumi

0,2

paprika

0,1

trešnje, jabuke, krastavci, krumpir, rajčica, patliđan, breskva, iznutrice

0,02

šljive, mlijeko, jaja, meso, mast, biljna ulja, voćni koncentrati, korijen šećerne repe

7.

ACETOKLOR

0,05

kukuruz, suncokret, mlijeko, meso

8.

ACIBENZOLAR-S-METIL

0,1

pšenica

9.

ACIFLUORFEN

0,1

soja, riža, kikiriki

0,02

meso, jaja, mlijeko

10.

AD-67 (HERBICIDNI ZAŠTITNIK)

0,02

kukuruz

11.

AKRINATRIN

0,05

grožđe, voće

12

ALDIKARB

0,1

banane

0,01

jaja, mlijeko, ostala hrana

13.

ALDRIN

isto kao dieldrin

 

14.

ALAKLOR

0,1

kukuruz, soja, suncokret, uljana repica

0,03

biljna ulja

15.

ANTIKOAGULACIJSKI RODENTICIDI

ostaci nisu
dozvoljeni

sve

16.

AMETRIN

0,2

ananas, banane, kukuruz

17.

AMIDOSULFURON

0,05

žitarice

18.

AMITRAZ

20

hmelj

0,2

voće

0,1

soja, med, meso, grožđe, vino, čaj

0,05

agrumi, badem, orasi

0,02

jaja, meso, žitarice

19.

AMITROL

0,02

kukuruz

20.

ARAMIT

0,01

sve

21.

ASULAM

0,1

sve

22.

ATRAZIN

0,1

voće, kukuruz, šparoga, sirak

0,05

meso, mlijeko

23.

AZAFENIDIN

granica određivanja

sve

24.

AZINFOS-ETIL

0,05

sve

25.

AZINFOS-METIL

1

agrumi

0,2

ostalo voće, žitarice

0,005

soja, krumpir

26.

AZIPROTRIN

0,2

kupusnjače

0,1

grašak, luk

27.

AZOKSISTROBIN

5

krmiva i slama, riža

3

lišće celera, salata, peršin, kupina, malina

2

rajčica, paprika, jagode, grožđe, banane

1

vino, krastavci, artičoka, agrumi

0,5

uljana repica, soja, dinje, lubenice, cvjetača

0,3

žitarice, glavice kupusa

0,2

grah, grašak, mrkva

0,1

kikiriki, luk, čaj, leća, orasi, kokos, pistacija

0,05

krumpir, kava, meso, mast, jaja, špinat, jezgričavo i koštičavo voće

0,01

mlijeko

28.

BACILLUS
THURINGIENSIS

MDK se ne određuje jer ne može preživjeti u probavnom traktu sisavaca

29.

BARBAN

0,05

sve

30.

BAKARNI FUNGICIDI
(IZRAŽENO NA SADRŽAJ BAKRA)

1000

hmelj

50

začini, čajevi, koncentrat rajčice, kivi

30

grožđe

20

voće, rajčica, patliđan

10

uljarice, masline

5

krumpir

1

vino, pivo

31.

BENALAKSIL

0,5

salata, mast

0,3

soja

0,2

grožđe, rajčica, luk, patliđan, paprika

0,1

krumpir, kukurbite, čajevi, hmelj

0,05

hrana životinjskog podrijetla

32.

BENDIOKARB

0,1

kukuruz, šećerna repa

33.

BENFLURALIN

0,01

žitarice

34.

BENFURAKARB

0,1

hrana biljnog podrijetla

0,05

hrana životinjskog podrijetla

35.

BENOMIL ZAJEDNO S KARBENDAZIMOM I TIOFANAT-METILOM

4

limun

0,5

lubenice, gljive, voće

0,3

žitarice, cikorija

0,1

hrana životinjskog podrijetla

36.

BENSULTAP

0,2

grožđe

0,1

krumpir, uljana repica, korijen šećerne repe

37.

BENTAZON

1

krmiva

0,5

grah, stočni grašak

0,2

soja, grah, grašak, kukuruz

0,1

krumpir, žitarice

0,05

meso, jaja, mast

0,02

mlijeko

38.

BIFENOKS

0,05

suncokret, žitarice

39.

BIFENTRIN

10

hmelj

0,5

masno tkivo

0,1

kruh, brašno, grožđe, krastavci, rajčica, voće, meso

0,05

korijen šećerne repe, žitarice, grah, krumpir, uljana repica, kukuruz

0,02

mlijeko

40.

BINAPAKRIL

0,05

sve

41.

BITERTANOL

2

jabuka, kruška

1

višnja, trešnja

0,5

lubenice, banane, krastavci

0,1

šećerna repa

0,05

mlijeko, meso, jaja

42.

BOSKALID

4

grožđe

1

vino

43.

BROMFENOKSIM

0,1

žitarice

44.

BROMKONAZOL

0,2

žitarice

0,05

pivo

45.

BROMOFOS-ETIL

0,05

sve

46.

BROMOKSINIL I BROMOKSINIL OKTANOAT

0,1

žitarice

47.

BROMPROPILAT

0,05

sve

48.

BUPIRIMAT

0,5

krastavci, jabuke, dinje, lubenice

49.

BUPROFEZIN

0,5

krastavci, rajčica

50.

BUTILAT

0,1

kukuruz

51.

CIFLUTRIN-BETA

15

hmelj

0,5

jezgričavo i koštičavo voće, ostalo povrće

0,3

grožđe

0,2

ostalo voće, cvjetača, meso

0,1

žitarice

0,05

korijen šećerne repe, lješnjak, kukuruz, vino, uljana repica, krumpir

0,02

mlijeko, jaja, meso

52.

