Pravilnik o izvanrednom prijevozu

NN 119/2007 (19.11.2007.), Pravilnik o izvanrednom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3450

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/04 i 138/06)) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O IZVANREDNOM PRIJEVOZU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja izvanrednog prijevoza te uvjeti i postupak izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na izvanredni prijevoz koji za potrebe obrane obavljaju oružane snage Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 2.

(1) Prijevoz vozilima koja sama ili zajedno s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja, smatra se izvanrednim prijevozom.
(2) Izvanrednim prijevozom smatra se i prijevoz vozilom koje samo ili zajedno s teretom ne premašuje propisane dimenzije, ukupnu masu, odnosno osovinsko opterećenje, ako se kreće javnom cestom ili njezinim dijelom na kojoj je uspostavljeno određeno ograničenje označeno prometnim znakom.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE IZVANREDNOG PRIJEVOZA

Članak 3.

Prijevoz vozilima iz članka 2. ovoga Pravilnika može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz.

Članak 4.

(1) Dozvola za izvanredni prijevoz (u daljnjem tekstu: dozvola) može se izdati:
– ako je vozilo ili teret konstrukcijski nedjeljiv na način da jednostavnom demontažom dijelova vozila ili tereta nije moguće uskladiti ukupnu masu, osovinska opterećenja ili dimenzije s propisanim iznosima ili ograničenjima označenim prometnim znakom za javnu cestu ili njezin dio, odnosno ako prijevoz vozila ili tereta nije moguće u cijelosti obaviti drugim prijevoznim sredstvom, ili ako su troškovi organizacije i izvršenja prijevoza drugim prijevoznim sredstvima složeni i nerazmjerno visoki,
– za prijevoz djeljivih tereta domaćem prijevozniku kada obav­lja međunarodni cestovni prijevoz, te sa teretom ulazi u Republiku Hrvatsku
– u drugim hitnim slučajevima kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti i racionalnost prijevoza, ako je pri izvršenju istog moguće osigurati nužne uvjete u pogledu zaštite cesta, te sigurnosti i protočnosti prometa
(2) Dozvola nije potrebna za izvanredne prijevoze kod kojih ukupna masa i/ili osovinsko opterećenje premašuju dopuštene veličine do maksimalno 3%, uz uvjet da, zbog karakteristika tereta i drugih opravdanih okolnosti, na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu težinu tereta.

Članak 5.

Dozvolu izdaju Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., županijska uprava za ceste, Upravno tijelo Grada Zagreba, odnosno korisnik koncesije, ovisno o javnoj cesti na kojoj se treba obaviti izvanredni prijevoz, a stranom prijevozniku u međunarodnom cestovnom prometu Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: davatelj dozvole).

Članak 6.

Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na više javnih cesta razvrstanih kao autocesta, državna, županijska odnosno lokalna cesta, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaju Hrvatske ceste d.o.o., prema mjestu gdje započinje izvanredni prijevoz.

Članak 7.

Davatelj dozvole mora o izdanoj dozvoli obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Inspekciju cestovnog prometa i cesta Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i koncesionara, te županijsku upravu za ceste, odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba po čijim će javnim cestama biti obavljen izvanredni prijevoz.

Članak 8.

(1) Dozvola osobito sadrži:
– podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi kojoj se izdaje dozvola,
– podatke o teretu, vozilu odnosno skupu vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz,
– vrijeme u kojem se obavlja izvanredni prijevoz,
– duljinu i opis relacije po kojoj se obavlja izvanredni prijevoz,
– podatke o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju,
– iznos i način plaćanja naknade za izvanredni prijevoz,
– iznos i način plaćanja troškova postupka i ostalih troškova izvanrednog prijevoza,
– uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza,
– način i obvezu pratnje izvanrednog prijevoza,
– način i obvezu obavješćivanja javnosti,
– ostale podatke bitne za sigurno i nesmetano obavljanje izvanrednog prijevoza.
(2) Troškovi postupka i ostali troškovi izvanrednog prijevoza te iznos naknade za izvanredni prijevoz obračunavaju se u zaključku koji čini sastavni dio dozvole.

