Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti

NN 119/2007 (19.11.2007.), Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3448

Na temelju članka 46. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04. i 138/06.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU PRATEĆIH DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i način korištenja cestovnog zemljišta, uvjeti i postupak povjeravanja, te prava i obveze u svezi obavljanja pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu.

Članak 2.

(1) Pratećim djelatnostima u smislu ovog Pravilnika, smatraju se djelatnosti pružanja usluga vozačima i putnicima koje se obavljaju na cestovnom zemljištu i to:
– ugostiteljstvo,
– trgovina,
– benzinske postaje,
– servisi,
– reklame i ostalo.
(2) Prateće djelatnosti koje se ureduju sukladno članku 48. Zakona o javnim cestama, nisu predmet ovog Pravilnika.

II. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

Članak 3.

(1) Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., korisnik koncesije, županijska uprava za ceste, odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: nadležni subjekt) može povjeriti cestov­no zemljište na korištenje pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: korisnik) ugovorom o korištenju cestovnog zemljišta i na druge zakonom dozvoljene načine.
(2) Cestovno zemljište može se povjeriti na korištenje korisnicima radi obavljanja pratećih djelatnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika, kao i za druge namjene korištenja kojima se pružaju usluge vozačima i putnicima.

Članak 4.

(l) Za korištenje cestovnog zemljišta i za obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu plaća se naknada.
(2) Visina naknade utvrđena je posebnim propisom.

Članak 5.

Korisnik ne može bez suglasnosti nadležnog subjekta, korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje prateće djelatnosti povjeriti trećim osobama, izvršiti prenamjenu korištenja, niti promjenu vrste prateće djelatnosti na cestovnom zemljištu.

III. UVJETI I POSTUPAK POVJERAVANJA

Članak 6.

Korištenje cestovnog zemljišta, odnosno obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu povjerava se javnim nadmetanjem ili izravnom pogodbom.

Članak 7.

(1) Postupak javnog nadmetanja provodi se za korištenje cestov­nog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu, predviđenim programom i planom razvoja nadležnog subjekta.
(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka korištenje cestovnog zemljištu i obavljanje pratećih djelatnosti može se povjeriti i izravnom pogodbom, ako u prethodno provedena dva javna nadmetanja nije pristigla niti jedna prihvatljiva ponuda.
(3) Javno nadmetanje za povjeravanje na korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu, mora sadržavati:
1. predmet nadmetanja
2. projektiranu lokaciju za izgradnju objekata
3. vrstu pratećih objekata
4. vrstu pratećih djelatnosti
5. početnu visinu naknada
– za korištenje cestovnog zemljišta
– za obavljanje pratećih djelatnosti
6. obvezan sadržaj ponude
– naziv i točna adresa ponuditelja
– izvadak iz sudskog registra, odnosno obrtnica
– ponuđeni iznos naknada
– program rada
– dinamika i rokovi izgradnje objekata
– način i izvori financiranja
– reference i bonitet ponuditelja
7. obveze ponuditelja
– izrada glavnog i izvedbenog projekta
– ishođenje svih potrebnih suglasnosti, lokacijske i građevne dozvole
– izgradnja objekata javne rasvjete, kanalizacije, vodovoda, elektroinstalacija i ostale infrastrukture
– podmirenje ostalih troškova
8. postupak prijave na nadmetanje i način dostave ponuda
9. kriterije za utvrđivanje sposobnosti ponuditelja i odabir najpovoljnije ponude
10. rokove predaje ponuda i odabira najpovoljnije ponude.

Članak 8.

Postupak izravne pogodbe provodi se za:
– polaganje komunalnih instalacija, elektroinstalacija, telefonskih instalacija, vodogospodarskih, te drugih objekata (kanalizacija, vodovod i sl.),
– postavljanje reklama za promidžbu vlastitih proizvoda ili djelatnosti,
– postavljanje i ugradnju elektroničkih, telefonskih, antenskih i sl., uređaja i opreme,
– izgradnju i korištenje parkirališta,
– izgradnju i korištenje priključka na javnu cestu,
– izuzetno u ostalim slučajevima za koje nije predviđen postupak javnog nadmetanja.

Članak 9.

(1) Po provedenom postupku javnog nadmetanja ili izravne pogodbe s korisnicima se sklapa ugovor o korištenju cestovnog zem­ljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu.
(2) Ugovore o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu s korisnikom sklapa nadležni subjekt.

Članak 10.

Ugovorom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu obvezno se utvrđuju:
– namjena korištenja cestovnog zemljišta
– vrsta prateće djelatnosti
– uvjeti i način izgradnje objekata, prava i obveze na izgrađenim objektima, uređajima i opremi
– visina naknada, uvjeti i način plaćanja naknada te sredstva osiguranja naplate naknada
– rok trajanja ugovora
– način razrješenja odnosa u slučajevima neizvršavanja ugovornih obveza
– druga prava i obveze ugovornih strana.

Članak 11.

Sredstva ostvarena od naknada za korištenje cestovnog zemljišta i za obavljanje pratećih djelatnosti uplaćuju se na račun nadležnog subjekta koji je s korisnikom sklopio ugovor o korištenju cestovnog zemljišta, odnosno ugovor o obavljanju pratećih djelatnosti.

IV. PRAVA I OBVEZE

Članak 12.

Korisnik kojem se povjeri na korištenje cestovno zemljište i obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu, dužan je:
– snositi dio troškova održavanja cestovnog zemljišta i infrastrukturnih troškova,
– održavati razinu i kvalitetu pružanja usluga,
– koristiti povjereno cestovno zemljište i obavljati prateće djelatnosti sukladno odredbama ugovora sklopljenog s nadležnim subjektom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Prema korisniku koji ne izvršava obveze iz ugovora sklopljenih na temelju odredbi ovoga Pravilnika, nadležni subjekt ima pravo pokrenuti postupak naknade štete i raskida ugovora.

Članak 14.

Ugovori o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 15.

(1) Hrvatske autoceste trebaju:
– utvrditi programe i standarde izgradnje pratećih objekata i obavljanja pratećih djelatnosti na autocestama i objektima s naplatom cestarine.
(2) Hrvatske ceste trebaju:
– utvrditi programe i standarde izgradnje pratećih objekata i obavljanja pratećih djelatnosti na državnim cestama,
– koordinirati način ustupanja i korištenja cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu županijskih i lokalnih cesta.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelat­nosti (»Narodne novine«, broj 94/98, 126/03 i 53/04).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-2/81
Urbroj: 530-07-07-1
Zagreb, 29. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.