CIHALOTRIN- LAMBDA

10

hmelj

2

salata

0,5

meso

0,2

šumske plodine, breskve, nektarine, grožđe, limun, mandarine

 

 

0,1

žitarice, povrće, uljarice, ribiz, ostali agrumi, jabuke, jezgričavo voće

0,05

krumpir, šećerna repa, mlijeko

0,02

jaja

53.

CIHALOTRIN-RACEMAT*

 

 

54.

CIHEKSATIN

10

hmelj

0,3

jabuke, kruške, grožđe

0,2

meso

0,05

mlijeko

55.

CIJANAZIN

0,3

grašak

0,1

kukuruz

56.

CIJANOVODIK (HCN)

15

žitarice

6

brašno, voće, uljarice, kava, kakao, čajevi, ljekovito bilje

0,2

ostala hrana biljnog podrijetla

57.

CIKLOAT

0,1

šećerna repa

58.

CIKLOKSIDIM

0,5

voće, grožđe, šećerna repa, soja, krumpir, uljarice

0,3

jetra

0,1

meso, jaja, mlijeko

59.

CIMOKSANIL

5

hmelj

1

grožđe

0,5

luk, krastavci, dinje, lubenice

0,2

rajčica

0,1

krumpir

60.

CINODON-ETIL

0,1

pšenica, ječam

61.

CIPERMETRIN

2

agrumi

1

voće, lisnato povrće

0.5

grožđe, ostalo povrće

0.2

ostala hrana biljnog podrijetla

0.1

krumpir, meso i proizvodi, vino

0.05

jaja i proizvodi

0.02

mlijeko i proizvodi

CIPERMETRIN (ALFA I BETA)

0,5

grožđe

0,2

šumske plodine

62.

CIPRODINIL

4

grožđe

2

jagode

1

jabuke

0,5

vino

63.

CIPROKONAZOL

0,1

grožđe, voće, žitarice, šećerna repa

64.

CIROMAZIN

10

šampinjoni, celer

5

salata

2

grah, paprika

1

mrkva, grašak, luk, rajčica, krastavci

0,5

meso, mlijeko, lubenica

0,2

jaja

65.

2,4-D

1

iznutrice

0,1

začini

0,05

agrumi, žitarice, meso, mast, hmelj, čaj, orasi

0,01

mlijeko, jaja

66.

DAMINOZID

0,02

sve

67.

DAZOMET

0,2

kupusnjače

0,05

voće, povrće

68.

DDT I METABOLITI

1

mast, meso, iznutrice

0,05

proizvodi biljnog podrijetla, jaja

0,04

mlijeko

69.

DELTAMETRIN

5

čajevi, hmelj

1

grah, leća, žitarice

0,5

salata, špinat, peršin, list celera, blitva, kupina, malina, mast

0,3

brašno

0,2

grožđe, lisnato povrće, ribiz, ogrozd, patliđan, paprika, rajčica, mahune, poriluk

0,1

jezgričavo i koštičavo voće, grožđe, masline, luk, češnjak, tikve, kupusnjače, stočni grašak, uljana repica, artičoka

0,05

meso, jaja, agrumi, badem, razni orasi, kokos, jagode, datulje, kivi, ananas, ostale povrtnice

0,02

krumpir, mlijeko

70.

DEMETON-S-METIL

0,4

voće

0,2

žitarice, ostala hrana biljnog podrijetla

0,05

krumpir

71.

DESMEDIFAM

0,1

cikla, šećerna repa

72.

DIAZINON

2

mast, meso (računato na mast)

1

agrumi

0,5

kupus, paprika, rajčica, patliđan

0,3

jezgričavo voće, trešnja

0,2

žitarice, ribiz, kivi, mrkva, borovnica, šljiva

0,05

krumpir

0,03

iznutrice

0,02

mlijeko (računato na mast), jaja grožđe

73.

DI-ALAT

0,2

hrana za životinje

0,05

sve ostalo

74.

DIELDRIN

0,2

meso, mast

0,02

čajevi, jaja

0,01

hrana biljnog podrijetla

0,006

mlijeko

75.

DIFENAMID

1

jagode, krumpir

0,05

meso

76.

DIFENIL

70

agrumi

3

agrumi bez kore

77.

DIFENILAMIN

10

kruška

5

jabuka

0,05

hmelj, ostala hrana

78.

DIFENKONAZOL

0,2

pšenica, šećerna repa, meso, jabuka

0,05

mlijeko

79.

DIFENZOKVAT

0,05

pšenica, ječam

80.

DIFLUBENZURON

1

jabuke, kruške

0,3

gljive, šumske plodine

0,05

mlijeko, meso

81.

DIFLUFENIKAN

0,1

žitarice

82.

DIJATOMEJSKA NEPIROGENA ZEMLJA (PREMA USA EPA)

100

žitarice i proizvodi

83.

DIKAMBA

0,1

žitarice

0,02

hrana životinjskog podrijetla

84.

DIKLOBENIL

0,1

voće, grožđe

85.

DIKLOFLUANID

100

hmelj

10

jagode

5

voće, salata, grožđe

86.

DIKLOFOP-METIL

0,1

soja, suncokret, repa, pšenica

87.

DIKLORAN

0,1

agrumi, grožđe

0,01

sva ostala hrana

88.

DIKLORMID

0,05

kukuruz, krumpir, soja

89.

DIKLORPROP

0,1

žitarice

90.

DIKLORPROPANI I DIKLORPROPENI

0,002

sve

91.

DIKLORVOS

5

kakao u zrnu

2

kava, žitarice, agrumi

0,5

brašno, šampinjoni

0,1

povrće, voće, grožđe

0,05

orasi, badem, kokos

0,01

hrana životinjskog podrijetla

92.

DIKOFOL

3

agrumi

1

voće

0,1

agrumi bez kore, hrana životinjskog podrijetla

93.