Članak 9.

(1) Dozvola se izdaje za svaki izvanredni prijevoz posebno.
(2) Prijevoznik može odustati od izvanrednog prijevoza, samo prije vremena početka obavljanja izvanrednog prijevoza utvrđenog u dozvoli.
(3) Davatelj dozvole utvrđuje vrijeme polaska i vrijeme potrebno za obavljanje izvanrednog prijevoza, uz dopuštenu toleranciju u dolasku od najviše 20% od vremena stvarno potrebnog za obavljanje izvanrednog prijevoza, procjenjujući pritom duljinu prijevoznog puta i optimalnu brzinu izvanrednog prijevoza.
(4) Izmjena vremena polaska izvanrednog prijevoza može se izvršiti samo uz pisanu suglasnost davatelja dozvole.

Članak 10.

(1) Iznimno od odredbe članka 9. stavak 1. ovoga Pravilnika, može se izdati mjesečna dozvola za vozilo ili skup vozila koje zbog svojih karakteristika ima značajke izvanrednog prijevoza, jer ima ugrađene uređaje ili opremu za obavljanje radova, pa mu je zbog toga najveća dopuštena masa izjednačena s masom vozila i/ili premašuje dopušteno osovinsko opterećenje i/ili dopuštene dimenzije (npr. dizalica i sl.), a registrirano je kao »radno vozilo«.
(2) Mjesečna dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati samo za vozilo odnosno skup vozila iz stavka 1. ovoga članka koje ima odgovarajući uređaj za mjerenje brzine i prijeđenog puta (tahograf).
(3) Podaci o mjesečnim relacijama izvanrednog prijevoza, dužini prijevoznog puta (početnoj i završnoj kilometraži), vremenu i mjestu polaska i dolaska, upisuju se dnevno u mjesečnu dozvolu ili evidencijski list koji čini sastavni dio dozvole.
(4) Ukoliko se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz obav­lja bez upisanih podataka iz stavka 3. ovoga članka, o mjestu te vremenu polaska (dan, sat i minuta), početnoj kilometraži, odnosno bez upisanih podataka o vremenu i završnoj kilometraži prethodno obavljenog izvanrednog prijevoza, dozvola se oduzima i vraća davatelju dozvole. Davatelj dozvole obavlja konačni obračun oduzete dozvole. Prijevoznik nema pravo, umjesto oduzete dozvole, zahtijevati izdavanje nove mjesečne dozvole za tekući mjesec.
(5) Utvrđena nepravilnost iz stavka 4. ovoga članka, smatra se izvanrednim prijevozom bez dozvole.

Članak 11.

Dozvolom se može odobriti prekoračenje propisanih vrijednosti samo koliko je propisano u deklaraciji proizvođača vozila s obzirom na dopuštena opterećenja nosivih sklopova, odnosno koliko dopušta nosivost i stanje kolnika i objekata na predviđenom itineraru.

Članak 12.

(1) Za izvanredni prijevoz koji prolazi preko križanja ceste i željezničke pruge ili ceste i tramvajske pruge u istoj razini, prije izdavanja dozvole prijevoznik je dužan ishoditi suglasnost od Hrvatskih željeznica odnosno drugog nadležnog subjekta.
(2) Prijevoznik je dužan, prije izdavanja dozvole, ishoditi suglasnost i od drugih nadležnih subjekata, ako bi izvanredni prijevoz izazvao interakciju na objektima kojima ti subjekti upravljaju.

Članak 13.

Davatelj dozvole utvrđuje i ostale uvjete i potrebne mjere za zaštitu javne ceste i sigurnog odvijanja prometa, kada itinerar, značajke izvanrednog prijevoza, prometne i druge okolnosti to zahtijevaju.

Članak 14.

