Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti

NN 119/2007 (19.11.2007.), Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3449

Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04. i 138/06.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na javnim cestama.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

Članak 2.

(1) Naknadu za korištenje cestovnog zemljišta plaćaju sve pravne i fizičke osobe, koje koriste cestovno zemljište u obavljanju komercijalnih djelatnosti.
(2) Naknadu za korištenje cestovnog zemljišta plaćaju pravne i fizičke osobe za korištenje priključaka odnosno prilaza na javnu cestu izgrađenih na cestovnom zemljištu i kad obavljaju komercijalnu djelatnost u objektima izvan cestovnog zemljišta.
(3) Mjerila za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta su:
– skupina u koju je razvrstana javna cesta
– površina korištenog cestovnog zemljišta.

Članak 3.

(1) Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta utvrđuje se mjesečno u kunama po m˛ korištenog cestovnog zemljišta u sljedećim iznosima:

SKUPINA

NAKNADA ZA KORIŠTENJE
CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

1. AUTOCESTE

30,00 kn/m²

2. DRŽAVNE CESTE

25,00 kn/m²

3. ŽUPANIJSKE CESTE

20,00 kn/m²

4. LOKALNE CESTE

15,00 kn/m²

Naknada se usklađuje ovisno o površini korištenog cestovnog zemljišta sljedećim koeficijentima, a izračunava se kumulativno:

POVRŠINA KORIŠTENOG
CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 50 m²

1,00

51 – 100 m²

0,83

101 – 150 m²

0,67

151 – 200 m²

0,50

201 – 250 m²

0,40

251 – 300 m²

0,33

301 – 350 m²

0,27

351– 400 m²

0,22

401 – 500 m²

0,20

preko 500 m²

0,13

(2) Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta za instalacije položene u zemlji (komunalne instalacije, elektroinstalacije, telefonske instalacije, vodovodne instalacije, kanalizacija i sl.), utvrđuje se godišnje u kunama po m² korištenog cestovnog zemljišta u sljedećim iznosima

SKUPINA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

4,00 kn/m²

2. DRŽAVNE CESTE

3,30 kn/m²

3. ŽUPANIJSKE CESTE

3,00 kn/m²

4. LOKALNE CESTE

2,50 kn/m²

Naknada se usklađuje ovisno o površini korištenog cestovnog zemljišta sljedećim koeficijentima, a izračunava se kumulativno:

POVRŠINA KORIŠTENOG CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 1000 m²

1,00

1001 – 3000 m²

0,83

3001 – 5000 m²

0,67

preko 5000 m²

0,50

Članak 4.

Naknadu za postavljanje i ugradnju elektroničkih, telefonskih, antenskih i sličnih uređaja i opreme na javnoj cesti, plaćaju sve pravne i fizičke osobe, mjesečno u iznosu od 2.000,00 kuna za pojedinačni uređaj ili opremu.

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

Članak 5.

(1) Naknadu za obavljanje pratećih djelatnosti plaćaju sve pravne odnosno fizičke osobe koje obavljaju prateće djelatnosti na cestovnom zemljištu.
(2) Mjerila za izračun naknade za obavljanje pratećih djelatnosti su:
– skupina u koju je razvrstana javna cesta
– vrsta djelatnosti koju korisnik obavlja u pratećem objektu.

Članak 6.

(1) Visina naknade za obavljanje pratećih djelatnosti utvrđuje se mjesečno u kunama u sljedećim iznosima:

SKUPINA

benzinske postaje

motel

restoran

caffe

trgovina i usluge

ostalo

1. AUTOCESTE

1.800,00 kn

1.800,00 kn

1.500,00 kn

1.200,00 kn

800,00 kn

300,00 kn

2. DRŽAVNE CESTE

1.250,00 kn

1.250,00 kn

1.250,00 kn

750,00 kn

500,00 kn

200,00 kn

3. ŽUPANIJSKE CESTE

1.000,00 kn

1.000,00 kn

750,00 kn

500,00 kn

400,00 kn

100,00 kn

4. LOKALNE CESTE

750,00 kn

750,00 kn

500,00 kn

400,00 kn

250,00 kn

50,00 kn

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada je prateći objekt samo dijelom izgrađen na cestovnom zemljištu, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti izračunava se razmjerno odnosu površine korištenog cestovnog zemljišta i ukupne površine zemljišta na kojem se nalazi prateći objekt.

Članak 7.

(1) Izuzetno od odredbe članka 5. i 6. ovoga Pravilnika, naknadu za postavljanje reklama plaćaju sve pravne odnosno fizičke osobe koje postavljaju reklame na javnim cestama.
(2) Mjerilo za izračun naknade za postavljanje reklama na javnim cestama je površina reklame (jednostrana, dvostrana, višestrana).
(3) Visina naknade za postavljanje reklama utvrđuje se mjesečno u iznosu od 50,00 kn/m² reklame.

Članak 8.

(1) Naknade iz ovog Pravilnika utvrđuju se kao početne vrijednosti na javnom nadmetanju i izravnoj pogodbi za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti.
(2) Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti ugovorena na temelju provedenog javnog nadmetanja može se usklađivati s godišnjim rastom cijena na malo, koji objavljuje Državni zavod za statistiku i rastom prosječnog godišnjeg dnevnog prometa vozila, a što se utvrđuje ugovorom.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 135/99. i 126/03.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-2/82
Urbroj: 530-07-07-1
Zagreb, 29. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.