DIKVAT

2

uljana repica, suncokret

0,2

soja, voće

0,1

krumpir, biljna ulja, ostala hrana biljnog podrijetla

0,05

meso, jaja

0,01

mlijeko

94.

DIMETENAMID

0,05

kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa

95.

DIMETIPIN

0,2

suncokret, soja, biljna ulja, uljana repica

0,02

meso, mlijeko

96.

DIMETOAT

1

masline, agrumi, kava

0,5

maslinovo ulje, voće, kupusnjače, rajčica, kakao

0,2

žitarice, krumpir, banane, korijen šećerne repe

0,05

meso, mlijeko, jaja

97.

DIMETOMORF

0,5

grožđe

0,2

krastavci, vino

0,05

krumpir

98.

DINIKONAZOL

0,2

žitarice, voće

99.

DINOKAP

0,3

grožđe, jabuke, breskve

0,1

krastavci, lubenice, dinje, tikve

0,02

meso, mast

100.

DINOBUTON

0,05

sve

101.

DINOSEB (SOLI I ESTERI)

0,05

sve

102.

DINOTERB

0,05

sve

103.

DIOKSATION

0,05

sve

104.

DIOKSAKARB

0,1

hrana biljnog podrijetla

105.

DISULFOTON

0,02

sve

106.

DITIANON

100

hmelj

2

grožđe

1

jabuke, kruške, breskve

0,2

pivo

107.

DITIOKARBAMATI (MANKOZEB, PROPINEB, METIRAM)

25

hmelj

2

voće, povrće, sirova kava, začini, čajevi, uljarice, grožđe

1

krastavci, luk, dinje

0,3

žitarice, krumpir, banana bez kore, vino

0,05

hrana životinjskog podrijetla

108.

DIURON

0,1

hrana biljnog podrijetla

109.

DNOC

0,05

sve

110.

DODIN

1

voće

111.

ENDOSULFAN

0,5

jabuke, lišće repe

0,2

grožđe

0,1

meso, jaja

0,05

mlijeko, korijen šećerne repe

112.

ENDRIN

0,05

meso, iznutrice, mast

0,01

hrana biljnog podrijetla

0,005

jaja

0,0008

mlijeko

113.

EPOKSIKONAZOL

0,3

žitarice, meso

0,05

mlijeko

114.

EPTAM

0,05

kukuruz, krumpir

115.

ESFENVALERAT

0,5

voće, grožđe, kupus

0,2

žitarice, uljana repica

0,05

krumpir, šećerna repa, vino

116.

ETEFON

5

višnja, grožđice

3

rajčica

2

ananas

1

grožđe

0,1

žitarice, maslinovo ulje

0,05

hrana životinjskog podrijetla

117.

ETILEN OKSID

bez ostataka

sve

118.

ETIRIMOL

0,1

žitarice

119.

ETOFENPROKS

5

agrumi

1

voće

0,3

žitarice

0,1

krumpir

120.

ETOFUMESAT

0,1

šećerna repa

0,05

meso, mlijeko

121.

ETOPROFOS

0,02

žitarice, povrće, soja, banane, grožđe, kikiriki, ananas

122.

FAMOKSADON

4

suhe grožđice

2

grožđe

0,2

rajčica, dinja, krastavac

0,05

krumpir, vino, meso, jaja

0,02

mlijeko

123.

FENAMIDON

0,5

rajčica, grožđe, vino

0,1

meso, mast, jaja

0,05

krumpir, mlijeko

124.

FENARIMOL

5

hmelj

1

trešnje, ribiz

0,5

breskve, nektarine, rajčica, paprika

0,3

jabuke, kruške, jagode, grož­đe, banane

0,2

krastavci i druge kukurbite

0,02

hrana životinjskog podrijetla

125.

FENAZAKIN

0,3

agrumi, grožđe

0,1

jabuke, kruške, soja

0,05

agrumi bez kore

126.

FENHEKSAMID

10

suhe grožđice, kivi

5

višnja, malina, ribiz

3

grožđe, jagode

2

stolne sorte šljive, dinje, breskve, nektarine

1

rajčica

0,3

masno tkivo

0,05

meso, mlijeko, jaja

127.

2-FENIL-FENOL

10

agrumi

0,5

pulpa naranče

128.

FENITROTION

1

agrumi

0,4

voće, povrće

0,1

žitarice, kakao

0,05

hrana životinjskog podrijetla

129.

FENKLORFOS

0,01

sve

130.

FENMEDIFAM

0,1

cikla, šećerna repa, jagode

0,05

meso, mlijeko, mast

131.

FENOKSAPROP-P-ETIL

0,1

žitarice, soja, krumpir, kikiriki, šećerna repa, suncokret

132.

FENOKSAPROP-RACEMAT*

 

 

133.

FENOKSIKARB

0,3

voće, grožđe

134.

FENPIROKSIMAT

10

hmelj

0,2

jabuke, grožđe, naranče

135.

FENPROPATRIN

0,5

rajčica, grožđe

0,2

krastavci, grah

136.

FENPROPIDIN

0,3

žitarice

0,05

meso, jaja, mlijeko

137.

FENPROPIMORF

2

banane

0,5

žitarice, jetra

0,05

ostale iznutrice

0,02

meso, mast

0,01

mlijeko, jaja

138.

FENTIN-SOLI

0,1

uljarice

0,05

sve ostalo

139.

FENTION

0,05

sve

140.

FENTOAT

0,5

agrumi

141.

FENVALERAT-RACEMAT*

 

 

142.

FIPRONIL

0,05

kukuruz, šećerna repa, suncokret, meso, krumpir, hmelj

0,01

mlijeko

143.

FLAMPROP-METIL

0,1

pšenica

144.