(1) Davatelj dozvole može izdanu dozvolu ukinuti zbog iznenadno nastalih promjena na utvrđenom itineraru ili drugih razloga koji bi ugrozili sigurnost odvijanja prometa ili oštetili javnu cestu.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka prijevozniku se vraća plaćena naknada za izvanredni prijevoz i nema pravo na naknadu štete radi neobavljenog izvanrednog prijevoza.
(3) Davatelj dozvole može izmijeniti izdanu dozvolu u bilo kojem dijelu, ako nastupe okolnosti u kojima bi obavljanje izvanrednog prijevoza ugrozilo sigurnost prometa ili oštetilo javnu cestu.

Članak 15.

(1) Prijevoznik ima pravo podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu dozvole prije početka obavljanja izvanrednog prijevoza.
(2) Davatelj je dužan izdati dozvolu najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka zahtjeva za izmjenu odnosno dopunu dozvole.

Članak 16.

Poslove izdavanja dozvole obavljaju stručni zaposlenici davatelja dozvole koji imaju položen državni stručni ispit.

1. Zahtjev za izdavanje dozvole

Članak 17.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole prijevoznik podnosi davatelju dozvole iz članka 5. ovoga Pravilnika, na propisanom obrascu.
(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(3) Zahtjev za izdavanje dozvole u međunarodnom cestovnom prometu strani prijevoznik podnosi, preko pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje otpremničke ili agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu, Ministarstvu mora, turizma prometa i razvitka.

Članak 18.

Uz zahtjev iz članka 17. ovoga Pravilnika prijevoznik, prema potrebi, prilaže:
– odgovarajuće skice o načinu smještaja tereta na vozilo odnosno skup vozila (tlocrt, pogled i presjek s označenim dimenzijama i opterećenjima) odnosno odgovarajuće fotografije;
– sve podatke o značajkama vozila ili skup vozila kojim će se obaviti izvanredni prijevoz,
– prijedlog itinerara s detaljnim opisom prolaza izvanrednog prijevoza od polazišta do odredišta
– opis odnosno skicu, shemu ili odgovarajuće nacrte prolaza kritičnih točaka na itineraru;
– presliku prometne dozvole vozila odnosno svih vozila koja čine skup vozila kojim će se obaviti izvanredni prijevoz;
– odgovarajući projekt mjera za osiguranje mostova, cestovnih objekata i drugih cestovnih građevina;
– projekt privremene regulacije prometa na kritičnim točkama predloženog itinerara,
– odluku o imenovanju odgovornog voditelja izvanrednog prijevoza,
– suglasnost drugih nadležnih subjekata,
– izjavu prijevoznika o osposobljenosti i opremljenosti osoba koje će pratiti odnosno upravljati vozilom ili skupom vozila izvanrednog prijevoza,
– obavijest davatelju dozvole o točnom vremenu i mjestu spremnosti izvanrednog prijevoza za pregled i kontrolu od strane ovlaštene osobe,
– te druge potrebne podatke i priloge koji određuje specifične značajke izvanrednog prijevoza.

Članak 19.

(1) Ako je zahtjev nepotpun ili davatelj dozvole sumnja u istinitost navoda iz zahtjeva i priloga uz zahtjev, prijevoznik mora na zahtjev davatelja dozvole, dopuniti zahtjev odnosno dokazati istinitost navoda.
(2) Ako prijevoznik ne postupi po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, davatelj dozvole obustavit će postupak za izdavanje dozvole.

Članak 20.

(1) Davatelj dozvole provjerava zahtjev iz članka 17. i prilog iz članka 18. ovoga Pravilnika, te utvrđuje tehničke i druge mogućnosti za obavljanje izvanrednog prijevoza.
(2) Davatelj dozvole, ako utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje dozvole, u roku od 3 (tri) dana od dana primitka zahtjeva, dužan je izdati dozvolu.

2. Troškovi izvanrednog prijevoza

Članak 21.