FLUAZIFOP-P-BUTIL

2

hmelj, kamilica, stočni grašak

1

uljana repica, kupus

0,5

soja, salata, grašak, grah, špinat, paprika

0,3

mrkva, celer, koraba

0,2

banane bez kore, ostalo voće, povrće, luk, artičoka, ostale kupusnjače, grožđe

0,1

jagode, krumpir, rajčica, suncokret, leguminoze

0,05

agrumi, masline

0,02

korijen šećerne repe i cikorije

145.

FLUAZINAM

0,03

krumpir

146.

FLUCITRINAT

0,05

sve

147.

FLUDIOKSONIL

2

grožđe, jagode

0,3

vino

0,1

žitarice

0,05

hrana životinjskog podrijetla

148.

FLUFENACET

0,5

mast, biljna ulja, krmiva

0,2

soja i prerađevine, krumpir

0,1

kukuruz, suncokret, meso, mlijeko, jaja

149.

FLUFENOKSURON

0,05

jabuke, grožđe

0,01

voćni koncentrati

150.

FLUKINKONAZOL

0,5

grožđe

0,3

jabuke

0,2

pšenica, korijen šećerne repe, vino

151.

FLUKLORIDON

0,05

kukuruz, suncokret, krumpir

152.

FLUMETSULAM

0,05

žitarice (zrno i silaža)

0,02

mlijeko, meso

153.

FLUMIOKSAZIN

0,05

kukuruz, grožđe, soja, kikiriki

154.

FLUOGLIKOFEN-ETIL

0,05

žitarice

155.

FLUOKSASTROBIN

0,5

ječam, zob

0,1

pšenica, raž, tritikale, iznutrice

0,05

mlijeko, meso, mast, pivo, jaja

156.

FLUORASULAM

0,05

žitarice (zrno i silaža)

0,02

mlijeko, meso, pivo

157.

FLUROKSIPIR- METILHEPTIL ESTER

0,1

žitarice, jezgričavo voće

158.

FLURENOL

0,05

žitarice

159.

FLUSILAZOL

0,6

grožđice

0,1

voće, šećerna repa, suncokret, grožđe, vino

0,05

pšenica

160.

FLUTOLANIL

10

slama i krma

2

oljuštena riža

1

polirana riža

0,2

iznutrice

0,05

jaja, meso, mlijeko

161.

FLUTRIAFOL

0,2

žitarice, suncokret

0,1

korijen šećerne repe

162.

FLUVALINAT-TAU

0,5

grožđe

0,3

jezgričavo voće, kupus

0,1

žitarice, krumpir, uljana repica, med

163.

FOKSIM

0,1

mrkva, čaj

0,05

kupusnjače, luk, krumpir, ostala hrana biljnog podrijetla

164.

FOLPET
(isto kao i kaptan)

15

kivi

3

jezgričavo voće, grožđe, rajčica, kupina, malina, ribiz i drugo sitno voće, jagoda

2

koštičavo voće, salata, grah, grašak, poriluk

1

agrumi, kokos, razni orasi, pistacija

0,2

vino

165.

FOMESAFEN

0,1

soja

0,02

žitarice

166.

FONOFOS

0,1

kupusnjače, kukuruz, šećerna repa, suncokret

0,05

žitarice, krumpir

167.

FORAMSULFURON

0,2

silažni kukuruz

0,05

kukuruz

168.

FORAT

0,1

hmelj, čajevi

0,05

sve ostalo

0,02

meso

169.

FORMETANT

0,05

sve

170.

FORMOTION

0,02

sva ostala hrana

0,005

uljarice

0,2

voće, kupus

0,1

žitarice, povrće

171.

FOSALON

5

hmelj

2

jezgričavo voće, breskve

1

ostalo voće, agrumi, kokos, pistacije, grožđe, avokado, banane, datulje, kivi, mango, ananas, luk, krastavci, grah

0,5

uljana repica

0,2

grašak

0,1

krumpir, badem

0,05

meso, orah, lješnjak

172.

FOSETIL-AL

200

hmelj

8

salata

5

agrumi, grožđe, bundeve, krastavci, lubenice

3

jagode

1

ananas, jezgričavo voće, rajčica

173.

FOSFAMIDON

0,05

sve

174.

FOSFIN (PH3) I FOSFIDI

0,1

žitarice, ljekovito bilje, soja, grah

0,01

proizvodi od žitarica

175.

FOSMET

5

kivi

2

agrumi

0,5

jezgričavo voće, grožđe

0,1

krumpir, meso

0,02

mlijeko

176.

FUBERIDAZOL

0,1

žitarice

177.

FURATIOKARB

0,02

sve ostalo

0,005

uljarice

178.

FURILAZOL

0,02

kukuruz

179.

GLIFOSAT

50

gljive

10

ječam, zob, osušeni grašak, sjeme lana

5

pšenica, uljana repica

2

grah, iznutrice

0,3

ribe, meso, voće, grožđe, sjeme pamuka

0,05

mlijeko

180.

GLUFOSINAT

5

stočni grašak

2

soja

0,5

suncokret, krumpir, uljana repica, biljna ulja

0,3

voće

0,1

kukuruz, iznutrice

0,05

meso, jaja

0,02

mlijeko

181.

GUAZATIN-ACETAT

0,5

agrumi

0,1

žitarice

182.

HALOKSIFOP

0,2

uljana repica, suncokret, soja, šećerna repa

183.

HCH (SMJESA IZOMERA, OSIM GAMA IZOMERA-LINDANA)

0,3 (0,2 alfa + 0,1 beta izomer)

meso, iznutrice mast

0,2

čajevi

0,03 (0,02 alfa + 0,01 beta izomer)

jaja

0,02

hrana biljnog podrijetla

0,007 (0,004 alfa + 0,003 beta izomer)

mlijeko

184.

HEKSAFLUMURON

0,2

jabuke, kruške

0,05

krumpir

185.

HEKSAKLORBENZEN (HCB)

0,2

meso, iznutrice, mast

0,01

hrana biljnog podrijetla, mlijeko

0,02

jaja

186.

HEKSAKONAZOL

0,2

voće, kikiriki, šumske plodine, grožđe

0,1

banane, pšenica, jezgričavo voće

0,5

kivi, kava, krmiva

0,02

krastavci

187.

HEKSITIAZOKS

3

hmelj

1

voće, grožđe, agrumi

188.

HEPTAKLOR I HEPTAKLOREPOKSID

0,2

meso, iznutrice, mast

0,02

jaja

0,01

hrana biljnog podrijetla

0,004

mlijeko

189.

HEPTENOFOS

0,1

voće, povrće

0,05

žitarice, krumpir

190.

HIMEKSAZOL

0,1

šećerna repa

191.

IMAZAKIN

0,05

soja

192.

IMAZALIL

0,05

žitarice

0,02

hrana životinjskog podrijetla

193.

IMAZAMOKS

0,1

kukuruz

0,05

soja, grah, grašak, sojino ulje, meso, jaja

0,02

mlijeko

194.

IMAZAPIR

0,1

sve

195.

IMAZAMETABENZ-METIL

0,1

žitarice

196.

IMAZETAPIR

0,2

soja, grah, grašak, mahune

197.

IMIDAKLOPRID

10

hmelj

5

krmiva

0,5

jabuka, nektarina, breskva, trešnja, kupusnjače, rajčica, krumpir, agrumi

0,2

grah, dinje, lubenice, mango, patliđan

0,1

luk, vino

0,05

žitarice, šećerna repa, banane, uljana repica, iznutrice, suncokret, biljna ulja

0,02

mlijeko, meso, jaja, mast

198.

IPRODION

10

jagode, salata

5

voće, grožđe

2

vino

1

suncokret, uljana repica, cikorija, biljna ulja

0,5

luk, riža, krumpir

0,05

hrana životinjskog podrijetla

199.

IPROVALIKARB

2

grožđe

1

rajčica, vino

0,2

krumpir

0,05

meso, jaja

200.

IZOKSABEN

0,1

žitarice

201.

IZOPROTURON

0,1

žitarice

202.

IZOKSAFLUTOL

0,2

jetra

0,05

kukuruz, meso, jaja

0,02

mlijeko

203.

JODSULFURON-METIL

0,05

žitarice, meso, mlijeko, jaja

204.

JOKSINIL I JOKSINIL OKTANOAT

0,05

žitarice

205.

KADUSAFOS

0,02

banane, krumpir

206.

KAMFEKLOR (TOKSAFEN)

0,1

sve

207.

KAPTAFOL

0,02

sve

208.

KAPTAN (isto kao i folpet)

15

kivi

3

jezgričavo voće, grožđe, rajčica, kupina, malina, ribiz i drugo sitno voće, jagoda

2

koštičavo voće, salata, grah, grašak, poriluk

1

agrumi, kokos, razni orasi, pistacija

0,2

vino

209.

KARBARIL

1

polirana riža

0,5

voće, povrće, iznutrice

0,2

ostala hrana biljnog podrijetla, jaja

0,05

meso, mlijeko

210.

KARBENDAZIM ZAJEDNO S BENOMILOM I TIOFANAT METILOM

5

agrumi

1

voće

0,5

suncokret, biljna ulja

0,3

žitarice, šećerna repa

0,2

banane bez kore

0,1

hrana životinjskog podrijetla

211.

KARBOFURAN

0,1

žitarice, krumpir, šećerna repa, uljarice, kava i hrana životinjskog podrijetla

0,05

banane bez kore

212.

KARBOKSIN

0,2

žitarice, soja, šećerna repa, uljana repica

213.

KARBOSULFAN

0,1

krumpir, kukuruz, uljana repica, šećerna repa, suncokret

0,05

hrana životinjskog podrijetla

214.

KARFENTRAZON-ETIL

0,1

žitarice

0,05

meso

0,02

mlijeko

215.

KARPROPAMID

1

riža

216.

KARTAP

0,1

riža, krumpir

217.

KINOKLAMIN

0,05

povrtnice

218.

KINOMETIONAT

0,1

sve

219.

KINOKSIFEN

0,5

grožđe

0,2

ječam

0,05

vino, meso, mlijeko, jaja, pšenica

220.

KLETODIM

10

krmiva

2

grašak

1

rajčica, grah

0,5

uljana repica, sjeme pamuka, krumpir, suncokret, soja, luk, češnjak

0,2

meso

0,05

korijen šećerne repe, mlijeko, jaja

221.

KLOFENTEZIN

0,5

agrumi, jezgričavo voće, jagode, grožđe

0,2

koštičavo voće, krastavci

0,1

vino

0,02

hrana životinjskog podrijetla

222.

KLOMAZON

0,05

krumpir, soja, uljana repica

223.

KLOMESULON

0,05

kukuruz

224.

KLOPIRALID

0,1

uljana repica, žitarice, šećerna repa

225.

KLORBENZID

0,05

hrana životinjskog podrijetla

0,01

sve ostalo

226.

KLORBENZILAT

0,1

hrana životinjskog podrijetla

0,02

sve ostalo

227.

KLORBUFAM

0,05

sve

228.

KLORDAN

0,05

čajevi, meso, agrumi, masti

0,02

žita

0,005

jaja

0,002

mlijeko

229.

KLORDEKON

0,01

sve

230.

KLORDIMEFORM

0,02

sve

231.

KLORFENAPIR

0,1

čajevi, hmelj, uljarice

0,05

sve ostalo

232

KLORFENSON

0,05

hrana životinjskog podrijetla

0,01

sve ostalo

233

KLORFENVINFOS

0,05

sve

234.