(1) Troškove izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz snosi prijevoznik.
(2) Visina naknade za izvanredni prijevoz utvrđena je poseb­nim propisom.
(3) Troškovi izvanrednog prijevoza odnose se na troškove postupka izdavanja dozvole i ostale troškove. Visinu troškova postupka određuje davatelj dozvole a ostali troškovi izvanrednog prijevoza utvrđuju se na temelju stvarno nastalih troškova.
(4) Ostali troškovi izvanrednog prijevoza odnose se u pravilu na:
– izradu stručnih ekspertiza, mišljenja i odgovarajućih potvrda o mogućnosti obavljanja izvanrednog prijevoza na predloženom itineraru,
– izradu projekta posebnih mjera za osiguranje pojedinih dijelova javne ceste kao što je podupiranje mostova, ojačanje objekata, potpornih zidova i sl.,
– izvođenje posebnih mjera za osiguranje pojedinih dijelova javne ceste i objekata,
– izvedbu potrebnih radova na proširenju kolnika, korekciji vertikalnih i horizontalnih elemenata ceste radi osiguranja i za potrebe prolaska izvanrednog prijevoza,
– ostale pripremne radove kao što su prethodni pregled itinerara, prethodni pregled odnosno kontrola vozila odnosno skupa vozila izvanrednog prijevoza od strane davatelja dozvole,
– nadzora tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza od strane davatelja dozvole,
– geodetska snimanja veličine progiba prije, za vrijeme i poslije prolaska izvanrednog prijevoza preko mostova ili drugih objekata,
– otklanjanja nastalih šteta na javnoj cesti ili objektima i opremi,
– dovođenja javne ceste i objekata u prvobitno stanje,
– pratnje izvanrednog prijevoza,
– troškove kontrole izvanrednog prijevoza,
– te ostale troškove.

Članak 22.

(1) Naknadu i troškove izvanrednog prijevoza prijevoznik je dužan platiti u zakonom propisanom roku, te priložiti garanciju banke.
(2) Naknada za izvanredni prijevoz za dozvole koje stranom prijevozniku izdaje Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, uplaćuje se na račun Hrvatskih cesta d.o.o., prije preuzimanja dozvole.

Članak 23.

(1) Prije izdavanja dozvole iz članka 10. ovoga Pravilnika prijevoznik je dužan platiti troškove izvanrednog prijevoza te najmanje 20% od ukupno procijenjene naknade za izvanredni prijevoz.
(2) Konačni obračun naknade za izvanredni prijevoz te ostalih troškova izvanrednog prijevoza koji su nastali zbog izvanrednog prijevoza, obračunavaju se prema stvarno prijeđenim kilometrima i stvarno nastalim troškovima u razdoblju za koji je dozvola izdana.

III. NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA

Članak 24.

Davatelj dozvole u cilju zaštite javnih cesta i sigurnosti prometa može odrediti drugi itinerar od itinerara kojeg je predložio prijevoznik.

Članak 25.

(1) Izvanredni prijevoz mora se obaviti u vremenu koje je utvrđeno u dozvoli.
(2) Svi sudionici izvanrednog prijevoza moraju za vrijeme trajanja prijevoza osigurati da se prijevoz odvija u skladu s izdanom dozvolom za izvanredni prijevoz i odredbama propisa o sigurnosti prometa na cestama.
(3) Izvanredni prijevoz obavlja se u pravilu po noći, a iznimno kada to dopuštaju uvjeti odvijanja prometa, izvanredni prijevoz može se obaviti i po danu.
(4) U smislu ovoga Pravilnika, noć se smatra vrijeme od 23.00 do 5.00 sati.

1. Pratnja izvanrednog prijevoza

Članak 26.

(1) Pratnja izvanrednog prijevoza obvezna je za svaki izvanredni prijevoz s najmanje jednim vozilom registriranim u Republici Hrvatskoj.
(2) Pod vozilom za pratnju iz stavka 1. ovoga članka, smatra se vozilo prijevoznika, koje prati izvanredni prijevoz i koje je opremljeno uređajima za davanje svjetlosnih znakova žute boje i odgovarajućim natpisom.
(3) Pored vozila za pratnju iz stavka 2. ovoga članka, vozilo za pratnju smatra se i vozilo prometne policije koje prati izvanredni prijevoz.