KLORIDAZON

0,3

cikla

0,1

korijen šećerne repe

235.

KLORMEFOS (do 12 mjeseca 2005.)

0,05

šećerna repa, kukuruz, suncokret

236.

KLORMEKVAT

10

uljana repica

5

žitarice

0,5

repičino ulje

0,1

hrana životinjskog podrijetla

237.

KLOROKSURON

0,05

sve

238.

KLORPIRIFOS

2

kivi, banana s korom, mandarine

0,5

jezgričavo voće, kupine, ribiz, grožđe

0,2

ostali agrumi, kupus, luk, ječam

0,1

šećerna repa, koštičavo voće, hmelj, čaj, mrkva

0,05

povrće, krumpir, ostala hrana biljnog podrijetla, uljana repica, meso

0,01

mlijeko, jaja

239.

KLORPIRIFOS-METIL

0,5

voće, agrumi bez kore, rajčica, grožđe

0,1

grah, kupusnjače, žitarice, uljana repica, vino

0,05

meso, jaja

0,01

mlijeko

240.

KLORPROPILAT

0,02

sve

241.

KLORPROFAM

5

krumpir

0,5

oguljeni krumpir

242.

KLORTAL

0,05

luk

0,02

hrana životinjskog podrijetla

243.

KLORTALONIL

1

rajčica, krastavci

0,3

iznutrice

0,2

banane bez kore

0,1

krumpir, mlijeko, mast, meso

244.

KLORTIAMID

0,02

sve

245.

KLORTOLURON

0,1

žitarice

246.

KLOZOLINAT

0,05

sve

247.

KREZOKSIM-METIL

2

grožđice

1

grožđe

0,3

jabuke, žita, vino

0,1

meso

0,05

mlijeko

248.

KVINALFOS

0,05

sve

249

KVINTOZEN

0,02

sve

250.

KVIZALFOP-ETIL I TEFURIL

0,3

krumpir, soja, suncokret, grožđe, jabuke

0,1

uljana repica, šećerna repa, meso

0,05

mlijeko

251.

LAKTOFEN

0,05

soja

252.

LECITIN

bez ograničenja

sve

253.

LENACIL

0,1

šećerna repa, jagode

254.

LINDAN

0,7

perad

0,1

jaja

0,05

čajevi

0,02

meso, iznutrice, mast

0,01

hrana biljnog podrijetla

0,001

mlijeko

255.

LINURON

0,2

mrkva, kamilica

0,1

žitarice, soja, suncokret

256.

LUFENURON

2

paprika

0,5

grožđe

0,3

jezgričavo voće

0,05

krumpir

257.

MALATION

5

žitarice

2

mlinski proizvodi, povrće, agrumi

0,5

voće

258.

MALEINSKI HIDRAZID

10

luk

259.

MCPA

0,05

žitarice, mlijeko, meso

260.

MEFENPIR-DIETIL

0,05

žita

261.

MEKARBAM

0,05

sve

262.

MEKOPROP

0,1

žitarice

263.

METABENZTIAZURON

0,1

žitarice

264.

METAKRIFOS

0,05

sve ostalo

0,01

hrana za životinje

265.

METALAKSIL I METALAKSIL-M

10

hmelj

1

grožđe, rajčica, krastavci, patliđan

0,3

soja, grašak, kakao u zrnu

0,1

krumpir, luk, šećerna repa, jagode, kukuruz

0,05

hrana životinjskog podrijetla

266.

METALDEHID

1

salata, kupusnjače

0,5

ostalo povrće, voće

0,2

žitarice

267.

METAM

0,2

kupusnjače

0,05

ostalo povrće

268.

METAMIDOFOS

0,05

sve

269.

METAMITRON

0,5

stočna repa

0,1

smeđi šećer, grašak

0,05

šećerna repa

270.

METAZAKLOR

0,2

kupus

0,02

uljana repica

271.

METIDATION

2

agrumi, sirova kava

0,8

maslinovo ulje

0,5

grožđe, šećerna repa, jezgričavo voće

0,1

sok agruma, žitarice, uljana repica

0,05

krumpir, badem, ananas, meso, jaja

0,005

mlijeko

272.

METIL BROMID

0,01

žitarice, voće, povrće

273.

METIL BROMID (UKUPNI ANORGANSKI BROMIDI RAČUNATO NA BROM)

400

začini

50

žitarice i proizvodi, povrće, orasi, uljarice, sirova kava, čajevi, osušeno voće, čips

30

agrumi

20

svježe voće, mlijeko

5

ostala hrana biljnog podrijetla

274.

METIOKARB

0,2

korjenasto povrće

0,1

ostalo povrće

0,05

kukuruz, suncokret, uljana repica, lješnjak

275.

METIRAM- VIDJETI DITIOKARBAMATI

 

 

276.

METKONAZOL

0,15

pšenica, ječam

0,05

meso

0,02

mlijeko, pivo

277.

METOBROMURON

0,1

krumpir, suncokret, soja

278.

METOKSIFENOZID

1

agrumi

0,5

grožđe

0,3

jezgričavo voće

0,05

meso, mast

0,02

mlijeko

279.

METOKSIKLOR

0,1

hmelj, čajevi

0,01

sve ostalo

280.

METOKSURON

0,1

žitarice, mrkva

281.

METOLAKLOR

0,1

kukuruz, šećerna repa, soja, suncokret

0,05

krumpir

0,02

meso, mlijeko

282.

METOLAKLOR-ALFA

0,1

kukuruz, šećerna repa, soja, suncokret

0,05

krumpir

0,02

meso, mlijeko

283.

METOMIL

5

hmelj

0,1

povrće, voće, kukuruz, šećerna repa

0,02

meso, mlijeko

284.

METSULFURON-METIL

0,1

sjeme uljarica, kikiriki

0,05

voće, žitarice

285.