Članak 27.

(1) Vozilo pratnje mora biti opremljeno žutim rotirajućim svjetlom i osvijetljenom pločom s natpisom »Izvanredni prijevoz«.
(2) Skica ploče iz stavka 1. ovoga članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(3) Žuto rotirajuće svjetlo mora se zasjeniti tako da ne zasljepljuje vozača koji upravlja vozilom za izvanredni prijevoz.

Članak 28.

(1) U dozvoli se, ovisno o značajkama izvanrednog prijevoza i odabranog itinerara, može odrediti dva ili više vozila za pratnju izvanrednog prijevoza.
(2) Davatelj dozvole, pored obvezne pratnje iz članka 27. ovoga Pravilnika, može odrediti i pratnju prometne policije na cijelom itineraru odnosno dijelu itinerara, ako vozilo ili skup vozila samo ili zajedno s teretom ima sljedeće značajke:
– duljinu veću od 25,00 m,
– širinu veću od 3,50 m,
– visinu veću od 5,00 m,
– ukupnu masu veću od 80 t,
odnosno ako su elementi ceste od polazišta do odredišta izvanrednog prijevoza takvi da se:
– u trenutku prolaza izvanrednog prijevoza smanji prolazna širina suprotnog smjera na manje od 3,00 m odnosno zauzme pretežiti dio kolnika u krivini,
– zbog obavljanja izvanrednog prijevoza treba na određeno vrijeme zaustaviti odvijanje prometa.
(3) Davatelj dozvole, u cilju zaštite javnih cesta i sigurnosti prometa, može odrediti da izvanredni prijevoz na cijelom itineraru odnosno dijelu itinerara, prati i sam davatelj dozvole.

IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE IZVANREDNOG PRIJEVOZA

1. Obveze prijevoznika

Članak 29.

(1) Prijevoznik je obvezan, pisanom odlukom, imenovati odgovornog voditelja izvanrednog prijevoza.
(2) Voditelj izvanrednog prijevoza odgovoran je za:
– pravilan i siguran smještaj tereta na vozilo ili skup vozila,
– sigurnost obavljanja izvanrednog prijevoza,
– ispunjenje svih uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza utvrđenih u dozvoli,
– postupke i radnje svih osoba koje sudjeluju u obavljanju izvanrednog prijevoza,
– upoznavanje osoblja s planom i svim uvjetima za obavljanje izvanrednog prijevoza utvrđenih u dozvoli,
– koordinaciju s drugim nadležnim subjektima koji prate izvanredni prijevoz.
(3) Voditelj izvanrednog prijevoza mora u potpunosti poznavati itinerar utvrđen u dozvoli te prometne uvjete na njemu.

Članak 30.

Prijevoznik je dužan obavijestiti sudionike u prometu o izvanrednom prijevozu koji obavlja, uspostavljenom ograničenju prometa i drugim smetnjama u odvijanju prometa koje će izazvati obavljanje izvanrednog prijevoza, na način kako je to utvrđeno u dozvoli.

Članak 31.

Tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza, dozvola mora biti u vozilu kojim se obavlja prijevoz.

Članak 32.

(1) Pratitelj izvanrednog prijevoza i vozač vozila ili skupa vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz moraju se tijekom obavljanja prijevoza brinuti za sigurnost prijevoza te sigurnost ostalih sudionika u prometu.
(2) Ako zbog izvanrednog prijevoza nastane kolona vozila, pratnja izvanrednog prijevoza mora zaustaviti izvanredni prijevoz na prvom mogućem odgovarajućem mjestu i propustiti kolonu vozila.
(3) Ako tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza dođe do kvara na vozilu ili skupu vozila, kojim se obavlja izvanredni prijevoz, vozilo ili skup vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz treba ukloniti s kolnika, ukoliko to nije moguće, treba osigurati sigurno odvijanje prometa uspostavom privremene regulacije postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. U tome je prijevoznik dužan odmah izvijestiti davatelja dozvole te nadležnu policijsku upravu.
(4) U slučaju kvara vozila ili skupa vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz prijevoznik mora odmah poduzeti sve potrebne radnje za što brže otklanjanje kvara.

Članak 33.

(1) Ako nastupe nepovoljne vremenske prilike koje ugrožavaju sigurnost prometa kao što je smanjena vidljivost zbog magle, jaka kiša, olujni vjetar, snijeg i ledena kiša, obavljanje izvanrednog prijevoza mora se odmah prekinuti, a vozilo ili skup vozila odmah ukloniti s ceste.
(2) Izvanredni prijevoz mora se prekinuti i u slučaju izvanrednog događaja nastalog na javnoj cesti koji ugrožava sigurnost daljnjeg obavljanja izvanrednog prijevoza.
(3) O svim izvanrednim okolnostima koji zahtijevaju izmjenu uvjeta,vremena i načina obavljanja izvanrednog prijevoza utvrđenih dozvolom prijevoznik je dužan pisanim putem izvijestiti davatelja dozvole.

Članak 34.

(1) Prijevoznik mora poznavati nosivost svih objekata na planiranom itineraru, sve kritične dijelove i točke te ostala ograničenja koja su na itineraru.
(2) U slučajevima kada je to potrebno, prijevoznik je dužan sam ili na zahtjev davatelja dozvole, izraditi odnosno naručiti izradu odgovarajućeg projekta, ekspertize, studije, stručnog mišljenja, specijalističkih mjerenja i ispitivanja, u cilju utvrđivanja i poduzimanja potrebnih radnji i mjera radi osiguranja potrebne nosivosti pojedinih objekata odnosno pojedinih dijelova javne ceste.
(3) Svi potrebni radovi uključujući i pripremne radove potrebne za sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza na planiranom itineraru, moraju se obaviti na način da se pri tome ne ošteti javna cesta ili pojedini njeni dijelovi.
(4) Radove iz stavka 2. ovoga članka mogu izvoditi za to osposobljene pravne ili fizičke osobe, uz prethodnu suglasnost davatelja dozvole ili drugog nadležnog subjekta.

Članak 35.

Prijevoznik odgovara za materijalnu i nematerijalnu štetu koja nastane zbog obavljanja izvanrednog prijevoza suprotno uvjetima iz dozvole i odredbama ovoga Pravilnika, odnosno radi neovlašteno poduzetih mjera i radnji u svezi izvanrednog prijevoza.

2. Označavanje izvanrednog prijevoza

Članak 36.

Ako vozilo ili skup vozila samo ili zajedno s teretom ima širinu veću od dopuštene mora biti označeno s prednje i stražnje strane, te sa svake bočne strane, propisanim oznakama odnosno gabaritnim svjetlima.

Članak 37.

(1) Vozilo ili skup vozila kojima se obavlja izvanredni prijevoz mora biti na stražnjoj strani obilježeno oznakom »Izvanredni prijevoz«.
(2) Oznaka za izvanredni prijevoz izrađuje se od materijala i prema standardu koji se primjenjuje za izradu prometnih znakova, žute je boje s natpisom i okvirom crne boje.
(3) Ako vozilo ili skup vozila samo ili zajedno s teretom ima duljinu veću od dopuštene oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora se dopuniti dodatnom oznakom »Duljina.....m«, na kojoj je označena stvarna duljina izvanrednog prijevoza u metrima.
(4) Oznaka »Izvanredni prijevoz« veličine je 400 x 600 mm. Veličina dodatne oznake »Duljina.... m« je 220 x 600 mm. Veličina okvira u koji se ulažu brojevi visine 120 mm je 170 x 170 mm.
(5) Skica oznaka iz stavka 1. i 3. ovoga članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 38.