METOSULAM

0,05

žitarice, jaja

0,02

meso, mlijeko

286.

METRIBUZIN

0,2

krumpir

0,1

rajčica, šparoga, soja, lucerna

0,05

mlijeko, meso, jaja, biljna ulja

287.

MEVINFOS

0,05

sve

288.

MEZOTRION

0,1

silažni kukuruz, krmiva, iznutrice

0,05

kukuruz

0,01

meso, mlijeko

289.

MIKLOBUTANIL

3

agrumi

2

hmelj, banane

1

višnje, ribiz

0,5

grožđe

0,2

voće, krastavci, lubenice,

0,02

hrana životinjskog podrijetla

290.

MOLINAT

0,1

riža

291.

MONOKROTOFOS

0,02

sve

292.

MONOLINURON

0,05

sve

293.

MORFAMKVAT

0,05

sve

294.

1-NAFTIL OCTENA KISELINA I NJEN AMID

0,1

jezgričavo voće, trešnja, rajčica

295.

NALED

0,05

hrana životinjskog podrijetla

0,02

hrana biljnog podrijetla

296.

NAPROPAMID

0,3

povrće, jagode

0,1

voće, uljana repica

297.

NEBURON

0,2

mrkva

0,1

žitarice

298.

NIKOSULFURON

0,05

kukuruz

299.

NIKOTIN

0,05

sva hrana biljnog podrijetla

300.

NITROFEN

0,01

sve

301.

NOVALURON

0,05

krumpir

0,3

jabuke, kruške

302.

NUARIMOL

0,2

jezgričavo voće, grožđe

0,05

banane

303.

OFURAK

0,5

grožđe

0,05

krumpir

304.

OKSADIARGIL

0,05

suncokret, suncokretovo ulje

305.

OKSADIAZON

0,2

luk

0,05

voće, riža

306.

OKSADIKSIL

1

grožđe

0,5

rajčica, luk, krastavci

0,3

soja

0,1

jagode, krumpir

307.

OKSAMIL

1

rajčica

0,1

kava, ananas, banane

0,05

ostala hrana biljnog podrijetla

308.

OKSASULFURON

0,02

soja, meso, mlijeko, jaja

309.

OKSIDEMETON-METIL

0,4

voće

0,2

žitarice, ostala hrana biljnog podrijetla

0,05

krumpir

310.

OKSIFLUORFEN

0,1

kupusnjače, voće, luk, kava, suncokret, avokado, datulje, biljna ulja,

0,05

vino, grožđe, banane, kivi

311.

OKSIKARBOKSIN

0,3

žitarice

312.

OMETOAT

10

hmelj

0,4

začini

0,2

jezgričavo voće

0,1

šećerna repa

313.

PARAKVAT

0,1

čaj, hmelj

0,05

voće, masline, maslinovo ulje, borovnica, uljana repica, soja, krumpir, grah, gljive, sjeme lana i pamuka, luk, grožđe

314.

PARATION

0,1

hmelj, čajevi

0,05

sve ostalo

315.

PARATION-METIL

0,05

sve

316.

PENCIKURON

0,1

krumpir

317.

PENDIMETALIN

0,1

povrće

0,05

krumpir, suncokret, soja, žitarice

318.

PENKONAZOL

0,1

grožđe, jabuke, mrkva, kruške

0,05

ostala hrana

319.

PERMETRIN

0,5

meso, iznutrice, mast

0,1

hmelj, čajevi

0,05

hrana biljnog podrijetla, mlijeko, jaja

320.

PETOKSAMID

0,05

soja, kukuruz, meso

0,01

mlijeko, jaja

321.

PIKLORAM

0,2

hrana biljnog podrijetla

322.

PIKOLINAFEN

0,1

uljarice, čajevi, hmelj

0,05

sve ostalo

323.

PIMETROZIN

0,1

rajčica, krastavci

0,05

breskve

324.

PIPERONIL-BUTOKSID

100

stočni grašak

50

salata, senf, špinat, kukuruzno ulje

10

žitarice, ostale iznutrice

7

piletina (računato na sadržaj masti)

5

lisnato povrće, limun, čajevi, sirova kava, govedina (računato na sadržaj masti)

3

ostalo povrće

2

mast, papar, začini

1

krastavci i drugo plodonosno povrće, jaja, jetra, kikiriki

0,5

brašno, ostala hrana biljnog podrijetla

0,3

kava, rajčica

0,2

osušeno povrće, bubrezi, mahunarke, kravlje mlijeko (na sadržaj masti)

0,05

sokovi agruma, ostale vrste mlijeka (na sadržaj masti)

325.

PIRAFLUFEN-ETIL

0,1

uljarice

0,02

sve ostalo

326.

PIRAKLOSTROBIN

1

grožđe, vino

327.

PIRAZOFOS

0,1

jaja

0,05

hrana biljnog podrijetla

0,02

meso, mast, mliječna hrana

328.

PIRETRIN (PIRETRINI + CINERINI + JASMOLINI = 70: 21: 7) –TAKOĐER VRIJEDI I ZA ALETRIN, BAPTRIN, CIKLETRIN I FURETRIN

3

žitarice, pršut, ribe, meso

1

voće, povrće, orasi, agrumi

329.

PIRIDABEN

1

grožđe

0,5

jabuke, kruške

330.

PIRIDAFENTION

0,3

voće

0,1

krumpir, riža, ostala hrana biljnog podrijetla

331.

PIRIDAT

0,05

sve

332.

PIRIFENOKS

0,2

grožđe

0,1

jabuke, kruške

333.

PIRIMETANIL

5

jagode

3

grožđe

2

rajčica, vino

1

jabuke

0,3

meso, mlijeko

334.

PIRIMIFOS-METIL

4

žitarice

2

proizvodi od žitarica, kivi, mandarine, vinsko grožđe, poriluk

1

ostali agrumi, mrkva, paprika, rajčica, cvjetača, brokula, prokulica, dinje, lubenica

0,5

sokovi agruma, kivi bez kore

0,1

krastavci

 

 

0,05

badem, orasi, kokos, jezgričavo i koštičavo voće, stolno grožđe, banane, ostale kupusnjače, meso, mast, mlijeko, jaja, hmelj, čaj, sjeme uljarica, grah, leća

335.

PIRIMIKARB

1

trešnje, višnje, agrumi, salata

0,5

ostalo voće i povrće

0,1

krumpir, žitarice, mahunarke, ostala hrana biljnog podrijetla

0,05

hrana životinjskog podrijetla

336.

PIROKILON

0,2

riža

337.

PRIMISULFURON

0,1

kukuruz

338.

PROCIMIDON

10

malina

5

grožđe, kivi, jagode, salata

2

rajčica, patliđan, paprika, koštičavo voće

1

krastavci i druge tikve, kava, soja, uljana repica, stočni grašak, vino

0,2

luk, kikiriki, grašak, čajevi

0,05

hrana životinjskog podrijetla

339.

PROFAM

0,1

hmelj, čajevi

0,05

sve ostalo

340.

PROFENFOS

0,1

hmelj, čajevi

0,05

sve ostalo

0,01

mlijeko

341.

PROHEKSADION KALCIJ

2

jabuke

1

kikiriki

0,3

pšenica, ječam

0,05

meso, mlijeko

342.

PROKINAZID

0,3

grožđe

0,2

slama

0,1

vino

0,01

žita, hrana životinjskog podrijetla

343.

PROKLORAZ MANGAN

2

avokado, mango, papaja

0,5

suncokret, biljna ulja, začini, banane bez kore, agrumi bez kore

0,3

kava, žitarice

0,1

meso

0,05

mlijeko

344.

PROKLORAZ MANGAN (II) KLORID KOMPLEKS

0,1

višnje, šljive, breskve

345.

PROMETRIN

0,1

kukuruz, soja, suncokret, krumpir, grašak

346.

PROPAKLOR

0,2

grah, grašak, luk, kupus

0,05

kukuruz, soja

347.

PROPAMOKARB

2

krastavci

1

paprika

0,5

krumpir

348.

PROPANIL

0,5

riža

0,1

mlijeko, meso

0,05

jaja

349.

PROPARGIT

5

sirova kava, začini, čajevi, agrumi

2

voće, grožđe

1

meso

0,5

krastavci, šećerna repa

0,1

badem

0,04

mlijeko

350.

PROPAKIZAFOP-P

0,05

povrće, šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica

351.

PROPIKONAZOL

0,5

grožđe

0,3

banane

0,1

mlijeko (na sadržaj masti), žitarice, hmelj, čaj

0,05

meso, jaja, mast

352.

PROPINEB- VIDI DITIOKARBAMATI

 

 

353.

PROPIZAMID

0,3

salata

0,2

jagodičasto voće

0,1

ostalo voće, šećerna repa

354.

PROPIZOKLOR

0,1

kukuruz, soja, suncokret

0,02

mlijeko, meso, mast

355.

PROPOKSIKARBAZON

0,05

pšenica, raž, tritikale, meso, jaja

0,02

mlijeko

356.

PROPOKSUR

0,2

ostala hrana

0,02

mlijeko, meso, jaja

357.

PROSULFOKARB

0,1

pšenica

0,05

žitarice, krumpir, stočni grašak

358.

PROSULFURON

0,05

kukuruz

359.

PROTIOFOS

0,5

grožđe

360.

PROTIOKONAZOL

0,05

žitarice, uljarice, iznutrice, meso, mast

0,02

mlijeko

361.

PROTOAT

0,05

voće i povrće

362.

RESMETRIN

0,2

uljarice, hmelj, čajevi, mast

0,1

sve ostalo

363.

RIMSULFURON

0,1

kukuruz, krumpir

364.

SETOKSIDIM

2

kupusnjače

1

ostalo lisnato povrće, jagode

0,5

grah, grašak, ostalo povrće, šećerna repa, soja

0,2

suncokret, uljana repica, luk, krumpir

365.

SIMAZIN

0,8

šparoga

0,1

voće, žitarice, riba

0,05

krumpir

366.

SPINOSAD

1

mast, paprika

0,5

rajčica, patliđan, krastavci, jabuke

0,2

grožđe, vino

0,05

meso, krumpir, mlijeko

367.

SPIROKSAMIN

2

grožđe

1

vino

0,3

ječam

0,1

pšenica

0,05

pivo, meso, mlijeko, jaja

368.

SULFOSAT

0,3

pšenica, voće

369.

SULFOTEP

0,01

sve

370.

TEBUFENOZID

1

jezgričavo voće, grožđe, šumske plodine

0,3

vino

0,2

maslinovo ulje

0,05

masline

371.

TEBUKONAZOL

0,5

grožđe, suncokret, uljana repica, biljna ulja, jezgričavo voće

0,3

žitarice, koštičavo voće, vino

0,1

meso

0,05

mlijeko, jaja

372.

TEFLUBENZURON

0,3

jezgričavo voće, grožđe, šumske plodine

0,05

krumpir, vino

373.

TEFLUTRIN

0,05

suncokret, pšenica, šećerna repa, kukuruz

374.

TEKNAZEN

0,1

hmelj, čajevi

0,05

sve ostalo

375.

TEMEFOS

0,05

hrana biljnog podrijetla

376.

TEPP

0,02

hmelj, čajevi, uljarice

0,01

sve ostalo

377.

TERBACIL

0,1

voće

378.

TERBUFOS

0,05

kukuruz, šećerna repa

379.

TERBUMETON

0,1

voće