(1) Osoblje iz pratnje izvanrednog prijevoza, u pravilu, mora nositi zaštitnu reflektirajuću odjeću te mora biti opremljeno odgovarajućom opremom i prometnom signalizacijom.
(2) Pod zaštitnom odjećom, opremom i prometnom signalizacijom podrazumijeva se osobito:
– zaštitna kaciga,
– zaštitni reflektirajući prsluk,
– crvena i zelena zastavica za signaliziranje izvanrednog prijevoza,
– sredstva za komunikaciju kao što je prijenosni radio ili mobilni uređaj,
– komplet prijenosnih prometnih znakova za osiguranje izvanrednog prijevoza kod neplaniranog zaustavljanja na kolniku,
– te druga potrebna oprema za obavljanje izvanrednog prijevoza.

V. KONTROLA IZVANREDNIH PRIJEVOZA

Članak 39.

(1) Kontrolu izvanrednih prijevoza, odnosno nadzor osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama obavljaju stručno osposobljeni zaposlenici Hrvatskih cesta d.o.o. (u daljnjem tekstu: nadzornici).
(2) Mjerenje osovinskog opterećenja i ukupne mase obavlja se uređajima i opremom, koji udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima Republike Hrvatske. Mjerenje dimenzija vozila obavlja se mjernom letvom, odnosno mjernom vrpcom.
(3) Kontrola osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila obavlja se na za to određenim ili izgrađenim nadzornim mjestima, koja određuju Hrvatske ceste d.o.o. Nadzorna mjesta moraju udovoljavati tehničkim zahtjevima proizvođača mjernih uređaja u pogledu vrste, ravnosti i nosivosti podloge.
(4) Nadzornici moraju imati uvjerenje o stručnoj osposobljenosti.
(5) Tijekom obavljanja kontrole nadzornici moraju biti odjeveni u odgovarajuću zaštitnu i uočljivu odjeću s istaknutom identifikacijskom oznakom.
(6) Kontrolu iz stavka 1.ovog članka na graničnim prijelazima Republike Hrvatske obavljaju i ovlašteni carinski službenici u okviru carinskog nadzora.

Članak 40.

(1) Ukoliko se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz obav­lja bez dozvole iz članka 4. ovog Pravilnika, vozilo se isključuje iz prometa do pribavljanja dozvole.
(2) U slučajevima kada se tijekom nadzora utvrdi da se obav­lja izvanredni prijevoz, za koji nije moguće pribaviti dozvolu i nije moguće uskladiti teret, vozilo se upućuje na mjesto gdje je moguće uskladiti ili istovariti teret.
(3) O utvrđenim nepravilnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka, sastavlja se zapisnik.
(4) Prijevoznik je dužan platiti troškove kontrole i naknadu za izvanredni prijevoz do mjesta kontrole, odnosno do mjesta usklađenja ili istovara tereta, kao i nadoknaditi štetu koju je prouzročio.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

(1) Davatelj dozvole vodi evidenciju o izdanim dozvolama te prikuplja određene podatke iz dozvole za bazu podataka.
(2) Radi objedinjavanja podatka o obavljenim izvanrednim prijevozima na svim javnim cestama, Hrvatske ceste d.o.o. vode jedinstvenu bazu podataka.
(3) Način objedinjavanja i korištenja podataka iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će Hrvatske ceste d.o.o. u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 42.

(1) Stručni zaposlenici iz članka 16. ovoga Pravilnika, koji nemaju položen državni stručni ispit dužni su isti položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) Program i način provjere stručne osposobljenosti nadzornika iz članka 39. stavak 4. ovoga Pravilnika te način obavljanja poslova nadzora osovinskog opterećenja ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama utvrdit će Hrvatske ceste d.o.o. u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine«, br. 76/97 i 31/98) i Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (»Narodne novine« br. 76/97 i 141/02)

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-03/125
Urbroj: 530-07-07-01
Zagreb, 29. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG

1. Skica oznake »Izvanredni prijevoz« i dodatne oznake »Duljina __ m«»

2. Skica vozila pratnje opremljenog žutim rotirajućim svjetlom i osvijetljenom pločom s natpisom »Izvanredni prijevoz« s prednje i stražnje strane.